Prevodi sa slovačkog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na portugalski jezik

Za online prevod sa slovačkog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Jedan od zahteva koji nam, relativno često upućuju klijenti se odnosi i na direktno prevođenje sa slovačkog jezika na portugalski. Posebno je važno da naglasimo da svaki klijent kome je potrebna ova kombinacija prevoda za ma koji dokument može, u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford da dobije njihovu kompletnu obradu, odnosno prvo prevod sa slovačkog jezika na portugalski tog dokumenta, a potom i overu tako urađenog prevoda koju vrše lica zvanično ovlašćena od strane relevantnih državnih institucija, odnosno sudski tumači. Tako klijenti u optimalnom roku dobijaju dokumenta koja su važeća sa pravne i zakonske tačke gledišta i mogu da budu predata bilo kojoj od nadležnih institucija kada je to potrebno.

A uz obradu ličnih dokumenata (uverenje o državljanstvu, pasoš, radna i vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, krštenica, venčani list, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola i druga), prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva pravna akta (tekovine Evropske Unije, sudske odluke, presude i žalbe, sertifikati, punomoćja za zastupanje, sudska rešenja i tužbe, licence, ugovori i ostala dokumenta iz oblasti prava, odnosno sudstva). Oni prevode i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a što se primarno odnosi na prevođenje sa slovačkog jezika na portugalski za svaku vrstu potvrde, odnosno izjave, kao i uverenja i saglasnosti (potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju i druge).

Sudski tumači i prevodioci, takođe obrađuju i poslovnu dokumentaciju (poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnih lica, revizorski izveštaji, statuti preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akti preduzeća, godišnji izveštaji i ostala slična dokumenta), kao i diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, te nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente, uverenje o položenim ispitima, ali i sva nepomenuta dokumenta koja su vezana najpre za oblast obrazovanja, a zatim i za oblast nauke. Po potrebi, obrađujemo i diplomske, odnosno naučne radove, kao i seminarske, te naučne patente.Prevođenje sa slovačkog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na slovački

Lekarske nalaze i deklaracije proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstva za rukovanje, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta koja se svrstavaju kako u medicinsku, tako i u građevinsku, odnosno ona koja čine dokumentaciju za tendere i tehničku dokumentaciju, takođe će po potrebi prevodilac i sudski tumač najpre da prevedu, a zatim i da overe tako urađen prevod.

A sve što smo ovom prilikom pomenuli predstavlja, zapravo manji deo dokumenata za koje će naši stručnjaci da vam ponude prevod sa slovačkog jezika na portugalski, a pred vama se nalaze dve vrlo bitne obaveze ukoliko vam je potrebna ova usluga. Prva obaveza podrazumeva da na uvid dostavite originalna dokumenta, što možete da učinite ili slanjem preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom ili da ih jednostavno donesete u jednu od mnogobrojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Druga vaša obaveza podrazumeva da se sami raspitate da li za dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na portugalski mora da se izvrši i overa haškim pečatom. Kako je za Apostille pečat (kako se on drugačije naziva) nadležnost u rukama stručnjaka koji su zaposleni u okviru specijalnih službi u osnovnim sudovima Republike Srbije, to znači da svaki klijent pojedinačno mora da se raspita o svim detaljima. A pod tim se misli prvo na podatak da li je haški pečat obavezno staviti i na njegova dokumenta, jer se on ne stavlja baš na sva dokumenta koja se prevode, a posle toga ako dobiju potvrdan odgovor na ovo pitanje, klijenti moraju da saznaju i da li se ova vrsta overe vrši posle obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka ili pre toga. U skladu sa dobijenim informacijama, svaki klijent će znati gde najpre treba da odnese taj dokument, a biće mu i jasnije kojim tokom će ići njegova obrada.

Kada prevodilac i sudski tumač budu izvršili prevođenje sa slovačkog jezika na portugalski za dostavljena dokumenta, te ga posle i overe pečatom sudskog tumača, klijenti mogu da dođu i lično preuzmu obrađena dokumenta. Takođe im se nudi i mogućnost dostavljanja obrađenih sadržaja na adresu, a ta usluga nije uračunata u cenu prevoda i overe i naplaćuje se direktno od klijenta. Njena cena se formira prema cenovniku kurirske službe koja će i da isporuči pošiljku.Mogućnost da pošalju prvo dokumenta preko mejla, kako bi naši stručnjaci preuzeli u što kraćem roku njihovu obradu, imaju samo oni klijenti koji zahtevaju njihovo hitno prevođenje sa slovačkog jezika na portugalski. Ipak, i u tim situacijama je neophodno da se naknadno izvrši dostavljanje originala na uvid, ali je posebno važno da klijent to izvrši u najkraćem mogućem roku.

Pored obrade različitih tipova dokumenata, sudski tumači i prevodioci mogu u navedenoj kombinaciji jezika da pruže i uslugu usmenog prevoda, a pod čime se podrazumeva kako simultani, tako i konsekutivni prevod sa slovačkog jezika na portugalski, ali i prevod uz pomoć šapata. Imajte na umu da se svaka od pomenutih usluga sprovodi kod tačno određene vrste događaja, te je iz tog razloga neophodno da nam pružite sve relevantne podatke o događaju za koji je zahtevate (broj učesnika, trajanje događaja, koncept organizacije, informacije o prostoru u kome će biti održani i slično). A svim onim klijentima za čiji događaj je potrebno primeniti simultano prevođenje ćemo u ponudu uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Ukoliko imate urađene prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali znate da oni nisu kvalitetni, možemo da izvršimo njihovo redakturu, kako bismo ih prilagodili duhu ciljanog, to jest portugalskog jezika. Takođe, naši stručnjaci obrađuju i reklamne sadržaje (plakati, katalozi, flajeri, vizit karte, brošure i ostalo), ali i književna dela i udžbenike. U skladu sa zahtevima klijenata, sudski tumač i prevodilac će izvršiti i direktan prevod sa slovačkog jezika na portugalski za članke iz novina, odnosno tekstualne materijale bilo koje tematike, namene i dužine, kao i za sve vrste časopisa.

Uz to im omogućujemo i profesionalno prevođenje internet sadržaja, počev od web kataloga i prodavnica, preko sajtova, pa do softvera, a možemo i da uradimo kompletnu obradu kako serija i emisija različite sadržine, tako i reklamnih poruka, filmova i ostalih video i audio materijala. Naglašavamo i to da će klijenti kojima su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na portugalski za ove sadržaje moći kod nas da dobiju i njihovu kompletnu obradu, a što podrazumeva ili titlovanje ili sinhronizovanje obrađenih materijala.

Prevod sudskih presuda sa slovačkog jezika na portugalski

Prevodi sudskih presuda sa slovačkog na portugalski jezik čine samo jednu uslugu koju nude prevodioci i sudski tumači u svim poslovnicama koje Prevodilački centar Akademije Oxford ima u Srbiji, budući da obrađuju i sva ostala pravna akta u navedenoj kombinaciji jezika. Tako će oni, na vaš zahtev da prevedu i sudske odluke i žalbe, odnosno rešenja i tužbe, zatim tekovine Evropske Unije, ali i različite vrste sertifikata i licenci, potom ugovore, punomoćje za zastupanje i sva ostala dokumenta iz oblasti prava i sudstva.

Naravno, mogu i da urade prevod sa slovačkog na portugalski jezik za dokumenta koja se predaju nadležnim službama, te da vam ponude obradu bilo kog tipa izjava, uverenja i saglasnosti, odnosno potvrda (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju i mnoga druga slična dokumenta. Kada je to potrebno, prevodilac i sudski tumač obrađuju i lična dokumenta (krštenica, pasoš, uverenje o državljanstvu, lična karta, potvrda o prebivalištu, umrlica, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka i radna dozvola, saobraćajna i sva ostala lična dokumenta), kao i ona dokumenta koja čine najpre poslovnu dokumentaciju, a zatim i građevinsku, tehničku, medicinsku i tendersku (rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, fakture, poslovni izveštaji, osnivački akti preduzeća, poslovne odluke, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga nepomenuta dokumenta koja ulaze u sastav ovih vrsta dokumentacija).

Nastavne planove i programe fakulteta, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno diplomske i seminarske radove, ali i diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, odnosno uverenja o položenim ispitima, prepise ocena i ostala dokumenta vezana za obrazovanje, će takođe sudski tumači i prevodioci u najkraćem roku da obrade u potpunosti. A to podrazumeva da će prvo izvršiti njihovo prevođenje sa slovačkog na portugalski jezik, a zatim i overu pečatom sudskog tumača. U tom slučaju, vaša jedina obaveza jeste dostavljanje originala na uvid, odnosno provera u vezi sa overavanjem haškim, odnosno Apostille pečatom za konkretna dokumenta za koja su vam potrebni prevod sa slovačkog na portugalski jezik, jer to nije u domenu naših stručnjaka.

Sva dokumenta vezana za oblast nauke, takođe možemo da obradimo u pomnutoj kombinaciji jezika i to po najpovoljnijim uslovima. A osim naučnih patenata i radova, prevodimo i rezultate naučnih istraživanja i ostala dokumenta iz ove oblasti.

Prevođenje informativnih emisija sa slovačkog na portugalski jezik

Na zahtev klijenata možemo da uradimo ne samo prevod informativnih emisija sa slovačkog jezika na portugalski, nego i njihovo titlovanje. Takođe im omogućujemo i sinhronizovanje prevedenih informativnih emisija, a prevodilac i sudski tumač mogu u navedenoj kombinaciji jezika da obrade i mnoge druge, kako video tako i audio sadržaje. A osim što će prevesti zabavne, odnosno dečije, obrazovne i druge vrste emisija, naši stručnjaci klijentima omogućuju i obradu filmskih ostvarenja bilo kog žanra, zatim reklamnih poruka, odnosno serija i mnogih drugih video i audio materijala koje sada nismo pomenuli. Na taj način će oni na jednom mestu i u optimalnom roku da dobiju sadržaje koje mogu da prikazuju kako na televiziji i internetu, tako i da puštaju na radiju, u bioskopu i u okviru mnogih drugih medija.

Budući da su lektori i korektori takođe deo našeg tima, to onim klijentima koji poseduju urađeni prevod sa slovačkog jezika na portugalski za ma koji tip materijala, ali on nije kvalitetan, nudimo izvršenje svih potrebnih ispravki i to u skladu sa pravilima.

Ako su vam potrebni direktni prevodi sa slovačkog jezika na portugalski za internet sajtove, odnosno bilo koju drugu vrstu sadržaja iz oblasti interneta, znajte da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše njihovu profesionalnu obradu, te da prilikom prevođenja primene sva pravila vezana za optimizovanje ovih sadržaja. A pod tim se misli da će prevedeni web sajtovi i ostali materijali vrlo brzo da budu u samom vrhu pretrage, budući da će ih web pregledači prepoznati kao originalne, a što će imati izuzetno pozitivan efekat na poslovanje samog vlasnika tih sadržaja.

Možemo da vam ponudimo i prevod sa slovačkog jezika na portugalski za stručne tekstove, ali i za one koji će biti javno plasirani. Njihova tematika može biti vezana kako za oblast ekonomije, turizma i prava, odnosno nauke, tako i za segment građevinske industrije, menadžmenta, farmacije i komunikologije, odnosno sociologije, zatim marketinga, psihologije i informacionih tehnologija, ali i ekologije i zaštite životne sredine, nauke i još mnogo drugih grana prirodnih, kao i društvenih nauka.

Prevodi brošura i kataloga sa slovačkog jezika na portugalski

Prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev vrše i prevod najpre brošura i kataloga sa slovačkog na portugalski jezik, a potom i svih ostalih marketinških materijala. A to podrazumeva najpre obradu PR tekstova, odnosno reklamnih letaka, ali i plakata, vizit kartica, flajera i mnogih drugih sadržaja koji su namenjeni reklamiranju usluga ili proizvoda. Kada budu obrađivali ove sadržaje, oni će povesti računa i o pravilnom oblikovanju reklamne poruke iz originalnih materijala, kako bi potencijalnim klijentima koji se služe portugalskim jezikom omogućili da se sa njima upoznaju i počnu da kupuju konkretan proizvod, odnosno koriste određenu uslugu koja se na taj način reklamira. Takođe, u navedenoj jezički kombinaciji možemo da prevedemo i književna dela, bez obzira da li se radi o prozi i poeziji, odnosno romanima ili je u pitanju prevođenje sa slovačkog na portugalski jezik za beletristiku.

Ukoliko je to potrebno, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sve tipove udžbenika, odnosno časopise, kao i članke iz novina. Možemo, kada klijenti organizuje neki događaj da izvršimo i usmeno prevođenje sa slovačkog na portugalski jezik, tako da će prevodilac i sudski tumač, osim simultanog da primene i konsekutivni, odnosno prevod uz pomoć šapata u pomenutoj kombinaciji jezika. Ako se za konkretan događaj koristi upravo simultano prevođenje, onda možemo da vam omogućimo i po vrla povoljnim uslovima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Da bismo bili u mogućnosti da izradimo ponudu za ovu vrstu usluge, zahtevamo da nam klijenti dostave informacije o organizaciji tog događaja, odnosno podatke o očekivanom broju učesnika i trajanju, kao i informacije o prostoru u kome bi on trebalo da se održi.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje