Prevod sa slovačkog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na kineski jezik

Za online prevod sa slovačkog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake koji su zaduženi za obradu sadržaja ne samo na slovačkom, već i na kineskom jeziku, pa zato zainteresovanim klijentima možemo da omogućimo i direktan prevod sa slovačkog jezika na kineski. Inače, ova usluga se odnosi kako na obradu književnih dela i tekstova različite sadržine, namene i složenosti, odnosno udžbenika, tako i na prevođenje internet sadržaja (sajtovi, web prodavnice, softveri, online katalozi i drugo), ali i reklamnih materijala (flajeri, katalozi, plakati, brošure, PR tekstovi i ostalo), odnosno novinskih članaka i časopisa različite vrste.

A pored toga, prevodilac i sudski tumač vrše i prevođenje sa slovačkog jezika na kineski za igrane filmove različitih žanrova, odnosno animirane, dokumentarne, crtane i sve druge vrste, zatim za serije, kao i za informativne, te emisije obrazovnog i zabavnog karaktera, ali i za one koje su namenjene mališanima, te za reklamne poruke i sve druge vrste video i audio sadržaja. Ovde je vrlo važno da naglasimo da svaki klijent kome je potrebna obrada pomenutih materijala kod nas može i da angažuje stručnjake koji su zaduženi za njihovo sinhronizovanje i titlovanje. Možemo da vam ponudimo i lekturu, to jest da izvršimo uslugu korekture, ako imate urađene prevode u ovoj kombinaciji jezika za bilo koju vrstu sadržaja.

Takođe, prevod sa slovačkog jezika na kineski uključuje kompletnu obradu dokumenata, jer kod nas dobijate i overu prevoda, za koju su zaduženi zvanično ovlašćeni sudski tumač. Osim svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, kada se javi potreba za tim, to jest različitih tipova izjava i uverenja, te potvrda, kao i saglasnosti svih vrsta, obrađujemo i različite vrste dokumentacija (poslovna, tenderska, lična, građevinska, medicinska, tehnička i druge). Prevodilac i sudski tumač mogu, kada je potrebno klijentima da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji i sva ona dokumenta koja se odnose bilo na oblast nauke i obrazovanja, bilo na oblast sudstva ili prava (diploma i dodatak diplomi, naučni patenti i radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, seminarski, diplomski i naučni radovi, tekovine Evropske Unije, ugovori, sudske žalbe i presude, punomoćje za zastupanje, licence, sudske odluke, rešenja i tužbe i ostala dokumenta iz pomenutih oblasti).Prevođenje sa slovačkog na kineski
Prevođenje sa kineskog na slovački

Zahvaljujući činjenici da vas kod nas očekuju najpre prevod sa slovačkog jezika na kineski, a zatim i overa prevoda od strane sudskog tumača, dužni ste da prilikom slanja sadržaja na obradu u svakom slučaju izvršite i dostavljanje originala, koji se koriste na uvid u toku procesa overe, budući da sudski tumač overava isključivo one prevode čija sadržina je ista kao i u originalnom dokumentu. Isto tako moramo da naglasimo i da postoje dokumenta za koja zakona navodi potrebu za stavljanjem dodatne vrste overe, odnosno haškog ili Apostille pečata. A trebalo bi da znate i to da sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford nisu u ovom slučaju nadležni za overavanje, te da je zato i opšta preporuka da se vi samostalno u nadležnim institucijama raspitate da li se za vaša dokumenta zahteva navedeni tip overe, ali i u kom trenutku je potrebno staviti Apostille pečat, ako se zahteva. Ovo naglašavamo zato što se najčešće dokumenta haškim pečatom overavaju pre nego što naši stručnjaci započnu svoj deo posla, ali postoje i dokumenta gde se prvo radi prevođenje sa slovačkog jezika na kineski, zatim overa sudskog tumača i tek na kraju klijenti nose konkretna dokumenta u nadležnu instituciju da bi na njih bio stavljen haški pečat.

Uz mogućnost da nam dokumenta donesete lično u jednu od poslovnica, imate mogućnosti i da ih pošaljete preporučeno i to preko "Pošte Srbije", odnosno da to učinite preko bilo koje kurirske službe. A jedino ako su vam prevodi sa slovačkog jezika na kineski neophodni u naročito kratkom roku, imate pravo da prvo izvršite njihovo slanje na mejl, ali i da posle toga dostavite originalna na uvid, a uz uslov da to bude najbrži od svih ovih načina.

Inače, sve ostale sadržaje za koje zahtevate prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika, ali nisu u pitanju dokumenta, te nije neophodno izvršiti njihovu overu pečatom sudskog tumača, možete da nam pošaljete na obradu na najjednostavniji mogući način, to jest da ih skenirate i pošaljete preko mejla. A što se tiče dostavljanja obrađenih materijala, tu postoji razlika, jer sve one sadržaje za koje se ne radi overa vam šaljemo preko mejla, a pod uslovom da se tako dogovorimo. Obrađena dokumenta ili preuzimate lično u prostorijama naše poslovnice ili imate mogućnost da zahtevate dostavu na adresu, a ako se budete odlučili za ovu varijantu morate znati da se usluga slanja prevedenih i overenih sadržaja na vašu adresu ne računa u cenu njihove obrade, odnosno prevoda i overe sudskog tumača, tako da je neophodno da platite ovu uslugu kada budete vršili preuzimanje pošiljke. Njena cena isključivo zavisi od kurirske službe koja će vam i dostaviti pošiljku.Na vaš zahtev, sudski tumači i prevodioci će izvršiti i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na kineski kada je to potrebno. A da bi ponuda bila adekvatna, morate da nam dostavite sve podatke o tom događaju, odnosno da nas informišete kako o njegovoj organizaciji i prostoru u kome treba da se održi, tako i o trajanju, broju učesnika i ostalim sličnim detaljima. Nakon što budemo dobili ove informacije, pripremićemo ponudu u koju možemo po potrebi da unesemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U zavisnosti od vrste događaja, prevodilac i sudski tumač će primeniti ili simultano ili prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno prevođenje sa slovačkog jezika na kineski.

Prevodi pravnih akata sa slovačkog na kineski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford koji u svom timu ima vrhunske stručnjake zadužene za obradu sadržaja na slovačkom, odnosno na kineskom jeziku može da vam ponudi i ne samo prevođenje pravnih akata sa slovačkog jezika na kineski, nego i overu tih prevoda pečatom zvaničnog lica. A pod tim mislimo na overu pečatom sudskog tumača, čime vaš dokument dobija pravno validan status, stim da postoje i dokumenta za koja se mora uraditi i nadovera, to jest na koja je neophodno staviti Apostille pečat (haški). Da ne bi ste izgubili nepotrebno vreme, preporuka je da sami proverite sve vezano za ovu vrstu overe za konkretna dokumenta, a što podrazumeva prvo podatak da li je haški pečat potreban i za vaša dokumenta, ali i kada je potrebno izvršiti ovu overu, to jest pre ili posle obrade tog dokumenta od strane stručnjaka Akademije Oxford.

Prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i lična dokumenta, odnosno da vam ponude prevođenje sa slovačkog jezika na kineski kako za ličnu kartu, radnu i dozvolu za boravak, tako i za vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, te za krštenicu i izvod iz matične knjige umrlih, odnosno za venčani list i ostala lična dokumenta.

Možemo da obradimo i diplome i dodatke diplomi, odnosno potvrde o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, ali i svedočanstva o završenim razreduima osnovnih i srednjih škola, te seminarske radove, prepise ocena, a zatim i diplomske radove i rezultate naučnih istraživanja, kao i još mnogo drugih dokumenata koja se odnose na oblast obrazovanja ili nauke.

Građevinsku, poslovnu i tehničku, odnosno tendersku dokumentaciju, ali i dokumenta koja se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju, će sudski tumači i prevodioci da kompletno obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji. Pod tim se misli najpre na činjenicu da će oni da izvrše prevođenje sa slovačkog jezika na kineski, a potom i overu pečatom sudskog tumača kako za poslovne odluke i statute preduzeća, odnosno za rešenja o osnivanju pravnih lica i osnivačke akte preduzeća, te fakture, tako i za lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno za građevinske projekte, deklaracije proizvoda, te za dokumentaciju o medicinskim proizvodima i za sva ostala dokumenta koja se smatraju delom pomenutih tipova dokumentacija.

Imajte na umu da će naši stručnjaci u optimalnom roku da izvrše i prevođenje sa slovačkog jezika na kineski za bilo koja dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, tako da će osim različitih vrsta izjava, da prevedu, pa zatim i overe sve tipove uverenja i saglasnosti, kao i potvrde (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i ostala).

Prevođenje tekstualnih sadržaja sa slovačkog jezika na kineski

Ako su vam potrebni prevodi tekstova sa slovačkog na kineski jezik, nema razloga da vas brine njihova tema, koja može da bude i ne tako često korišćena. Zapravo se radi o tome da sudski tumači i prevodioci imaju visok nivo iskustva u obradi popularnih i stručnih tekstova različite tematike, tako da podjednako kvalitetno prevode i one koji su vezani za oblast turizma, psihologije, obrazovanja i ekonomije, kao i sve one koji se odnose na segment informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine i menadžmenta, odnosno komunikologije, građevinske industrije i ostalih naučnih disciplina.

Oni će da prevedu i dela književnosti i to ne samo romane i beletristiku, te prozna dela, već i dela poezije. Ako je to potrebno, možemo da vam ponudimo i obradu kako udžbenika i časopisa svih vrsta, tako i članaka iz novina.

Sudski tumači i prevodioci rade prevod sa slovačkog na kineski jezik i za reklamne sadržaje, pa osim vizit kartica, plakata, brošura i reklamnih flajera, prevode i PR tekstove i kataloge, ali i reklamne letke i sve ostalesadržaje koji su usko vezani za oblast marketinga. Prilikom prevođenja ovakvih materijala, oni se na prvom mestu rukovode pravilima prevodilačke struke, a zatim i marketinga, tako da određenu reklamnu poruku iz originala prilagođavaju duhu kineskog jezika, kako bi na taj način potencijalnim klijentima koji se služe ovim jezikom omogućili da se upoznaju sa onim što se reklamira.

Ukoliko ste prevod sa slovačkog na kineski jezik dobili već od nekoga ko nije dovoljno stručan, tako da u njima postoje brojne greške, Prevodilački centar Akademije Oxford vam omogućuje uslugu njihove korekture i lekture.

Prevodi reklamnih poruka sa slovačkog na kineski jezik

Uz prevođenje reklamnih poruka i to kako radijskih, tako i televizijskih sa slovačkog jezika na kineski, možemo da vam ponudimo i njihovo sinhronizovanje, ali i uslugu njihovog titlovanja. Tako ćete dobiti reklamne poruke koje su prevedene u ovoj jezičkoj kombinaciji i koje ćete moći odmah da puštate na radiju ili televiziji, te da prikazujete na internetu, odnosno gde god želite.

A sudski tumači i prevodioci obrađuju i ostale video, ali i audio materijale, te vam nude prevođenje kako za serije i emisije različite sadržine, tako i za animirane filmove, odnosno igrane filmove različitih žanrova, a zatim i za crtane, dokumentarne i druge.

Možemo da na vaš zahtev izvršimo i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na kineski i to za bilo koju vrstu događaja, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci mogu podjednako kvalitetno da primene kako konsekutivno i simultano prevođenje, tako i šapatno. A u okviru usluge vezane za simultani prevod sa slovačkog jezika na kineski, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po naročito povoljnim uslovima. Naglašavamo da je za pripremu ponude za ovu uslugu neophodno da nam date informacije o tom događaju, a što podrazumeva najpre podatke o prostoru u kome bi on trebalo da se održi, ali i o broju učesnika, odnosno o organizaciji samog događaja, kao i o njegovom trajanju. Svi ti podaci će nam biti od velike pomoći prilikom odabira vrste prevoda koji će u potpunosti odgovoriti zahtevima konkretnog događaja.

Prevodioci i sudski tumači mogu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da obrade i sve vrste web sadržaja i to kako online kataloge, odnosno prodavnice, tako i softvere, ali i web sajtove. Uzevši u obzir da su oni upoznati i sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation), oni će ih pažljivo implementirati u prevode i tako obrađenim materijalima pružiti mogućnost da budu prepoznati od strane pregledača kao kvalitetni, odnosno originalni, a što će imati pozitivan efekat i na njihovo pozicioniranje na internetu, te samim tim i na poslovanje njihovih vlasnika.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje