Prevod sa hebrejskog na albanski jezik

Prevod sa hebrejskog na albanski jezik

Konkretna usluga je na raspolaganju zainteresovanima koji žive kako u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, odnosno Kragujevcu, Jagodini i Subotici, tako i u Kraljevu, Ćupriji i Valjevu, ali i u bilo kom drugom gradu u kome Prevodilački centar Akademije Oxford ima zvanično otvoreno predstavništvo. Ne samo da su prevodioci i sudski tumači zaposleni u okviru te institucije, već i mnogi drugi stručnjaci koji će različite dodatne usluge omogućiti klijentima.

Pored toga što mogu dobiti prevod svih marketinških materijala sa hebrejskog jezika na albanski (PR tekstovi, brošure, reklamni flajeri, plakati, vizit karte, katalozi i drugi), klijenti mogu zahtevati i obradu najpre novinskih članaka, a potom i časopisa, te stručnih i popularnih tekstualnih materijala, čija tema se odnosi na bilo koju prirodnu ili društvenu nauku. Navedeni stručnjaci mogu da prevedu kako udžbenike, tako i različita dela književnosti, počev od beletristike, preko romana, pa do pesama i drugih poetskih dela.

Ukoliko bude bilo potrebno, u navedenoj varijanti jezika će ovi stručnjaci prevesti i internet sajtove, zatim aplikacije i online prodavnice, kao i programe, ali isto tako i web kataloge, to jest sve one sadržaje koji su dostupni na internetu i vezani za kompjutere. S obzirom na to da sudski tumač i prevodilac imaju iskustva i u njihovoj optimizaciji, te odlično poznaju takozvana SEO pravila (Search Engine Optimisation), oni će se upravo njima i rukovoditi tokom postupka obrade konkretnih materijala. Zahvaljujući takvom principu se pozicija prevedenih online sadržaja poboljšava, budući da ih lokalni pretraživač svrstava među najbolje rezultate za one reči ili izraze koje korisnici interneta ukucavaju u polje pretrage.Prevođenje sa hebrejskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na hebrejski

Prilikom organizacije događaja ili neke specifične manifestacije, organizatori mogu zaposlene u ovoj instituciji zadužiti za usmeno prevođenje sa hebrejskog jezika na albanski, te isto tako mogu izvršiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po odličnim uslovima. Svakako će prvo morati da budu dostavljeni podaci o događaju, budući da se ovi stručnjaci mogu angažovati za izvršenje kako simultanog i konsekutivnog, tako isto i prevoda uz pomoć šapata. U skladu sa tačnim brojem lica koja će prisustvovati manifestaciji, a prema njenom trajanju će se definisati adekvatna usluga, s tim što će se obavezno uzeti u obzir i podaci o organizaciji, odnosno o mestu održavanja.

Na osnovu zahteva klijenata, može da bude izvršena i kompletna obrada svih audio i video materijala, a što pored njihovog prevoda u navedenoj jezičkoj varijanti, podrazumeva i usluge profesionalnog titlovanja, kao i sinhronizovanja. Zapravo će prvo zaposleni u konkretnoj instituciji da prevedu kako dokumentarne, animirane i igrane filmove, tako isto i reklamne poruke, zabavne i dečije emisije, ali i serije, crtane filmove i informativne, odnosno obrazovne emisije, te mnoge druge sadržaje tog tipa, a nakon toga će svaki klijent pojedinačno izabrati jednu od ponuđenih dodatnih usluga.

Pravilo o dostavljanju svih pomenutih materijala na obradu je izuzetno jednostavno, te podrazumeva da će klijent to učiniti elektronski, a po završetku obrade će preuzeti sadržaje na isti način. Ukoliko se bude dogodilo da nekome takav princip ili dostavljanja ili preuzimanja ne odgovara u potpunosti, trebalo bi od zaposlenih u konkretnoj poslovnici navedene institucije da zatraži dodatne informacije o ostalim načinima, koji su isto tako dostupni.Profesionalna korektura i lektura će biti urađene na zahtev klijenata, a pravila predviđaju da se redaktura vrši kada je neophodno da lektori i korektori isprave načinjene greške u bilo kojoj vrsti materijala, koja je već prevedena u toj varijanti jezika. Na osnovu pravila koja su dostupna kako u albanskom jeziku, tako i u okviru same prevodilačke struke, se vrše propisane ispravke, a sadržaji koji će biti tako obrađeni mogu da se smatraju relevantnim, tako da je dozvoljeno njihovo nesmetano korišćenje u različitim prilikama.

Sve vrste dokumentacija i pojedinačnih dokumenata će profesionalni prevodilac i sudski tumač, na osnovu zahteva klijenata u pomenutoj varijanti jezika ne samo da prevedu, nego i da overe. Moramo napomenuti da overa sudskog tumača ne isključuje overu Apostille pečatom, pa ih ne treba pomešati. Da budemo precizniji, takozvani Haški pečat, što je ustvari njegov drugačiji naziv, se stavlja samo na ona dokumenta, za koja to određuje aktuelni zakon, a za to su zaduženi državni službenici, koji su zaposleni u namenskim odeljenjima osnovnih sudova naše zemlje. Baš zato što je isključivo to njihova nadležnost, preporuka je klijentima da te službe najpre kontaktiraju, a kako bi dobili sve relevantne informacije o postupku poznatom kao nadovera, jer je dobro poznato da se Apostille pečat ne mora staviti na svaku dokumentaciju koja se u prevodi u željenoj kombinaciji. Posebno je važno da tom prilikom svaki klijent pribavi informacije o trenutku kada se navedeni pečat na konkretna dokumenta mora staviti, uzevši u obzir da je i to precizno definisano pravilima.

Izuzev svih onih dokumenata koja se podnose različitim nadležnim institucijama Republike Srbije (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i sve ostale vrste kako saglasnosti i izjava, tako i uverenja i potvrda), sudski tumač i prevodilac će izvršiti direktan prevod ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na albanski, a nakon toga i njihovu overu (potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, pasoš, venčani list i sva ostala lična dokumenta).

Takođe je i overa pečatom sudskog tumača propisana zakonom, a ona se mora izvršiti odmah nakon prevoda konkretnog dokumenta i to isključivo pošto ovaj stručnjak izvrši njegovo upoređivanje sa originalom. A da bi on to uradio u skladu sa pravilima, biće neophodno da priloži na uvid svakako originalne sadržaje, a to može da učini na način koji mu najviše odgovara.

Pored mogućnosti da ih pošalje preko “ Pošte Srbije”, ali uz obavezu da bude preporučena pošiljka, slanje može da bude izvršeno i preko kurirske službe, a dostupna je i opcija ličnog donošenja originalnih sadržaja na obradu.

Ako to bude bilo potrebno, biće urađeni i prevodi pravnih akata sa hebrejskog jezika na albanski, to jest svih onih dokumenata koja su vezana za sudstvo, odnosno za pravo. Izuzev presuda o razvodu braka, sudskih žalbi i punomoćja za zastupanje, sudski tumač i prevodilac će pristupiti kompletnoj obradi i tekovina Evropske Unije, sudskih tužbi i ugovora, kao i sertifikata, zatim licenci, odnosno sudskih rešenja i odluka, te ostalih pravnih akata.

Bilo koji dokument koji ulazi u sastav kako poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, statut preduzeća i ostala), tako isto i tehničke, medicinske, tenderske i građevinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarski nalazi, uputstvo za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga) će zaposleni u odabranoj poslovnici ove institucije, svakako da obrade u skladu sa aktuelnim pravilima.

Svakom zainteresovanom će biti omogućeno i da dobije kompletno obrađen ma koji dokument iz domena obrazovanja ili nauke, a što se prvenstveno odnosi na svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i diplomu i dodatak diplomi, te na naučne radove. Međutim, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i sve ostale sadržaje koji se pomenutih oblasti tiču, kao što su na primer nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena i naučni patenti, ali i diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja i potvrda o redovnom školovanju, odnosno seminarski radovi, te uverenje o položenim ispitima i sva ostala.

Uzevši u obzir da se dostavljaju originalna dokumenta, svaki klijent preuzimanje kompletno obrađenih sadržaja može izvršiti ili lično ili zahtevati njihovo dostavljanje na svoju adresu. Samim tim što će kurirska služba biti angažovana, ukoliko se pojedinci budu opredelili za drugu opciju, podrazumeva se i da će njihova obaveza biti konkretno uslugu da plate. Naravno da će prethodno dobiti relevantna obaveštenja od dostavljača, koji jedini ima pravo tom prilikom cenu i da odredi.

Ističemo da može biti izvršeno i hitno prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na albanski, ali u tom slučaju je važno da klijent skenirane materijale pošalje elektronski, a originale na uvid dostavi posle toga i to isključivo na najbrži od svih opisanih načina.

Prevod uz pomoć šapata sa hebrejskog na albanski jezik

Navedena varijanta usmenog prevoda se mora primeniti za događaj čije su karakteristike vrlo precizno određene, a napominjemo da prevodioci i sudski tumači, koji su u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, svakako vrše i konsekutivno i simultano prevođenje sa hebrejskog jezika na albanski. Uz to, konkretna institucija je specijalizovana i za pružanje one usluge koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A ono što svaki klijent mora znati, jeste da pomenuti stručnjaci moraju izvršiti analizu informacija o samom događaju, tako da on mora podatke o broju učesnika, najpre da im dostavi, ali i da pruži informacije o njegovom trajanju, te svakako da ih obavesti o lokaciji na kojoj će određena manifestacija da bude održana. Vrlo je važno da svi ti podaci budu dostavljeni na vreme, zato što se isključivo u skladu sa njima i može definisati da li će biti primenjeno konsekutivno, šapatno ili simultano prevođenje u toj varijanti jezika.

Prema zahtevima pojedinaca, biće urađeni i direktni prevodi marketinških materijala sa hebrejskog jezika na albanski. Izuzev reklamnih brošura, flajera i letaka, sudski tumač i prevodilac profesionalno obrađuju i vizit kartice, potom kataloge i plakate, ali i PR tekstove i mnoge druge sadržaje koji se marketinga tiču. Potpuno je svejedno da li se kroz njih reklamira samo kompanija, odnosno njeno poslovanje ili neka usluga ili proizvod, to jest da li se prezentuje određeni događaj, jer ovi stručnjaci njihovoj obradi pristupaju primarno sa stanovišta marketinških pravila, a onda i same struke. Poruka koja se u većini tih materijala nalazi se, upravo u skladu sa albanskim jezikom i oblikuje, a kako bi njegovim izvornim govornicima bila pružena mogućnost da se lako upoznaju sa njihovom sadržinom.

Podrazumeva se, naravno da će prevodilac i sudski tumač ostvariti zahtev i svih onih pojedinaca koji žele u konkretnoj kombinaciji da dobiju preveden bilo koji internet materijal, odnosno onaj sadržaj koji je vezan za kompjutere. Osim što će izvršiti direktan prevod softvera sa hebrejskog jezika na albanski, te prevesti različite aplikacije i programe, zaposleni u konkretnoj poslovnici mogu da obrade i onlajn prodavnice, zatim internet kataloge, kao i sajtove, te mnoge druge web materijale. Na osnovu pravila i zahteva pomenutih sadržaja, oni vrše i optimizaciju, to jest primenjuju takozvane alate SEO (Search Engine Optimisation), te tako pomažu da se prevedeni internet materijali nađu ubrzo na mnogo boljem mestu u polju pretrage.

Direktno prevođenje udžbenika sa hebrejskog jezika na albanski

Kako udžbenike iz domena prirodnih, tako i one koji se tiču bilo koje društvene nauke će sudski tumači i prevodioci propisno da prevedu u toj jezičkoj kombinaciji. Sem toga oni su specijalizovani i za prevod književnih dela sa hebrejskog na albanski jezik, tako da će profesionalno obraditi i dela poezije, ali i različita prozna književna dela. Ako to bude bilo potrebno, prevešće i časopise i to bilo koje tematike, kao i članke iz novina.

Svakako su zaposleni u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani i za obradu različitih video i audio materijala. A ono što će posebno obradovati sve one klijente, koji su za konkretnu uslugu zainteresovani, jeste informacija da ova institucija zapošljava kako profesionalne titlere, tako i one stručnjake koji su kvalifikovani za izvršenje usluge sinhronizacije. Zapravo, na jednom mestu zainteresovani dobijaju kako prevođenje igranih i crtanih filmova sa hebrejskog na albanski jezik, potom serija i emisija svih vrsta (obrazovne, zabavne, informativne i druge), ali i dokumentarnih filmova i animiranih, te reklamnih poruka i ostalih video i audio sadržaja, tako i njihovu završnu obradu, to jest stručnu sinhronizaciju ili titlovanje.

U situaciji kada se to od njih bude zahtevalo, specijalizovani korektori i lektori, koji su isto članovi tima apsolutno bilo kog predstavništva prethodno pomenute institucije, pružaju uslugu takozvane redakture. Ustvari, oni primenjuju pravila koja podrazumeva sa jedne strane lektura, a sa druge profesionalna korektura, sa ciljem što boljeg prilagođavanja sadržine prevedenih ili dokumenata ili nekih drugih materijala pravilima albanskog jezika. Preciznije rečeno, ako je osoba koja je vršila prevođenje tih sadržaja načinila određene propuste, onda je vrlo važno da oni primene pravila struke i izvrše neophodne ispravke, a kako bi ih što bolje uskladili sa ciljanim jezikom.

Potrebno je pomenuti i to da prevodilac i sudski tumač mogu u navedenoj varijanti jezika, maksimalno profesionalno da obrade tekstualne materijale, a njihova tematika može da bude vezana za bilo koju naučnu disciplinu. Pored toga što će biti urađeni direktni prevodi tekstova iz oblasti ekonomije i prava sa hebrejskog na albanski jezik, biće obrađeni i oni sadržaji koji se tiču bankarstva, politike i finansija, zatim ekologije i zaštite životne sredine i obrazovanja, ali i farmacije, menadžmenta i nauke, odnosno medicine, marketinga i informacionih tehnologija. Shodno zahtevima, oni prevode i tekstove koji se tiču oblasti građevinske industrije, sociologije i psihologije, ali i komunikologije, filozofije, turizma i svih ostalih trenutno nepomenutih prirodnih ili društvenih nauka.

Direktni prevodi vozačke i saobraćajne dozvole sa hebrejskog na albanski jezik

Primarno bi svi klijenti kojima je potreban prevod ovih dozvola i svih ostalih, ali i mnogih drugih dokumenata trebalo da znaju da bez overe ovlašćenog sudskog tumača, njihov prevod u pravnom smislu nema apsolutno nikakvu validnost. Upravo zato Prevodilački centar Akademije Oxford akcenat stavlja na overu prevedenih dokumenata od strane ovog stručnjaka, što je usluga koja je dostupna u svakom predstavništvu te institucije.

Zahvaljujući tome, svaki klijent dobija kompletno obrađen dokument, koji je sa zakonskog stanovišta u potpunosti validan, što znači da može ne samo biti predat nekoj službi, već i korišćen kad god za tim postoji potreba. Dužnost je svakog zainteresovanog, na uvid ovom stručnjaku da donese i originalna dokumenta ili da ih dostavi na tačno definisan način, a valjalo bi i da se o overi Apostille (Haškim) pečatom prethodno samostalno raspita.

Izuzev vozačke i saobraćajne dozvole, prevodilac i sudski tumač će odgovoriti na zahteve onih klijenata, kojima su potrebni prevodi radne i dozvole za boravak sa hebrejskog jezika na albanski, ali će propisno obraditi i sva ostala lična dokumenta (pasoš, venčani list, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu i druga).

Kada je to potrebno, oni prevode, odnosno propisno overavaju i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što se na prvom mestu odnosi na različite vrste potvrda i saglasnosti, zatim izjava i uverenja. U većini slučajeva, klijenti zahtevaju obradu za uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali isto tako i za potvrdu o visini primanja, potom za uverenje o nekažnjavanju, te saglasnost za zastupanje, kao i za potvrdu o stanju računa u banci, a ovi stručnjaci propisno obrađuju i sva ostala dokumenta tog tipa.

Takođe se podrazumeva da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktan prevod poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na albanski (statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, finansijski izveštaji, poslovne odluke i druga), a naravno da će prevesti i svaki dokument koji je zvanično svrstan kako u tehničku, tako i u tendersku i građevinsku dokumentaciju (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala nenavedena dokumenta koja su okarakterisana kao deo neke od pomenutih dokumentacija).

Neophodno je naglasiti i to da zainteresovani mogu pomenute stručnjake zadužiti i ako im je potreban prevod, odnosno overa bilo kog dokumenta koji se zvanično smatra delom medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i ostala), a svakako oni mogu da kompletnu obradu izvrše i za svaki onaj dokument koji je vezan za oblast nauke (rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti naučni radovi i mnoga druga).

Izuzev tekovina Evropske Unije, odnosno ugovora i sudskih žalbi, zatim sudskih rešenja i tužbi, zaposleni u ovoj instituciji kompletno obrađuju i punomoćje za zastupanje, sudske odluke i sertifikate, ali i presude o razvodu braka, potom licence, te sva ostala pravna akta.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa hebrejskog jezika na albanski, s tim što naravno po potrebi, obrađuju i sva ostala dokumenta koja se oblasti obrazovanja na određeni način tiču. A uz već pomenuti dokument, sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i diplomu i dodatak diplomi, zatim uverenje o položenim ispitima i seminarske, kao i diplomske radove, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena i potvrdu o prebivalištu, kao i sva ostala nenavedena dokumenta koja se tiču konkretne oblasti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje