Prevod sa slovačkog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na engleski jezik

Za online prevod sa slovačkog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Bez obzira da li su klijentima potrebni direktni prevodi sa slovačkog jezika na engleski u pisanoj formi ili je reč o usmenom prevođenju u ovoj jezičkoj kombinaciji, sudski tumači i prevodioci u svakoj poslovnici Akademije Oxford im stoje na raspolaganju.

U navedenoj kombinaciji će oni da obrade bilo koju vrstu sadržaja, ali i da izvrše usmeno prevođenje sa slovačkog jezika za engleski, te da zainteresovanim klijentima ponude mnogobrojne dodatne usluge. A u njih se najpre ubrajaju usluga redakture sadržaja, koju možemo da pružimo klijentima ako imaju urađene prevode bilo koje vrste materijala za navedenu kombinaciju jezika, stim da su u pitanju neprofesionalni prevodi. Još jedna od mnogobrojnih dodatnih usluga se odnosi i na prevođenje sa slovačkog jezika na engleski za serije i reklamne poruke, zatim emisije različitih vrsta, kao i za filmove (crtani, dokumentarni, igrani, animirani i ostali), odnosno za bilo koju vrstu video i audio sadržaja, gde klijent i mogu da dobiju i njihovo sinhronizovanje, to jest uslugu titlovanja prevedenih materijala. A pored svega pomenutog, prevodilac i sudski tumač mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade, maksimalno profesionalno i internet sajtove, kao i web prodavnice, te programe, ali i bilo koju vrstu aplikacija, zatim online kataloge i sve ostale sadržaje koji su bilo kako povezani sa oblašću interneta. Ovde moramo da napomenemo da naši stručnjaci poznaju pravila optimizovanja prevoda za internet pretraživače, tako da će pažljivo da implementiraju pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi im omogućili da u optimalnom roku dobiju kvalitetno obrađene sadržaje.

A uz sve što je ovom prilikom navedeno, sudski tumač i prevodilac mogu na zahtev klijenata da obrade i književna dela bilo kog žanra, te udžbenike, kao i sve one sadržaje čija namena je reklamiranje. Prilikom obrade reklamnih flajera, kataloga i letaka, odnosno brošura, plakata, PR tekstova i ostalih sadržaja iz oblasti marketinga, oni će da povedu računa o oblikovanju reklamne poruke u skladu sa duhom ciljanog jezika, tako da će svim onim potencijalnim klijentima koji se služe engleskim jezikom, pružiti mogućnost da se što bolje upoznaju sa onim što se putem pomenutih reklamnih materijala prezentuje, tako da će na taj način naši stručnjaci da ispune osnovnu svrhu obrade ovih sadržaja.Prevođenje sa slovačkog na engleski
Prevođenje sa engleskog na slovački

Oni mogu, u skladu sa zahtevima klijenata da urade i prevod sa slovačkog jezika na engleski za bilo koju vrstu časopisa i članaka iz novina, a prevode takođe i popularne tekstualne sadržaje, kao i one koji su usko vezani za pojedine oblasti, te će biti prezentovani stručnjacima koji se u nju razumeju. Osim tekstova čija tema se odnosi na oblast ekonomije, politike i finansija, te bankarstva i prava, sudski tumači i prevodioci obrađuju i tekstove vezane za oblast ekologije i zaštite životne sredine, psihologije i farmacije, odnosno građevinske industrije, medicine, nauke i informacionih tehnologija, te komunikologije i još mnogo drugih naučnih disciplina koje su vezane kako za prirodne, tako i za društvene nauke.

Poseban segment usluga se odnosi na prevođenje sa slovačkog jezika na engleski za bilo koju vrstu dokumenata. Naglašavamo da se u ovom slučaju svim klijentima omogućuju najpre njihovi prevodi u pomenutoj kombinaciji jezika, a zatim i usluga overavanja tih istih prevoda. Klijenti moraju da znaju da će overu u ovom slučaju da izvrše zvanično ovlašćeni sudski tumači, te da obično ovakav način obrađivanja dokumenata može da bude dovoljan da bi se takav dokument koristio u praksi. Međutim, moramo da naglasimo da zakon nalaže za pojedina dokumenta i dodatnu vrstu overe, što podrazumeva zapravo stavljanje specijalnog pečata na njih, a koji je poznat kao haški ili Apostille. Ovaj pečat treba da obezbede klijenti samostalno i to nadležnim službama, budući da stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford ne mogu da izvrše ovu overu, jer ona jednostavno ne spada u njihovu nadležnost. Ipak, kako se haški pečat na neka dokumenta stavlja posle obrade od strane naših stručnjaka, a na neka pre toga, to se i zahteva da klijenti sami dobiju sve potrebne informacije u osnovnom sudu u mestu svog stanovanja o tome, kako bi izbegli gubljenje vremena, jer će na osnovu tih informacija tačno biti upućeni u tok obrade konkretnog dokumenta, odnosno znaće gde treba prvo da ga odnesu.

Postoji još jedan vrlo bitan uslov koji je vezan za prevod sa slovačkog jezika na engleski za bilo koji dokument, a podrazumeva da klijent mora na uvid da dostavi i originalna dokumenta. A samo iz tog razloga se razlikuje postupak slanja dokumenata na prevod u odnosu na bilo koje druge sadržaje za koje su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na engleski, uzevši u obzir da njih imate mogućnost i da pošaljete i da dobijete obrađene samo preko mejla. Kod dokumenata se način slanja odnosi ili na dostavljanje preko kurirske službe ili na slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, a uvek vam je na raspolaganju i mogućnost ličnog dostavljanja dokumenata. Nakon što prevodioci i sudski tumači budu ispunili vaše zahteve, te izvršili prevođenje sa slovačkog jezika na engleski za dokumenta koja je dostavite, odnosno njihovu overu pečatom sudskog tumača, možete da odaberete ili da ih lično preuzmete ili da vam bude isporučena na bilo koju adresu, ali ta usluga mora biti naplaćena u skladu sa cenovnikom konkretne kurirske službe i to potpuno nezavisno od prevoda i overe konkretnog dokumenta.Samo klijenti kojima su potrebni hitni prevodi dokumenata u ovoj kombinaciji jezika smeju da prvo dostave njihove kopije preko mejla, a da potom ispoštuju pravilo o dostavljanju originala na uvid.

Osim pravnih akata (tekovine Evropske Unije, sertifikati, licence, ugovori, presude o razvodu braka, punomoćje za zastupanje, sudske odluke, rešenja, tužbe, presude, žalbe i ostala), sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju i rezultate naučnih istraživanja, odnosno prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, te svedočanstva završnih razreda osnovnih i srednjih škola i sva druga dokumenta iz oblasti najpre obrazovanja, a onda i nauke. Prevodimo i naučne patente, ali i naučne, odnosno seminarske i diplomske radove i mnoga druga nepomenuta dokumenta iz ovih oblasti.

Na zahtev klijenata, možemo da izvršimo i direktan prevod sa slovačkog jezika na engleski za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno da obradimo kako različite tipove saglasnosti i uverenja, tako i bilo koju vrstu potvrda, odnosno izjave (saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju i ostala slična dokumenta). A uz sve što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač će u skladu sa potrebama klijenata, da obrade i ličnu kartu, kao i radnu, odnosno dozvolu za boravak, a možemo da vam ponudimo i prevod sa slovačkog jezika na engleski za saobraćajnu dozvolu, krštenicu i mnoga druga lična dokumenta.

Takođe, stručnjaci Akademije Oxford prevode i medicinsku dokumentaciju (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i sva nepomenuta dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije), kao i ona dokumenta koja čine najpre građevinsku i tehničku, ali i tendersku, odnosno poslovnu dokumentaciju. Tako će, prevodilac i sudski tumač pored ostalih dokumenata da prevedu i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno građevinske projekte, deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, kao i osnivački akt, ali i statut preduzeća, te revizorske izveštaje, zatim finansijske i godišnje izveštaje, kao i fakture, rešenje o osnivanju pravnih lica i poslovne odluke, ali i ostala dokumenta koja ulaze u sastav navedenih tipova dokumentacija, a koja ovom prilikom nismo pomenuli.

Prevod punomoćja za zastupanje sa slovačkog na engleski jezik

Na vaš zahtev će prevodioci i sudski tumači u svim našim poslovnicama da izvrše prevođenje sa slovačkog jezika na engleski za punomoćje za zastupanje, a zatim i overu. Imajte na umu da overu vrše lica koja su za to ovlašćena od strane zvaničnih institucija Republike Srbije, to jest sudski tumači, te da to ne podrazumeva overu Apostille (haškim) pečatom. O ovoj vrsti overe ćete morati samostalno da se raspitate u okviru osnovnog suda u mestu stanovanja, jer to nije u našoj nadležnosti.

Osim punomoćja, u navedenoj jezičkoj kombinaciji možemo da prevedemo i overimo i sva ostala dokumenta koja se odnose kako na oblast sudstva, tako i na oblast prava. A pod tim se najpre misli na presude o razvodu braka, kao i na ostale vrste sudskih presuda, ali i žalbi i rešenja, odnosno tužbi i odluka. Sudski tumač i prevodilac će da izvrše i prevod sa slovačkog jezika na engleski za tekovine Evropske Unije, kao i za sertifikate, licence i ugovore, ali i za mnoga druga dokumenta iz pomenutih oblasti.

U ovoj kombinaciji jezika, naši stručnjaci prevode i dokumenta koja se predaju nadležnim službama (saglasnosti, potvrde, uverenja i izjave različitih vrsta), kao i lična dokumenta (izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, pasoš, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, lična karta, vozačka dozvola, uverenja o državljanstvu i ostala). Takođe, kod nas vas očekuju i prevodi medicinske dokumentacije, kao i svih onih dokumenata koja čine tehničku i građevinsku, odnosno dokumentaciju za tendere i poslovnu. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač da obrade lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, već i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, te građevinske projekte, uputstva za rukovanje, ali i sva ostala nenavedena dokumenta koja čine ove vrste dokumentacija.

Rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente, ali i naučne radove će takođe sudski tumači i prevodioci da prevedu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i da izvrše njihovu overu. Naravno, osim svih dokumenata koja se tiču segmenta nauke, oni vrše i prevod sa slovačkog jezika na engleski za nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena i uverenja o položenim ispitima, odnosno obrađuju i diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, kao i za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i mnoga druga dokumenta koja se isključivo tiču oblasti obrazovanja.

Ako su i vama potrebni prevodi sa slovačkog jezika na engleski za punomoćja za zastupanje ili bilo koji drugi dokumenta, jedino je važno da na uvid donesete ili pošaljete originalna dokumenta, a trebalo bi i da pre toga izvršite sva potrebna proveravanja u vezi sa overom haškim (Apostille) pečatom.

Prevođenje online prodavnica sa slovačkog jezika na engleski

Online prodavnice, kao i web kataloge, ali i internet sajtove, odnosno bilo koji program ili aplikaciju, će prevodioci i sudski tumači u skladu sa vašim zahtevima da obrade, te da izvrše njihov profesionalan prevod sa slovačkog na engleski jezik, kada je to potrebno. Budući da stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford imaju iskustva u obradi ovih sadržaja, oni će i da implementiraju SEO pravila (Search Engine Optimisation), čime će da im pruže priliku da svoju poziciju u okviru interneta maksimalno poboljšaju, tako da se vrlo brzo nađu među prvim rezultatima internet pretrage.

Usmeno prevođenje sa slovačkog na engleski jezik je isto usluga koju vam pružaju sudski tumač i prevodilac kada se javi potreba za tim. A da bismo maksimalno kvalitetno odgovorili na zahteve događaja koji se organizuje, imate obavezu da nam dostavite sve bitne podatke, odnosno da nas informišete najpre o broju učesnika, kao i o trajanju tog događaja, te da nam pružite i informacije o prostoru u kome se on održava, odnosno o detaljima vezanim za njegovo organizovanje. Inače, ovo se zahteva zato što su naši stručnjaci specijalizovani za sve vrste ove usluge, te mogu da pruže kako prevod uz pomoć šapata, tako i konsekutivni, ali i simultani prevod sa slovačkog na engleski jezik. Vezano za poslednje navedenu uslugu, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A uz sve pomenuto, prevodioci i sudski tumači ce da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji i popularne tekstualne sadržaje, ali i sve one koji su stručni, bez obzira da li je njihova tema vezana za oblast turizma, psihologije, nauke, obrazovanja ili sociologije, odnosno finansija, građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine ili, pak informacionih tehnologija, bankarstva, filozofije i ostalih naučnih disciplina. Možete biti sigurni da će naši stručnjaci njihov prevod sa slovačkog na engleski jezik da izvrše ne samo maksimalno profesionalno, nego i u optimalnom roku i po vrlo povoljnim cenama.

Prevodi igranih filmova sa slovačkog na engleski jezik

Uz prevođenje igranih filmova sa slovačkog jezika na engleski, nudimo vam i obradu animiranih, ali i dokumentarnih, odnosno crtanih filmova, kao i serija. Prevodioci i sudski tumači, takođe mogu da obrade i reklamne poruke, kao i informativne emisije, ali i one koje su zabavnog karaktera, te obrazovne, dečije i druge vrste emisija, nevezano za to da li će one biti emitovane na televiziji ili radiju. A kako naš tim čine i oni stručnjaci koji su prvenstveno usmereni na titlovanje obrađenih sadržaja, to jest na njihovo sinhronizovanje, to vam možemo ponuditi i ove usluge, kako biste u relativno kratkom roku dobili audio i video sadržaje koji su u potpunosti obrađeni i kao takvi spremni za plasiranje na bilo kom mediju.

U mogućnosti smo i da klijentima ponudimo prevođenje sa slovačkog jezika na engleski za materijale iz oblasti marketinga. Uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac imaju visok nivo iskustva u obradi kako kataloga i plakata, tako i reklamnih flajera i vizit kartica, te brošura, odnosno reklamnih letaka. PR tekstova i ostalih sadržaja koji su primarno usmereni na reklamiranje različitih proizvoda i usluga, ali i kompanija, ovde moramo da naglasimo da će naši stručnjaci reklamnu poruku (koja potencijalnim klijentima obično nije lako uočljiva) prilagoditi pravilima engleskog jezika. Na taj način će oni svakome ko koristi taj jezik omogućiti da se što bolje upozna sa onim što se reklamira i trebalo bi da počne da kupuje konkretan proizvod, odnosno da koristi uslugu koja je predmet reklamiranja.

Na zahtev klijenata možemo da izvršimo i direktan prevod sa slovačkog jezika na engleski kako za književna dele (beletristika, poezija, romani, proza i drugo), tako i za udžbenike. A sudski tumač i prevodilac mogu, kada postoji potreba da prevedu i novinske članke, odnosno stručne, ilustrovane i druge vrste časopisa.

Onim klijentima koji imaju urađene prevode u navedenoj kombinaciji jezika za bilo koju vrstu sadržaja, lektori i korektori u poslovnicama Akademije Oxford mogu da ponude svoje usluge, a ako su u pitanju prevodi sa slovačkog jezika na engleski koji nisu urađeni profesionalno i kvalitetno.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje