Prevod sa slovačkog jezika na flamanski


Prevođenje sa slovačkog na flamanski jezik

Obrada i dokumenata i svih ostalih sadržaja u pisanoj formi je dostupna na zahtev klijenata u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, s tim da su prevodilac i sudski tumač te institucije specijalizovani i za usmeno prevođenje sa slovačkog na flamanski jezik.

A konkretnu uslugu oni vrše u sva tri oblika, tako da se zahtevima događaja primarno prilagođava i odabir usluge. Osim prevoda uz pomoć šapata, oni mogu da primene i simultani, kao i konsekutivni prevod u toj varijanti jezika, ali moramo naglasiti da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u zvaničnoj ponudi ove institucije.

Kako filmove različitih žanrova i vrsta, tako isto i reklamne poruke i serije, ali radijske, odnosno televizijske emisije će pomenuti stručnjaci u datoj jezičkoj kombinaciji da prevedu. Klijenti ove institucije na raspolaganju imaju i dodatne usluge u ovom slučaju, a one se odnose kako na sinhronizaciju svih audio i video materijala, isto tako i na njihovo titlovanje.Prevođenje sa slovačkog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na slovački

Stručne, to jest naučne tekstove različite tematike, ali i popularne će sudski tumač i prevodilac po zahtevu obraditi, a mogu biti izvršeni i prevodi časopisa sa slovačkog na flamanski jezik. Isto tako ovi stručnjaci prevode i članke iz novina, ali i bilo koje prozno, kao i poetsko književno delo, te udžbenike.

Napomenuli bismo i to da će kako PR tekstove, odnosno reklamne letke i brošure, tako i flajere, potom kataloge i vizit kartice, ali i plakate i sve vrste marketinških materijala, prevodilac i sudski tumač profesionalno da obrade u to jezičkoj kombinaciji. Ustvari to znači da će oni posebno voditi računa o pravilima koja važe u oblasti marketinga, pa će samim tim i sadržinu svih tih materijala sa tim pravilima uskladiti i prilagoditi ih govornom flamanskom jeziku.

Naročito je važno za sve klijente kojima je potreban direktan prevod web materijala sa slovačkog na flamanski jezik, da ih u okviru svakog predstavništva ove institucije očekuje i usluga poznata kao optimizacija svih takvih materijala. Preciznije rečeno, oni će primeniti alate SEO (Search Engine Optimisation), pa će upravo na taj način sadržinu programa, odnosno različitih vrsta aplikacija, kao i online prodavnica i web sajtova, te internet kataloga i ostalih sadržaja dostupnih na globalnoj mreži, uskladiti sa svim onim pravilima koja se primenjuju u okviru pretrage.

Potrebno je da svaki klijent ove materijale pošalje na mejl adresu, jer je to ujedno i najjednostavniji, odnosno najbrži način za njihovo dostavljanje. Postupak preuzimanja bi trebalo da bude istovetan, a klijenti kojima sve to možda ne odgovara u potpunosti, mogu kontaktirati najbližu poslovnicu ove institucije i raspitati se o dodatnim opcijama i za slanje i za preuzimanje obrađenih sadržaja.

U potpunosti je sa zakonom usaglašen postupak obrade svakog dokumenta, jer su ovi stručnjaci specijalizovani kako za njihovo direktno prevođenje sa slovačkog na flamanski jezik, tako isto i za uslugu overe svih prevedenih dokumenata. S obzirom na to da je zakonom propisano i izvršenje overe, to podrazumeva da klijenti na jednom mestu dobijaju kompletno i pravilno obrađena dokumenta, koja su kao takva priznata pred zakonom.

Neophodno je da svako, ko je za prevod, odnosno overu bilo kog dokumenta zainteresovan, originale na uvid dostavi, a što može učiniti ili slanjem preko kurirske službe, odnosno “Pošte Srbije“, preporučeno ili ličnim dolaskom u samu poslovnicu. Podrazumeva se da će svaki klijent pojedinačno izabrati varijantu koja mu u potpunosti odgovara, a svakako će prevodioci i sudski tumači navedenu uslugu pružiti u najkraćem mogućem roku.

Međutim, u pojedinim slučajevima klijent može zahtevati da ovi sadržaji budu obrađeni u mnogo kraćem vremenskom periodu, a tada je dozvoljen nešto drugačiji način dostavljanja. Naime, da bi celokupan postupak bio maksimalno ubrzan, potrebno je da vlasnik dokumenata sadržaje skenira i na mejl adresu pošalje, a da što pre posle toga priloži na uvid originale, pošto tako zahteva zvaničan postupak obrade.

Svakako će vlasnik dokumenata odlučiti kako će ih preuzeti, a nakon što sudski tumač i prevodilac konkretne usluge budu pružili. Osim varijante da lično dođu u samu poslovnicu i tako izvrše njihovo preuzimanje, nudi im se i mogućnost da dostavu izvrši nadležna kurirska služba. S obzirom na to da ta usluga nije uračunata u zvaničnu cenu kako prevoda dokumenata, tako i overe, to znači da će klijent biti obavezan direktno dostavljaču da je plati, s tim da isključivo kurirska služba ima pravo cenu i da definiše.

Podrazumeva se da će ovi stručnjaci izraditi kako direktan prevod ličnih dokumenata sa slovačkog na flamanski jezik, odnosno onih, koja su vezana za oblasti sudstva i prava, te se zvanično smatraju pravnim aktima, tako istoće kompletno obraditi i sadržinu različitih tipova dokumentacija. Prvenstveno se misli na građevinsku i poslovnu, odnosno tehničku i medicinsku, ali i na dokumentaciju za tendere, te na sve ostale vrste dokumentacija, uz uslov da klijent tom prilikom na uvid priloži i originalna dokumenta.

Isto tako će sudski tumač i prevodilac obraditi i ona dokumenta, koja se tiču bilo oblasti nauke, bilo obrazovanja, ali i sva ona koja klijenti kasnije podnose nadležnim institucijama, kao što su na primer izjave i potvrde različitih vrsta, potom saglasnosti i uverenja.

Postupak obrade dokumenata koji je prethodno opisan je, kao što je već rečeno, usaglašen sa trenutno aktuelnim zakonom, ali postoje slučajevi kada on nije dovoljan da bi prevedeni dokument mogao da bude u praksi korišćen. Naime, na određena dokumenta mora biti stavljen Apostille pečat, koji je inače poznat i kao Haški. A nadležnost za izvršenje takozvane nadovere, kako se taj postupak karakteriše, nije u rukama zaposlenih ove institucije. Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači nemaju pravo taj tip overe da izvrše, klijentima se iznosi preporuka da kontaktiraju nadležne službe Republike Srbije, a kako bi dobili sve neophodne podatke o tom tipu overe. Mislimo pod tim primarno da treba da pitaju da li se Apostille pečat na ta dokumenta mora staviti i na koji način, odnosno da li se stavlja nakon što ovi stručnjaci izrade prevod dokumenata sa slovačkog na flamanski jezik ili pre nego što započnu obradu konkretnog dokumenta.

A da bi bilo koji sadržaj, za koji su urađeni prevodi u konkretnoj varijanti jezika pre toga, ali neprofesionalno, mogao da bude korišćen u praksi, biće potrebno da lektori i korektori ove institucije primene pravila redakture materijala. Potrudiće se da sve postojeće greške u sadržajima takve vrste isprave, te da ih usaglase i sa originalima i sa pravilima koja podrazumeva flamanski jezik.

Prevodi PR tekstova sa slovačkog na flamanski jezik

Prilikom obrade marketinških materijala će sudski tumači i prevodioci uskladiti poruku, koja se u njima nalazi i namenjena je primarno govornicima flamanskog jezika, te će je oblikovati tako da njima bude lako razumljiva. Izuzev PR tekstova, oni izvršavaju i prevođenje kataloga i brošura sa slovačkog jezika na flamanski, a po zahtevu obrađuju i vizit kartice, zatim flajere i plakate, potom reklamne letke i ostale slične materijale.

Za manifestaciju bilo koje vrste će oni primeniti uslugu usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, te će u potpunosti zadovoljiti zahteve i svakog učesnika i organizatora. Zapravo se radi o tome da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršavaju uslugu kako simultanog i šapatnog, tako isto i konsekutivnog prevoda, pa je vrlo važno da budu razmatrane sve informacije o samom događaju. Samo to i jeste razlog zašto klijenti, koji su zainteresovani za tu uslugu treba da dostave sve podatke o organizaciji, u smislu da informišu pomenute stručnjake o tome gde će manifestacija tačno biti održana, zatim koliko osoba će joj prisustvovati i koliko je organizator predvideo da ona traje. Bitno je naglasiti da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nudi klijentima, što mora biti usklađeno sa odabirom tipa usmenog prevoda, koji treba da bude primenjen.

Shodno iznetim zahtevima, lektori, ali i korektori ove institucije mogu da izvrše i redakturu. Konkretna usluga se primenjuje u posebnim situacijama, odnosno onda kada je neko izradio prevod sa slovačkog jezika na flamanski za konkretni materijal, a on nije profesionalno urađen. Tada ovi stručnjaci analiziraju prevedene sadržaje bilo koje vrste i porede ih sa originalima, kako bi ustanovili koje greške postoje, da bi ih ispravili i uskladili sa pravilima struke, odnosno ciljanog jezika, ali i sa originalnim materijalima.

Svakako da će prevodilac i sudski tumač pristupiti obradi i filmskih ostvarenja bilo kog žanra, ali će po zahtevu prevesti i emisije, zatim serije i reklamne poruke, te mnoge druge video i audio sadržaje. A uzevši u obzir da u svakom predstavništvu ove institucije rade i titleri, te osobe specijalizovane za sinhronizaciju, klijenti mogu i te usluge dobiti na jednom mestu.

Ponudom ove specijalizovane institucije su obuhvaćeni i direktni prevodi književnih dela sa slovačkog jezika na flamanski, ali i udžbenika, odnosno popularnih i stručnih tekstualnih materijala, bez obzira kojom tematikom se bavili. Isto tako će prevodioci i sudski tumači ostvariti zahteve, koji se odnose na obradu novinskih članaka, kao i sadržine dečijih, stručnih ili ilustrovanih, te svih ostalih vrsta časopisa.

Da bi postupak obrade sajtova, odnosno programa i online kataloga, ali sadržine internet prodavnica, te aplikacija i mnogih drugih web materijala bio maksimalno profesionalan, pobrinuće se zaposleni u konkretnom predstavništvu da izvrše i optimizaciju takvih sadržaja. Da pojednostavimo, oni će primeniti alate koji su poznati kao Search Engine Optimisation, a skraćeno SEO, te ispoštovati pravila pretrage i uskladiti sadržinu tih materijala sa njima.

Direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa slovačkog na flamanski jezik

Celokupna obrada i navedene potvrde i ostalih dokumenata iz oblasti obrazovanja, ali i nauke je dostupna u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Da budemo precizni, tom prilikom se izrađuje kako direktan prevod dokumenata sa slovačkog jezika na flamanski, tako isto i njihova overa pečatom sudskog tumača, koji je za taj postupak i zvanično ovlašćen.

Valjalo bi posebno istaći da se obavezuje svaki klijent, koji je zainteresovan za konkretnu uslugu, da na uvid priloži originalna dokumenta, ali i da se detaljno raspita o overi Haškim ili takozvanim Apostille pečatom.

Kada se za tim ukaže potreba, zaposleni ove institucije kompletno obrađuju kako saglasnost za zastupanje i potvrdu o visini primanja, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o nekažnjavanju, tako isto i potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stanju računa u banci, ali i svaku drugu vrstu saglasnosti, potvrde i izjave, odnosno uverenja, a što su ustvari dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

Na osnovu iznetih zahteva se izvršava i direktan prevod lekarskih nalaza sa slovačkog jezika na flamanski, s tim što pomenuti stručnjaci mogu kompletno obraditi i dokumentaciju o medicinskijm proizvodima, potom uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i uopšteno govoreći, svaki drugi dokument koji je deo medicinske dokumentacije.

Sva lična dokumenta će sudski tumač i prevodilac, ako to neko zahteva da prevedu u datoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga u skladu sa aktuelnim pravilima i da overe. U tom slučaju će klijenti osim kompletno obrađenog uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, odnosno venčanog lista, umrlice i krštenice, dobiti i propisno obrađenu ličnu kartu, radnu dozvolu i pasoš, potom vozačku i dozvolu za boravak, ali i potvrdu o prebivalištu, te saobraćajnu dozvolu i sva druga lična dokumenta.

Trebalo bi naglasiti i to da su ponudom ove institucije obuhvaćene i usluge, koje uključuju profesionalno prevođenje pravnih akata sa slovačkog jezika na flamanski (tekovine Evropske Unije, žalbe, licence, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, ugovori, sudske tužbe, sertifikati, sudske odluke i ostala dokumenta iz oblasti prava i sudstva), ali će naravno izraditi i prevod poslovne dokumentacije sa slovačkog jezika na flamanski (osnivački akt preduzeća, finansijski i poslovni izveštaji, fakture, statut preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke i ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje kako preduzetnika, tako i kompanija).

Celokupnu sadržinu najpre građevinske, a potom i tehničke, kao i dokumentacije za tendere će sudski tumač i prevodilac da obrade prema važećim pravilima. Tako će klijenti, osim prevoda građevinskih projekata i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te njihove overe, dobiti kompletno obrađeno i svako uputstvo za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koja se tretiraju kao sastavni deo konkretnog tipa dokumentacije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje