Prevod sa slovačkog na češki jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na češki jezik

Za online prevod sa slovačkog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Klijenti Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju i direktan prevod sa slovačkog jezika na češki i to za bilo koju vrstu materijala u pisanom obliku, a prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i usmeni prevod u pomenutoj kombinaciji jezika. Prilikom pripreme ponude za ovu uslugu rukovodićemo se informacijama koje nam dostavite, a koje podrazumevaju kako podatke o organizaciji tog događaja, tako i podatke o broju učesnika, odnosno o predviđenom trajanju, ali i informacije o prostoru u kome bi on trebalo da bude održan. Ovo naglašavamo zato što sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše bilo koju vrstu usmenog prevoda (konsekutivno, šapatno i simultano), a kako se svaka od njih primenjuje za jasno definisan koncept događaja, to će naši stručnjaci na osnovu dobijenih podataka da odluče koja vrsta usmenog prevoda će biti primenjena za konkretan događaj. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje takođe možemo da omogućimo svim zainteresovanim klijentima za čiji događaj je najbolje primeniti upravo ovu uslugu.

A u navedenoj kombinaciji jezika naši stručnjaci obrađuju i internet sajtove, odnosno softvere, kao i web prodavnice, kataloge i druge sadržaje koji su vezani za oblast interneta, odnosno tekstualne materijale ma koje tematike, dužine, složenosti i namene.

Pored toga, oni mogu da urade i direktan prevod sa slovačkog jezika na češki za udžbenike i bilo koje delo književnosti, odnosno mogu na vaš zahtev da prevedu i sve sadržaje iz oblasti marketinga, kao i članke iz novina, ali i ilustrovane, stručne i ostale tipove časopisa. Obrađujemo i serije i filmove bilo kog žanra i vrste, ali i reklamne poruke, odnosno emisije informativnog, zabavnog i obrazovnog karaktera i mnoge druge vrste audio i video materijala. U okviru usluge koja se odnosi na njihovu obradu klijentima omogućujemo da dobiju i njihovo titlovanje ili, pak sinhronizovanje obrađenih sadržaja.Prevođenje sa slovačkog na češki
Prevođenje sa češki na slovački

Naš tim čine i stručnjaci čija oblast delovanja se odnosi na lekturu i korekturu, a to podrazumeva obradu svih onih sadržaja za koje ste već dobili prevod sa slovačkog jezika na češki na nekom drugom mestu, ali on nije zadovoljio određeni nivo kvaliteta. Kada korektor, odnosno lektor budu završili redakturu takvih materijala možete biti sasvim uvereni da će njihov kvalitet biti na zavidnom nivou i da će u potpunosti biti usklađeni kako se duhom češkog jezika, tako i sa pravilima prevođenja takve vrste sadržaja.

Možemo da vam ponudimo i kompletno obrađivanje dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno bilo koje vrste uverenja, kao i potvrda i izjava, ali i saglasnosti. A prevodilac i sudski tumač će u skladu sa vašim zahtevima da obrade i sva dokumenta iz oblasti obrazovanja ili nauke (nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, naučni patenti, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, diplome i dodaci diplomi, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i ostala). Takođe, možemo u ovoj kombinaciji da obradimo i sva dokumenta koja čine kako ličnu, tehničku i građevinsku dokumentaciju, tako i medicinsku, tendersku i poslovnu. Pored toga radimo i prevođenje sa slovačkog jezika na češki za bilo koja pravna akta, tako da sudski tumači i prevodioci između ostalog mogu da obrade sve tipove licenci, ugovora i sertifikata, zatim punomoćja za zastupanje i presude o razvodu braka, ali i tekovine Evropske Unije, zatim sudske tužbe i rešenja, te odluke i žalbe.

Da bismo vam pružili kompletnu obradu bilo koje vrste dokumenata, neophodno je da nam na uvid priložite i originale, kako bi mogla da bude izvršena overa prevoda pečatom sudskog tumača, a u skladu sa pravilima koja navodi zakon. A to znači da možete da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili da zadužite bilo koju kurirsku službu da ih dostavi na adresu jedne od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Imate i mogućnost da ih lično donesete u jednu od poslovnica, a sve ovo se ne odnosi na prevođenje sa slovačkog jezika na češki za ostale sadržaje, budući da se za njih ne vrši overa pečatom sudskog tumača, pa iz tog razloga i nije nužno da na uvid dostavite originale, a što dalje znači da možete i da izvršite slanje, ali i primanje prevedenih materijala preko mejla. Nakon što bude završena obrada dokumenata koja ste nam dostavili, u mogućnosti ste da izvršite njihovo lično preuzimanje i to u prostorijama one naše poslovnice koja vam je najbliža, a postoji i mogućnost da vam prevodi sa slovačkog jezika na češki za bilo koja dokumenta budu dostavljeni i na bilo koju adresu. Uzevši u obzir da će ovu uslugu da izvrši kurirska služba, ona će je i naplatiti po sopstvenom cenovniku i to direktno od klijenta, jer ta usluga nije uračunata u osnovnu cenu obrade određenog dokumenta. Savetuje se i da pre nego što nam dostavite ili donesete dokumenta na obradu proverite sve što se odnosi na overu Apostille pečatom za ta dokumenta. U pitanju je takozvani haški pečat i za njega prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost, tako da i ne vrše ovu vrstu overe, pa se zato preporučuje da vi samostalno saznate prvo da li se on zahteva za dokumenta za koja su vam neophodni prevodi sa slovačkog jezika na češki. A u slučaju da na ovo pitanje dobijete potvrdan odgovor, dužni ste i da pitate da li se haški pečat stavlja na ta dokumenta kada prevodioci i sudski tumači završe njegovu obradu ili pre toga, jer od tih o-informacija i zavisi na prvom mestu koliko dugo će trajati sam proces, a onda i gde najpre treba da odnesete dokumenta.Dostavljanje dokumenata za koje zahtevate prevođenje u ovoj kombinaciji jezika na mejl je dozvoljeno samo kada vam je njihova obrada potrebna u posebno kratkim rokovima, ali i tada imate dužnost da originale dostavite na uvid, ali se zahteva da maksimalno ispoštujete rok koji ste zadali za izradu prevoda.

Konsekutivno prevođenje sa slovačkog na češki jezik

Da bismo mogli da se odlučimo ta konsekutivni prevod sa slovačkog jezika na češki za određeni događaj, moramo imati informacije o njemu. Stvar je u tome da sudski tumači i prevodioci osim konsekutivnog, primenjuju i šapatno, odnosno simultano prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, pa je iz tog razloga i bitno da nas informišete o svim detaljima u vezi sa događajem koji organizujete, kako bismo mogli da odaberemo najbolju vrstu prevoda, za koju ćemo biti sigurni da će u potpunosti odgovoriti svim zahtevima tog događaja. Onim našim klijentima kojima ta vrsta usluge odgovara ćemo u ponudu uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Možemo, takođe da vam ponudimo i profesionalno prevođenje sa slovačkog jezika na češki za sve vrste web sadržaja (softveri, online prodavnice, web sajtovi, katalozi i ostalo), ali i za udžbenike. Pored toga, prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev mogu da obrade i bilo koju vrstu književnih dela, odnosno časopise, kao i novinske članke.

Kada dođete u situaciju da prevod sa slovačkog jezika na češki prepustite nestručnim licima, te da dobijete loše obrađene sadržaje, tu su lektori i korektori, koji su deo tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford i koji u svakom trenutku mogu da izvrše lekturu, odnosno da vam pruže uslugu korekture za takve sadržaje. Imajte na umu da kada oni budu završili sa redakturom loše prevedenih materijala, bez obzira o kojoj vrsti sadržaja da se radi, dobićete profesionalnu obradu i to u potpunosti u skladu sa pravilima prevodilačke struke, sa jedne strane, odnosno sa pravilima ciljanog, to jest češkog jezika sa druge strane.

Prevod reklamnih letaka i flajera sa slovačkog jezika na češki

Kada prevodilac i sudski tumač započnu prevođenje reklamnih letaka i flajera sa slovačkog na češki jezik, oni će nastojati da poruku koja se u originalnim materijalima nalazi obrade tako da se svim potencijalnim klijentima kojima je češki maternji jezik konkretan proizvod ili usluga, a koja se na taj način reklamira, što više približe, kako bi eventualno počeli da kupuju, odnosno da koriste određenu uslugu.

Osim što će oni da obrade kataloge proizvoda i usluga, te brošure i reklamne flajere, takođe mogu da vam ponude i prevod sa slovačkog na češki jezik za reklamne letke, odnosno vizit kartice i PR tekstove, ali i za sve ostale sadržaje koje nismo pomenuli, a primarno su usmereni na reklamiranje.

Takođe, na vaš zahtev možemo da izvršimo i kompletnu obradu filmskih ostvarenja, bez obzira koji žanr je u pitanju ili vrsta, odnosno možemo da prevedemo ne samo igrane, već i animirane i crtane, odnosno dokumentarne filmove. Uz njih, sudski tumač i prevodilac obrađuju i reklamne poruke i to kako one koje treba da budu emitovane na televiziji, isto tako i one koje su isključivo namenjene radijskom emitovanju, a prevode i serije, ali i zabavne, odnosno obrazovne, dečije, informativne i mnoge druge vrste emisija. Pod pojmom kompletna obrada u ovom slučaju podrazumevaju se prvo prevodi sa slovačkog na češki jezik za sve pomenute sadržaje, a zatim i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje.

Uz sve usluge koje smo do sada pomenuli, sudski tumači i prevodioci u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i popularne, odnosno stručne tekstove i to zaista bilo koje tematike. A tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na češki se može odnositi kako na oblast politike, ekonomije, prava, finansija i bankarstva, odnosno nauke, medicine, obrazovanja i farmacije, tako i na oblast građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, turizma i komunikologije, te psihologije, filozofije, sociologije i građevinske industrije, kao i još mnogih drugih grana društvenih ili prirodnih nauka.

Prevodi deklaracija proizvoda sa slovačkog na češki jezika

Klijenti koji su zainteresovani za prevođenje deklaracija proizvoda sa slovačkog jezika na češki, ne samo da će u Prevodilačkom centru Akademije Oxford da dobiju ovu uslugu, već će i sudski tumači da izvrše overu tako urađenog prevoda i na taj način im moguće da mogu da ih koriste u praksi.

Oni će, sem toga da obrade i uputstvo za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i građevinske projekte i sva ostala dokumenta koja čine tehničku dokumentaciju, odnosno građevinsku i tendersku.

U skladu sa vašim zahtevima, obrađujemo i lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i ostala dokumenta koja se smatraju delom medicinske dokumentacije.

Podrazumeva se da ćemo da izvršimo i kompletnu obradu za sva ona dokumenta koja se smatraju ličnim (lična karta, krštenica, umrlica, venčani list, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, pasoš, radna dozvola, dozvola za boravak, saobraćajna i ostala), a možemo da obradimo i sve vrste kako saglasnosti, tako i izjava i potvrda, odnosno uverenja, to jest sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druga dokumenta).

Pravna akta, odnosno različite vrste ugovora i sudskih presuda, te licence i punomoćja za zastupanje, kao i tekovine Evropske Unije, ali i sudske odluke, rešenja i sva druga dokumenta koja su vezana za oblast sudstva i prava, će takođe sudski tumači i prevodioci da obrade u navedenoj kombinaciji jezika.

Nastavne planove i programe fakulteta, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno potvrde o redovnom školovanju, ali i rezultate naučnih istraživanja, te diplome i dodatke diplomi, uverenje o položenim ispitima i naučne patente, kao i mnoga druga dokumenta vezana za obrazovanje ili nauku, možemo kompletno da obradimo, to jest da vam ponudimo prvo njihovo prevođenje sa slovačkog jezika na češki, a potom i uslugu overe tog prevoda od strane sudskog tumača.

Svakako morate imati na umu da ima i dokumenata za koja je neophodno izvršiti dodatnu overu, a što je vaša dužnost, jer sudski tumači i prevodioci nisu nadležni za stavljanje Apostille (haški) pečata na prevedena dokumenta.

Sva dokumenta koja se odnose na poslovanje pravnih lica, počev od poslovnih odluka, faktura i izveštaja, pa do osnivačkih akata preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica i statuta preduzeća, ćemo u optimalnom roku da obradimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a kada je to potrebno našim klijentima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje