Prevod sa slovačkog na estonski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na estonski jezik

Za online prevod sa slovačkog na estonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U onim prilikama kada su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na estonski, možda je najbolje rešenje da izvršite kontakt sa najbližom poslovnicom Akademije Oxford, kako biste se dogovorili o svim detaljima vezanim za ovu uslugu. Bez obzira koja vrsta sadržaj u pitanju, možete biti sasvim sigurni da će prevodioci i sudski tumači u našem timu da ih obrade ne samo u najkraćem mogućem roku, nego i po najpovoljnijim cenama.

Moramo da naglasimo da klijentima omogućujemo kompletnu obradu na prvom mestu dokumenata, to jest njihov prevod i overu pečatom sudskog tumača, kao i kompletnu obradu svih vrsta video i audio sadržaja (radijske i televizijske emisije, serije, filmovi bilo kog žanra, reklamne poruke i drugo). U ovom slučaju, ta usluga podrazumeva prvo njihovo prevođenje sa slovačkog jezika na estonski, a potom i njihovo titlovanje, te na zahtev klijenata možemo da izvršimo i sinhronizaciju prevedenih materijala.

Prevodilac i sudski tumač, pored toga mogu da obrade i sve vrste sadržaja vezanih kako za oblast marketinga, tako i za oblast književnosti i interneta. A prevode i udžbenike, odnosno tekstove bilo koje tematike, kao i članke iz novina i bilo koju vrstu časopisa. Naglašavamo i to da naši stručnjaci mogu da pruže usluge usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, a što znači da će u zavisnosti od tipa događaja koji želite da organizujete da primene kako simultano i konsekutivno prevođenje, tako i prevod uz pomoć šapata sa slovačkog jezika na estonski. Kada budemo izrađivali ponudu za ovu uslugu, ukoliko procenimo da je upravo simultani prevod pogodan za taj događaj, ponudićemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Prevođenje sa slovačkog na estonski
Prevođenje sa estonskog na slovački

Ne zaboravite da su u našem timu i prevodilac i sudski tumač, tako da ćemo na vaš zahtev izvršiti i kompletnu obradu različitih tipova dokumenata, koja ćete nakon njihove obrade moći da koristite kad god je to potrebno. Tako ćete da dobijete prvo njihovo prevođenje sa slovačkog jezika na estonski, a zatim i overu prevoda koju će da izvrši zvanično ovlašćeni sudski tumač. Kada jedan dokument poseduje i pečat sudskog tumača, onda se takav prevod smatra zakonski potpuno važećim i samim tim njegov vlasnik ima mogućnost da ga koristi kao i ma koji drugi originalan dokument. Imajte na umu da je ovaj usluga jasno definisana zakonom, te da podrazumeva da morate na uvid dostavite originalne sadržaje, kako bi ih sudski tumač uporedio sa prevodima. Onog trenutka kada on bude bio siguran da su u pitanju potpuno isti sadržaji, overiće tako urađen prevod. Ako, eventualno bude primetio da ima određenih odstupanja između originala i prevoda, sigurno će klijentu da predloži da se izvrši redaktura prevoda. A lektor i korektor koji budu izvršili ovu uslugu u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford će da isprave sve postojeće greške u njemu i na taj način vam omoguće i da dobijete profesionalno obrađena dokumenta.

Bez obzira da li su vam prevodi sa slovačkog jezika na estonski potrebni za ličnu dokumentaciju ili, pak za ona dokumenta koja su vezana za oblast sudstva, te obrazovanja i nauke, mi ćemo ih kompletno obraditi u skladu sa pravilima. Pored toga, prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu na vaš zahtev i bilo koji dokument koji čini građevinsku ili medicinsku, odnosno poslovnu i tehničku dokumentaciju, kao i svaki dokument koji je vezan za tendersku dokumentaciju.

Ako je to potrebno, možemo da izvršimo i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na estonski za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja), te možemo da vam ponudimo i obradu bilo kog drugog dokumenta koji ovom prilikom nismo pomenuli.Kako prevođenje sa slovačkog jezika na estonski za bilo koji dokument uključuje i overu prevoda, neophodno je da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, a što možete da učinite ili slanjem preko “Pošte Srbije”, ali samo preporučenom pošiljkom ili preko kurirske službe, odnosno možete i da nam ih lično donesete i to u bilo koju našu poslovnicu.

Dokumenta na mejl mogu poslati samo klijenti kojima su potrebni njihovi hitni prevodi u ovoj kombinaciji jezika, stim da su i dalje u obavezi da posle toga svakako dostave originale na uvid, ali u ovom slučaju je neophodno da to izvrše na najbrži od svih opisanih načina. Sve ostale sadržaje koji ne podrazumevaju overu sudskog tumača, klijenti mogu kako da pošalju na obradu, tako i da dobiju prevedene elektronskim putem, odnosno skenirane na mejl. Prevedena, odnosno overena dokumenta klijenti ili preuzimaju lično u jednoj od naših poslovnica ili im se isporučuju na određenu adresu, ali morajuda budu upoznati sa informacijom da cena ove usluge nije uračunata u cenu osnovne obrade dokumenata i da se kao takva naplaćuje direktno od klijenata, a u onom trenutku kada se vrši isporuka pošiljke.

Da bi svaki klijent koji zahteva prevođenje sa slovačkog jezika na estonski za ma koji dokument sebe poštedeo gubitka novčanih sredstava bez potrebe, odnosno vremena, preporučujemu se da potpuno samostalno izvrši provere vezane za overu Apostille, to jest haškim pečatom. Moramo da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač u ovom slučaju nemaju nadležnost, a što znači da ne mogu da je izvrše, ali će svakom klijentu da pomognu u tom smislu što će ga uputiti na one državne institucije koje su zadužene za overu haškim pečatom. Prilikom raspitivanja, očekuje se da klijent na prvom mestu sazna da li je ova vrsta overe neophodna i za njegova dokumenta, te ukoliko bude ssaznao da jeste, on mora da bude upućen i u to u kom trenutku tokom čitavog procesa se vrši ova overa. Radi se, zapravo o tome da se haški pečat na pojedina dokumenta stavlja pošto prevodioci i sudski tumači završe svoj deo posla, a ne neka pre toga, pa je to izuzetno bitan podatak koji će biti od velike koristi svakom klijentu.

Prevođenje uverenja sa slovačkog jezika na estonski

Kada su u pitanju prevodi uverenja sa slovačkog na estonski jezik, nemate apsolutno nikakvog razloga za brigu, jer vam prevodioci i sudski tumači u svakoj od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji omogućuju najpre ovu uslugu, a zatim i tako urađene prevode overava sudski tumač, čime im daje zakonsku važnost.

Pored uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, možemo da prevedemo i mnoge druge vrste uverenja, ali i izjave, saglasnosti i potvrde (potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju i druge), ali i mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

Onda kada je to neophodno, naši stručnjaci u ovoj jezičkoj kombinaciji takođe prevode i sva pravna akta (sertifikati, tekovine Evropske Unije, ugovori, punomoćja za zastupanje, sudske žalbe, rešenja i tužbe, presude o razvodu braka, sudske odluke, licence i ostala), kao i ona dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne, tako i lične dokumentacije (osnivački akt preduzeća, poslovni izveštaji, fakture, poslovne odluke, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, vozačka dozvola, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i rođenih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna i dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih i druga).

Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač vrše prevod sa slovačkog na estonski jezik i za lekarske nalaze, odnosno za sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala slična dokumenta). Mogu da obrade i prepise ocena, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te potvrde o redovnom školovanju, kao i diplome i dodatak diplomi, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja.

Bilo koji dokument koji čini tendersku dokumentaciju, odnosno građevinsku i tehničku ćemo takođe da obradimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i ostala), a možemo da vam ponudimo i obradu kako naučnih patenata, tako i rezultata naučnih istraživanja, odnosno naučnih radova i svih ostalih dokumenata i drugih sadržaja koji imaju veze sa oblašću nauke.

U slučaju da zahtevate prevođenje sa slovačkog na estonski jezik za bilo koji od dokumenata trebalo bi da na uvid dostavite originale, kao i da se najpre raspitate da li se za ta dokumenta mora izvršiti još jedna vrsta overe, to jest da li se na njih stavlja i haški pečat (Apostille). Imajte na umu da za ovu vrstu overe prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost, tako da je neophodno da se vi samostalno raspitate o detaljima u vezi sa njom i odnesete konkretan dokument u nadležnu instituciju ako je to potrebno da se za njega izvrši i ova overa.

Prevodi web sajtova sa slovačkog jezika na estonski

U skladu sa pravilima interneta, prevodilac i sudski tumač će pristupiti obradi web sajtova, tako da će uz njihovo prevođenje sa slovačkog na estonski jezik da izvrše i optimizaciju prevedenih sadržaja. Na taj način će i postići i primarni cilj obrade ovakvih materijala, jer će ih internet pretraživači vrlo brzo prepoznati kao kvalitetne i originalne sadržaje, a što će se vrlo pozitivno odraziti i na poziciju koju će zauzeti u okviru globalne pretrage. Podrazumeva se da će naši stručnjaci da obrade i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta poput, na primer web kataloga i različitih vrsta programa, odnosno aplikacija, zatim online prodavnica i ostalih sličnih materijala.

Svim onim klijentima koji su ranije već dali konkretne sadržaje na obradu nekome drugome, ali on nije ispunio njihova očekivanja, te im je ponudio prilično nekvalitetan prevod u ovoj kombinaciji jezika, možemo da ponudimo uslugu naših lektora i korektora, koji će u optimalnom roku da izvrše redakturu svih materijala koji su tako obrađeni. Jednostavnije rečeno, oni će da isprave sve greške koje postoje u tako uređenim prevodima i da klijentima u posebno kratkim rokovima ponude kvalitetno obrađene sadrže, bez obzira koja vrsta materijala da je u pitanju.

Sudski tumač i prevodilac mogu, na zahtev klijenata da ponude i usmeno prevođenje sa slovačkog na estonski jezik, a u sklopu ove usluge onim klijentima kojima odgovara baš ta vrsta prevoda, omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Da bismo pripremili ponudu u skladu sa pravilima, a budući da naši stručnjaci mogu da primene ne samo simultano, već i konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, kao i prevod uz pomoć šapata sa slovačkog na estonski jezik, to isključivo od podataka koje nam budete dali u vezi sa konkretnim događajem i zavisi koja vrsta usluge će tom prilikom biti primenjivana.

Sve one sadržaje koji spadaju u domen marketinga, poput kataloga, reklamnih plakata i letaka, odnosno flajera, a zatim i PR tekstova, vizit kartica, brošura i sličnih, će sudski tumač i prevodilac da obrade na vaš zahtev i da ponude profesionalno urađen prevod sa slovačkog na estonski jezik za njih. A kada kažemo profesionalan, mislimo zapravo da će oni poruku koja se nalazi u originalnim materijalima i koja je namenjena potencijalnim klijentima, da oblikuju u skladu sa estonskim jezikom, ne bi li na taj način svim onim ljudima koji treba da se upoznaju sa konkretnom uslugom ili proizvodom koji se putem njih reklamira, a kojima je upravo estonski jezik maternji, omogućili da to učine potpuno isto kao da je određeni reklamni sadržaj pisan na tom jeziku.

Prevod romana sa slovačkog na estonski jezik

Uz prevođenje romana sa slovačkog jezika na estonski, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i ostale književne vrste, poput na primer beletristike, ali i dela poezije, odnosno proze.

Na vaš zahtev će da izvrše prevod u ovoj kombinaciji jezika i za udžbenike, ali i za tekstualne sadržaje i to kako one koji se smatraju stručnim, tako i za one koji spadaju u popularne tekstove, a čije teme se odnose na neke, da tako kažemo uobičajene oblasti, poput politike, ekonomije, obrazovanja i turizma. Sudski tumači i prevodioci vrše i prevođenje sa slovačkog jezika na estonski za tekstove koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, menadžmenta, komunikologije i građevinske industrije, odnosno medicine i farmacije, a zatim i psihologije, sociologije i finansija, te bankarstva, ali i ostalih naučnih disciplina.

U prilici smo da svim klijentima kojima su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na estonski za bilo koju vrstu video, kao i audio sadržaja ponudimo i uslugu njihovog titlovanja, kao i sinhronizovanje prevedenih materijala. A to zapravo znači da kada prevodilac i sudski tumač završe obradu filmova bilo kog žanra, odnosno reklamnih poruka, te različitih vrsta emisija, serija ili bilo kog drugog kako video, tako i audio materijala, njihovu obradu će preuzeti profesionalci koji su isto deo našeg tima i koji će pristupiti finalnom procesu obrade, to jest omogućiti njihovo sinhronizovanje ili titlovanje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje