Prevodi sa slovačkog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na ruski jezik

Za online prevod sa slovačkog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Oni klijenti koji zahtevaju direktno prevođenje sa slovačkog jezika na ruski za lična, ali i bilo koja druga dokumenta, imaju mogućnost da njihovu kompletnu obradu dobiju u svakoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A kada kažemo kompletnu, to zapravo znači na prvom mestu prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, zatim i overu, budući da deo našeg tima čine i prevodioci i sudski tumači za oba jezika. Lična i bilo koja druga dokumenta koja se prevedu i overe pečatom sudskog tumača mogu da se primenjuju u praksi, jer se tako obrađeni sadržaji smatraju pravno važećim. Međutim, u obavezi smo da naglasimo i da postoje određena dokumenta za koja je neophodno izvršiti još jednu vrstu overe, ali se ona ne može uraditi u prostorijama naše poslovnice, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač nisu za nju zaduženi. U pitanju je stavljanje pečata koji je poznat kao haški ili Apostille, a koji klijenti moraju samostalno da dobiju u nadležnim službama. Za sada, nadležne službe funkcionišu u sklopu osnovnih sudova naše zemlje i preporučuje se da svaki klijent neposredno pre nego što dokumenta donese nama ili dostavi na drugi način na obradu, izvrši i proveru u vezi sa haškim pečatom. A ovo se naglašava zato što se haški pečat, najpre ne stavlja na sva dokumenta, nego samo na tačno određena, sve u skladu sa slovom zakona. Uz to, na sva dokumenta za koja je obavezan ovaj pečat, on može biti stavljen pre nego što prevodioci i sudski tumači počnu sa obradom konkretnog dokumenta ili posle toga. Kada budete dobili sve ove podatke bićete automatski u velikoj prednosti, jer ćete znati da li prvo dokument treba da odnesete u nadležni sud kako bi bio stavljen na njega haški pečat ili ga najpre donosite naše stručnjacima na obradu.

Još jedan je vrlo bitan zahtev za sve klijente kojima su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na ruski, a odnosi se na pravilo vezano za dostavljanje sadržaja na obradu. Naime, da bi overa sudskog tumača mogla da se izvrši u skladu sa pravilima, zahteva se da klijent na uvid priloži i originalna dokumenta. A to znači da može da ih pošalje preko kurirske službe, te da ih lično donese u jednu od naših poslovnica ili da izvrši slanje originalnih dokumenata preporučenom poštanskom pošiljkom. Kada je u pitanju preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata, to može biti izvršeno lično, a klijenti imaju mogućnost i da im se obrađeni sadržaji dostave na bilo koju adresu. Ali, ovom prilikom moraju da imaju na umu da je u pitanju usluga koja nije uračunata u cenu obrade dokumenata, pa oni imaju obavezu da njeno plaćanje izvrše kada budu preuzimali prevedene sadržaje. Plaća se kuriru direktno cena, a ove usluge zavisi od cenovnika kurirske službe koja vrši dostavu.

Pored svih ličnih dokumenata (pasoš, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, saobraćajna dozvola i ostala), sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika obrađuju i sve tipove dokumentacija (tehnička, tenderska, poslovna, građevinska i medicinska). Osim što će da urade prevod sa slovačkog jezika na ruski za sva dokumenta koja ulaze u sastav pomenutih tipova dokumentacija, oni će da obrade i sva pravna akta i to počev od različitih tipova ugovora, odnosno licenci, ali i sertifikata, preko punomoćja za zastupanje, sudskih odluka, žalbi i rešenja, pa do tekovina Evropske Unije, sudskih tužbi i presuda.Prevođenje sa slovačkog na ruski
Prevođenje sa ruskog na slovački

Isto tako, mogu da vam ponude i obradu onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama i to u mnogim situacijama, tako će oni pored obrade potvrda o stanju računa u banci i o visini primanja, odnosno uverenja o nekažnjavanju i saglasnosti za zastupanje, da izvrše i prevod za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, odnosno za mnoge druge vrste ne samo potvrda i uverenja, već i saglasnosti ali i izjava. Na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac mogu da u pomenutoj kombinaciji jezika obrade i naučne radove, odnosno diplomske i seminarske, kao i nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima i rezultate naučnih istraživanja, ali i diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju i još mnogo nepomenutih dokumenata koja se tiču oblasti nauke, odnosno ona koja su vezana za obrazovanje.

Klijentima omogućujemo i hitno prevođenje sa slovačkog jezika na ruski za različita dokumenta, a samo u tim situacijama je dozvoljeno da nam na mejl pošaljete sadržaje za koje zahtevate prevod, kako bi naši stručnjaci bili u mogućnosti da što pre započnu njihovu obradu. Podrazumeva se da ste obavezni da izvršite dostavljanje originala na uvid i u ovom slučaju, ali uz zahtev da to bude u najkraćem mogućem roku.

Radimo i prevod u ovoj kombinaciji jezika za različite programe i aplikacije, zatim za web prodavnice i sajtove, kao i online kataloge i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta. A prevodilac i sudski tumač obrađuju i novinske članke, zatim različite vrste tekstova, kako popularne tako i stručne, odnosno udžbenike, časopise i književna dela. Pored toga, očekuju vas i prevodi sa slovačkog jezika na ruski za reklamne sadržaje svih vrsta, ali i za audio i video materijale (serije, emisije, reklamne poruke, filmovi različitih žanrova i ostalo). A da bismo svim zainteresovanim klijentima omogućili da obrađene sadržaje mogu da prikazuju na svakom mediju, odnosno gde god to žele i to vrlo brzo pošto naši stručnjaci završe njihovu obradu, uz prevođenje sa slovačkog jezika na ruski za pomenute materijale nudimo im i titlovanje i sinhronizovanje.Specijalizovani smo i za usmeni prevod sa slovačkog jezika na ruski, a prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše ne samo simultano i konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji, već i da pruže uslugu posebne vrste usmenog prevoda, koja je označena kao šapatno. Takođe smo u prilici i da zainteresovanim klijentima ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim cenama. Radimo i redakturu kada je to potrebno, budući da deo našeg tima čine i profesionalni korektor i lektor, koji će u optimalnom roku da u neprofesionalno prevedenim sadržajima isprave sve postojeće greške i prilagode ih duhu ruskog jezika.

Sve one sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu sudskog tumača možete ne samo da pošaljete na obradu preko mejla, već i da ih isto tako dobijete po završetku prevoda.

Prevod političkih tekstova sa slovačkog jezika na ruski

Kada su klijentima potrebni direktni prevodi tekstova čije tema vezana za oblast politike sa slovačkog na ruski jezik, tu su sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford da u potpunosti ispune njihove zahteve. Naši stručnjaci mogu, podjednako kvalitetno da obrade i tekstove koji su stručni, ali i sve one koji će biti plasirani široj javnosti i to po sasvim sigurno najpovoljnijim cenama. Oni, takođe u pomenutoj kombinaciji jezika obrađuju i tekstove druge tematike, a prvenstveno one koji su vezani za oblast turizma, ekonomije i prava, kao i tekstove čija tema se odnosi na oblast medicine, psihologije, farmacije, sociologije, marketinga i obrazovanja, ali i one koji su vezani za građevinsku industriju. U optimalnom roku ćemo da uradimo i prevod sa slovačkog na ruski jezik za tekstove vezane za oblast komunikologije, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, a zatim i obrazovanja, informacionih tehnologija i još mnogih naučnih disciplina i to kako onih koje spadaju u red društvenih nauka, tako i onih koje su vezane za prirodne nauke. Uz to, klijenti koji zahtevaju obradu ovih sadržaja su u prednosti jer mogu čitavu komunikaciju sa našim stručnjacima da izvrše putem mejla, to jest i da pošalju tekstove na prevod, ali i da ih dobiju na taj način po završetku obrade.

Kako su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za simultano, odnosno konsekutivno, kao i za prevod uz pomoć šapata sa slovačkog na ruski jezik, to je vrlo važno da nam prilikom organizovanja događaja za koji zahtevate uslugu usmenog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika, dostavite i sve bitne informacije o njegovoj organizaciji. A to na prvom mestu podrazumeva podatke o broju učesnika, prostoru u kome bi trebalo da se taj događaj održi, kao i od njegovom trajanju i uopšteno, detalje vezane za princip organizacije, kako bismo mogli da pripremimo ponudu za ovu uslugu. Inače, u svim onim prilikama kada je poželjno da se za neki događaj pri primeni baš ta vrsta prevoda, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U pitanju je oprema najnovije generacije, a cenom njenog iznajmljivanje ćete sasvim sigurno biti i više nego zadovoljni, jer spada u red najpovoljnijih na celom tržištu.

Sudski tumači i prevodioci, uz sve to mogu da na zahtev klijenata izvrše i direktno prevođenje sa slovačkog na ruski jezik za dela književnosti i to kako za beletristiku, tako i za romane, odnosno poetska, kao i prozna i mnoga druga književna dela. Takođe, obrađujemo i udžbenike, kao i ilustrovane i stručne, ali i dečije i sve druge vrste časopisa, ali i novinske članke. A sve pomenute sadržaje možete da nam pošaljete na obradu elektronskim putem, to jest da ih skenirate i pošaljete na zvaničan mejl Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Onog trenutka kada sudski tumač i prevodilac budu izvršili vaše zahteve, odnosno preveli dostavljene sadržaje, možemo i mi vama isto tako da ih pošaljemo.

Prevodi dokumentacije za tendere sa slovačkog na ruski jezik

Kada vam je potrebno prevođenje tenderske dokumentacije sa slovačkog jezika na ruski, morate znati da jedini pravno važeći dokument koji je preveden, zapravo podrazumeva i overu pečatom sudskog tumača, a što je usluga koju će da vam pruže stručnjaci u okviru svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, budući da su tu i prevodioci i sudski tumači. Tako ćete uštedeti ne samo svoje vreme, jer ćete na jednom mestu dobiti kompletno obrađenu dokumentaciju za tendere, već i svoj novac, ali uz uslov da ispoštujete određena pravila. Pod tim se misli prvenstveno na dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, a zatim i na proveru u nadležnim institucijama u vezi sa overavanjem haškim, to jest pečatom koji je poznat kao Apostille, jer ova vrsta overe nije u nadležnosti stručnjaka Akademije Oxford.

Osim tenderske dokumentacije, u navedenoj kombinaciji jezika obrađujemo i ostale tipove dokumenata i dokumentacija, te vam nudimo prevođenje sa slovačkog jezika na ruski između ostalog i za medicinsku, odnosno građevinsku, kao i poslovnu i tehničku dokumentaciju. Zapravo to znači da će sudski tumač i prevodilac osim lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, te specifikacija farmaceutskih proizvoda, da obrade i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda, kao i uputstva za rukovanje. Naravno, možemo da uradimo i prevod u pomenutoj kombinaciji i za sve vrste poslovnih izveštaja, odnosno za fakture i osnivački akt preduzeća, ali i za rešenja o osnivanju pravnih lica, statute preduzeća, poslovne odluke i za još mnoga nepomenuta dokumenta koja se svrstavaju u sve navedene tipove dokumentacija.

Sem toga, prevodioci i sudski tumači u optimalnom roku rade prevod sa slovačkog jezika na ruski i za dokumenta koja se podnose nadležnim službama, odnosno obrađuju kako različite vrste izjava i uverenja, tako i saglasnosti, kao i potvrda (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neneosuđivanosti i ostala dokumenta tog tipa).

Možemo da prevedemo i sva pravna akta, počev od punomoćja za zastupanje i ugovora, preko sudskih presuda, licenci i tekovina Evropske Unije, pa do sudskih odluka i svih vrsta sertifikata, zatim sudskih žalbi, tužbi i rešenja. Takođe, onda kada je to potrebno našim klijentima možemo da im omogućimo i obradu ličnih dokumenata, tako da ih kod nas očekuju prevodi sa slovačkog jezika na ruski ne samo za ličnu kartu, pasoš i uverenje o državljanstvu, odnosno krštenicu, već i za potvrdu o prebivalištu, zatim radnu i dozvolu za boravak, ali i za izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, odnosno saobraćajnu dozvolu i za još mnoga druga dokumenta koja sada nismo pomenuli, a spadaju u lična.

U skladu sa zahtevima klijenata, sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i diplome i dodatke diplomi, naučne patente, odnosno radove, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, te prepise ocena i još mnogo drugih dokumenata i ostalih sadržaja koji se tiču obrazovanja ili nauke.

Prevođenje radijskih i televizijskih emisija sa slovačkog na ruski jezik

Obrada emisija različite sadržine, koje vrše prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford uključuju i angažovanje njihovih kolega koji su zaduženi za njihovo titlovanje ili sinhronizovanje, a u zavisnosti od toga da li su u pitanju prevodi sa slovačkog jezika na ruski za radijske ili televizijske sadržaje. Upravo zahvaljujući tome, naši klijenti dobijaju kompletnu obradu svih video i audio materijala, jer naši stručnjaci osim pomenutih vrsta emisija, obrađuju i filmove bilo kog žanra, odnosno reklamne poruke, serije i mnoge druge sadržaje.

Oni, takođe na vaš zahtev mogu da izvrše i prevod sa slovačkog jezika na ruski za reklamne letke i flajere, odnosno za mnoge druge sadržaje namenjene reklamiranju, poput na primer kataloga, plakata i brošura, odnosno vizit kartica, PR tekstova i drugih. Moramo da naglasimo i to da sudski tumač i prevodilac koji su zaduženi za izvršenje ove usluge, imaju dovoljno iskustva u obradi takvih materijala, tako da će na adekvatan način i da prilagode originalnu reklamnu poruku duhu ciljanog jezika, odnosno u ovom slučaju ruskog, čime će postići osnovni cilj prevođenja reklamnih materijala, jer će potencijalnim klijentima koji se služe ruskim jezikom, odnosno kojima je on maternji, pružiti priliku da se sa određenim proizvodom ili uslugom koja se kroz ove sadržaje reklamira upoznaju na najbolji način, a kako da bi uskoro počeli da ih kupuju ili koriste.

Ako ste prevođenje sa slovačkog na ruski jezik za različite vrste sadržaja imali prilike da date bilo kome drugom, ali ste tada dobili nekvalitetno prevedene sadržaje, naši korektori i lektori će vrlo rado da izvrše sve potrebne ispravke, odnosno da vam ponude i uslugu njihove redakture, kako biste imali profesionalno urađene prevode.

Sudski tumači i prevodioci su usmereni i na profesionalnom prevod sa slovačkog jezika na ruski za sve vrste sadržaja iz oblasti interneta, tako da će osim web sajtova, oni da obrade i online kataloge, odnosno programe bilo koje vrste, zatim web prodavnice, aplikacije i druge slične materijale. A kada budu prevodili ove sadržaje, rukovodiće se pravilima SEO (Search Engine Optimisation), koja će da implementiraju u prevode i na taj način omoguće internet pretraživačima da ih vrlo brzo prepoznaju kao originalne, a što će se odraziti pozitivno i na njihovu poziciju u okviru celokupne internet pretrage.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje