Prevođenje sa slovačkog na hrvatski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na hrvatski jezik

Za online prevod sa slovačkog na hrvatski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford koji u svom timu ima stručnjake za mnogobrojne jezike, može da se pohvali i činjenicom da klijentima omogućuje prevod sa slovačkog jezika na hrvatski, čime oni značajno štede svoje vreme, budući da je u pitanju direktno prevođenje, a da uz to mogu i da očekuju mnogobrojne dodatne usluge.

Tako, najpre naši klijenti dobijaju uz prevod u ovoj kombinaciji jezika i overu, koju će izvršiti zvanično ovlašćeni sudski tumači i na taj način konkretnom dokumentu, odnosno njegovom prevodu pružiti pravnu validnost. A da bismo to mogli to i da izvršimo u skladu sa pravilima koja navodi zakon, morate da nam na uvid dostavite originalna dokumenta. Ali, takođe se preporučuje i da se klijent pre toga samostalno raspita o drugoj vrsti overe, a u pitanju je stavljanje haškog pečata, koji je još poznat i kao Apostille i za koji naši stručnjaci ni u kom slučaju nisu nadležni, već određene državne službe koje funkcionišu u okviru osnovnih sudova na teritoriji naše zemlje. Zato bi i trebalo da svaki klijent dobije podatak prvo da li je Apostille obavezan za dokumenta za koja zahteva prevod sa slovačkog jezika na hrvatski, a odmah zatim i da pita da li se ova vrsta overe radi tek kada prevodilac i sudski tumač završe sa obrađivanjem konkretnog dokumenta ili se prvo stavlja haški pečat, a a zatim se taj dokument donosi nama na obradu. Samo od ovih podataka zavisi i koliko će trajati obrada tog dokumenta i gde se on prvo nosi. Zapravo se radi o tome da kada se prvo stavi haški pečat, onda mora da se prevode i pečat i dokument, a tek onda da se radi overa sudskog tumača, što nije slučaj u drugom primeru. Sasvim jasno, vrlo je važno da klijent dobije sve ove informacije, jer će mu to u velikoj meri olakšati čitav ovaj proces.

Klijente kod nas očekuju prevodi sa slovačkog jezika na hrvatski za različite tipove dokumenata, odnosno dokumentacija, a prevodilac i sudski tumač mogu, pored ostalog da obrade sva ona dokumenta koja čine najpre poslovnu, odnosno ličnu dokumentaciju, a zatim i dokumentaciju za tendere, medicinsku i tehničko, te građevinsku i druge. Možemo, takođe i da vam ponudimo obradu onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama (različite vrste uverenja, odnosno saglasnosti, ali i potvrda i izjava), a u pomenutoj kombinaciji jezika obrađujemo i pravna akta (punomoćja za zastupanje, ugovori, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske presude, odnosno žalbe, ali i rešenja, odluke i tužbe i ostala).Prevođenje sa slovačkog na hrvatski
Prevođenje sa hrvatskog na slovački

Na zahtev klijenata, prevodimo i bilo koji dokument koji se odnosi na oblast nauke ili obrazovanja. Osim diplome i dodatka diplomi, odnosno rezultata naučnih istraživanja, svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i uverenja o položenim ispitima, klijentima omogućujemo i obradu potvrda o redovnom školovanju i nastavnih planova i programa fakulteta, ali i naučnih radova i patenata, kao i diplomskih i seminarskih radova.

U obavezi smo da naglasimo da klijenti pomenute sadržaje na prevod mogu da nam dostave ili lično ili da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, a isto tako imaju mogućnost i da angažuju kurirsku službu da izvrši tu uslugu. Ovo je navedeno zato što su dužni da na uvid dostave i originale, pa se zato i razlikuje kako način dostavljanja sadržaja na prevod, tako i način preuzimanja prevedenih dokumenata u odnosu na one materijale za koje se ne radi overa. Zapravo se radi o tome da klijenti dokumenta mogu da preuzmu ili lično ili da zahtevaju dostavljanje na određenu adresu, a sve ostale sadržaje mogu i da dobiju prevedene i da pošalju na prevod preko mejla. Usluga dostavljanja na adresu je poverena kurirskoj službi sa kojom imamo saradnju i ona će je naplatiti prema svom cenovniku direktno od klijenta.

Samo kada su u pitanju hitni prevodi sa slovačkog jezika na hrvatski za različita dokumenta, klijentima je dozvoljeno da prvo izvrše slanje sadržaja preko mejla, a da zatim ispoštuju i obavezu o dostavljanju originala na uvid. Ali, u ovom slučaju da bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispune zahtev za hitnim prevodom morate da izvršite dostavljanje originala u najkraćem roku.Možemo da vam ponudimo i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na hrvatski, a što podrazumeva da će naši stručnjaci u zavisnosti od vrste i koncepta događaja koji organizujete, da primene ili simultano, odnosno konsekutivno ili prevod uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika. Zato i jeste najbitnije da nas informišete o svim detaljima u vezi sa tim događajem, a mi ćemo u ponudu za simultani prevod da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kako bismo vam maksimalno olakšali.

Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i bilo koju knjigu, odnosno udžbenike, kao i književna dela, zatim i časopise svih vrsta i sadržine, tekstualne materijale različite tematike (stručne i popularne), ali i članke iz novina i ostale sadržaje. Na vaš zahtev radimo i direktan prevod sa slovačkog jezika na hrvatski za internet sajtove, kao i za sve ostale sadržaje vezane za segment interneta (web katalozi i prodavnice, programi, aplikacije i drugo).

A u navedenoj kombinaciji obrađujemo i sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, te osim plakata, kataloga, flajera i brošura, prevodimo i PR tekstove, ali i vizit kartice, reklamne letkea i slične materijale. Isto tako, naši stručnjaci će da izvrše i finalnu obradu različitih video i audio sadržaja, a pod tim se misli na prvom mestu na prevođenje sa slovačkog jezika na hrvatski za filmove različitog žanra, zatim emisije, reklamne poruke, serije i sve ostale video i audio sadržaje, a zatim i na uslugu koja podrazumeva njihovo titlovanje, ali i sinhronizaciju tako prevedenih materijala.

Prevodi različitih aplikacija sa slovačkog na hrvatski jezik

Prevodioci i sudski tumači će u svakoj od brojnih poslovnica Akademije Oxford da, na vaš zahtev izvrše i prevod bilo koje aplikacije sa slovačkog jezika na hrvatski. Aoni će da obrade i programe, kao i internet sajtove, odnosno web kataloge, a zatim online prodavnice i ostale sadržaje vezane za oblast interneta. Onda kada je to potrebno, primeniće i sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi prevedenim materijalima omogućili da ih internet pretraživači prepoznaju kao originalne i samim tim da se njihova pozicija u okviru globalne pretrage značajno poboljša.

Sem toga, možemo u pomenutoj kombinaciji jezika da obradimo i udžbenike, ali i dela književnosti (beletristika, romani, poezija, proza i ostalo), a po potrebi radimo i prevod sa slovačkog jezika na hrvatski kako za ilustrovane časopise, tako i za dečije, ali i stručne, odnosno za članke iz novina.

Kada budete organizovali događaj za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na hrvatski, neophodno je da nas informišete o svim detaljima. Ovo zahtevamo zato što sudski tumači i prevodioci mogu da pruže kako konsekutivni i šapatni, tako i simultani prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, a budući da je svaka od pomenutih usluga namenjena za jasno definisanu vrstu događaja, to od podataka o broju učesnika, odnosno trajanju, te o konceptu samog događaja, zavisi i koja vrsta usluge će biti primenjena. Ako naši stručnjaci prilikom izrade ponude procene da je najbolje primeniti simultani prevod sa slovačkog jezika na hrvatski, mi ćemo tim klijentima da ponudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sudski tumači i prevodioci obrađuju i popularne tekstove bilo koje tematike, ali i one stručne. A ne samo da će oni da prevedu tekstove čije tema se odnosi na oblast ekonomije, turizma, politike i prava, već na vaš zahtev prevodimo i tekstove koji su vezani za oblast farmacije i psihologije. A tu su i prevodi sa slovačkog jezika na hrvatski za filozofske tekstove, ali i one čija tema se odnosi na oblast menadžmenta, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, zatim građevinske industrije i medicine, kao i marketinga, ali i informacionih tehnologija, te svih ostalih grana kako društvenih nauka, tako i prirodnih.

Prevod kataloga sa slovačkog na hrvatski jezik

Klijente kod nas očekuju i prevodi reklamnih kataloga sa slovačkog jezika na hrvatski, ali i brošura, flajera i plakata, odnosno PR tekstova i reklamnih letaka, a po potrebi prevodimo čak i vizit karte. Ovde moramo da naglasimo da sudski tumač i prevodilac koji vrše ovu uslugu imaju sasvim dovoljno iskustva upravo u obradi takvih materijala, tako da će i reklamnu poruku koja se u njima nalazi da oblikuju prema pravilima hrvatskog jezika. A tako će oni i ispuniti osnovni cilj obrade ovakvih sadržaja, jer će klijentima sa hrvatskog govornog područja koji bi trebalo da počnu da kupuju konkretan proizvod, odnosno da koriste usluge koje se preko njih reklamiraju, omogućiti da se sa njima upoznaju kao da je taj sadržaj napisan na njihovom maternjem jeziku.

Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu okuplja i one stručnjake koji su prvenstveno usmereni na finalnu obradu audio i video sadržaja, odnosno na njihovo titlovanje i sinhronizovanje. Tako će svako kome je potreban prevod sa slovačkog jezika na hrvatski za reklamne poruke, odnosno serije, ali i zabavne, dečije i obrazovne, te informativne i druge vrste emisija, odnosno crtane i animirane, kao i dokumentarne, ali i igrane filmove različitih žanrova i sve ostale video i audio materijale, dobiti njihovu kompletnu obradu. A ubrzo po završetku prevođenja i finalizacije obrade ovakvih sadržaja, klijenti će moći da ih prikazuju na različitim medijima, odnosno u bioskopu i na internetu.

U slučaju da ste imali prilike prethodno da prevođenje sa slovačkog jezika na hrvatski za različite vrste sadržaja poverite nekome ko nije ispunio vaša očekivanja, te vam je pružio nekvalitetan prevod, možemo da vam omogućimo i lekturu takvih sadržaja, odnosno njihovu korekturu, a za koju su zaduženi stručnjaci u našem timu (lektor i korektor).

Prevođenje tekovina Evropske Unije sa slovačkog jezika na hrvatski

U skladu sa zahtevima klijenata, prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše najpre prevod tekovina Evropske Unije sa slovačkog jezika na hrvatski, a potom i njihovu overu. Naglašavamo da u ovom slučaju overu rade ovlašćeni sudski tumači, ali da se to ne odnosi na stavljanje Apostille pečata za koji oni nisu zaduženi. Zato se i preporučuje klijentima da pokušaju, pre nego što nama dostave sadržaje na prevod da dobiju informaciju da li se za ova dokumenta i u ovoj kombinaciji jezika zahteva stavljanje haškog pečata, kako je inače njegov drugačiji naziv. Tako će u velikoj meri da uštede svoj novac i vreme, ali i znatno da olakšaju čitav proces obrade tekovina Evropske Unije u pomenutoj kombinaciji jezika.

Sudski tumač i prevodilac, takođe mogu da obrade i punomoćja za zastupanje, kao i različite vrste licenci, odnosno presude o razvodu braka, a zatim i sertifikate, ali i sudske žalbe, odnosno rešenja, odluke i tužbe, kao i punomoćje za zastupanje i mnoga druga pravna akta. Obrađujemo i lična dokumenta i to počev od krštenice, lične karte i uverenja o državljanstvu, preko vozačke dozvole, pasoša i potvrde o prebivalištu, pa do radne i dozvole za boravak, te saobraćajne dozvole, odnosno izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih.

Ako je to potrebno, prevodilac i sudski tumač rade prevod sa slovačkog na hrvatski jezik za dokumenta koja čine građevinsku i medicinsku dokumentaciju (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinski projekti, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za rukovanje i ostala), ali i građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju.

U navedenoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i sve vrste poslovnih izveštaja, odnosno fakture, osnivačke akte preduzeća i poslovne odluke, kao i statute preduzeća i mnoga druga nenavedena dokumenta koja se tiču poslovanja konkretnog pravnog lica. Ukoliko su vam potrebni prevodi sa slovačkog na hrvatski jezik za bilo koji dokument koji se predaje nadležnoj službi (uverenja, potvrde, saglasnosti i izjave), možemo da ih obradimo u optimalnom roku, te da izvršimo njihovu overu pečatom sudskog tumača.

A uz sve što smo ovom prilikom pomenuli, naglašavamo i da prevodilac i sudski tumač mogu da urade prevod u pomenutoj kombinaciji kako za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena i uverenje o položenim ispitima, tako i za nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatka diplomi, odnosno potvrde o redovnom školovanju i ostala dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja. Takođe obrađujemo i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne radove, odnosno diplomske i seminarske radove, kao i naučne patente i još mnogo drugih dokumenata koja su isključivo vezana za segment nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje