Prevodi sa hebrejskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na srpski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hebrejskog na srpski jezik

Na čitavoj teritoriji Republike Srbije postoje predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u više od 20 gradova, a u njima su pored mnogih drugih stručnjaka, zaposleni i specijalizovani prevodioci i sudski tumači za hebrejski jezik.

Zato i navodimo da klijenti mogu kako u Beogradu i Novom Sadu, odnosno Nišu i Mladenovcu, tako i u Jagodini, zatim u Subotici, Kraljevu i Kragujevcu, ali i u mnogim drugim gradovima, da upravo njih angažuju kako bi bilo izvršeno profesionalna prevođenje sa hebrejskog jezika na srpski.

Navedena usluga može da bude pružena i u usmenoj formi i u pisanoj, a za najrazličitije sadržaje.Prevođenje sa hebrejskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na hebrejski

Prvo da naglasimo da se usmeno prevođenje može izvršiti u vidu konsekutivnog i šapatnog, kao i simultanog prevoda, a što samo zavisi od tačne vrste događaja ili manifestacije koja se organizuje. Takođe, klijenti mogu upravo u okviru navedene institucije da po izuzetno pristupačnim uslovima iskoriste uslugu, koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije.

Ako to nekome bude bilo potrebno, biće izvršeni i prevodi marketinških materijala sa hebrejskog jezika na srpski. A to ustvari znači da će prevodilac i sudski tumač, izuzev PR tekstova, plakata i reklamnih letaka, shodno zahtevima da prevedu i vizit kartice, potom brošure i reklamne flajere, kao i kataloge i sve ostale sadržaje koji se na marketing odnose, budući da se preko njih reklamiraju kako određene usluge i događaji, tako i proizvodi, ali i rad kompanija.

Treba pomenuti i to da tim svakog predstavništva ove institucije čine i ona lica, koja će shodno zahtevima pojedinaca da izvrše ili sinhronizaciju određenog video, te audio materijala ili njegovo titlovanje. Na taj način svaki klijent, zapravo na jednom mestu dobija kompletno obrađene ne samo filmove svih vrsta (dokumentarni, animirani, igrani i crtani), već i i reklamne poruke, te zabavne i obrazovne, kao i dečije emisije, ali i serije, zatim emisije informativnog karaktera i mnoge druge kako audio sadržaje, tako isto i video.Naravno da mogu biti prevedeni i tekstualni materijali i to apsolutno bilo koje tematike, ali i kompleksnosti, dužine i namene, s tim da klijenti mogu zahtevati i stručnu obradu udžbenika i poetskih, odnosno proznih književnih dela. Takođe će se pobrinuti da profesionalno odgovore na zahteve svakoga, kome je potrebno prevođenje novinskih članaka sa hebrejskog jezika na srpski ili određenog časopisa.

Profesionalnu redakturu materijala na zahtev pojedinaca će izvršiti isključivo lektori i korektori, koji su isto tako u poslovnicama navedene institucije zaposleni. Podrazumeva se da će oni primeniti sva pravila koja uključuje kako korektura, tako i profesionalna lektura, pa će nakon kompletne redakture ti sadržaji biti spremni za korišćenje.

Kada neko zahteva prevod web sajtova sa hebrejskog jezika na srpski ili bilo kog drugog sadržaja koji je vidljiv na internetu, a primarno online prodavnica ili kataloga, mora da bude upoznat sa vrlo važnom informacijom, a to je da sudski tumači i prevodioci implementiraju u tom slučaju i pravila poznata kao SEO ((Search Engine Optimisation). Preciznije rečeno, oni sadržinu tih materijala tako oblikuju da ona bude maksimalno u skladu sa svim onim zahtevima, koje nameće sam pretraživač i tako ostvaruje izuzetno pozitivan uticaj na njihovo pozicioniranje. A pored pomenutih onlajn sadržaja, ovi stručnjaci mogu da prevedu u toj varijanti jezika i bilo koju aplikaciju, odnosno program, jer imaju višegodišnje iskustvo u obradi softvera.

Prema potrebama pojedinaca, u navedenoj kombinaciji jezika mogu da budu prevedena dokumenta i to bilo koje vrste, ali i svaki tip dokumentacije. A ne samo da će biti izvršena njihova osnovna obrada, koja je vezana za prevod, već će zaposleni u okviru konkretne poslovnice ove institucije primeniti i pravila koja se odnose na postupak overavanja svakog prethodno prevedenog dokumenta.

Moramo napomenuti da je sudski tumač isključivo lice koje je zvanično ovlašćeno za postupak te overe, ali da postoje i oni sadržaji za koje se mora uraditi dodatna overa, koja je vezana za stavljanje takozvanog Haškog, odnosno Apostille pečata. Shodno pravilima, taj tip overe vrše nadležni državni službenici, koji su zaposleni odeljenjima osnovnih sudova naše zemlje. A kako je celokupan postupak obrade tim pečatom usaglašen sa zakonskim odredbama, te se istovremeno ne može izvršiti u poslovnicama ove institucije, to je vrlo važno da detaljne podatke klijent pribavi samostalno. Osim što će zaposlene u okviru navedene institucije pitati da li je takozvana nadovera obavezna za određena dokumenta, isto tako je posebno važno da sazna i da li se konkretni pečat stavlja posle izvršenog prevoda i overe ili se prvo dokument overava Apostille pečatom, pa se nakon toga pristupa daljoj obradi.

Ne samo da je postupak overe tim pečatom jasno definisan zakonskim odredbama, već i proces koji je vezan za prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na srpski i njihovu overu pečatom sudskog tumača. Zapravo se radi o tome da taj stručnjak mora zvanično uporediti originalan i preveden dokument, a kako bi se lično uverio da između njih ne postoji razlika. Inače on ima dozvolu da overi samo onaj dokument čiji je sadržaj sasvim isti kao i u originalu, pa se od svakog klijenta zahteva da upravo originalna dokumenta obavezno dostavi.

Ukupno je tri mogućnosti za dostavljanje dokumenata na obradu, a podrazumeva se da svako ko je zainteresovan može lično odabrati jedan od njih. Izuzev ličnog donošenja konkretnih sadržaja u jednu od poslovnica, omogućeno je da klijenti dokumenta pošalju ili preko kurirske službe ili „Pošte Srbije“, ali isključivo to mora biti preporučenom pošiljkom.

Ističemo da za sve ostale materijale nije neophodno priložiti na uvid i originale, pa je samim tim i mnogo jednostavniji način dostavljanja, odnosno preuzimanja. Naime, klijentima je omogućeno da to učine elektronski, a ako iz nekog razloga ne mogu tako da pošalju ili preuzmu sadržaje, mogu se raspitati u najbližem predstavništvu o ostalim dostupnim mogućnostima.

A kada je u pitanju preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, takođe svaki klijent bira kako će to učiniti, s tim da mu je na raspolaganju opcija da to učini ili kurirska služba, koja će mu kompletno obrađene sadržaje dostaviti na željenu adresu ili će on lično da dođe, te tako izvrši njihovo preuzimanje. Svi oni pojedinci, koji budu odabrali prvu dostupnu varijantu će plaćanje te usluge izvršiti samostalno i to isključivo u skladu sa cenovnikom, koji je u konkretnoj kurirskoj službi tada aktuelan.

Hitno prevođenje bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika je, isto tako usluga koju prevodilac i sudski tumač mogu u potpunosti profesionalno pružiti zainteresovanima. A budući da je vrlo važno dostaviti konkretna dokumenta što pre na obradu, neophodno je da ih klijent prvo elektronski pošalje, a onda da donese originale na uvid ili ih na jedan od predviđenih načina dostavi na adresu konkretne poslovnice.

Pored svih onih dokumenata koja se na oblast obrazovanja ili nauke odnose (prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i ostala), članovi tima određenog predstavništva će izvršiti i prevođenje ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na srpski. Pored toga što će propisno obraditi pasoš i ličnu kartu, zatim uverenje o državljanstvu i vozačku dozvolu, oni će se pobrinuti da prevedu, a onda i overe venčani list, umrlicu i krštenicu, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, kao i dozvolu za boravak, ali i radnu i saobraćajnu, te sva ostala lična dokumenta.

Bude li to neki klijent zatražio, sudski tumač i prevodilac će u skladu sa ovlašćenjima i propisima obraditi i sva ona dokumenta koja moraju biti predata nadležnim službama. A to osim potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o visini primanja, te saglasnosti za zastupanje, podrazumeva kompletnu obradu i uverenja o neosuđivanosti, zatim potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o stanju računa u banci, ali i svih ostalih vrsta kako uverenja i izjava, tako i potvrda, te saglasnosti.

Svakako mogu da prevedu i medicinsku dokumentaciju, a onda je i overe u skladu sa pravilima, tako da će pojedinci dobiti ne samo kompletno obrađene lekarske nalaze, već i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, potom specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, to jest apsolutno svaki dokument koji u njen sastav ulazi zvanično.

Podrazumeva se da su u okviru svake poslovnice dostupni i prevodi osnivačkog akta i statuta preduzeća sa hebrejskog jezika na srpski, ali će prevodilac i sudski tumač obraditi i sva ostala dokumenta koja su svrstana u poslovnu dokumentaciju. A to pored već pomenutih podrazumeva i prevod, odnosno overu za rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijske i godišnje poslovne izveštaje, zatim fakture i poslovne odluke, ali i za revizorske izveštaje i mnoga druga dokumenta.

Potrebno je istaći da ovi stručnjaci mogu, onda kada to od njih neko zahteva da prevedu i apsolutno svaki dokument koji je svrstam u pravna akta (punomoćje za zastupanje, ugovori, presude o razvodu braka, sudske tužbe, licence, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudska rešenja, sudske odluke i druga dokumenta koja se tiču sudstva ili prava), a isto tako će profesionalno da obrade i uputstvo za rukovanje, zatim građevinske projekte i deklaracije proizvoda, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, to jest sva dokumenta koja čine sadržinu kako građevinske i tehničke, tako isto i dokumentacije za tendere.

Prevođenje web sajtova sa hebrejskog na srpski jezik

Uzevši u obzir da je postupak optimizovanja izuzetno značajan za profesionalan prevod sajtova sa hebrejskog jezika na srpski, to znači da će prevodioci i sudski tumači, svakako o njemu i da vode računa. Tačnije, zaposleni u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford se rukovode takozvanim SEO alatima (Search Engine Optimisation) i upravo zahvaljujući njihovoj pravilnoj implementaciji se prevedeni sajtovi, ali i onlajn katalozi, te web prodavnice, to jest svi oni sadržaji koji se mogu na interenetu videti, značajno bolje pozicioniraju. Trebalo bi, zapravo da oni vrlo brzo po završetku prevoda i postavljanja na mrežu, budu svrstani već među prve rezultate pretrgae i to za one izraze i reči, koje se za konkretne sadržaje smatraju najvažnijim, odnosno ključnim, tako da i potencijalni klijenti mnogo brže do željenih podataka mogu doći.

Ukoliko se za tim bude javila potreba, biće urađeni i prevodi knjiga sa hebrejskog jezika na srpski, a što osim književnih poetskih i proznih dela, uključuje i profesionalnu obradu udžbenika. Isto tako će prevodilac i sudski tumač da ostvare zahteve koji se odnose na prevođenje časopisa svih vrsta, ali i novinskih članaka u toj jezičkoj varijanti.

Sem toga, prevešće i popularne tekstualne materijale različite tematike, ali i stručne, a nevezano za to koliko su oni dugi, te koliko im je sadržina kompleksna. Uz turističke, filozofske, političke i ekonomske tekstove, oni prevode i one koji se odnose na oblast komunikologije, informacionih tehnologija i filozofije, ali i obrazovanja, menadžmenta i ekologije i zaštite životne sredine, te nauke, sociologije i finansija. Takođe će u toj jezičkoj kombinaciji prevesti i tekstove iz domena psihologije, građevisnke industrije i bankarstva, odnosno medicine, politike i marketinga, ali i prava, farmacije i menadžmenta, te mnogih drugih kako društvenih, tako i prirodnih nauka.

S obzirom na to da ova institucija nastoji svojim klijentima da maksimalno olakša obradu svih sadržaja u navedenoj varijanti jezika, to su zainteresovanima za prevođenje serija sa hebrejskog jezika na srpski na raspolaganju i dodatne usluge, a koje se odnose kako na sinhronizaciju, tako i na njihovo profesionalno titlovanje. Naravno da će prevodilac i sudski tumač, pored serija obraditi i informativne emisije, igrane filmove i reklamne poruke, ali i animirane filmove i dečije emisije, odnosno crtane filmove, zatim dokumentarne, te zabavne, odnosno obrazovne emisije, to jest bilo koju vrstu video ili audio materijala. Nakon toga će vlasnik tih sadržaja moći da izabere jednu od navedenih dodatnih usluga, tako da će u optimalnom roku dobiti sadržaje ovog tipa koje će moći odmah da plasira gledaocima ili slušaocima.

Usmeni prevod sa hebrejskog jezika na srpski

Konkretna usluga je dostupna u sve tri varijante, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač uz simultano, vrše i profesionalno prevođenje uz pomoć šapata sa hebrejskog na srpski jezik , te shodno potrebama pružaju i uslugu konsekutivnog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. A u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford je dostupna i ona usluga, koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Moramo posebno istaći da priprema ponude za uslugu usmenog prevoda iziskuje dostavljanje svih potrebnih podataka, budući da se mora odrediti koji tip te usluge je najbolje primeniti u određenoj situaciji. Upravo zato bi trebalo svaki klijent da pruži zaposlenima u određenom predstavništvu podatke o trajanju manifestacije za koju se usluga zahteva, kao i o broju osoba koje će tom prilikom biti prisutne. Dobro bi bilo i da ih obavesti o specifičnostima prostora u kome bi ona trebalo da bude održana, ali i o detaljima koji su vezani za samu organizaciju. Nakon dobijanja svih tih informacija, iskusni stručnjaci koje pomenuta institucija zapošljava, najpre pristupaju njihovom analiziranju, te na osnovu toga i određuju koja vrsta usmenog prevoda će moći da ispuni zahteve kako organizatora manifestacije, tako i svih onih lica koja će u njoj uzeti učešće.

Profesionalni lektori iza kojih je višegodišnje radno iskustvo, ali i korektori su, isto tako zaposleni u poslovnici ove institucije u svakom gradu. A upravo oni će ispuniti zahteve pojedinaca vezano za redakturu, što je usluga koja se može primeniti na apsolutno bilo koju vrstu sadržaja za koju je prevod u toj jezičkoj kombinaciji nestručno načinjen. Podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci ispoštovati maksimalno pravila prevođenja, te se potruditi da sve greške u takvim materijalima isprave i usaglase ih sa pravilima koja važe u srpskom jeziku.

Naravno da će, shodno potrebama klijenata da budu izvršeni i prevodi marketinških materijala sa hebrejskog na srpski jezik. A tom prilikom će sudski tumač i prevodilac, između ostalog stručno da obrade plakate, brošure i PR tekstove, ali i reklamne flajere, vizit karte i kataloge, kao i reklamne letke, te sve ostale sadržaje koji služe za reklamiranje nekog proizvoda ili kompanije, odnosno za prezentovanje određene usluge ili događaja. Sasvim sigurno će u toku njihove obrade da primene i pravila koja važe u marketingu, tako da će sadržinu svih pomenutih, ali i mnogih drugih reklamnih materijala da prilagode srpskom jeziku, tako da će njegovi izvorni govornici, koji budu došli u dodir sa tim sadržajima vrlo jednostavno i lako razumeti šta se reklamira.

Prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa hebrejskog jezika na srpski

Od izuzetnog je značaja informacija za apsolutno svakoga, koga interesuje profesionalno prevođenje poslovne dokumetacije sa hebrejskog na srpski jezik, da prevodioci i sudski tumači vrše kompletnu obradu svih dokumenata koja u njen sastav ulaze. A ona uključuje kako prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i stručnu overu, kojom se iznosi potvrda da su prevodi verni originalnim dokumentima u potpunosti.

Sem rešenja o osnivanju pravnog lica, pomenuti stručnjaci će da prevedu, odnosno overe i godišnje, zatim revizorske i finansijske izveštaje, ali i fakture, statut preduzeća i poslovne odluke, te osnivački akt preduzeća, kao i mnoga druga dokumenta koja se na poslovanje preduzetnika ili preduzeća primarno odnose.

Svako ko je zainteresovan za obradu dokumenata u toj varijanti jezika, mora da ispuni vrlo važnu obavezu, te da originale pošalje na adresu odabrane poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford ili da ih lično donese.

Uzevši u obzir da overa Apostile ili takozvanim Haškim pečatom nije u zvaničnoj nadležnosti zaposlenih ove institucije, dobro bi bilo da se vlasnik dokumenata o njoj detaljno informiše i to pre nego što sadržaje bude dostavio na obradu, jer baš od tih podataka jedino i zavisi prema kom principu će biti obrađivan određeni dokument.

Svakako će, na osnovu potreba klijenata, sudski tumači i prevodioci da urade i prevod ličnih dokumenata sa hebrejskog na srpski jezik, tako da će izuzev uverenja o državljanstvu, vozačke i radne dozvole, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih i umrlih, oni kompletno obraditi i pasoš, dozvolu za boravak i potvrdu o prebivalištu, kao i saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu i izvod iz matične knjige venčanih, to jest svaki drugi lični dokument koji zainteresovano lice bude u skladu sa pravilima dostavilo na obradu.

Sem toga, pristupiće i prevođenju, a onda i overi svih onih dokumenata koja u određenoj situaciji moraju da budu predana nekoj državnoj službi, a prvenstveno se misli na različite tipove uverenja i izjava, te saglasnosti i potvrda (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druga). Takođe su dostupni i prevodi tekovina Evropske Unije sa hebrejskog na srpski jezik, ali i svih drugih pravnih akata (licence, presude o razvodu braka i ostale presude, sudske odluke, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, sertifikati, sudske tužbe, ugovori i sva ostala dokumenta koja imaju bilo kakve veze za sudstvom ili sa pravom).

Ukoliko se to od njih u bilo kom trenutku bude zahtevalo, prevodilac i sudski tumač će na osnovu ovlašćenja koja imaju, da obrade i medicinsku dokumentaciju, tako da će pored lekarskih nalaza, prevesti i overiti dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i svaki drugi nenavedeni dokument, koji zvanično u medicinsku dokumentaciju može da bude uključen.

Naravno da se vrši i prevođenje diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog na srpski jezik, ali i svakog drugog dokumenta koji se tiče oblasti obrazovanja. Tako će klijenti moći pomenute stručnjake da zaduže kako bi u skladu sa pravilima obradili prepis ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i uverenje o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta, zatim potvrdu o redovnom školovanju i ostala dokumenta koja se vezuju za navedenu oblast. Isto tako će oni izvršiti i prevod za diplomske, odnosno seminarske radove, ali i za mnoge druge sadržaje koji se tiču obrazovanja.

Sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako tehničke, tako i tenderske, ali i građevinske dokumentacije takođe mogu da budu zakonski obrađena, a sudski tumač i prevodilac, pored ostalih obrađuju kompletno građevinske projekte i deklaracije proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i uputstvo za rukovanje i još mnogo drugih dokumenata koja se zvanično smatraju delom bilo koje od navedenih vrsta dokumentacija.

Podrazumeva se da će biti urađeni i prevodi naučnih radova sa hebrejskog na srpski jezik, ali i rezultata naučnih istraživanja, te naučnih patenata, kao i svih ostalih materijala koji se, na prvom mestu odnose na oblast nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hebrejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje