Prevođenje sa slovačkog na španski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na španski jezik

Za online prevod sa slovačkog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodioci i sudski tumači u svakoj od brojnih poslovnica Akademije Oxford, u skladu sa zahtevima klijenata mogu da izvrše i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na španski i to za bilo koju vrstu sadržaja.

Oni će, na prvom mestu da vam ponude kompletnu obradu dokumenata, te da uz njihov prevod u pomenutoj kombinaciji jezika urade i overu koju će izvršiti lica koja su i zvanično ovlašćena od strane nadležnih institucija, to jest sudski tumači, inače zaposleni u našem timu. A kada budete dobili tako obrađen dokument, moći ćete da ga predate bilo kojoj instituciji u kojoj postoji potreba za tim, jer je on potpuno zakonski važeći. Međutim, da bi sudski tumač mogao da izvrši ovu uslugu u skladu sa važećim pravilima, vi morate nama na uvid da dostavite originalna dokumenta, a što možete da učinite na nekoliko načina. Osim što možete da ih donesete lično u jednu od naših poslovnica, na raspolaganju vam je i mogućnost da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, ali i da izvršite njihovo slanje preko kurirske službe na adresu jedne od naših poslovnica. Po završetku prevoda, odnosno overe, klijentima se nudi mogućnost da kompletno obrađena dokumenta dobiju isporukom preko kurirske službe na bilo koju adresu, odnosno da ih lično preuzmu. U slučaju da klijentima najviše odgovara prvi način dostavljanja, oni ovu uslugu moraju da plate prema cenovniku te kurirske službe i to kada budu vršili preuzimanje pošiljke.

Samo oni klijenti kojima su potrebni hitni prevodi sa slovačkog jezika na španski za dokumenta, mogu da ih prvo pošalju preko mejla, kako bismo ubrzali čitav proces njihove obrade, a da odmah zatim izvrše i slanje ili lično dostavljanje originala na uvid.Prevođenje sa slovačkog na španski
Prevođenje sa španskog na slovački

Napominjemo da će prevodilac i sudski tumač u navedenoj kombinaciji jezika da obrade bilo koja dokumenta, počev od onih koja se podnose nadležnim institucijama (bilo koja vrsta saglasnosti, potvrda, uverenja ili izjava), preko ličnih dokumenata (uverenje o državljanstvu, krštenica, potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, vozačka i dozvola za boravak i ostala), pa do građevinske, odnosno tenderske i tehničke dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta koja čine sve pomenute tipove dokumentacija).

Možemo, takođe da vam ponudimo i prevođenje sa slovačkog jezika na španski za tekovine Evropske Unije, kao i za presude o razvodu braka, te različite tipove sertifikata, ugovora i licenci, odnosno za punomoćje za zastupanje, kao i za sve vrste kako sudskih presuda, tako i odluka, ali i žalbi, rešenja i tužbi. Svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, kao i rezultate naučnih istraživanja, odnosno diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, te nastavne planove i programe fakulteta, ali i sva ostala dokumenta koja su na bilo koji način vezana ili za oblast obrazovanja ili za oblast nauke, možemo takođe da prevedemo u pomenutoj kombinaciji jezika, a posle toga i da overimo pečatom zvaničnog sudskog tumača.

Sva ona dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo kog pravnog lica će, takođe sudski tumači i prevodioci da obrade na vaš zahtev, a to se prvenstveno odnosi na prevod sa slovačkog jezika na španski kako za rešenje o osnivanju pravnih lica, statut i osnivački akt preduzeća, tako i za revizorske, odnosno finansijske i godišnje poslovne izveštaje, a zatim i fakture, poslovne odluke i sva ostala dokumenta koja spadaju u poslovna.Naši stručnjaci, osim dokumenata mogu da obrade i tekstove, bez obzira koja je njihova tema, odnosno da li su u pitanju popularni ili stručni sadržaji. A nudimo vam i prevođenje sa slovačkog jezika na španski kako za udžbenike, tako i za časopise bilo koje vrste, odnosno književna dela. Obrađujemo i članke iz novina, a pored toga prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i profesionalnu obradu svih onih sadržaja koji su vezani za oblast interneta (softveri, online katalozi, sajtovi, prodavnice i ostalo).

Po potrebi, obrađujemo i materijale vezane za oblast marketinga (katalozi, vizit kartice, PR tekstovi, plakati, brošure, flajeri i ostalo). Posebno smo ponosni na mogućnost da klijentima ponudimo kompletnu obradu filmova bilo kog žanra i vrste (crtani, dokumentarni, animirani, igrani i drugi), zatim serija i reklamnih poruka, te emisija informativnog, odnosno zabavnog, obrazovnog ili drugog karaktera i to bez obzira da li će one biti emitovane na televiziji, radiju ili bilo kom drugom mediju. Ovde klijente, uz njihovo prevođenje sa slovačkog jezika na španski očekuje i završna obrada, a koja podrazumeva uslugu kako titlovanja, tako i sinhronizovanja.

Uz sve pomenute usluge, koje su isključivo vezane za prevod u pisanom obliku, svim zainteresovanim klijentima prevodilac i sudski tumač mogu da ponude i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na španski. Ovde naglašavamo da naši stručnjaci mogu da primene kako simultano, tako i konsekutivno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, ali i prevod uz pomoć šapata. A kako su sve vrste ove usluge primenljive na tačno definisanu vrstu događaja, to samo od podataka koje nam klijenti dostave i zavisi koja vrsta usluge će da bude primenjena. Ukoliko tim stručnjaka Akademije Oxford koji priprema ponudu, bude odlučio da to bude simultano prevođenje sa slovačkog jezika na španski, možemo da vam ponudimo i to po naročito pristupačnim cenama, iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta.

Ako ste obradu bilo koje vrste sadržaja imali prilike da prepustite nekome pre nas, ali ste dobili ne tako kvalitetne prevode, možemo da vam ponudimo njihovu lekturu, odnosno uslugu korekture već prevedenih sadržaja, gde će naši lektori i korektori da isprave sve postojeće greške, kako biste dobili i profesionalno i kvalitetno obrađene materijale.

Prevod medicinske dokumentacije sa slovačkog na španski jezik

Bilo koji dokument da ulazi u sastav medicinske dokumentacije, a kada vam je za njega potreban prevod sa slovačkog jezika na španski, možete da poverite našim stručnjacima. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač da obrade u pomenutoj jezičkoj kombinaciji lekarske nalaze, već i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koja se smatraju medicinskom dokumentacijom.

Podrazumeva se da će oni pored njihovog prevoda da urade i overu tog prevoda, kako bi konkretnim dokumentima pružili zakonsku važnost, a u tom slučaju ste vi obavezni da nam na uvid donesete ili pošaljete kurirskom službom, odnosno poštanskom pošiljkom preporučeno originale na uvid, kao i da saznate da li se i za vaša dokumenta zahteva overa Apostille pečatom, jer to ne spada u nadležnost naših stručnjaka.

Na vaš zahtev obrađujemo i građevinsku dokumentaciju, odnosno dokumenta koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, zatim tehničke, poslovne i lične dokumentacije. Tako će sudski tumač i prevodilac, pored građevinskih projekata, uputstava za rukovanje i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, da vam ponude i direktan prevod sa slovačkog jezika na španski za statut i osnivački akt preduzeća, odnosno za različite vrste poslovnih izveštaja, zatim za rešenje o osnivanju pravnih lica, poslovne odluke, fakture i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav svih dokumentacija koje smo ovom prilikom pomenuli. Isto tako će da urade i prevod u navedenoj kombinaciji jezika kako za radnu i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu, tako i za pasoš i ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i izvod iz matičnih knjiga (rođenih, umrlih i venčanih), zatim za potvrdu o prebivalištu i za sva ostala nepomenuta dokumenta koja se smatraju ličnim.

Pravna akta, počev od ugovora i licenci, te punomoćja za zastupanje, preko sudskih odluka, žalbi, presuda i tužbi, pa do sertifikata i tekovina Evropske Unije, odnosno svih ostalih dokumenata iz oblasti prava, takođe možemo da prevedemo, a zatim i overimo pečatom sudskog tumača.

Prevodilac i sudski tumač mogu, kada postoji potreba za tim da izvrše i prevođenje sa slovačkog jezika na španski za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. A to na prvom mestu podrazumeva obradu različitih tipova saglasnosti, kao i potvrda, odnosno izjava i uverenja (saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga).

Prevodi sa slovačkog jezika na španski koje vrše sudski tumač i prevodilac u svakoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford uključuju i obradu onih dokumenata koja se odnose na oblast obrazovanja (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, prepisi ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima i druga), kao i sva ona koja su usko vezana za oblast nauke (naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja i druga). Iako to ne spada u zvanična dokumenta, možemo da vam ponudimo i obradu diplomskih i seminarskih radova, a po potrebi prevodimo i naučne radove.

Prevođenje web sajtova sa slovačkog na španski jezik

Kada su u pitanju direktni prevodi internet sajtova sa slovačkog jezika na španski, možemo da se pohvalimo i činjenicom da prevodioci i sudski tumači odlično vladaju oblašću optimizovanja prevedenih sajtova za internet pretraživače. Jednostavnije rečeno, oni će implementirati SEO pravila (Search Engine Optimisation) prilikom njihovog prevođenja, a samim tim će i obrađeni sajtovi biti na mnogo boljem mestu u okviru globalne pretrage, a što će sigurno imati pozitivan efekat i na poslovanje vlasnika tog sajta. Naravno, kada je potrebno prevodioci i sudski tumači mogu u pomenutoj kombinaciji jezika da prevedu i ostale sadržaje vezane za oblast interneta, poput na primer web kataloga, odnosno prodavnica, zatim bilo kog programa i aplikacije i ostalih.

Naš tim ne čine samo pomenuti stručnjaci, nego i mnogi drugi, a među njima se posebno izdvajaju profesionalni korektori, odnosno lektori, koji u svakom trenutku mogu da primene uslugu redakture, koja se odnosi na loše prevedene sadržaje u ovoj kombinaciji jezika. Naime, ako ste prevod sa slovačkog jezika na španski za bilo koju vrstu sadržaja da li nekome da ga izvrši, ali smatrate da on to nije uradio u skladu sa pravilima prevođenja, te postoji je greške koje moraju biti ispravljene, možete slobodno da takve sadržaje dostavite našim stručnjacima koji će lekturu i korekturu da izvrše u potpunosti u skladu sa pravilima naše struke i ponude vam visokokvalitetno obrađene materijale.

Sve vrste serija, takođe možemo da obradimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, te da vam uz njihovo prevođenje sa slovačkog jezika na španski ponudimo i uslugu titlovanja, a ukoliko to ne želite možemo da izvršimo i njihovo sinhronizovanje. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci pored serija da obrade i filmove (animirani, crtani, dokumentarni, igrani i drugi), kao i reklamne poruke, a ako je potrebno možemo da izvršimo i prevođenje sa slovačkog jezika na španski za sve emisije zabavnog karaktera, odnosno informativne i obrazovne, kao i dečije i mnoge druge i to kako za one koje bi trebalo da budu emitovane na radiju, tako i za emisije koje su namenjene isključivo televizijskom emitovanju.

Prevodi tekstova sa slovačkog jezika na španski

U slučaju da vam je potrebno prevođenje tekstova sa slovačkog na španski jezik, ne morate da brinete ukoliko je njihova tema nešto kompleksnija, jer prevodioci i sudski tumači imaju zavidan nivo iskustva u obradi kako stručnih, tako isto i popularnih tekstova različite kompleksnosti, tematike i dužine. Tema sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa slovačkog na španski jezik može biti vezana zaista za bilo koju oblast. A ekonomija, medicina, bankarstvo, farmacija, psihologija, finansije, politika, komunikologija, pravo, građevinska industrija, medicina, informacione tehnologije, menadžment, nauka, sociologija, građevinska industrija, turizam, marketing, ekologija i zaštita životne sredine i obrazovanje predstavljaju samo pojedine oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova koje bi prevodilac i sudski tumač trebalo da prevedu u ovoj kombinaciji jezika.

Oni će, na vaš zahtev da obrade i književna dela bilo koje vrste počev od beletristike, preko proznih dela, odnosno romana, pa do dela poezije. Pored toga, u prilici smo da svim zainteresovanim klijentima ponudimo i prevođenje sa slovačkog na španski jezik za članke iz novina, ali i za različite vrste časopisa, a po potrebi obrađujemo i udžbenike.

Vršimo i usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, te sudski tumači i prevodioci primenjuju kako prevod uz pomoć šapata, tako i konsekutivni, odnosno simultani prevod. Uz to, u mogućnosti smo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim uslovima. A da bi tim naših stručnjaka mogao da pripremi ponudu za ovu uslugu, neophodno je da klijenti proslede sve informacije koje se odnose na organizaciju konkretnog događaja, a što na prvom mestu podrazumeva podatke o prostoru u kome on treba da bude održan, odnosno o trajanju i o broju učesnika, kao i o samoj organizaciji. Kada budemo dobili sve potrebne podatke, naši stručnjaci će u skladu sa njima da odluče koja vrsta usmenog prevoda će biti primenjena za taj događaj, jer se svaka od navedenih koristi za različite tipove događaja.

A uz sve pomenuto, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevod sa slovačkog na španski jezik za sadržaje iz oblasti reklamiranja, te da obrade kako vizit kartice, reklamne plakate i flajere, tako i kataloge, odnosno PR tekstove, a zatim i reklamne letke, brošure i druge slične materijale. Podrazumeva se da će oni posebnu pažnju usmeriti na obradu reklamne poruke, koju će prilagoditi pravilima, odnosno duhu ciljanog jezika, što je u ovoj kombinaciji španski, pa će tako izvršiti profesionalan prevod reklamnih materijala, te svim ljudima kojima je španski maternji jezik ili se njime koriste, omogućiti da se sa onim što se reklamira upoznaju na najbolji mogući način.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje