Prevod sa slovačkog jezika na italijanski

Besplatni online prevod sa slovačkog na italijanski jezik

Za online prevod sa slovačkog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Kada je u pitanju prevođenje sa slovačkog jezika na italijanski za bilo koju vrstu sadržaja, zainteresovani klijenti mogu da se obrate najbližoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, kako bi se sa zaposlenima dogovorili oko svih neophodnih detalja. Ovo je izuzetno bitno kod obrade dokumenata, jer klijenti moraju da znaju da prevodioci i sudski tumači vrše njihov prevod sa slovačkog jezika na italijanski i overu pečatom sudskog tumača, ali da oni nisu zaduženi za stavljanje Apostille pečata. Inače, sve ovo često izaziva zabunu kod klijenata, pa je neophodno naglasiti da se pečat koji je poznat još i pod nazivom haški, stavlja samo u okviru državnih službi koje su za njega zadužene i nalaze se pri osnovnim sudovima naše zemlje. Samo iz tog razloga se klijentima preporučuje da samostalno saznaju da li se za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa slovačkog na italijanski jezik zahteva ova vrsta overe, te ako se zahteva da saznaju i u kom trenutku tokom čitavog njihovog procesa se stavlja ovaj pečat, uzevši u obzir da on može biti stavljen posle ili pre obrade tog dokumenta od strane prevodilaca i sudskih tumača.

A što se tiče usluge koju pružaju naši stručnjaci, tu je vrlo važno da nam na uvid dostavite originale, kako bi njihova overa mogla da bude izvršena u skladu sa zakonskim odredbama. Možete to učiniti ili slanjem preko kurirske kurirske službe, odnosno “Pošte Srbije” preporučeno ili donošenjem u jednu od naših poslovnica originalnih dokumenata. Za sve ostale sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu ovim pečatom važi slanje preko mejla i preuzimanje obrađenih sadržaja na isti način, dok za dokumenta važi princip ili ličnog preuzimanja ili dostavljanja prevedenih i overenih sadržaja na vašu adresu, stim da ovu uslugu plaćate nezavisno od obrade dokumenata.

Prevodioci i sudski tumači mogu, u skladu sa vašim zahtevima da izvrše direktno prevođenje sa slovačkog jezika na italijanski kako za sva pravna akta (punomoćje za zastupanje, licence, sudske žalbe i odluke, sertifikati, sudske presude, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i ostala), tako i za lična, odnosno poslovna dokumenta (pasoš, krštenica, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovni izveštaji, osnivački akti preduzeća, fakture, statuti preduzeća, revizorski izveštaji i ostala dokumenta iz ovih grupa). Oni, takođe mogu da prevedu i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, te da obrade kako različite vrste saglasnosti, tako i izjava, odnosno potvrda i uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i ostala).Prevođenje sa slovačkog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na slovački

Medicinsku dokumentaciju, to jest sva dokumenta koja ulaze u njen sastav, poput specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i mnoga druga dokumenta vezana za oblast medicine, takođe sudski tumači i prevodioci obrađuju u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A kod nas vas očekuju i prevodi sa slovačkog jezika na italijanski kako za nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju i rezultati naučnih istraživanja, tako i za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučne patente, prepise ocena i diplome i dodatke diplomi, ali i za mnoga druga dokumenta koja se odnose bilo na oblast nauke ili obrazovanja.

Pored svega pomenutog, možemo da vam ponudimo i obradu dokumentacije za tendere, odnosno građevinske i tehničke dokumentacije, te svih onih dokumenata koja ulaze u njihov sastav.

A da bismo mogli da ispoštujemo vaš zahtev za hitnim prevodom bilo kog dokumenta, trebalo bi da prvo sadržaje dostavite skenirane na mejl, a potom i originale na uvid, ali je neophodno da odaberete najbrži od svih ovih načina koje smo pomenuli.Uz to kod nas vas očekuju i prevodi sa slovačkog jezika na italijanski, kako za popularne, tako i za stručne i sve ostale vrste tekstualnih sadržaja, zatim za književna dela, časopise, kao i novinske članke iz novina. Sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Oni će, u zavisnosti od vrste događaja koji se organizuje da primene najpre simultano ili konsekutivno, odnosno prevod uz pomoć šapata. A u skladu sa odabirom konkretne usluge, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Radimo i korekturu, odnosno lekturu svih onih sadržaja za koje su izvršeni prevodi sa slovačkog jezika na italijanski, ali oni nisu kvalitetni i profesionalni. Naši stručnjaci obrađuju i reklamne sadržaje, odnosno sve vrste materijala koji spadaju u oblast marketinga (katalozi, flajeri, brošure, vizit karte, plakati, PR tekstovi i ostalo), kao i one sadržaje koji se odnose na oblast interneta (sajtovi, aplikacije, web katalozi, prodavnice, programi i drugo).

A uz sve što smo pomenuli, na vaš zahtev možemo da uradimo i prevod sa slovačkog jezika na italijanski za apsolutno bilo koju vrstu video ili audio materijala, te da vam uz prevođenje filmova, emisija, reklamnih poruka, serija i sličnih sadržaja, ponudimo i njihovo titlovanje, kao i uslugu njihovog sinhronizovanja.

Prevođenje građevinskih projekata sa slovačkog jezika na italijanski

Prevodi građevinskih projekata sa slovačkog na italijanski jezik koji očekuju sve klijente u okviru brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, uključuju i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, kako bi im bila data pravna važnost. U ovom slučaju, jedina obaveza naših klijenata jeste da prilikom slanja sadržaja na obradu dostave i originalne, kao i da se informišu o potrebi za overavanjem Apostille (haški) pečatom za ta dokumenta.

Uz obradu građevinskih projekata, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktan prevod sa slovačkog na italijanski jezik za svu ostalo građevinsku dokumentaciju, kao i za ona dokumenta koja čine tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere. Tako će oni, pored ostalog da prevedu i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, odnosno uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta iz ove grupe. Naravno, obrađujemo i poslovna dokumenta, te uz prevod rešenja o osnivanju pravnih lica i osnivačkih akata preduzeća, klijentima nudimo i obradu statuta preduzeća, zatim poslovnih izveštaja i odluka, te mnogih nenavedenih dokumenata koja su vezana za poslovanje pravnih lica.

Lična dokumenta, poput pasoša i lične karte, te krštenice, venčanog lista i umrlice, odnosno uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, ali i svih vrsta dozvola (dozvola za boravak, saobraćajna, vozačka i radna dozvola), će takođe sudski tumači i prevodioci da obrade u pomenutoj kombinaciji jezika. A pored toga, klijentima omogućujemo i prevođenje sa slovačkog na italijanski jezik kako za lekarske nalaze, tako i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno za specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala slična dokumenta.

Na zahtev klijenata možemo da prevedemo i sve vrste kako uverenja i izjava, tako i saglasnosti, ali i mnogobrojne potvrde, to jest sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druge).

Bilo koja vrsta dokumenata vezanih za oblast prava, obrazovanja, sudstva ili nauke, takođe može da bude prevedena od strane naših stručnjaka u ovoj kombinaciji jezik. A prevodilac i sudski tumač će, pored ostalog da obrade i punomoćje za zastupanje, kao i sertifikate i tekovine Evropske Unije, a zatim i diplomu i dodatak diplomi, te naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta, kao i prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, zatim i sve vrste ugovora, odnosno sudska rešenja, odluke i presude, ali i žalbe i tužbe i sva ostala dokumenta koja su isključivo vezana za pomenute oblasti.

Prevodi obrazovnih emisija sa slovačkog na italijanski jezik

Prevođenje televizijskih i radijskih obrazovnih emisija sa slovačkog jezika na italijanski koje pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford zainteresovanim klijentima uključuje i uslugu kako njihovog titlovanja, tako i sinhronizovanja.

Pored toga možemo da obradimo i informativne, kao i emisije zabavnog karaktera, odnosno one koje su namenjene najmlađima, ali i reklamne poruke, serije, filmove i druge video i audio sadržaje.

Takođe, sudski tumači i prevodioci obrađuju i reklamne materijale, počev od vizit kartica i plakata, preko reklamnih kataloga, letaka i flajera, pa do brošura i PR tekstova. Oni će tokom prevođenja ovih sadržaja da prilagode određenu reklamnu poruku duhu italijanskog jezika, kako bi određeni proizvod ili uslugu koja se na taj način reklamira približili svim potencijalnim klijentima kojima je to maternji jezik.

Sem toga možemo da vam ponudimo i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na italijanski, ali morate da imate na umu da sudski tumač i prevodilac vrše kako simultani prevod u navedenoj kombinaciji jezika, tako i šapatni, odnosno konsekutivni, te je iz tog razloga vrlo važno da nam date detaljne podatke o konkretnom događaju, budući da se svaka od pomenutih usluga vrši za tačno određenu vrstu događaja. A u skladu sa informacijama koje dobijemo, pripremićemo ponudu koja može da uključuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Stručne, kao i popularne tekstove različite tematike, dužine i kompleksnosti, takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika. Prevodilac i sudski tumači će osim tekstova koji su vezani za oblast filozofije, sociologije i psihologije, odnosno nauke, medicine, obrazovanja i farmacije da prevedu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Tekstove iz oblasti prava, politike, finansija, bankarstva i ekonomije, odnosno komunikologije, građevinske industrije, menadžmenta i marketinga, kao i ekologije i zaštite životne sredine, zatim turizma, informacionih tehnologija i mnogih drugih naučnih disciplina.

Prevođenje stručnih i popularnih časopisa sa slovačkog jezika na italijanski

Prevodioci i sudski tumači će na zahtev klijenata da urade i prevod kako stručnih, tako i popularnih časopisa sa slovačkog na italijanski jezik, ali i članaka iz novina. Oni, takođe vrše i prevođenje dela književnosti i to kako proznih i poetskih, tako i romana, odnosno beletristike, ali i udžbenika.

Ako je to potrebno, možemo da vam ponudimo i prevod sa slovačkog na italijanski jezik za sve vrste web sadržaja, te osim sajtova, sudski tumači i prevodioci obrađuju i softvere, ali i web kataloge, te internet prodavnice i druge slične materijale rukovodeći se pravilima SEO (Search Engine Optimisation), koja odlično poznaju, oni će primeniti i u obradu ovih materijala, kako bi se oni što pre našli u samom vrhu internet pretrage.

Lektori i korektori Akademije Oxford mogu svim onim klijentima, koji su prevođenje sa slovačkog na italijanski jezik prepustili bilo kome pre nas, ali nisu zadovoljni kvalitetom dobijenih sadržaja, da ponude uslugu njihove korekture, odnosno lekture. U okviru redakture pomenutih materijala će naši stručnjaci da izvrše sve neophodne ispravke kako bi tako obrađene materijale u potpunosti prilagodili ne samo pravilima, već i duhu ciljanog jezika, što je u ovoj situaciji italijanski.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje