Prevodi sa slovačkog jezika na romski


Prevod sa slovačkog na romski jezik

Izuzev svih materijala u pisanoj formi, klijentima Prevodilačkog centra Akademije Oxford je dostupan i usmeni prevod sa slovačkog na romski jezik. U zavisnosti od tipa događaja i njegovih osnovnih karakteristika se i definiše da li će sudski tumači i prevodioci primeniti prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika ili simultani, odnosno konsekutivni, a u skladu sa svime time će klijentima biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Dostupna je u svim poslovnicama ove institucije i usluga redakture, a koju shodno iznetim zahtevima za sve vrste materijala izvršavaju korektori i lektori.

Napomenuli bismo i to da će marketinške materijale po zahtevu klijenata obraditi članovi tima predstavništva navedene institucije u svakom gradu, a dostupno je i direktno prevođenje web sadržaja sa slovačkog na romski jezik. Uzevši u obzir da je vrlo važno optimizovati konkretne materijale za web pregledače, to podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači po potrebi primeniti i pravila SEO (Search Engine Optimisation). Tako će web sajtovima, onlajn prodavnicama i softverima svih vrsta, ali i mnogim drugim internet materijalima biti omogućeno da od strane aktuelnog web pregledača budu prepoznati kao adekvatni rezultati i samim tim na prvu stranu pretrage uvršteni.Prevođenje sa slovačkog na romski
Prevođenje sa romskog na slovački

Svakako da će marketinške materijale ovi stručnjaci prevesti u navedenoj varijanti jezika, a podrazumeva se da će odgovoriti i na zahteve klijenata, kojima su potrebni direktni prevodi udžbenika i književnih dela sa slovačkog na romski jezik.

Sve vrste tekstualnih materijala će prevodilac i sudski tumač, isto tako obraditi ako je potrebno, a njihova tematika se može odnositi kako na bilo koju društvenu naučnu disciplinu, tako isto i na prirodnu. Biće izvršeni i prevodi članaka iz novina u toj kombinaciji jezika, a zaposleni u bilo kojoj poslovnici ove institucije će prevesti i sadržinu stručnih i ilustrovanih časopisa, ali i dečijih.

Pored igranih filmova različitih žanrova, klijentima je na raspolaganju i prevod u pomenutoj varijanti jezika za crtane i animirane, odnosno dokumentarne filmove, ali i za mnoge druge audio i video sadržaje. U tom slučaju će biti ponuđena i usluga titlovanja video i audio materijala bilo koje vrste, kao i njihova profesionalna sinhronizacija, a nakon izvršenog prevoda.

Ističemo da je omogućeno slanje ovih sadržaja na prevod elektronski, to jest na mejl adresu i to bilo koje poslovnice pomenute specijalizovane institucije. Predviđeno je, takođe da na potpuno isti način klijenti dobije obrađene sadržaje tog tipa, a dostupne su i druge opcije na zahtev zainteresovanih.

Sve to ne važi kada se zahteva direktan prevod dokumenata sa slovačkog jezika na romski, zato što je svaki klijent obavezan da tada na uvid priloži i originale. Upravo iz tog razloga se predviđa ili da ih donese lično u bilo koju od poslovnica ili da ih pošalje, a što je moguće da učini preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko bilo koje kurirske službe.

Naravno da se razlikuje i postupak preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata, tako da nakon što sudski tumač i prevodilac budu izvršili njihov prevod i overu u skladu sa pravilima, klijent može zahtevati dostavu sadržaja na svoju adresu ili doći u predstavništvo pomenute institucije lično, kako bi preuzimanje izvršio. Ukoliko bude izabrao prvu varijantu koja je ponuđena, biće u obavezi da uslugu dostave plati prema cenovniku kurirske službe, a prethodno će dobiti sva neophodna obaveštenja i o roku isporuke i o ceni konkretne usluge.

Razlog zbog koga se zahteva da klijent originalna dokumenta donese ili pošalje jeste vezan za uslugu overe, koju u ovom slučaju vrše zvanično ovlašćeni sudski tumači. Ovi stručnjaci imaju neophodna ovlašćenja za izvršenje te usluge, odnosno njihova je obaveza da nakon što utvrde istovetnost prevedenih i originalnih dokumenata stave svoj pečat na prevod, te da na taj način zvanično potvrde da je njihova sadržina potpuno ista kao i u originalnom dokumentu, odnosno da je prevod veran originalu. Tek nakon toga možemo reći da je u pitanju pravno i zakonski važeći dokument, koji njegov vlasnik ima pravo da priloži bilo kojoj nadležnoj instituciji, odnosno koji može da koristi kao i svaki drugi originalan i pravno validan dokument.

Jedino kada postoji potreba za stavljanjem Apostille pečata na dokumenta se razlikuje postupak obrade, ali napominjemo da prevodioci i sudski tumači taj pečat nemaju pravo ni na jedan dokument da stave. Samim tim što im nisu data ovlašćenja da vrše overu takozvanim Haškim pečatom, kako njega još nazivaju, to klijenti ne mogu očekivati da od njih dobiju informacije o postupku nadovere, to jest o pravilima vezano za stavljanje pomenutog pečata na konkretna dokumenta. Potrebno je iz tog razloga da oni najpre kontaktiraju osnovni sud koji je nadležan, te da se kod zaposlenih u namenskim odeljenjima te institucije raspitaju najpre o tome da li pomenuti pečat na njihova dokumenta mora biti stavljen. Ukoliko tom prilikom budu saznali da je overa Haškim pečatom neophodna, obavezni su da pitaju i da li se on na ta dokumenta stavlja nakon izvršenog prevoda i overe sudskog tumača ili se prvo vrši overa Apostille pečatom, pa se onda dokument u skladu sa pravilima obrađuje.

Usluga prevoda i overa bilo kog dokumenta će biti izvršena u najkraćem mogućem roku, ali će takođe klijentima biti omogućeno i hitno prevođenje dokumenata sa slovačkog jezika na romski. S obzirom na to da moraju delovati u najkraćem mogućem roku u tom slučaju, sudski tumač i prevodilac bi trebalo što je moguće pre da započnu sa obradom konkretnih dokumenata. Iz tog razloga se postupak dostavljanja sadržaja na prevod tom prilikom razlikuje u odnosu na uobičajen, pa se dozvoljava slanje skeniranih dokumenata na mejl adresu i to one poslovnice pomenute institucije, koja je klijentu i najbliža. Naime, njegova obaveza je svakako da originalna dokumenta na uvid ovlašćenom sudskom tumaču dostavi, ali to može učiniti nakon slanja elektronskim putem i to što je moguće pre, kako bi u potpunosti zahtev za hitnim prevodom bilo kog dokumenta bio maksimalno ispoštovan.

Prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa slovačkog na romski jezik

Kako naučne radove, odnosno naučne patente, tako isto će i rezultate naučnih istraživanja po zahtevu klijenata sudski tumači i prevodioci da u pomenutoj jezičkoj kombinaciji najpre prevedu, a potom i da izvrše overu, uzevši u obzir da za to imaju ovlašćenja i da je takav postupak usklađen sa zakonom koji je trenutno na snazi.

Naravno da mogu biti izrađeni i direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa slovačkog jezika na romski, kao i mnogih drugih dokumenata koja su isključivo vezana za oblast obrazovanja, kao što su na primer nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena i potvrda o redovnom školovanju, ali i diplomski radovi i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i mnogi drugi sadržaj ikoji se konkretne oblasti primarno tiču.

Uzevši u obzir da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford poseduju neophodna ovlašćenja, to oni na zahtev klijenata prevode i overavaju sva dokumenta. A da bi celokupna procedura bila u potpunosti ispoštovana, očekuje se da klijent prilikom dostavljanja dokumenata na obradu obavezno i njihove originale priloži. Nakon što prevod bude bio izrađen, zvanično ovlašćeni sudski tumač će ih uporediti sa sadržinom originalnog dokumenta i utvrditi da li su u pitanju potpuno isti sadržaji, kako bi izvršio overu. Naglašavamo da se overava vrši isključivo ukoliko ne postoje nikakve razlike između ovakvih materijala.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obraditi kako sve vrste saglasnosti i uverenja, tako i različite tipove izjava i potvrda, ali i mnoga druga dokumenta koja će nakon toga vlasnici morati da predaju određenoj državnoj službi.

Samim tim što im nisu data ovlašćenja da Apostille pečat stave na bilo koji dokument, a ukoliko je to potrebno, nije dužnost zaposlenih ove institucije da vlasnike dokumenata informišu o svemu tome. Ističemo da je u pitanju pečat poznat pod nazivom Haški, takođe, a on se stavlja samo na ona dokumenta, za koja to definiše zakon i prema tačno utvrđenim pravilima. Sve informacije o tome su vlasnicima dokumenata dostupne u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, uzevši u obzir da u njima postoje službe koje su ovlašćene za izvršenje te overe. Upravo ti službenici i imaju sve neophodne informacije o overi Apostille pečatom, koje će dati klijentima kada im se obrate, a kako bi kroz čitav postupak obrade prošli što jednostavnije i brže.

Isto tako se podrazumeva da može biti izvršen i direktan prevod uverenja o državljanstvu sa slovačkog jezika na romski, ali i svakog drugog ličnog dokumenta, tako da će klijenti dobiti kompletno obrađene različite vrste dozvola (radna, saobraćajna, dozvola za boravak, vozačka i druge), ali i umrlicu, venčani list i krštenicu, to jest izvod iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih, kao i pasoš i potvrdu o prebivalištu, zatim i ličnu kartu i sva ostala lična dokumenta.

Ko god to bude zahtevao, može angažovati pomenute stručnjake i za kompletnu obradu svih onih dokumenata, koja ulaze u sastav različitih vrsta dokumentacija. Na prvom mestu će sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi lekarske nalaze i ostalu medicinsku dokumentaciju, ali i građevinske projekte, uputstvo za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te poslovne odluke i izveštaje (revizorski, finansijski i godišnji), kao i sva ostala dokumenta koja se smatraju delom građevinske, odnosno poslovne i tenderske, ali i tehničke dokumentacije.

Posebno moramo istaći informaciju i da su ovi stručnjaci specijalizovani za direktno prevođenje sudskih žalbi i tužbi sa slovačkog jezika na romski, odnosno punomoćja za zastupanje i tekovina Evropske Unije, ali i presuda o razvodu braka, potom sudskih rešenja i odluka, kao i ugovora i svih ostalih dokumenata koja se tiču oblasti kako prava, tako i sudstva, te se tretiraju kao pravna akta.

Prevod tekstova iz oblasti prava i ekonomije sa slovačkog jezika na romski

Uz popularne tekstove, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu u pomenutoj varijanti jezika da prevedu i stručne ekonomske i pravne tekstove, ali i sve ostale, bez obzira koja da je njihova osnovna tema, odnosno nevezano za to koliko da su kompleksni i dugi. Svakako da su oni specijalizovani za direktno prevođenje političkih tekstova sa slovačkog na romski jezik, ali i medicinskih i filozofskih, a naravno da će u skladu sa iznetim zahtevima obraditi i tekstove koji su vezani za oblasti informacionih tehnologija, potom farmacije i građevinske industrije, te mnogih drugih bilo društvenih, bilo prirodnih naučnih disciplina.

Vrlo je važno ovom prilikom da napomenemo i to da svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, pored već pomenutih stručnjaka zapošljava i lektore, ali i korektore u svakom graduu kome funkcioniše. Upravo iz tog razloga i ističemo da klijenti mogu njih angažovati, ako je potrebno da u nekvalitetno prevedenim materijalima bilo koje vrste budu ispravljene greške u što kraćem roku. U tom slučaju će ovi stručnjaci primeniti pravila redakture, a koja uključuje korekturu i lekturu, te će na taj način obezbediti zainteresovanima profesionalno obrađene materijale bilo koje vrste, čija će sadržina maksimalno biti usaglašena sa njihovim originalima.

S obzirom na to da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani za primenu pravila sva tri tipa usmenog prevoda, to se vrlo pažljivo mora pristupiti izradi ponude za tu uslugu, jer se odluka isključivo sme doneti nakon analize detalja, koji se odnose na organizaciju same manifestacije. Baš iz tog razloga se zainteresovani i obavezuju da obaveste članove tima ma kog predstavništva ove institucije o tome gde će konkretni događaj da bude održan, odnosno koje su karakteristike te lokacije, ali i o tome koliko će on trajati i koliko je predviđeno ljudi da bude prisutno. A u skladu sa tim i će biti i definisano da li sudski tumači i prevodioci treba da primene prevod uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji ili možda konsekutivni, odnosno simultani. Takođe će u skladu sa time i biti uvršteno u zvaničnu ponudu iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, budući da je i ta usluga u ponudi ove specijalizovane institucije.

Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi online kataloga sa slovačkog na romski jezik, ali i web sajtova i aplikacija svih vrsta, kao i internet prodavnica, zatim bilo kog programa i ostalih onlajn sadržaja. Napominjemo da će u tom slučaju biti implementirani i alati SEO (Search Engine Optimisation), te će na taj način biti sadržina web materijala usklađena sa zahtevima pretrage i to na najbolji mogući način. Vrlo brzo nakon što budu na internetu oni postavljeni, pretraživač će ih baš zbog primene pomenutih alata prepoznati kao adekvatne rezultate za ključne reči i izraze, tako da će i njihovo pozicije u pretrazi biti mnogo bolja nego pre toga.

Filmove različitih vrsta i žanrova, ali i serije će prevodilac i sudski tumač u toj varijanti jezika da prevedu, ali će po zahtevu klijenata obraditi i reklamne poruke, kao i različite vrste emisija, te mnoge druge video i audio materijale. Tim svake poslovnice pomenute institucije čine i titleri, tako da će klijentima biti ponuđena usluga titlovanja svih tih sadržaja, ali i stručnjaci koji će po njihovom zahtevu da izvrše sinhronizaciju bilo kog video materijala ili audio.

Pored reklamnih letaka i brošura, odnosno PR tekstova i flajera, biće izvršen i profesionalan prevod vizit kartica sa slovačkog na romski jezik, ali i svih ostalih marketinških materijala. Napominjemo da će zaposleni ove institucije tada aktuelna pravila marketinga implementirati tokom svog rada, te će i poruku koja se u takvim sadržajima nalazi preneti na najbolji mogući način izvornim govornicima ciljanog jezika.

A izuzev svih sadržaja koje smo pomenuli, sudski tumač i prevodilac će ostvariti zahteve i vezano za direktan prevod književnih dela u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, odnosno članaka iz novina. Isto tako mogu da prevedu profesionalno i udžbenike različite obimnosti, kompleksnosti i tematike, ali i sadržinu dečijih, odnosno stručnih i ilustrovanih časopisa.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje