Prevođenje sa slovačkog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na bugarski jezik

Za online prevod sa slovačkog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U sklopu usluge koja podrazumeva prevođenje sa slovačkog jezika na bugarski za različite tipove dokumenata, sve zainteresovane klijente očekuje i overavanje prevoda, a što u ovom slučaju vrše zvanično ovlašćena lica koji su članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford. U pitanju su sudski tumači za pomenute jezike koji će stavljem svog pečata na prevedena dokumenta, a nakon što se uvere da su njihovi sadržaji istovetni originalnim, potvrditi njihovu istovetnost i time im dati zakonski značaj.

Najvažnije je da svaki klijent kome je potreban prevod sa slovačkog jezika na bugarski za bilo koji dokument ima na umu da mora prvo da dostavi originalne sadržaje na uvid. Odmah zatim, treba da zna i da se od njega očekuje da dobije sve potrebne podatke o stavljanju Apostille pečata na konkretna dokumenta. Ovu vrstu overe ne mogu da izvrše prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima, budući da se haški pečat (kako je njegov drugi naziv) stavlja na tačno određena dokumenta i na utvrđen način, a za njega su zadužene službe pri osnovnom sudu Republike Srbije. Zato se i preporučuje svakom klijentu pojedinačno da pokuša da dobije ove podatke, a osim što bi trebalo da pita da li je ovaj tip overe obavezan i za dokumenta za koja klijent zahteva prevođenje sa slovačkog jezika na bugarski, on bi trebalo i da se informiše u kom trenutku procesa njegove obrade se stavlja Apostille pečat. Inače, u praksi su najčešće prisutna dva načina overe ovom vrstom pečata i podrazumevaju ili stavljanje haškog pečata pošto prevodioci i sudski tumači završe svoj posao ili se prvo stavlja Apostille pečat, a tek onda se dokument odnosi na obradu našim stručnjacima, koji u tom slučaju prevode ne samo sadržinu konkretnog dokumenta, nego i sadržinu pomenutog pečata.

Uz obradu onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama (sve vrste saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava), stručnjaci koji su članovi našeg tima mogu da obrade u pomenutoj kombinaciji jezika i sva dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske, lične i medicinske, tako i tehničke i poslovne, odnosno dokumentacije za tendere. Oni će, takođe da obrade i sva dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi i druga), kao i sva pravna akta (tekovine Evropske Unije, licence, sudske odluke, žalbe, presude i tužbe, sertifikati, ugovori, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja i druga dokumenta iz ove grupe).Prevođenje sa slovačkog na bugarski
Prevođenje sa bugarskog na slovački

Na zahtev klijenata možemo da izvršimo i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na bugarski za sva ona dokumenta koja se tiču oblasti nauke, kao što su na primer naučni patenti, odnosno rezultati naučnih istraživanja, a u skladu sa zahtevima prevodimo i seminarske, kao i diplomske i naučne radove.

Kako se od svakog klijenta koji zahteva prevođenje bilo kog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika zahteva i da prilikom slanja sadržaja na obradu, u svakom slučaju prilože i originale na uvid, to podrazumeva da se oni mogu poslati preporučeno preko „Pošte Srbije“, te preko kurirske službe ili ih klijenti jednostavno mogu i lično doneti u bilo koju od naših poslovnica. A kada bude bila završena obrada dostavljenih dokumenata mogu da se odluče da ih preuzmu lično ili da budu isporučena na određenu adresu, ali je to usluga koja se naplaćuje odvojeno od osnovne, budući da ona nije uračunata u cenu prevoda i overe konkretnog dokumenta. Svaki klijent koji se za taj način dostavljanja odluči je u obavezi da izvrši plaćanje ove usluge kada bude preuzima pošiljku.

Isključivo hitno prevođenje sa slovačkog jezika na bugarski za dokumenta pruža klijentima mogućnost da ih prvo pošalju preko mejla, a da posle toga ispune i uslov za dostavljanje originala na uvid, te da odaberu za to najbrži od svih ponuđenih načina.

Uz obradu dokumenata, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i usmeni prevod u ovoj kombinaciji jezika. Klijenti koje zanima ova usluga su dužni da dostave sve potrebne podatke o događaju koji organizuju, jer naši stručnjaci primenjuju kako konsekutivni, tako i prevod uz pomoć šapata, ali i simultano prevođenje sa slovačkog jezika na bugarski, tako da isključivo od konkretnih informacija i zavisi koja će vrsta ove usluge da bude primenjena za taj događaj. A u okviru ponude za usmeno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji će se, po potrebi naći i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Obrađujemo i sve vrste internet sadržaja (online prodavnice, web sajtovi, katalozi, aplikacije, programi i ostalo), kao i književna dela, časopise i novinske članke. Pored toga, možemo da vam ponudimo i prevođenje sa slovačkog jezika na bugarski za sve vrste udžbenika i tekstova, nevezano za to da li su u pitanju stručni sadržaji ili oni koji će biti javno plasirani. Prevodilac i sudski tumač mogu, po vašem zahtevu da obrade i sve one materijale koji su na bilo koji način vezani za oblast marketinga (PR tekstovi, reklamni flajeri, katalozi, brošure, vizit kartice i drugi slični sadržaji).

A pored svih pomenutih usluga, možemo da uradimo i najpre prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za audio i video materijale, a zatim i njihovo titlovanje, kao i sinhronizovanje. Ova usluga se odnosi kako na serije i filmove različitih žanrova, tako i na bilo koju vrstu emisija, reklamne poruke i mnoge druge video i audio sadržaje.

Iako su, primarno u našem timu prevodioci i sudski tumači, možemo da se pohvalimo i lektorima i korektorima, koji će u skladu sa vašim zahtevima da izvrše redakturu za sve one sadržaje koji su prevođeni u ovoj kombinaciji jezika, ali u njima postoje greške koje bi valjalo ispraviti.

Prevodi licenci sa slovačkog na bugarski jezik

Klijenti koji zahtevaju direktno prevođenje sa slovačkog jezika na bugarski za bilo koju vrstu licenci, više nemaju razloga da brinu i gube vreme, jer su im na raspolaganju usluge koje pružaju i prevodioci i sudski tumači u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A pod tim, zapravo mislimo na njihovu kompletnu obradu, jer kada naši stručnjaci obrade licence u pomenutoj kombinaciji, ali i mnoga druga dokumenta, klijent može da ih preda apsolutno svakoj državnoj i instituciji druge vrste, jer su u pitanju pravno validni prevodi. Stvar je, zapravo u tome da mi vršimo i njihov prevod sa slovačkog jezika na bugarski, a zatim sudski tumači overavaju prevod, odnosno potvrđuju svojim pečatom da je sadržaj prevoda isti kao i u originalnim dokumentima. Baš zato i zahtevamo od klijenata kojima je potrebna ova usluga da nam dostave originalna dokumenta na uvid, a preporučujemo im da se svakako raspitaju i o posebnoj vrsti overe koja nije u našoj nadležnosti, a podrazumeva stavljanje haškog (Apostille) pečata na određena dokumenta.

Uz obradu licenci, prevodilac i sudski tumač u ovoj kombinaciji jezika prevode i sertifikate i tekovine Evropske Unije, ali i ugovore, punomoćja za zastupanje, te sudske žalbe, preduse i tužbe, odnosno odluke i rešenja, ali i druga pravna akta.

Kada je to potrebno klijentima, vršimo i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na bugarski za sva lična (potvrda o prebivalištu, lična karta, vozačka dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih i rođenih, dozvola za boravak, venčani list, radna dozvola i druga), kao i za dokumenta koja se predaju nadležnim službama (saglasnosti i izjave različitih vrsta, odnosno potvrde i uverenja), te možemo da obradimo i dokumenta i ostale sadržaje iz oblasti nauke i obrazovanja (naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, svedočansto o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i druga).

Sva dokumenta koja čine tehničku, odnosno građevinsku i poslovnu, ali i dokumentaciju za tendere, kao i medicinsku će sudski tumači i prevodioci da obrade na vaš zahtev. A uz prevod sa slovačkog jezika na bugarski za deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, te uputstva za rukovanje i karakteristike proizvoda, možemo da obradimo i fakture, poslovne odluke, kao i izveštaje (godišnji, revizorski, finansijski), odnosno osnivačke akte preduzeća. Prevodimo i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno statut preduzeća i fakture, te lekarske nalaze, a obrađujemo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i još mnogo nepomenutih dokumenata koja čine sve ove tipove dokumentacija.

Prevod političkih tekstova sa slovačkog jezika na bugarski

Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima omogućuje i prevođenje tektualnih sadržaja iz oblasti politike sa slovačkog na bugarski jezik, nevezano za to da li su u pitanju popularni ili stručni sadržaji. Naravno, ovo je samo jedna od mnogobrojnih oblasti za koje može da bude vezana njihova tema, budući da su naši prevodioci i sudski tumači maksimalno kvalifikovani za obradu tekstualnih materijala različite tematike. Uzevši u obzir da je izbor tema zaista obiman, ovom prilikom ćemo da navedemo samo one koje se najšeće javljaju u praksi, odnosno za koje nam klijenti najčešće i traže direktan prevod sa slovačkog na bugarski jezik: marketing, ekonomija, menadžment, filozofija, ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, bankarstvo, sociologija, obrazovanje, građevinska industrija, finansije, informacione tehnologije, psihologija, pravo, komunikologija, turizam i mnoge druge.

Sem toga, u prilici smo i da zainteresovanim klijentima omogućimo usmeno prevođenje sa slovačkog na bugarski jezik, odnosno uslugu simultanog i šapatnog, kao i konsekutivnog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika. Ako prilikom analize informacija o konkertnom događaju koje su klijenti dužni da nam dostave, jer na osnovu njih i pripremamo ponudu, ustanovima da je simulatni prevod najbolja opcija, nudimo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po uslovima koji će i najzahtevnije klijente da ostave bez reči, uzevši u obzir da važe za trenutno najpovoljnije na teritoriji cele naše zemlje.

U pomenutoj jezičkoj kombinaciji, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i profesionalnu obradu web sajtova, odnosno kataloga i prodavnica, te mogu i da prevedu softver, odnosno različite tipove kako aplikacija, tako i programa.

Uz prevođenje sa slovačkog na bugarski jezik za sve navedene vrste sadržaja, klijentima možemo da omogućimo i uslugu lekture, te korekture, za čije izvršenje su isključivo zaduženi profesionalni lektor i korektor.

Prevođenje igranih filmova sa slovačkog jezika na bugarski

Sudski tumači i prevodioci mogu, kada je to zahtev klijenata da urade i direktan prevod sa slovačkog na bugarski jezik za igrane filmove bilo kog žanra, a zatim da tako obrađene materijalee prepuste na dalju obradu profesionalnim titlerima, te stručnjacima čija uska specijalnost je sinhronizovanje tih sadržaja, kako bi klijentima omogućili da po povoljnim cenama i na jednom mestu dobiju kompletno obrađeni igrani film.

A obrađujemo i crtane, odnosno dokumentarne, te animirane i sve ostale vrste filmova, kao i emisije (dečije, obrazovne, zabavne, informativne i ostale), ali i serije i reklamne poruke, te sve ostale video i audio sadržaje.

Onda kada to zahteva naš klijent, vršimo i direktno prevođenje sa slovačkog na bugarski jezik za udžbenike različite dužine i kompleksnosti, a prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i članke iz novina u ovoj kombinaciji, ali i da prevedu sadržinu ma koje vrste časopisa (stručni, ilustrovani, dečiji i drugi).

Ako su vam potrebni direktni prevodi sa slovačkog na bugarski jezik za sadžraje čija je osnovna namena reklamiranje, te bez obzira da li se na taj način reklamira neka kompanija, odnosno usluga ili proizvod, budite sigurni da će sudski tumači i prevodioci maksimalno profesionalno da obrade kako brošure i letke, odnosno reklamne flajere, tako i PR tekstove, kataloge i plakate. Ako želite, možemo da vam ponudimo i prevod za vizit karte i to po najpovoljnijim cenama u zemlji i u najkraćem mogućem roku.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje