Prevođenje sa slovačkog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa slovačkog na grčki jezik

Za online prevod sa slovačkog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Samim tim što Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu okuplja vrsne stručnjake kako za grčki tako i za slovački jezik, te zahvaljujući njihovim profesionalnim, ali i ličnim interesovanjima, to možemo da vam ponudimo i direktan prevod sa slovačkog jezika na grčki, najpre u pisanom obliku, a zatim i usmeno prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika.

Da se osvrnemo prvo na usmeni prevod, jer je potrebno da naglasimo da prevodilac i sudski tumač koji će biti zaduženi za izvršenje ove usluge mogu da primene kako konsekutivno i simultano, tako i prevod pomoću šapata u toj kombinaciji jezika. A zahvaljujući tome što se sve pomenute vrste ove usluge vrše za tačno određeni koncept događaja, to je vrlo važno da nam date sve neophodne informacije u vezi sa onim koji vi organizujete. Osim podataka o prostoru u kome bi on trebalo da se održi, podrazumeva se da ćete nam dati i informacije o broju učesnika, odnosno predviđenom trajanju, kao i o njegovoj organizaciji. U skladu sa tim informacijama mi ćemo da pripremimo adekvatnu ponudu, koja će sigurno da ispuni ne samo vaša očekivanja kao organizatora, nego i očekivanja svih učesnika u tom događaju. Pored usluge usmenog prevoda, onda kada to zahtevaju uslovi samog događaja, omogućićemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Možemo da vam ponudimo i obradu onih sadržaja za koje je neko pre nas već uradio direktan prevod sa slovačkog jezika na grčki, ali tom prilikom nije poštovao pravila profesije, pa u takvim prevodima postoje određene greške koje će lektori i korektori da isprave i u relativno kratkom roku vam ponude kvalitetno obrađene bilo koje vrste sadržaja.Prevođenje sa slovačkog na grčki
Prevođenje sa grčkog na slovački

Stručnjaci Akademije Oxford mogu da izvrše i prevod mnogih drugih sadržaja, poput na primer stručnih, odnosno popularnih tekstova bilo koje tematike, zatim udžbenika i ilustrovani, stručnih, dečijih i drugih vrsta časopisa. Takođe, prevodimo i romane, odnosno beletristiku i druga književna dela, ali i sadržaje koji su vezani kako za oblast interneta, tako i za domen marketinga. A osim web sajtova i aplikacija, te online prodavnica, programa, web kataloga i drugih sličnih sadržaja, sudski tumači i prevodioci obrađuju i reklamne flajere, PR tekstove, plakate i brošure, kao i vizit kartice i mnoge druge materijale koji su prvenstveno namenjeni reklamiranju.

Na zahtev klijenata ćemo izvršiti i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na grčki za bilo koju vrstu dokumenata, te uz to izvršiti i overu prevoda pečatom zvanično ovlašćenog lica, kako bismo im na taj način dali zakonsku važnosti, a našim klijentima omogućili da ih koriste kada god imaju potrebu za tim. Ipak, da bismo mogli da uradimo overu sudskog tumača, vi morate da na uvid dostavite originalna dokumenta. A preporučuje se, svakako da na prvom mestu izvršite proveru u vezi sa stavljanjem Apostille, to jest pečata koji nosi naziv i haški za vaša dokumenta. Ovde je neophodno da objasnimo da sudski tumači i prevodioci ne mogu da izvrše overu ovim pečatom, jer ne spada u njihovu nadležnost, a kako se haški pečat ne stavlja baš na sva dokumenta, to se i preporučuje zainteresovanim klijentima da prvo saznaju da li je on neophodan za ona dokumenta za koja zahtevaju direktno prevođenje sa slovačkog jezika na grčki. Ako tom prilikom budu saznali da mora da se izvrši i ova vrsta overe, vrlo je važno da pitaju i u kom trenutku je neophodno staviti haški pečat na ta dokumenta, jer najčešće on se stavlja kada prevodilac i sudski tumač završe svoj posao, ali budući da ima i onih dokumenata gde se prvo stavlja Apostille pečat, pa zatim radi prevod i njega i dokumenta i na kraju overa sudskog tumača, neophodno je da dobiju precizne informacije o svemu. Ovo navodimo zato što upravo od svih tih podataka i zavisi kome klijent prvo treba da dostavi konkretan dokument na obradu.

Uzevši u obzir da ste dužni da dostavite originale na uvid, naglašavamo da imate mogućnost da ih pošaljete ili preporučeno preko “Pošte Srbije” ili da nam ih lično donesete, te da ih pošaljete preko ma koje kurirske službe na adresu jedne od naših poslovnica. Sve ovo isto važi i za hitno prevođenje sa slovačkog jezika na grčki za ma koji dokument, stim što je prethodno dozvoljeno da nam ih pošaljete skenirane preko mejla. U tom slučaju se preporučuje da odaberete onaj način za dostavljanje koji je najbrži, kako bi prevodilac i sudski tumač zaista bili u mogućnosti da ispune vaš zahtev za hitnom obradom dokumenata.Sve ostale sadržaje možete mnogo jednostavnije i da pošaljete i da primite po završetku obrade, jer je dozvoljeno slanje preko mejla, budući da ne morate da dostavite originale na uvid.

Uz obradu onih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi na prevođenje sa slovačkog jezika na grčki kako za različite vrste potvrda, tako i za izjave, odnosno uverenja i saglasnosti (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i ostala), sudski tumači i prevodioci na vaš zahtev u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke (svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, rezultati naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, naučni patenti, diplome i dodaci diplomi i druga).

Prevode i svu poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, poslovni izveštaji svih vrsta, fakture, statut preduzeća, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga). Naravno, naši stručnjaci mogu da obrade i potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, kao i krštenicu i venčani list, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, te bilo koju vrstu dozvola (dozvola za boravak, saobraćajna, radna, vozačka i ostale). Očekuju vas i direktni prevodi sa slovačkog jezika na grčki kako za građevinske projekte, tako i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno lekarske nalaze, te za uputstvo za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te mnoga druga dokumenta koja se svrstavaju kako u građevinsku, tako i u tendersku, ali i medicinsku i tehničku dokumentaciju.

Sem toga, prevodilac i sudski tumač mogu u pomenutoj kombinaciji jezika da obrade i tekovine Evropske Unije, odnosno punomoćja za zastupanje, zatim bilo koju vrstu sertifikata i licenci, po potrebi prevodimo i presude o razvodu braka, kao i ostale sudske presude, odnosno rešenja i žalbe, a možemo da obradimo i sudske tužbe, odluke i još mnogo drugih pravnih akata.

Prevodi dozvole za boravak sa slovačkog na grčki jezik

Kada je u pitanju prevođenje dozvole za boravak sa slovačkog jezika na grčki, Prevodilački centar Akademije Oxford svojim klijentima omogućuje i overu urađenog prevoda i to pečatom zvanično ovlašćenog lica (sudski tumač). Tako klijenti u optimalnom roku mogu kod nas da dobiju dokumenta koja su praktično odmah spremna za dalje korišćenje, jer su sa zakonske, odnosno pravne tačke gledišta apsolutno validna. Zato se od klijenata koji su zainteresovani za ovu uslugu i očekuje da na uvid izvrše dostavljanje originala, kao i da se samostalno u okviru nadležnih institucija raspitaju o drugoj vrsti overe za koju nisu prevodilac i sudski tumač zaduženi, a koja podrazumeva stavljanje haškog pečata, odnosno onoga koji je poznat još pod nazivom Apostille.

Naši stručnjaci, u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i radnu dozvolu, kao i vozačku i saobraćajnu, ali i mnoga druga lična dokumenta (pasoš, krštenica, uverenje o državljanstvu, umrlica, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta i druga). Možemo da vam ponudimo i prevod sa slovačkog jezika na grčki za sva dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, a što podrazumeva najpre obradu diplome i dodatka diplomi, zatim prepisa ocena, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola. Naši stručnjaci, takođe obrađuju i prepis ocena, a zatim seminarske, kao i naučne, ali i diplomske radove, zatim naučne patente, rezultate naučnih istraživanja, ali i još mnogo drugih nepomenutih dokumenata iz oblasti bilo obrazovanja ili nauke.

Kada je to potrebno, prevodilac i sudski tumač će da izvrše i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na grčki za različite vrste izjava, odnosno uverenja i saglasnosti, te potvrda, tako da će u optimalnom roku da prevedu ne samo uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, nego i saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci i mnoga druga dokumenta koja se predaju nadležnim službama, onda kada postoji potreba klijenata za tim.

Punomoćje za zastupanje, zatim sudske odluke i presude, ali i tekovine Evropske Unije, isto tako obrađujemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A pored toga, sudski tumači i prevodioci rade i prevođenje sa slovačkog jezika na grčki za sudska rešenja i odluke, odnosno za licence, a zatim i za bilo koju vrstu sertifikata, te obrađuju i ugovore i ostala pravna akta.

Građevinske projekte, kao i svu ostalu građevinsku dokumentaciju na zahtev klijenata, takođe prevodimo u pomenutoj kombinaciji, ali i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako dokumentacije za tendere, tako i medicinske, odnosno tehničke i poslovne. Ne samo da će sudski tumači i prevodioci da obrade laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, nego i lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i statute i osnivačke akte preduzeća, zatim rešenja o osnivanju pravnih lica. A po potrebi, možemo da uradimo i prevod sa slovačkog jezika na grčki za revizorske, finansijske i godišnje poslovne izveštaje, odnosno za poslovne odluke, zatim fakture i još mnogo drugih dokumenata koja ulaze zvanično u sastav pomenutih vrsta dokumentacija.

Prevođenje književnih dela sa slovačkog jezika na grčki

Kada su u pitanju prevodi dela književnosti sa slovačkog na grčki jezik, sasvim smo sigurni da će sudski tumači i prevodioci, koji su deo našeg tima da ispune sva vaša očekivanja u ovoj oblasti, budući da osim romana i proznih dela, oni prevode i dela poezije, beletristiku i mnoga druga dela književnosti.

U navedenoj kombinaciji jezika možemo da obradimo i članke iz novina, odnosno stručne, ali i ilustrovane časopise, kao i sadržinu dečijih i mnogih drugih vrsta časopisa. Iako su prvenstveno prevodioci i sudski tumači članovi našeg tima, tu su i profesionalni korektori, to jest lektori, koji mogu da izvrše redakturu različitih vrsta materijala. Radi se o tome da je ova usluga namenjena svim onim sadržajima za koje su prevodi sa slovačkog na grčki jezik već urađeni, ali oni ne zadovoljavaju određeni nivo kvaliteta, te je neophodno da stručnjaci izvrše njihovu lekturu i korekturu i u potpunosti ih prilagode, kako pravilima prevodilačke struke, tako i pravilima grčkog jezika.

Ako bilo koju vrstu događaja organizujete, a potrebno vam je usmeno prevođenje sa slovačkog na grčki jezik, trebalo bi da što pre kontaktirate našu najbližu poslovnicu i precizirate sve detalje. Osim što se u obavezi da nam dostavite informacije o broju učesnika i konceptu samog događaja za koji zahtevate ovu uslugu, trebalo bi da nam date i informacije o njegovom trajanju, odnosno o prostoru u kome bi trebalo da bude održan, kako bismo mogli da pripremimo odgovarajuću ponudu. Ovo se zahteva zato što sudski tumači i prevodioci mogu, u zavisnosti od organizacije samog događaja, da primene kako simultano prevođenje, tako i prevod pomoću šapata, odnosno konsekutivni prevod, pa je neophodno da budemo upoznati sa detaljima organizacije, kako bismo mogli da odaberemo adekvatnu uslugu, uzevši u obzir da se svaka od pomenutih usluga primenjuje za različite vrste događaja. Naglašavamo i da svim onim klijentima za čiji događaj je predviđeno upravo simultano prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, možemo da ponudimo i vrlo povoljne cene za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod video i audio materijala sa slovačkog na grčki jezik

Uz prevođenje različitih audio i video sadržaja sa slovačkog jezika na grčki, Prevodilački centar Akademije Oxford svim svojim klijentima nudi i mogućnost da dobiju njihovo titlovanje ili uslugu sinhronizovanja tih sadržaja. A to podrazumeva da će naši klijenti na jednom mestu da dobiju kompletno obrađene filmove različitih žanrova, odnosno informativne i obrazovne, ali i zabavne, dečije i sve druge vrste radijskih i televizijskih emisija, kao i reklamne poruke, serije i ostale video i audio sadržaje.

Vršimo i profesionalan prevod sa slovačkog jezika na grčki za internet sajtove, a sudski tumači i prevodioci u pomenutoj kombinaciji jezika mogu da obrade i sve ostale materijale koji su na bilo koji način vezani za oblast interneta (aplikacije, web prodavnice, katalozi, programi i ostalo). Posebnu pažnju će naši stručnjaci da usmere i na SEO pravila (Search Engine Optimisation), koja će i da primene tokom obrade ovih sadržaja, kako bi se oni što pre našli među primarnim rezultatima pretrage.

Na zahtev klijenata možemo da obradimo i popularne tekstove različite tematike, ali i one koji spadaju u red stručnih. Osim što će prevodilac i sudski tumač da izvrše direktno prevođenje sa slovačkog jezika na grčki za tekstove iz oblasti građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije i marketinga, odnosno informacionih tehnologija i menadžmenta, oni će na vaš zahtev da prevedu i političke i filozofske, odnosno ekonomske tekstualne sadržaje. Takođe, obrađujemo i one tekstove čija tema se odnosi na oblast kako nauke i obrazovanja, tako i medicine i farmacije, ali i prava i turizma, odnosno finansija, bankarstva i još mnogo drugih oblasti, bez obzira da li su vezane više za prirodne ili, pak za društvene nauke.

A pored svega što smo ovom prilikom naveli, prevodilac i sudski tumač mogu u pomenutoj kombinaciji jezika da obrade i različite vrste reklamnih materijala. Prevodi sa slovačkog jezika na grčki u ovom slučaju uključuju ne samo obradu kataloga i brošura, već i reklamnih plakata, odnosno flajera, vizit kartica, PR tekstova, letaka i drugih sličnih sadržaja. A naši stručnjaci će tom prilikom da reklamnu poruku, koja je uglavnom skrivena u originalnim materijalima i često ne tako lako uočljiva običnom posmatraču, prilagode kako bi se izvorni govornici grčkog jezika na pravi način upoznali sa onim što se kroz pomenute materijale reklamira.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje