Prevodi sa slovačkog na finski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na finski jezik

Za online prevod sa slovačkog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Da biste dobili profesionalno urađen prevod sa slovačkog jezika na finski za bilo koji dokument, pobrinuće se prevodioci i sudski tumači u poslovnicama Akademije Oxford, koje se nalaze širom cele zemlje. Oni će, najpre da urade prevod u ovoj kombinaciji jezika kako za poslovnu, tako i za ličnu, odnosno građevinsku, ali i medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju, te će nakon toga da izvrše i overu prevedenih dokumenata. Napominjemo da u ovom slučaju overu vrše ona lica koja su ovlašćena od strane državnih institucija (sudski tumači), ali morate znati i da postoje i dokumenta kod kojih se zahteva još jedna vrsta overe, a koju ne mogu da izvrše naši stručnjaci. Reč je o takozvanom Apostille, odnosno haškom pečatu, koji klijenti moraju samostalno da dobiju, ali pre nego što to učine savetuje se da pokušaju da dobiju sve neophodne podatke o ovoj vrsti overe i to u okviru osnovnog suda u svom mestu, budući da pri njemu i funkcionišu službe koje su zadužene za ovaj tip overe. Ovo je vrlo važno da napomenemo, jer se haški pečat ne stavlja na sva dokumenta, nego je neophodno staviti ga samo na dokumenta koja navodi zakon, a čak i na njih može biti najčešće stavljen na dva načina, to jest ili na početku ili na kraju obrade. Zapravo, nekada se prvo stavlja haški pečat, pa se taj dokument prevodi sa slovačkog jezika na finski, ali i Apostille pečat, a potom se tako obrađen dokument i overava od strane sudskog tumača, a nekada se dokument obrađuje na klasičan način (prevod i overa sudskog tumača), pa ga klijent zatim nosi u osnovni sudski tumači, kako bi na njega bio stavljen i haški pečat. Sada bi već trebalo da je svakom klijentu jasnije zbog čega je bitno da sazna sve ove informacije, budući da će mu to biti od velike koristi.

Pored već pomenutih dokumenata, prevodilac i sudski tumač u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da obrade i sve vrste pravnih akata, odnosno dokumenta iz oblasti kako obrazovanja, tako i nauke, te da na vaš zahtev prevedu i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama (saglasnosti, uverenja, potvrde i izjave različitih vrsta). Sve što smo pomenuli, naravno predstavlja manji broj dokumenata za koja će naši stručnjaci da urade prevod sa slovačkog jezika na finski, kada vam je to potrebno. Ne zaboravite da overa sudskog tumača zahteva da nam dostavite originale na uvid, jer naši stručnjaci moraju prvo da uporede njih i prevode, kako bi se lično uverili da nema nikakve razlike među njima. Ipak, ako se dogodi da prilikom upoređivanja pronađu bilo koju razliku koji smatraju potrebnom da se ispravi, oni će vam predložiti lekturu, to jest uslugu korekture tako urađenog prevoda, a što je isto jedna od mnogobrojnih usluga koje će da izvrše stručnjaci u našem timu (lektori i korektori). Posle toga se vrši overa konkretnog dokumenta u skladu sa pravilima, a samim tim što ćete dobiti ovako obrađena dokumenta moći ćete i da ih koristite u svakoj prilici kada je to potrebno.

Kako je neophodno da nam na uvid donesete, odnosno dostavite originalne sadržaje, to znači da možete da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest da izvršite njihovo lično dostavljanje na adresu jedne od naših poslovnica ili da ih pošaljete preko bilo koje kurirske službe. Sve ovo se ne odnosi na prevođenje sa slovačkog jezika na finski za različite vrste tekstova i udžbenike, odnosno časopise, književna dela i članke iz novina, ali i ostale slične materijale, jer njih možete da nam pošaljete preko mejla na obradu,uzevši u obzir da se ne zahteva dostavljanje originala na uvid. Na isti način, naravno ukoliko vam to odgovara, možete i da ih dobijete kada prevodilac i sudski tumač budu završili sa njihovom obradom.Prevođenje sa slovačkog na finski
Prevođenje sa finskog na slovački

A proces dostavljanja prevedenih i overenih dokumenata se svakako razlikuje, tako da imate dve mogućnosti. Prva podrazumeva njihovo lično preuzimanje, a druga se odnosi na slanje preko kurirske službe na bilo koju adresu koju navedete u vašem gradu. Ipak, ova usluga se naplaćuje nezavisno od obrade dokumenta, jer nije u nju uračunata.

Jedino onda kada su vam prevodi sa slovačkog jezika na finski potrebni u kratkim rokovima, dozvoljeno vam je da prvo sadržaj pošaljete preko mejla, ali ste isto tako u obavezi i da odmah posle toga izvršite dostavljanje originala na uvid, ali naročito morate da vodite računa o brzini u ovom slučaju.

Pored svih pomenutih usluga, u prilici smo i da vam ponudimo usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na finski. A prevodioci i sudski tumači su specijalizovani za bilo koju vrstu ove usluge, te će u skladu sa prilikama da primene kako simultano i konsekutivno, tako i prevođenje uz pomoć šapata u navedenoj kombinaciji jezika. Upravo zato i jeste bitno da nas informišete o svim detaljima u vezi sa događajem za koji vam je ta usluga potrebna, jer pored samog prevoda našim klijentima kojima odgovara baš taj tip usluge, nudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Možemo da se pohvalimo i činjenicom da naš tim čine i profesionalni titleri, to jest stručnjaci koji mogu da izvrše sinhronizovanje prevedenih video i audio sadržaja. Na taj način klijenti dobijaju prvo prevođenje sa slovačkog jezika na finski i to kako za reklamne poruke, različite vrste filmova i emisija, tako i za serije i druge slične sadržaje, a zatim i sinhronizovanje ili titlovanje. Oni, zapravo na jednom mestu dobiju njihovu kompletnu obradu, što znači da mogu da ih odmah posle toga plasiraju na bilo kom mediju.

Prevod PR tekstova sa slovačkog na finski jezik

Uz prevođenje PR tekstova sa slovačkog jezika na finski, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će da primene i sva pravila o obradi marketinških materijala sa kojima su odlično upoznati. Stvar je u tome da če oni prilikom obrade ovakvih materijala da prilagode reklamnu poruku pravilima, odnosno duhu ciljanog jezika. Na taj način će se svi potencijalni korisnici usluga, te kupci proizvoda koji se tako reklamiraju, a koji govore ili se služe finskim jezikom upoznati sa njima, te se očekuje da uskoro počnu i da koriste te usluge, te da kupuju konkretne proizvode.

A osim PR tekstova, u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i reklamne letke i plakate, odnosno vizit kartice, te kataloge i brošure, ali i reklamne flajere, odnosno sve sadržaje koji su prvenstveno usmereni na oblast marketinga.

Onda kada to zahtevaju klijenti, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na finski. Pre nego što budemo pripremili ponudu za navedenu uslugu, važno je da nam klijenti dostave podatke o događaju za koji je ona potrebna. Trebalo bi da nas informišu kako o trajanju događaja, odnosno o broju učesnika, tako i o prostoru u kome je predviđeno da on bude održan, a valjalo bi i da dobijemo podatke o tome kako bi trebalo da funkcioniše njegova organizacija. Sve to ćemo pažljivo proučiti, a zatim i odlučiti da li treba da bude primenjeno simultano, konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata sa slovačkog jezika na finski. Ako naši stručnjaci budu smatrali da je za konkretan događaj najbolje pripremiti simultani prevod u ovoj kombinaciji, možete očekivati da u ponudu bude uvršteno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Svi oni klijenti koji imaju urađen prevod sa slovačkog jezika na finski za različite tipove materijala može kod nas da dobije njihovu redakturu, ukoliko je reč o nekvalitetno obrađenim sadržajima.

Prevodi romana sa slovačkog jezika na finski

U redovne usluge koje svim klijentima mogu da pruže prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford spada i prevođenje romana sa slovačkog na finski jezik. A naši stručnjaci mogu da obrade i dela proze i poezije, odnosno beletristiku i sva ostala književna dela.

Kada su to zahtevi naših klijenata, možemo da vam ponudimo i direktan prevod sa slovačkog na finski jezik za novinske članke, ali i tekstove različite namene i tematike, te stručne i popularne časopise. Osim tekstova čija tema je usmerena na oblast nauke, medicine, obrazovanja i filozofije, sudski tumač i prevodilac mogu da izvše i obradu tekstova koji su vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, psihologije, turizma i sociologije, ali i one koji se tilu građevinske industrije, ekonomije, menadžmenta i politike, te bankarstva, farmacije, menadžmenta i drugih grana društvenih, te prirodnih nauka.

Internet sajtove, kao i online kataloge, odnosno različite programe i aplikacije, te web prodavnice i sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast interneta ćemo da obradimo maksimalno profesionalno. Tako će sudski tumači i prevodioci da, tokom njihove obrade primene i pravila SEO (Search Engine Optimisation), a osnovni cilj njihovog implementiranja jeste optimizovanje prevoda za globalnu pretragu, te će se tako obrađeni sadržaji uskoro naći u vrhu pretrage na čitavom internetu, što će se sigurno izuzetno pozitivno odraziti na poslovanje vlasnika tih materijala.

Klijente kod nas očekuju i direktni prevodi sa slovačkog na finski jezik za audio i video sadržaje (reklamne poruke, filmovi, emisije, serije i drugi). Uz ovu uslugu im omogućujemo i titlovanje prevedenih sadržaja, ali i uslugu sinhronizovanja.

Prevođenje vozačke i saobraćajne dozvole sa slovačkog jezika na finski

Kompletnu obradu vozačke i saobraćajne dozvole u pomenutoj jezičkoj kombinaciji će da izvrše stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Jednostavnije rečeno, prevodilac i sudski tumač će da urade i njihov prevod sa slovačkog na finski jezik i overu tako urađenog prevoda. Sudski tumači koji su zvanično ovlašćeni od strane relevantnih državnih institucija će da urade overu prevoda i tako pomenutim dokumentima omoguće zakonsku važnost. Sve ovo važi za mnoga dokumenta, ali u praksi postoje i ona za koja se zahteva nadovera, to jest stavljanje haškog (Apostille) pečata. Samim tim što to nije nadležnost naših stručnjaka, klijenti bi trebalo da sami dobiju podatke o ovom tipu overe, ali se očekuje i da prilikom slanja sadržaja na prevod, u ovom slučaju prilože i originalna dokumenta na uvid.

U ovoj jezičkoj kombinaciji možemo da obradimo i dozvolu za boravak, odnosno radnu dozvolu, ali i mnoga druga lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih i ostala).

Radimo i prevod sa slovačkog na finski jezik za pravna akta (tekovine Evropske Unije, sudske presude i žalbe, licence, ugovori, sudske tužbe, rešenja i odluke, sertifikati, punomoćja za zastupanje i druga), kao i za različite vrste dokumentacija (poslovna, tehnička, građevinska, tenderska, medicinska).

Ako je potrebno, prevodilac i sudski tumač vrše i prevođenje sa slovačkog na finski jezik za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja i prepise ocena, a obrađuju i diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe fakulteta i potvrde o redovnom školovanju, odnosno uverenja o položenim ispitima i sva ostala dokumenta koja su vezana za obrazovanje ili nauku, a koja ovom prilikom nismo pomenuli.

Bilo koju vrstu saglasnosti, ali i potvrda, uverenja i izjava takođe možemo da obradimo u ovoj jezičkoj kombinaciji. Uz prevod sa slovačkog na finski jezik za saglasnost za zastupanje i potvrdu o stalnom zaposlenju, sudski tumač i prevodilac obrađuju i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o visini primanja i o stanju računa u banci, ali i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno za sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje