Prevod sa slovačkog jezika na persijski

Besplatni online prevod sa slovačkog na persijski jezik

Za online prevod sa slovačkog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa slovačkog na persijski jezik

Uz to što zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da obrade sve sadržaje pisanim putem u datoj jezičkoj kombinaciji, oni klijentima nude i usmeno prevođenje sa slovačkog na persijski jezik. S obzirom na to da mogu izvršiti kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i simultani i konsekutivni, važno je da ponuda za navedenu uslugu bude pažljivo formirana, to jest da prevodioci i sudski tumači poseduju sve informacije o organizaciji samog događaja. Najvažnije da saznaju gde će biti održan, kako bi imali uvid u karakteristike samog prostora, a zatim i da znaju koliko će trajati i koliko će mu ljudi prisustvovati. U skladu sa tim podacima se ponuda formira, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će po potrebi u ponudu biti uneto.

Na raspolaganju je klijentima i kompletna obrada kako video materijala različite vrste, tako i audio, jer uz njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, zaposleni ove institucije vrše i sinhronizaciju, kao i titlovanje.

Pobrinuće se prevodilac i sudski tumač da obrade i sve vrste reklamnih sadržaja, a dostupni su i direktni prevodi časopisa i članaka iz novina sa slovačkog na persijski jezik.Prevođenje sa slovačkog na persijski
Prevođenje sa persijskog na slovački

Isto tako oni mogu da prevedu i književna dela, nevezano za to da li spadaju u prozna ili u poetska, ali i udžbenike, kao i stručne, odnosno popularne tekstualne sadržaje bilo koje tematike.

Pored usluge prevoda internet sadržaja, to jest onih materijala koji su vezani za kompjutere, biće izvršena i njihova profesionalna optimizacija. Jednostavnije rečeno, sudski tumač i prevodilac će implementirati SEO alate (Search Engine Optimisation ), a kako bi uz njihovu pomoć uskladili sadržinu aplikacija, internet prodavnica i sajtova, odnosno kataloga i ostalih web sadržaja sa pravilima pretrage.

Valjalo bi pomenuti i to da može biti izvršen i direktan prevod dokumenata sa slovačkog na persijski jezik, a u sklopu te usluge pomenuti stručnjaci izvršavaju i overu prevoda, pošto je taj postupak usaglašen sa zakonom.

Sa tim u vezi se mora naglasiti da klijenti imaju obavezu originalna dokumenta da prilože na uvid, te ih mogu ili lično doneti u samo predstavništvo ove institucije ili poslati kako preporučenom poštanskom pošiljkom, tako isto i preko kurirske službe.

Za sve ostale sadržaje je predviđeno i slanje i primanje po završetku obrade elektronskim putem, a podrazumeva se da svaki klijent pojedinačno može izabrati i neki drugi dostupan način.

Uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu takvih sadržaja, to klijenti mogu prevedena i overena dokumenta da koriste u praksi, osim ako nije neophodno izvršiti nadoveru. A za taj postupak ovi stručnjaci nisu ovlašćeni, pa je potrebno da vlasnik dokumenata kontaktira osnovni sud i sazna da li Apostille, odnosno takozvani Haški pečat treba da bude stavljen na konkretna dokumenta i u skladu sa kojim principom, to jest u kom momentu.

Postoji mogućnost da vlasnik dokumenata lično preuzme kompletno obrađene sadržaje, ali i da zahteva njihovo dostavljanje preko kurirske službe na bilo koju adresu. U tom slučaju će usluga direktno od klijenta i biti naplaćena, a služba za dostavu ima obavezu da formira cenu.

Naglašavamo da će zaposleni ove institucije kompletno obraditi kako dokumenta iz oblasti prava, obrazovanja i nauke, te sudstva, tako isto i lična dokumenta.

Svakako su klijentima na raspolaganju i profesionalni prevodi građevinske i poslovne dokumentacije sa slovačkog na persijski jezik, a po potrebi će biti obrađena kompletno i sva dokumenta koja ulaze u sastav bilo tehničke ili medicinske, bilo tenderske dokumentacije.

Osim toga, ovi stručnjaci će se pobrinuti da prevedu, a onda i izvrše overu za dokumenta koja se podnose nadležnim službama, kao što su recimo izjave različitih vrsta, zatim saglasnosti i potvrde, odnosno svi tipovi uverenja. Zapravo se podrazumeva da će oni prevesti i overiti svaki dokument, a ako klijent dostavi originale, to jest ako se bude u potpunosti pridržavao navedenog pravila.

Mada prevodilac i sudski tumač nastoje da konkretne usluge pruže u što kraćem roku, postoji mogućnost da bude izvršeno i hitno prevođenje dokumenata sa slovačkog na persijski jezik. Samo tada se dopušta vlasnicima da sadržaje pošalju na zvaničnu mejl adresu i to najbližeg predstavništva ove institucije, a trebalo bi odmah posle toga i to što je moguće pre, da prilože i originale na uvid.

Direktni prevodi dozvole za boravak sa slovačkog na persijski jezik i usluga overe

Prilikom obrade ne samo navedene dozvole, nego i vozačke i saobraćajne, ali i radne, kao i svakog drugog ličnog dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih i ostala), profesionalni prevodioci i sudski tumači izvršavaju i dodatnu uslugu u vidu overe svakog prethodno prevedenog dokumenta. A to znači da oni obezbeđuju klijentima propisno obrađen dokument bilo koje vrste, koji može u praksi kao i svaki drugi pravno validan dokument da bude korišćen.

Svakako su specijalizovani i za direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa slovačkog jezika na persijski, a u kom slučaju osim svih vrsta poslovnih izveštaja, poput godišnjih, finansijskih i revizorskih, oni kompletno obrađuju i fakture, zatim osnivački akt preduzeća i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i poslovne odluke, te statut preduzeća i svaki drugi dokument koji se tiče poslovanja.

Moramo naglasiti da je svaki klijent u obavezi originalna dokumenta da pošalje kako je propisano ili ih donese lično u najbliže predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

A sama činjenica da sudski tumači i prevodioci, koji su u toj instituciji zaposleni ne poseduju adekvatne dozvole i ovlašćenja za sprovođenje postupka nadovere dovode do toga da klijent treba samostalno da dobije informacije o tome. U pitanju je postupak, koji uključuje stavljanje Apostille pečata, poznatog i kao Haški na dokumenta, a podatke o tome klijent može da dobije u osnovnom sudu, u okviru koga funkcionišu specijalna odeljenja, koja su jedina i ovlašćena za izvršenje overe tog tipa.

Istakli bismo i to da sudski tumač i prevodilac mogu da obezbede klijentima i direktan prevod tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije sa slovačkog jezika na persijski, što znači da će pored ostalog kompletno obraditi uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i svaki drugi dokument koji se smatra delom jedne od pomenutih vrsta dokumentacija.

Podrazumeva se da će na zahtev klijenata zaposleni ove institucije kompletno da obrade ne samo sve vrste potvrda i uverenja, nego i saglasnosti i izjava, a u kom slučaju će prevod u navedenoj varijanti jezika primarno izraditi za ona dokumenta, koja bi nakon toga vlasnici trebalo konkretnoj nadležnoj instituciji da predaju (potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i ostale vrste tih dokumenata).

U slučaju da neko to zahteva, izrađuju se i direktni prevodi diplome i dodatka diplome sa slovačkog jezika na persijski, s tim što se naravno podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač odgovoriti na zahteve onih pojedinaca, koji u datoj varijanti jezika preved žele da dobiju za sve ostale sadržaje iz domena obrazovanja (svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepis ocena, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi i ostala).

Dokumenta koja se smatraju delom medicinske dokumentacije će pomenuti stručnjaci, takođe prevesti u toj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i izvršiti i overu. Tako će klijenti dobiti prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa slovačkog jezika na persijski, odnosno kompletno obrađene lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav konkretnog tipa dokumentacije.

Bitno je napomenuti da sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i naučne radove, ali isto tako i naučne patente, kao i rezultate naučnih istraživanja, to jest sva ona dokumenta i ostale materijale koji su za nauku vezani na bilo koji način.

Naravno da je klijentima pomenute specijalizovane institucije na raspolaganju i direktno prevođenje ugovora sa slovačkog jezika na persijski, odnosno svih ostalih pravnih akata, a u koja između ostalog spadaju i sudske tužbe, rešenja i žalbe, zatim tekovine Evropske Unije i sudske odluke, kao i sertifikati, sudske presude i punomoćja za zastupanje, odnosno svi tipovi licenci i druga dokumenta, koja se tiču kako oblasti prava, tako isto i sudstva.

Prevođenje knjiga sa slovačkog na persijski jezik

Osim udžbenika različite tematike, složenosti i obimnosti, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i svako prozno književno delo, ali i poetsko. Dostupni su i direktni prevodi članaka iz novina sa slovačkog jezika na persijski, a u skladu sa zahtevima pojedinaca će zaposleni u konkretnom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford obraditi i sadržinu bilo ilustrovanih ili dečijih, bilo stručnih časopisa.

Pomenuti stručnjaci imaju dovoljno i znanja, ali i iskustva u implementaciji alata SEO (Search Engine Optimisation), što je naročito važno za one klijente kojima je u datoj kombinaciji jezika prevod potreban za bilo koji web sadržaj (aplikacije, internet prodavnice, online katalozi, veb sajtovi, programi i ostalo). Praktično rečeno će oni na jednom mestu imati priliku da dobiju ne samo prevedene pomenute materijale, nego i optimizovane, uzevši u obzir da zahvaljujući primeni navedenih specijalnih alata njihova sadržina biva maksimalno profesionalno usklađena sa pravilima, koja se primenjuju u okviru internet pretrage. Vrlo brzo nakon što budu postavljeni na web će ovi materijali od strane pretraživača biti prepoznati kao apsolutno najbolji i najprimereniji rezultati, a za prethodno tačno određenu reč ili izraz, što će dovesti do njihove mnogo bolje vidljivosti na celokupnom internetu.

Da bi svi oni klijenti, koji su konkretnu uslugu na nekom drugom mestu dobili, odnosno koji su angažovali neke druge stručnjake za prevod sadržaja, ali tom prilikom on nije izvršen profesinalno, mogli konkretne materijale da koriste, pobrinuće se lektori i korektori, zaposleni u svakoj poslovnici pomenute institucije. Stvar je u tome da su ovi stručnjaci specijalizovani za pružanje usluge koja je poznata kao redaktura, a u kom slučaju oni prvo vrše analizu konkretnih materijala, kako bi na taj način otkrili koje sve greške u njima postoje. Kada to budu učinili, oni će u skladu sa pravilima persijskog jezika, odnosno uz maksimalno poštovanje prevodilačke struke njih ispraviti i na taj način će klijentima omogućiti da se u svakoj sledećoj prilici tim sadržajima nesmetano služe. Svrha primene redakture i jeste da se konkretni sadržaji obrade tako da budu usklađeni prvenstveno sa originalima, tako da ih vlasnici mogu kad god to bude bilo potrebno i koristiti.

Biće izvršen i direktan prevod tekstova sa slovačkog jezika na persijski, a tom prilikom će sudski tumač i prevodilac profesionalno da obrade kako popularne tekstove bilo koje tematike, tako isto i naučne, odnosno stručne.

A izuzev igranih filmskih ostvarenja, odnosno dokumentarnih i animiranih, zaposleni ove institucije mogu da u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevedu i crtane filmove, ali i reklamne poruke i zabavne, odnosno informativne i dečije, te obrazovne emisije, kao i serije i mnoge druge audio ili video materijale. Sa tim u vezi bi trebalo istaći i informaciju da svako predstavništvo ove institucije zapošljava i titlere, to jest stručna lica koja klijentima omogućuju uslugu sinhronizovanja ovakvih sadržaja. Maksimalna ušteda vremena je velika prednost u tom slučaju, jer u samoj poslovnici klijenti dobijaju sve sadržaje tog tipa kompletno obrađene, tako da ih mogu odmah prikazivati i u bioskopu i na televiziji, ali i na internetu, odnosno puštati na radiju i bilo kom drugom mediju.

Kada se to bude zahtevalo, prevodioci i sudski tumači mogu u datoj varijanti jezika da izvrše i usmeni prevod, a zainteresovanima će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Međutim, vrlo je bitna informacija da ovi stručnjaci vrše kako konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata sa slovačkog jezika na persijski, tako isto i simultano, što znači da se tip usmenog prevoda u potpunosti prilagođava zahtevima događaja. Zato navedeni stručnjaci moraju biti sa njima detaljno upoznati, pa će klijent dostaviti podatke i o broju osoba koje bi trebalo toj manifestaciji da prisustvuju, ali i o njenom trajanju, s tim da je obavezno da ih informišu i o tačnoj lokaciji održavanja, to jest o njenim glavnim karakteristikama. U skladu sa svim tim podacima će biti napravljena ponuda, te će sasvim sigurno da bude odabran onaj tip usmenog prevoda, koji će pružiti najbolji mogući odgovor svakom učesniku.

Bilo koji reklamni sadržaj će prevodilac i sudski tumač takođe u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da obrade, a vodiće računa i o marketinškim pravilima, koja će tom prilikom primenjivati.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje