Prevodi sa slovačkog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na srpski jezik

Za online prevod sa slovačkog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu će na zahtev klijenata da izvrše prevođenje sa slovačkog jezika na srpski i to za najrazličitije vrste sadržaja, a oni mogu da vam ponude i usluge usmenog prevoda u toj kombinaciji jezika. Da bismo izašli u susret svim vašim zahtevima i u potpunosti ispunili očekivanja i učesnika događaja koji organizujete, ali i vaša kao organizatora, ponudićemo vam najpre simultani, odnosno konsekutivni, kao i posebnu vrstu ove usluge koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata sa slovačkog jezika na srpski. Samim tim ćemo pružiti mogućnost da se bilo koja vrsta događaja pokrije adekvatnom vrstom prevoda, a uz to možemo da vam ponudimo, onda kada to odgovara zahtevima konkretnog događaja i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Na vaš zahtev možemo da uradimo i prevod sa slovačkog jezika na srpski i to kako za romane i dela proze, tako i za poetska dela, beletristiku i druge književne vrste. Omogućujemo vam i obradu udžbenika, kao i reklamnih sadržaja (katalozi, plakati, flajeri, vizit kartice, brošure, PR tekstovi i ostali materijali iz oblasti marketinga), a vršimo i prevod web sajtova i mnogih drugih sadržaja koji su na bilo koji način u vezi sa internetom. Članke iz novina ćemo takođe da prevedemo na vaš zahtev, ali isto tako i sadržinu bilo kog tipa časopisa, odnosno popularne i stručne tekstove čija tema se odnosi na bilo koju granu društvenih ili prirodnih nauka.

Naši stručnjaci mogu, u pomenutoj kombinaciji jezika da obrade i serije, kao i zabavne, odnosno emisije informativnog karaktera, ali i mnoge druge vrste emisija, koje bi trebalo da budu emitovane na radiju ili televiziji. Takođe, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i filmska ostvarenja različitih žanrova, zatim reklamne poruke i druge video i audio sadržaje. U okviru ove usluge, na prvom mestu vas očekuju prevodi sa slovačkog jezika na srpski svih pomenutih i ostalih video i audio sadržaja, a zatim i sinhronizovanje prevedenih materijala, te usluga njihovog titlovanja.Prevođenje sa slovačkog na srpski
Prevođenje sa srpskog na slovački

Lekturu, to jest korekturu svih sadržaja koji su prevedeni na nekom drugom mestu u pomenutoj kombinaciji jezika, ali treba ispraviti greške koje se u njima nalaze će izvršiti profesionalni lektor i korektor, koji su isto deo našeg tima.

Moramo da naglasimo i to da, budući da su tu i prevodilac i sudski tumač, možete da dobijete kompletnu obradu svih vrsta dokumenata. Jednostavnije rečeno, prvo ćete dobiti njihov prevod u navedenoj kombinaciji, a zatim i overu tako urađenog prevoda i to pečatom sudskog tumača, koji je zvanično ovlašćen od strane relevantnih državnih institucija. Na taj način ćete dobiti dokument koji je moguće primeniti u svakoj situaciji, budući da je zakonski potpuno validan, stim da se naglašava da postoje i dokumenta za koja se, pored prevoda i overe sudskog tumača, očekuje i dodatna vrsta overe. A budući da za nju nisu zaduženi naši stručnjaci, preporučuje se da sami u nadležnim službama pri osnovnim sudovima Republike Srbije, potražite sve podatke o stavljanju Apostille, to jest haškog pečata. Vrlo je bitno da znate da se ova vrsta overe ne radi za sva dokumenta, nego samo za ona koja navodi zakon, a čak i na njih se stavlja na dva načina (posle ili pre obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka). Sve ove informacije će vam biti od velike koristi, budući da ćete tako uštedeti svoj novac, ali i svoje vreme, jer će vam biti mnogo jasnije gde prvo treba da nosite dokument i koliko će njegova obrada da traje.

Uz mogućnost da sadržaje na prevod pošaljete preko mejla, a što se isključivo odnosi na sve one materijale koji ne podrazumevaju overu, možete i da ih pošaljete preko kurirske službe, kao i da odlučite da ih donesete lično u jednu od naših poslovnica, te da njihovo slanje izvršite preko “Pošte Srbije”, ali samo preporučuno, budući da ste u obavezi da pošaljete originalna dokumenta kako bi mogla da bude izvršena usluga njihove overe. Isto tako, imate mogućnost da odlučite kako želite da preuzmete obrađene sadržaje, stim da slanje prevedenih materijala na mejl može da bude izvršeno samo ako se za njih ne zahteva overa, a sve ostale materijale možete da preuzmete lično ili da vam ih isporučimo preko kurirske službe na adresu koju budete naveli. Ali, budući da ova usluga nije uračunata u osnovnu cenu, to jest prevod i overu dokumenta, to znači da morate platiti kuriru kada budete preuzimali prevedena i overena dokumenta. A cena ove usluge zavisi samo od cenovnika kurirske službe koja vam bude dostavila pošiljku.Mogućnost da dokumenta pošalju preko mejla, imaju samo klijenti kojima su potrebni njihovi hitni prevodi sa slovačkog jezika na srpski, a samo zato da bi sudski tumači i prevodioci u što kraćem roku preuzeli njihovu obradu. Međutim, moramo da naglasimo da i u ovim situacijama klijenti moraju da ispoštuju pravilo koje podrazumeva dostavljanje originala na uvid, ali se svakako preporučuje da tom prilikom odaberu isključivo najbrži način od svih koje smo ovom prilikom pomenuli.

Kada je u pitanju obrada dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, sasvim smo sigurni da će naši stručnjaci da obrade bilo koju vrstu dokumenata koju klijenti budu zahtevali. Ipak, najčešće nam se svakako obraćaju sa zahtevom da dobiju prevod sa slovačkog jezika na srpski za lična dokumenta, a što podrazumeva najpre obradu lične karte, vozačke i saobraćajne dozvole, odnosno pasoša i uverenja o državljanstvu, ali i potvrde o prebivalištu, te radne dozvole, krštenice i izvoda iz matične knjige venčanih, zatim dozvole za boravak, umrlice i svih ostalih ličnih dokumenata.

Sudski tumači i prevodioci, takođe obrađuju i pravna akta (sudske odluke, presude i žalbe, ugovori, licence, sudske tužbe i rešenja, punomoćje za zastupanje, sertifikati, tekovine Evropske Unije i druga), ali i sva dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije (osnivački akti preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovne odluke, statuti preduzeća, fakture, revizorski, finansijski i godišnji poslovni izveštaji i ostala dokumenta vezana za poslovanje pravnih lica). Bilo koji dokument koji se predaje nadležnim službama, odnosno ma koja izjava ili suglasnost, potvrda ili uverenje, takođe mogu da budu prevedeni od strane naših stručnjaka. A sem toga, možemo da vam ponudimo i prevođenje sa slovačkog jezika na srpski za građevinske projekte, kao i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, te deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta koja čine ne samo građevinsku i tehničku, već i dokumentaciju za tendere. U navedenoj jezičkoj kombinaciji, prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala nenavedena dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju.

Seminarski i diplomske, kao i naučne radove, ćemo takođe da prevedemo kada vam je to potrebno, a uz to možemo da vam ponudimo i kompletnu obradu svih dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke. A sudski tumač i prevodilac između ostalog mogu da prevedu, a zatim i overe diplomu i dodatak diplomi, rezultate naučnih istraživanja i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te uverenja o položenim ispitima i još mnogo drugih dokumenata koja su u vezi sa pomenutim oblastima.

Prevod vozačke i saobraćajne dozvole sa slovačkog jezika na srpski

Prevodi vozačke i saobraćajne dozvole sa slovačkog na srpski jezik su zapravo samo jedna od brojnih usluga koje zainteresovanima mogu da pruže prevodilac i sudski tumač i to u svakoj od preko, za sada 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Uz ovu uslugu, klijentima ćemo omogućiti i overu i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, čime će tako prevedene vozačke i saobraćajne dozvole zapravo da postanu pravno važeći dokumenti. Pečat sudskog tumača se stavlja da bi se označilo da je sadržina prevoda potpuno ista kao i u originalnim materijalima, a što znači da tako obrađen dokument može klijent da koristi gde god ima potrebu.

Na vaš zahtev ćemo u pomenutoj kombinaciji jezika da prevedemo i radnu, kao i dozvolu za boravak, odnosno mnoga druga lična dokumenta, poput na primer pasoša, potvrde o prebivalištu i uverenja o državljanstvu, te lične karte, ali i izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i umrlih i venčanih, a obrađujemo i sva ostala lična dokumenta. Prevodioci i sudski tumači prevode i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno različite tipove najpre potvrda i izjava, a zatim i sve vrste saglasnosti i uverenja (potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i druga).

Naravno, poslovnu dokumentaciju takođe obrađujemo na vaš zahtev, te vršimo prvo prevod sa slovačkog na srpski jezik kako za rešenje o osnivanju pravnih lica, ugovore svih vrst, poslovne odluke i izveštaje, tako i za fakture, ali i za osnivački akt i statut preduzeća i druga dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo kog pravnog lica, a zatim radimo i njihovo overavanje i to pečatom zvaničnog sudskog tumača. Lekarske nalaze, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, takođe obrađujemo na zahtev klijenata. A pored toga, možemo da im ponudimo i prevođenje sa slovačkog na srpski jezik za dokumentaciju za tendere, odnosno građevinsku i tehničku dokumentaciju, kao i za sva pravna akta (sudske žalbe i odluke, tekovine Evropske Unije, ugovori, sudska rešenja, presude i tužbe, punomoćja za zastupanje, sertifikati, licence i ostala).

Ukoliko postoji potreba za tim, klijentima omogućujemo i prevod sa slovačkog na srpski jezik za ona dokumenta koja se odnose najpre na oblast obrazovanja, ali i nauke, tako da sudski tumač i prevodilac obrađuju ne samo diplomu i dodatak diplomi, te uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i prepis ocena, već i potvrdu o redovnom školovanju, ali i rezultate naučnih istraživanja, naučne radove i nastavne planove i programe fakulteta, kao i naučne patente i diplomske, ali i seminarske i ostala dokumenta i druge sadržaje koji su vezani za navedene oblasti.

A da bismo mogli da ispunimo vaš zahtev i omogućimo vam prevod bilo kog dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji, vi ste dužni da prvo na uvid dostavite originale, kao i da u osnovnom sudu u mestu stanovanja proverite sve podatke u vezi sa stavljanjem haškog, to jest Apostille pečata na konkretna dokumenta.

Prevodi članaka iz novina sa slovačkog na srpski jezik

Ukoliko vam je potrebno prevođenje novinskih članaka sa slovačkog jezika na srpski, možete nam ih poslati preko mejla, a prevodilac i sudski tumač, nakon što završe njihovu obradu, mogu na isti način da vam isporuče prevedene sadržaje.

Oni mogu da obrade i časopise u navedenoj kombinaciji jezika, bez obzira da li su u pitanju stručni ili oni koji imaju obrazovni, odnosno informativni ili zabavni karakter, a ako je potrebno mogu da izvrše i prevod sa slovačkog jezika na srpski za udžbenike, kao i za sva dela književnosti (beletristika, poezija, romani, proza i drugi). Pored toga, nudimo vam i stručno prevođenje svih sadržaja koji su vezani za oblast interneta, a što na prvom mestu podrazumeva obradu kako internet sajtova i softvera, tako i online kataloga, prodavnica i mnogih drugih sadržaja. Ovom prilikom, sudski tumači i prevodioci će da primene i opšteprihvaćena SEO pravila (Search Engine Optimisation) i to sa osnovnim ciljem da se prevedenim materijalima poboljša pozicija u okviru opšte internet pretrage.

Ako postoji potreba za tim, kod nas klijente očekuju i prevodi sa slovačkog jezika na srpski za filmove bilo kog žanra, odnosno serije, ali i za reklamne poruke, te informativne i zabavne, kao i dečije, obrazovne i druge vrste, kako televizijskih, tako i emisija koje bi trebalo da budu emitovane na radiju, ali i svim ostalim medijima. Uz njihov prevod, možemo da izvršimo i sinhronizovanje, a ako vam to iz bilo kog razloga ne bude odgovaralo, ponudićemo vam i titlovanje prevedenih audio i video sadržaja.

Uz sve pomenuto, prevodilac i sudski tumač mogu na vaš zahtev da urade i direktan prevod sa slovačkog jezika na srpski za sve materijale koji su prvenstveno namenjeni reklamiranju određene kompanije ili neke specifične usluge, odnosno proizvoda. Mada nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom da se izvrši prevod brošura i kataloga, moramo da naglasimo da će sudski tumač i prevodilac, po potrebi da prevedu i PR tekstove i vizit karte, kao i reklamne flajere, plakate, letke i mnoge druge nepomenute marketinške materijale. Posebno će, tokom njihove obrade da obrate pažnju na prilagođavanje reklamne poruke iz originala, budući da je to i osnova prevođenja ovakvih sadržaja, te će nju na najbolji mogući način da usklade kako se pravilima srpskog jezika, tako i sa duhom govornog jezika, čime će svim zainteresovanim klijentima koji bi trebalo da počnu da kupuju konkretan proizvod, te da koriste uslugu koja se reklamira, odnosno da budu upoznati sa poslovanjem određene kompanije, omogućiti da se upoznaju sa svime što je potrebno, kako bi se ostvario osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja.

Usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na srpski

Usmeni prevod sa slovačkog na srpski jezik je tek jedna među mnogobrojnim uslugama koje na vaš zahtev mogu da izvrše prevodioci i sudski tumači zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford. U skladu sa potrebama konkretnog događaja za koji se vrši ova usluga, oni će da primene kako simultano i šapatno, tako i konsekutivno prevođenje sa slovačkog na srpski jezik, a u zavisnosti od potreba konkretnog događaja, u ponudi može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to poslednje generacije. Da bismo mogli da odaberemo najbolju vrstu usmenog prevoda, odnosno da bismo na najbolji mogući način odgovorili na zahteve vašeg događaja, trebalo bi da nam javite koliko se učesnika očekuje, te koliko bi događaj trebalo da traje. Takođe, relevantne informacije su vezane i za prostor u kome on treba da bude održan, odnosno za samu njegovu organizaciju.

Na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac će da izvrše i direktan prevod sa slovačkog na srpski jezik za stručne tekstove, ali i za one koji se smatraju popularnim, a koji bi trebalo da budu plasirani široj javnosti. Ukoliko je tema tekstova za koje zahtevate prevod u pomenutoj kombinaciji jezika nešto neobičnija, vi nemate apsolutno nikakvog razloga da brinete, jer prevodilac i sudski tumač mogu da obrade zaista tekst bilo koje tematike. Bez obzira da li je u pitanju filozofija, psihologija ili sociologija, odnosno komunikologija, nauka i menadžment, te obrazovanje, ekologija i zaštita životne sredine ili, pak ekonomija, finansije i bankarstvo, odnosno politika, farmacija, marketing i građevinska industrija, to jest turizam, informacione tehnologije ili bilo koja druga oblast, možete biti sasvim sigurni da će sudski tumač i prevodilac u najkraćem mogućem roku da prevedu dostavljene materijale.

Ipak, ako ste prevođenje sa slovačkog na srpski jezik za bilo koju vrstu sadržaja imali prilike da date nekom drugom na izvršenje, ali ste dobili neprofesionalno urađene prevode, možemo da vam ponudimo njihovu profesionalnu redakturu, odnosno korekturu i lekturu. Naglašavamo da će lektori i korektori ovu uslugu da izvrše u optimalnom roku i po vrlo povoljnim cenama.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje