Prevođenje sa slovačkog na turski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na turski jezik

Za online prevod sa slovačkog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovačkog jezika na turski koje mogu da pruže prevodioci i sudski tumači u svakoj od poslovnica Akademije Oxford širom naše zemlje se odnose kako na obradu sadržaja pisanim putem, tako i na usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. Zapravo to znači da će klijenti dobiti na prvom mestu kompletnu obradu dokumenata, ali i video i audio sadržaja, a što podrazumeva prevod dokumenata i overu pečatom sudskog tumača, odnosno prevod audio i video materijala (filmovi, reklamne poruke, emisije, serije i ostalo), a zatim i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje.

A pored toga možemo da izvršimo i redakturu ako klijenti imaju sadržaje koji su prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali iz nekog razloga smatraju da su u pitanju nekvalitetni prevodi sa slovačkog jezika na turski. U tom slučaju će korektor i lektor da isprave sve greške koje se u tim sadržajima nalaze i da prevode oblikuju u potpunosti u skladu sa pravilima ciljnog jezika, to jest turskog.

Naši stručnjaci, takođe mogu u ovoj jezičkoj kombinaciji da obrade i književna dela bilo koje vrste, ali i udžbenike, a zatim i stručne tekstove, kao i one popularne, odnosno novinske članke i časopise, ali i sve sadržaje vezane kako za oblast interneta, tako i za oblast marketinga (online katalozi, sajtovi, softveri, internet prodavnice, reklamni flajeri, katalozi, PR tekstovi, plakati, vizit kartice, brošure i ostalo).Prevođenje sa slovačkog na turski
Prevođenje sa turskog na slovački

Za prevođenje sa slovačkog jezika na turski bilo kog dokumenta od ključne je važnosti što tim Prevodilačkog centra Akademije Oxford čine i prevodioci i sudski tumači, tako da klijenti na jednom mestu dobijaju i prevod i overu pečatom ovlašćenog lica (sudskog tumača) i time značajno štede svoje vreme, ali i novac. Klijenti moraju biti informisani da je ovakav način obrađivanja bilo kog dokumenta sasvim dovoljan za brojna dokumenta, ali da postoje u praksi i ona dokumenta za koja je neophodno izvršiti dodatno overu. Pod tim se misli na stavljanje Apostille, odnosno haškog pečata, ali budući da prevodilac i sudski tumač nemaju apsolutno nikakve nadležnosti u ovom slučaju, to bi svaki klijent pojedinačno trebalo da se u nadležnim državnim institucijama raspita o tome da li se za dokumenta za koja on zahteva prevođenje sa slovačkog jezika na turski stavlja ovaj pečat i po kom principu. Zapravo se radi o tome da se Apostille pečat na pojedina dokumenta stavlja tek kada naši stručnjaci završe njegovu obradu, a na pojedina neposredno pre toga. Pa ako ne želite da ne gubite vreme bez potrebe, preporuka je da svakako pokušate da dobijete ove informacije, jer će vam biti vrlo korisne.

Sudski tumač i prevodilac mogu da obrade apsolutno svaki dokument koji vam je potreban preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji, a to se primarno odnosi na obradu ličnih dokumenata (pasoš, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, vozačka i dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, krštenica, izvod iz matične knjige umrlih i ostala), ali i na različite tipove dokumentacija (tehnička, poslovna, građevinska, medicinska, tenderska i druge).

Sem toga, oni rade i prevod sa slovačkog jezika na turski za sva ona dokumenta koja se podnose različitim nadležnim institucijama u mnogim situacijama, tako da obrađuju bilo koju vrstu potvrde, odnosno saglasnosti, ali i izjave ili uverenja (potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje i ostala dokumenta ovog tipa).

Svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena i rezultate naučnih istraživanja takođe obrađuju prevodilac i sudski tumač u svakoj od poslovnica Akademije Oxford. A oni mogu da izvrše i prevođenje sa slovačkog jezika na turski za diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, odnosno za uverenje o položenim ispitima, te potvrde o redovnom školovanju i ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja, kao i nauke. Naravno, ako postoji potreba klijenata za tom uslugom, možemo da obradimo i seminarske radove, odnosno naučne i diplomske, kao i naučne patente.

Da bi klijent ispoštovao zakonom određenu proceduru obrade dokumenata, on je obavezan da prilikom slanja sadržaja na prevod svakako izvrši i dostavljanje originala na uvid. Upravo iz tog razloga se proces slanja dokumenata razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, jer njih klijenti mogu da pošalju na najjednostavniji način, odnosno skenirane preko mejla, a dokumenta šalju ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a postoji mogućnost i da ih lično donesu u svaku od naših poslovnica. Pošto sudski tumači i prevodioci završe obradu dostavljenih sadržaja, klijenti mogu da ih dobiju ili na određenu adresu ili na mejl, odnosno da izvrše njihovo lično preuzimanje. Naravno, slanje prevedenih sadržaja na mejl je dozvoljeno samo u onim situacijama kada se ne radi o obradi dokumenata. Svi klijenti kojima najviše odgovara dostavljanje prevoda na određenu adresu, moraju da znaju da je to usluga koja nije uračunata u cenu obrade konkretnih sadržaja, tako da su dužni da izvrše plaćanje pomenute usluge prema cenovniku kurirske službe i to u onom trenutku kada budu preuzimali pošiljku.

U obavezi smo da naglasimo i da naši stručnjaci mogu da izvrše hitno prevođenje sa slovačkog jezika na turski za bilo koji dokument, ali uz uslov da klijent prvo dostavi sadržaje skenirane na naš mejl, a potom i originale na uvid, ali na onaj način od svih pomenutih koji je najbrži.

Uz sve usluge koje smo pomenuli možemo da vam ponudimo i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, a naši stručnjaci će na osnovu informacija o konkretnom događaju da odluče da li će da primene šapatno, simultano ili konsekutivno prevođenje. A u skladu sa vrstom usluge koja će biti primenjena za vaš događaj, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi turističkih tekstova sa slovačkog na turski jezik

Bilo da su turistički tekstovi za koje vam je potrebno prevođenje sa slovačkog jezika na turski popularni ili stručni, uveravamo vas da će prevodilac i sudski tumač u Akademiji Oxford da ih obrade u skladu sa pravilima i da ih u potpunosti prilagode duhu ciljanog jezika. A osim njih, oni obrađuju i tekstove koji su vezani za oblast komunikologije, ekonomije, psihologije i sociologije, ali i one koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, zatim menadžmenta i građevinske industrije, kao i filozofije, bankarstva, prava i farmacije, te mnogih drugih oblasti, odnosno naučnih disciplina.

U pomenutoj jezičkoj kombinaciji, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i web sadržaje, tako da vas kod nas na prvom mestu očekuje prevođenje sa slovačkog jezika na turski za internet prezentacije, odnosno sajtove, ali i za web kataloge, te različite vrste programa i online prodavnice, kao i aplikacije i ostale sadržaje koji su vezani za ovu oblast. Moramo da naglasimo i to da će naši stručnjaci u onim situacijama kada je to potrebno, prilikom obrade pomenutih sadržaja da implementiraju pravila koja se odnose na njihovo optimizovanje za web pregledače. A osnovni cilj primene SEO pravila (Search Engine Optimisation) je usmeren na poboljšanje pozicije konkretnog sadržaja u globalnoj pretrazi.

Tim Akademije Oxsford čine i profesionalni korektori, kao i lektori, koji klijentima mogu da ponude uslugu redakture, ako imaju urađene prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali je u pitanju obrada lošeg kvaliteta. Uz obradu svih sadržaja u pisanoj formi, sudski tumač i prevodilac zainteresovanim klijentima omogućuju i usmeni prevod sa slovačkog jezika na turski, te osim simultanog, primenjuju i šapatni, ali i konsekutivni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji. Upravo zato i naglašavamo da ste u obavezi da nas informišete o detaljima koji su vezani za organizaciju tog događaja, kako bismo odlučili koja od pomenutih vrsta ove usluge je najprimerenija za događaj koji se organizuje, a ako se budemo odlučili za simultano prevođenje u ovoj kombinaciji jezika ponudićemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama koje su više nego povoljne.

Prevod presuda o razvodu braka sa slovačkog jezika na turski

Klijentima kojima su neophodni prevodi presuda o razvodu braka sa slovačkog na turski jezik Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje i uslugu koja se odnosi na overavanje tako urađenog prevoda. Ovde smo u obavezi da naglasimo da će overu izvršiti zvanično ovlašćeni sudski tumači koji su u našem timu, ali to ne uključuje stavljanje Apostille, to jest pečata koji je nazvan i haški i za koji naši stručnjaci nisu nadležni. Samo iz tog razloga se i preporučuje da svako ko zahteva prevođenje presuda o razvodu braka sa slovačkog na turski jezik, ali i bilo kog drugog dokumenta svakako pre toga u nadležnom sudu proveri da li se zahteva i ovaj tip overe, odnosno da li se haški pečat stavlja na početku ili na kraju obrade konkretnog dokumenta.

Prevodilac i sudski tumač u navedenoj kombinaciji jezika mogu da obrade i sudske žalbe, odnosno rešenja, odluke i tužbe, zatim tekovine Evropske Unije, kao i sve tipove licenci i sertifikata, te punomoćja za zastupanje, ugovore i ostala pravna akta. A na vaš zahtev ćemo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevesti i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što podrazumeva obradu bilo koje vrste kako potvrda, tako i izjava, odnosno saglasnosti i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala slična dokumenta).

Naši stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje sa slovačkog na turski jezik, a zatim i overu tako urađenog prevoda za sva lična dokumenta i to kako za uverenje o državljanstvu, pasoš i ličnu kartu, tako i za izvod iz matične knjige rođenih, odnosno umrlih, kao i za venčani, ali i za potvrdu o prebivalištu, te različite vrste dozvola (dozvola za boravak, vozačka, radna, saobraćajna dozvola).

Možemo da vam ponudimo i obradu dokumentacije koja se odnosi na poslovanje pravnih lica (osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, sve vrste poslovnih izveštaja, fakture i druga dokumenta), ali i onih dokumenata koja se svrstavaju kako u građevinsku, tako i u tehničku, odnosno medicinsku i dokumentaciju za tendere (građevinski projekti, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga dokumenta koja čine ove vrste dokumentacija).

Ukoliko su vam potrebni prevodi sa slovačkog na turski jezik za diplomu i dodatak diplomi, znajte da će prevodilac i sudski tumač da obrade i ovaj, ali i sva ostala dokumenta koja su na bilo koji način vezana za oblast obrazovanja. A pod tim se misli prvenstveno na svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju i uverenja o položenim ispitima, mada možemo da obradimo i prepise ocena, te nastavne planove i programe fakulteta, a u skladu sa vašim zahtevima prevodimo i diplomske radove, kao i seminarske. Uz to možemo da prevedemo i rezultate naučnih istraživanja, a kada je potrebno sudski tumači i prevodioci obrađuju i naučne patente, odnosno radove, kao i mnoga druga dokumenta koja su vezana za nauku.

Prevodi informativnih televizijskih emisija sa slovačkog na turski jezik

Kada prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev vrše prevođenje informativnih televizijskih emisija sa slovačkog jezika na turski, oni će vam ponuditi i njihovu finalnu obradu, odnosno usluge svojih kolega koji su zaduženi za titlovanje, kao i za sinhronizovanje prevedenih emisija. Upravo zahvaljujući toj činjenici ćete u optimalnom roku i na jednom mestu dobiti kompletno obrađene emisije informativnog karaktera koje, praktično odmah možete da prikazujete na televiziji, ali i na bilo kom drugom mediju.

Sem toga, naši stručnjaci mogu da obrade i emisije koje su namenjene najmlađim gledaocima ili slušaocima, odnosno one čiji karakter je zabavan, zatim obrazovne i sve ostale vrste emisija, kao i reklamne poruke i serije. Takođe prevodimo i crtane filmove u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali i igrane, odnosno animirane, dokumentarne i filmove ostalih vrsta i žanrova.

Ako je potrebno, sudski tumači i prevodioci mogu u optimalnom roku da vam ponude i prevod sa slovačkog jezika na turski za vizit kartice, ali i za mnoge druge sadržaje koji su prvenstveno namenjeni kako reklamiranju usluga, tako i proizvoda, odnosno neke kompanije. Tokom obrade reklamnih flajera, plakata i letaka, odnosno PR tekstova, brošura, kataloga i drugih sličnih materijala, oni se rukovode marketinškim pravilima sa kojima su odlično upoznati i reklamnu poruku iz originalnih sadržaja maksimalno kvalitetno prilagođavaju duhu ciljanog jezika, te tako svim potencijalnim klijentima koji se služe turskim jezikom omogućuju da se sa konkretnim proizvodom ili uslugom upoznaju kao da je reklamni sadržaj napisan na njihovom maternjem jeziku.

Sudski tumač i prevodilac mogu, kada je potrebno da urade i prevod sa slovačkog jezika na turski za stručne tekstove, ali isto tako i za one koji se javno prezentuju. Što se tiče njihove teme, ona se može odnositi na apsolutno bilo koju granu i prirodnih i društvenih nauka, a budući da je izbor oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova zaista veliki, pomenućemo samo neke od njih: nauka, farmacija, ekonomija, komunikologija, filozofija, bankarstvo, pravo, medicina, obrazovanje, sociologija, politika, finansije, menadžment, građevinska industrija, psihologija, informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, marketing, turizam i druge.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje