Prevođenje sa slovačkog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na nemački jezik

Za online prevod sa slovačkog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Da bi klijenti kojima su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na nemački dobili kompletnu obradu dokumenata, pobrinuće se prevodilac i sudski tumači u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Ovde se zapravo radi o tome da se proces obrađivanja dokumenata razlikuje u odnosu na druge sadržaje za koje se radi samo prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, dok se kod dokumenata zahteva i stavljanje pečata ovlašćenog sudskog tumača na obrađena dokumenta. Upravo na taj način se konkretnim dokumentima daje pravna važnost, jer pečat sudskog tumača potvrđuje da je njihov sadržaj potpuno isti kao i u originalnom dokumentu, pa samo iz tog razloga klijenti imaju obavezu da na uvid dostave i originale, što nije slučaj kod ostalih sadržaja. Isto tako, svaki klijent koji zahteva prevođenje sa slovačkog jezika na nemački za dokumenta mora da bude informisan i o tome da, u nekim situacijama način obrade koji nude prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford može i da ne bude dovoljan, a u smislu da je za određeni dokument neophodno izvršiti i overu takozvanim Apostille, to jest haškim pečatom. Ustvari se radi o tome da se ova vrsta overe vrši za ona dokumenta koja određuje zakon i uvek na tačno određen način, ali da je svaki klijent obavezan da dobije sve relevantne podatke o tome i to u nadležnim institucijama, koje se nalaze u okviru osnovnih sudova. Prvenstveno se očekuje da klijent pre nego što donese dokument našim stručnjacima na obradu sazna da li je za taj dokument potrebno izvršiti overu haškim pečatom, a ukoliko jeste on mora da pita u kom trenutku tokom procesa obrade dokumenta se stavlja pomenuti pečat, jer se on najčešće stavlja tek kada prevodioci i sudski tumači završe obradu tog dokumenta, mada se nekada i prvo stavlja haški pečat, a zatim se prevode i pečat i taj dokument i na kraju se vrši overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Uopšteno, sve pomenute informacije će umnogome klijentima pomoći da pojednostave čitav proces obrade tog dokumenta i da ne gube bespotrebno vreme.

A osim svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama (uverenja, izjave, saglasnosti i potvrde bilo koje vrste), nudimo vam i prevođenje sa slovačkog jezika na nemački za dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke (prepisi ocena, rezultati naučnih istraživanja, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju i druga), ali i svih pravnih akata (sertifikati, punomoćje za zastupanje, ugovori, licence, sudske presude, tekovine Evropske Unije, sudske odluke, tužbe, rešenja i žalbe).

Možemo, na zahtev klijenata da izvršimo i prevod u ovoj kombinaciji jezika kako za diplomske i naučne, tako i za seminarske radove, kao i za naučne patente. A prevodilac i sudski tumač, takođe obrađuju i sva poslovna dokumenta (poslovni izveštaji, fakture, statuti preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, osnivački akti preduzeća, poslovne odluke i druga), kao i ona dokumenta koja čine najpre građevinsku, a zatim tehničku i medicinsku, odnosno tendersku i ličnu dokumentaciju. Pored građevinskih projekata, deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, naši stručnjaci mogu da urade i prevod sa slovačkog jezika na nemački i za specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, odnosno za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i za izvode iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, odnosno mogu da prevedu pasoš, vozačku dozvolu, ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu, kao i uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak, te saobraćajnu i radnu dozvolu, ali i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav svih pomenutih vrsta dokumentacija.Prevođenje sa slovačkog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na slovački

Budući da su klijenti obavezni da ispoštuju dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, to znači da mogu ili da ih pošalju preko kurirske službe, to jest preko “Pošte Srbije”, ali uvek isključivo preporučenom pošiljkom, kao i da ih donesu lično u prostorije one naše poslovnice koja se nalazi u njihovom gradu, to jest one koja im je najbliža. Način slanja ostalih sadržaja za koje su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na nemački se razlikuje, jer njih možete da pošaljete preko mejla, a po završetku obrade na isti način i da ih dobijete. Kada prevodioci i sudski tumači budu obradili vaša dokumenta, njih možete da preuzmete lično ili da zahtevate dostavljanje na određenu adresu. A kako se ova usluga poverava kurirskoj službi sa kojom imamo saradnju došao, ona će ovu uslugu naplatiti direktno od klijenta i to po sopstvenom cenovniku, jer nije uračunata u cenu obrade dokumenata.

Kada su u pitanju hitni prevodi dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, klijentima se pruža mogućnost da samo tada originale dostave naknadno, a da prethodno izvrše slanje skeniranih dokumenata preko mejla, kako bi omogućili našim stručnjacima da počnu sa njihovom obradom što pre.

Pored prevoda različitih tipova dokumenata, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na nemački. Svi oni klijenti koji su zainteresovani za ovu uslugu, moraju znati da naši stručnjaci primenjuju bilo koju vrstu ove usluge (simultano, šapatno i konsekutivno prevođenje), pa je zato vrlo bitno da nas informišu o svim detaljima u vezi sa konkretnim događajem, kako bi bili u prilici da odaberemo adekvatnu vrstu usluge koja će u potpunosti odgovoriti tim zahtevima. Takođe naglašavamo i da onim klijentima za čiji događaj se bude primenjivala baš ta vrsta usluge, možemo da omogućimo i, po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Sem toga, u pomenutoj kombinaciji jezika obrađujemo i internet sajtove, odnosno prodavnice i web kataloge, kao i softvere i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta. A prevodilac i sudski tumač će, takođe da prevedu i tekstove različite tematike, odnosno dužine, složenosti i namene. Oni obrađuju i književna dela, kao i reklamne materijale (flajeri, katalozi, plakati, PR tekstovi, brošure, vizit kartice i ostale marketinške materijale), ali i časopise, odnosno udžbenike i članke iz novina.

Možemo da se pohvalimo i kompletnom obradom video i audio materijala, što je usluga koja uz njihovo prevođenje sa slovačkog jezika na nemački, uključuje i sinhronizovanje ili titlovanje. Ona se se odnosi kako na filmska ostvarenja bilo kog žanra, tako i na reklamne poruke, odnosno emisije ma koje vrste serije i druge slične sadržaje.

A pored svih usluga koje smo pomenuli, a koje se odnose na prevod sa slovačkog jezika na nemački, onim klijentima koji su bilo koju vrstu materijala dali nekom drugom na prevod, ali su dobili nekvalitetno prevedene sadržaje omogućujemo njihovu lekturu i korekturu.

Prevod vizit kartica sa slovačkog jezika na nemački

Među brojne usluge koje mogu da pruže prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford spada svakako i prevođenje vizit karti sa slovačkog na nemački jezik, što će oni uraditi u optimalnom roku i po najpristupačnijim uslovima. Obradiće i sve ostale sadržaje koji su namenjeni reklamiranju, poput PR tekstova i brošura, odnosno plakata, reklamnih flajera, kataloga, letaka i ostalih sličnih materijala. Tom prilikom, oni će poruku iz originalnih materijala da prilagode govornom nemačkom jeziku, odnosno pravilima ovog jezika, kako bi svim potencijalnim klijentima sa nemačkog govornog područja omogućili što bolje upoznavanje sa konkretnim proizvodom ili uslugom koja se tim putem reklamira.

Popularne, kao i stručne tekstove, bez obzira na dužinu, namenu i složenost, odnosno temu, takođe sudski tumač i prevodilac mogu da obrade na vaš zahtev u pomenutoj kombinaciji jezika. A osim onih koji se tiču oblasti nauke, medicine, obrazovanja, psihologije i farmacije, oni prevode i tekstove iz oblasti građevinske industrije, finansija, ekonomije i bankarstva, odnosno informacionih tehnologija, politike, prava i sociologije, zatim turizma, menadžmenta, ekologija i zaštita životne sredine, te komunikologije i još mnogih grana prirodnih i društvenih nauka. Najjednostavnije rečeno, bilo koja da je tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa slovačkog na nemački jezik, prevodilac i sudski tumači će ih u optimalnom roku na vaš zahtev obraditi. A uz to, ove sadržaje možete i da pošaljete preko mejla na obradu, te da ih isto tako i dobijete prevedene, čime ćete u velikoj meri da uštedite svoje vreme.

Vršimo i usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a sudski tumači i prevodioci čija je ovo specijalnost mogu da pruže kako uslugu simultanog i šapatnog, tako i konsekutivnog prevoda. Budući da se sve pomenute vrste ove usluge vrše za tačno određeni događaj, neizostavno je važno da nam pružite sve podatke o organizaciji događaja za koji zahtevate prevođenje sa slovačkog na nemački jezik, kako bismo bili u mogćnosti da izradimo kvalitetnu ponudu. U svim onim situacijama kada je dobro primeniti simultani prevod, klijentima ćemo omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A u našem timu su i stručnjaci čija specijalnost je lektura, odnosno usluga korekture prevedenih materijala, pa ako ste obradu ma koje vrste sadržaja prethodno prepustili bilo kome, ali niste zadovoljni dobijenom uslugom, možemo da vam ponudimo njihovu redakturu. Upravo na taj način ćete vrlo brzo dobiti sadržaje koji su obrađeni u skladu sa pravilima prevodilačke struke.

Prevođenje serija sa slovačkog jezika na nemački

Uz prevod serija sa slovačkog na nemački jezik, u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford vas očekuju i dodatne usluge koje podrazumevaju na prvom mestu njihovo titlovanje, a zatim i sinhronizovanje i to sve u zavisnosti od toga koje su vaše potrebe. Sudski tumači i prevodioci će da obrade ne samo serije, već i emisije informativnog, odnosno zabavnog karaktera, zatim dokumentarne i crtane, ali i animirane, igrane i filmove različitih žanrova, kao i reklamne poruke i druge audio i video sadržaje. Književna dela, poput proznih i poetskih, odnosno romana, ali i beletristike i drugih književnih vrsta ćemo, takođe da vaš zahtev da obradimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

A prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i direktno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji za časopise, odnosno članke iz novina, kao i za sve vrste udžbenika. Profesionalni prevodi sa slovačkog na nemački jezik internet sajtova, takođe su deo bogate ponude usluga koje omogućujemo svim zainteresovanim klijentima. U ovom slučaju će stručni tim Akademije Oxford da izvrši prevod u pomenutoj kombinaciji, ali će tom prilikom i da primene sva pravila koja su vezana za optimizovanje ovih sadržaja, kako bi se oni u globalnoj pretrazi našli na nešto boljoj poziciji. Podrazumeva se da će oni, pored internet sajtova da obrade i sve druge sadržaje vezane za ovu oblast, tako da vam možemo ponuditi i prevođenje sa slovačkog na nemački jezik za bilo koji program, odnosno aplikaciju, zatim online kataloge, prodavnice i mnoge druge slične materijale.

Prevodi tekovina Evropske Unije sa slovačkog na nemački jezik

Da bi svi klijenti kojima je potrebno prevođenje tekovina Evropske Unije sa slovačkog jezika na nemački dobili njihovu kompletnu obradu, neophodno je da tako urađen prevod bude overen pečatom zvanično ovlašćenog lica, što je zapravo sudski tumač. Upravo tu uslugu svim svojim klijentima i nudi Prevodilački centar Akademije Oxford i na taj način maksimalno štedi vreme svojih klijenata. Praktično gledano, jedina obaveza klijenata u tom slučaju podrazumeva da na uvid dostave originalna dokumenta, odnosno da u okviru nadležnog suda provere da li se za konkretna dokumenta vrši overa Apostille, to jest haškim pečatom.

Osim tekovina Evropske Unije, prevodioci i sudski tumači obrađuju i punomoćja za zastupanje, različite tipove sertifikata i ugovora, kao i sudske žalbe i rešenja, odnosno odluke i presude, te mnoga druga pravna akta. A na zahtev klijenata ćemo izvršiti i kompletnu obradu ličnih dokumenata, odnosno uraditi direktan prevod sa slovačkog jezika na nemački kako za krštenicu, ličnu kartu i pasoš, tako i za potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, odnosno izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, ali i za različite tipove dozvola (vozačka, radna, saobraćajna, dozvola za boravak).

Naši stručnjaci mogu da urade i direktan prevod u ovoj kombinaciji jezika za sve vrste kako potvrda, izjava i uverenja, tako i saglasnosti, odnosno mogu pored ostalog da prevedu kako uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, te potvrdu o visini primanja, tako i saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim o stanju računa u banci, ali i mnoga druga dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja sada nismo pomenuli. Na vaš zahtev vršimo i prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i za diplome i dodatke diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno za nastavne planove i programe fakulteta, te uverenja o položenim ispitima i prepise ocena, kao i za rezultate naučnih istraživanja, zatim naučne patente, a možemo da prevedemo i naučne, kao i diplomske i seminarske radove i još mnogo drugih dokumenata i drugih vrsta sadržaja vezanih za oblast nauke ili obrazovanja.

Lekarske nalaze, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i još drugih dokumenata koja čine medicinsku dokumentaciju, takođe sudski tumači i prevodioci obrađuju u ovoj kombinaciji jezika. A vršimo i prevod dokumentacije za tendere, kao i tehničke, odnosno građevinske dokumentacije, tako da između ostalog obrađujemo građevinske projekte, deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno uputstva za rukovanje i ostala dokumenta koja čine sve pomenute tipove dokumentacija.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje