Prevod sa hebrejskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na portugalski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hebrejskog na portugalski jezik

Osnovna informacija sa kojom mora biti upoznat svaki onaj klijent, kome je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na portugalski, jeste da ga u Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i dodatna usluga. Radi se o overi prevedenih dokumenata, koju će u skladu sa zakonskim odredbama i potrebnim ovlašćenjima da izvrše sudski tumači. Preciznije, oni će prvo da provere da li se preveden dokument i njegova sadržina u potpunosti poklapa sa originalom, a tek ako je to slučaj, staviće svoj pečat i zvanično potvrditi da su oni potpuno isti. Samim tim će obrađen dokument biti tretiran kao zakonski i pravno važeći, a njegov vlasnik će imati pravo da se u bilo kojoj situaciji njime koristi.

Ne samo da će prevodilac i sudski tumač obraditi u toj varijanti jezika sva lična dokumenta (pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, lična karta, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu i druga), već će odgovoriti i na zahteve koji se odnose na prevod dokumenata koja se podnose nadležnim službama (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i sve ostale vrste potvrda, zatim uverenja, saglasnosti i izjava).

Osobe koje su zainteresovane za obradu i ovih i svih ostalih dokumenata su obavezne da u potpunosti ispoštuju pravila vezano za dostavu materijala na prevod, što znači da treba originalna dokumenta tom prilikom ili da pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko određene kurirske službe ili da ih u poslovnicu konkretne institucije lično donesu.Prevođenje sa hebrejskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na hebrejski

Isto tako će na osnovu zahteva pojedinaca sudski tumači i prevodioci da obrade i sve vrste pravnih akata, to jest sva ona dokumenta koja imaju veze kako sa oblašću sudstva, tako i sa pravom. A uz tekovine Evropske Unije, sudske tužbe i odluke, oni kompletno obrađuju i punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i sertifikate, ali i ugovore različitih vrsta, zatim licence i sudska rešenja, kao i presude o razvodu braka, odnosno sve ostale vrste sudskih presuda i pravnih akata.

Postupak overe dokumenata je predviđen za sve sadržaje koji se u navedenoj varijanti jezika prevode, a samo za neke je obavezno izvršenje postupka nadovere. U tom slučaju će državni službenici, specijalnih odeljenja osnovnih sudova naše zemlje na konkretna dokumenta staviti Apostille pečat, koji je poznat i pod nazivom Haški. Upravo zato što ova vrsta overe nije u nadležnosti zaposlenih u pomenutoj instituciji se i savetuje vlasnicima dokumenata da se prvo obrati nadležnima, a kako bi bili dobro informisani, jer overa ovim pečatom ima uticaja na redosled koraka koji se preduzimaju tokom obrade određenog dokumenta. Dakle, oni su obavezni da pitaju da li je uopšte Apostille pečat na njihova dokumenta obavezno staviti, a u slučaju da jeste, moraju dobiti informaciju i o tome kada je to potrebno učiniti. Napominjemo da se za neka dokumenta overa Haškim pečatom vrši tek posle njihovog prevođenja u toj varijanti jezika i overe od strane ovlašćenog sudskog tumača, dok postoje i oni sadržaji kod kojih se postupak obrade razlikuje, jer se na njih prvo Haški pečat stavlja, a onda se i njegova i sadržina samog dokumenta prevode, pa se tek nakon toga pristupa overi pomenutog stručnjaka.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači obraditi i medicinsku dokumentaciju, a zainteresovanima su na raspolaganju kako direktni prevodi lekarskih nalaza sa hebrejskog jezika na portugalski, tako i specifikacija farmaceutskih proizvoda, potom uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i mnogih drugih trenutno nepomenutih dokumenata koja se smatraju delom tog tipa dokumentacije.Uz opciju da dođe u predstavništvo ove institucije i lično uzme dokumenta koja su prevedena i propisno overena, svaki klijent ima pravo da od zaposlenih u konkretnoj poslovnici zahteva isporuku kompletno obrađenih sadržaja na adresu. U tom slučaju će morati kurirska služba da izvrši dostavu, pa će prema svom cenovniku tu uslugu i naplatiti od klijenta direktno.

A pored svih pomenutih dokumenata, ovi stručnjaci su specijalizovani i za izvršenje kompletne obrade kako poslovne dokumentacije (statut preduzeća, fakture, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, revizorski izveštaji i sva ostala dokumenta koja se na poslovanje preduzetnika ili preduzeća odnose), tako i građevinske, ali i tehničke, odnosno dokumentacije za tendere (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta koja u njihov sastav ulaze).

Ističemo da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i kompletnu obradu bilo kog dokumenta u posebno kratkom roku, ali tada vlasnik sadržaja ima obavezu da ih skenira i pošalje elektronski, dok će originalna dokumenta samo u tom slučaju imati pravo kasnije da priloži na uvid.

Svakako klijenti mogu u okviru pomenute institucije da dobiju i prevod rezultata naučnih istraživanja sa hebrejskog jezika na portugalski, ali i svih ostalih sadržaja kako iz oblasti nauke, tako i iz domena obrazovanja. Izuzev svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju i naučnih radova, oni će prevesti, a onda i propisno overiti i diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i seminarske radove, ali i prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, diplomske radove i naučne patente, odnosno sve ostale sadržaje koji se na neki način tiču konkretnih oblasti.

Moramo obavestiti zainteresovane da su naši zaposleni specijalizovani i za pružanje usluge usmenog prevoda u toj varijanti jezika, pa će osim simultanog, po potrebi izvršiti i prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivno prevođenje. Inače tip ove usluge, koji će pomenuti stručnjaci primeniti prilikom organizacije neke manifestacije zavisi samo od njenih osnovnih karakteristika, pa se upravo od zainteresovanih i očekuje dostavljanje svih relevantnih informacija (mesto održavanja, način organizacije, trajanje i broj učesnika). Uz to, konkretna institucija u svojoj ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prema zahtevima zainteresovanih se vrše i direktni prevodi video i audio materijala sa hebrejskog jezika na portugalski, ali je isto tako klijentima omogućeno i da izaberu između usluge njihovog titlovanja, odnosno sinhronizovanja. Pored igranih filmova i to apsolutno bilo kog žanra, prevodilac i sudski tumač su spremni da stručno obrade i zabavne emisije, reklamne poruke i dokumentarne filmove, ali informativne, odnosno obrazovne i dečije televizijske ili radijske emisije, kao i animirane filmove, serije i crtaće, to jest bilo koju drugu vrstu što audio sadržaja, što video.

Naravno da će oni maksimalno profesionalno ispuniti očekivanja svakoga, kome su u ovoj varijanti jezika potrebni prevodi plakata, vizit kartica i reklamnih flajera, odnosno kataloga, PR tekstova i brošura, ali i reklamnih letaka i svih ostalih marketinških sadržaja.

Prilikom prevođenja web sajtova, internet prodavnica, ali i online kataloga i ostalih web sadržaja se uz osnovnu uslugu vrši i njihova profesionalna optimizacija. Zahvaljujući odličnom poznavanju pravila primene alata poznatih SEO (Search Engine Optimisation), navedeni stručnjaci sadržinu svih web materijala prilagođavaju u potpunosti onim pravilima, koja važe u okviru pretraživača, a kako bi ih on u što kraćem roku prepoznao kao apsolutno najbolje rezultate za tačno utvrđene i izraze i reči. Jednostavnije rečeno, na prvoj strani rezultata pretrage se isključivo nalaze sadržaji koji su pravilno optimizovani, a što itekako dobro utiče na poslovanje. Takođe, ovi stručnjaci mogu u bilo kom trenutku da pristupe i prevođenju softvera, to jest da propisno obrade kako aplikacije bilo koje vrste, tako isto i programe.

Osim članaka iz novina, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i ma koju vrstu časopisa, a biće izvršeni i direktni prevodi naučnih i popularnih tekstova sa hebrejskog jezika na portugalski. Naravno da će oni u toj kombinaciji jezika prevesti i romane, odnosno pesme i beletristiku, ali i bilo koje književno delo koje se smatra poetskim ili proznim, kao i udžbenike.

Ističemo da osobe koje su zainteresovane za obradu navedenih sadržaja nisu obavezne njihove originale na uvid da dostave, kao što se to zahteva od klijenata prilikom obrade dokumenata, pa je postupak mnogo lakši. Tačnije, oni ih mogu poslati na obradu, ali i preuzeti nakon završetka prevođenja, preko mejl adrese, s tim što mogu izabrati i neki drugi način koji je u opticaju.

Uz sve usluge koje se odnose na prevođenje sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, to jest na usluge usmenog prevoda, ova institucija obezbeđuje zainteresovanima i izvršenje kompletne redakture za bilo koju vrstu sadržaja. Iako se, generalno govoreći prevođenje sa hebrejskog jezika na portugalski nalazi u ponudi retko koje institucije, svakako postoje pojedinci koji tvrde da su specijalizovani za tu uslugu. A vrlo često se događa da klijenti ne budu zadovoljni njenim kvalitetom, odnosno da dobiju obrađene sadržaje u kojima ima grešaka, pa ih ne mogu koristiti. Utom slučaju, lektori i korektori, koji su u svakom predstavništvu ove institucije zaposleni imaju obavezu da te propuste isprave i da prethodno obrađene materijale prilagode portugalskom jeziku, a kako bi njihovi vlasnici bili u mogućnosti da se tim sadržajima služe, kada za tim budu imali potrebu.

Prevod punomoćja za zastupanje sa hebrejskog jezika na portugalski

Izuzev punomoćja za zastupanje, zaposleni u bilo kom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše i direktno prevođenje tekovina Evropske Unije sa hebrejskog na portugalski jezik, a zatim i overu prevedenog bilo kog pravnog akta (sertifikati svih vrsta, presude o razvodu braka, sudska rešenja, sudske odluke, licence, sudske žalbe, ugovori, sudske tužbe i sva ostala dokumenta iz domena prava i sudstva).

Vrlo je važno da svako ko želi u navedenoj varijanti jezika da dobije pravilno obrađen bilo koji dokument, ispoštuje pravilo o dostavljanju materijala, što znači da će morati originalna dokumenta tom prilikom ili da pošalje na jedan od predviđenih načina ili da ih donese, jer sudski tumač mora tokom postupka overe da ih uporedi sa prevedenim sadržajima.

Samim tim što overa Apostille pečatom ili takozvanim Haškim nije u zvaničnoj nadležnosti zaposlenih pomenute institucije, trebalo bi svaki klijent pojedinačno prvo da se obrati institucijama koje su za njeno izvršenje zadužene i da dobije sve neophodne informacije o tome za određena dokumenta.

Svakako će prevodilac i sudski tumač, onda kada se to od njih zahteva, izvršiti i prevod potvrde o redovnom školovanju sa hebrejskog na portugalski jezik, zatim rezultata naučnih istraživanja i diplome i dodatka diplomi, ali i bilo kog drugog dokumenta, odnosno materijala koji se tiče nauke ili obrazovanja (svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni radovi bilo koje tematike, prepis ocena, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima i svi ostali sadržaji koji su za konkretne oblasti vezani).

Ukoliko to bude bilo potrebno, kompletno će obraditi kako potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o stalnom zaposlenju, tako i saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o visini primanja, ali i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uopšteno govoreći, sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se prvenstveno odnosi na različite vrste uverenja i potvrda, ali i saglasnosti i izjava.

Pored toga, dostupni su i direktni prevodi ličnih dokumenata sa hebrejskog na portugalski jezik (izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i sva ostala lična dokumenta), a sudski tumači i prevodioci odgovaraju profesionalno i na zahteve pojedinaca vezano za obradu svih onih dokumenata koja ulaze u sastav bilo tenderske, bilo građevinske ili tehničke dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta koja su deo bilo koje od pomenutih vrsta dokumentacija).

Predviđeno je da ovi stručnjaci kompletno obrade i lekarske nalaze, potom dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te svaki drugi dokument koji je u medicinsku dokumentaciju svrstan prema slovu zakona.

Izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, godišnjih poslovnih izveštaja i faktura, sudski tumač i prevodilac mogu da urade i direktan prevod osnivačkog akta preduzeća sa hebrejskog na portugalski jezik, a zatim i da taj dokument overe. Takođe će obraditi i finansijske poslovne izveštaje, statut preduzeća i poslovne odluke, ali i revizorske izveštaje i sva ostala dokumenta koja se na neki način odnose na poslovanje, to jest koja su svrstana u poslovnu dokumentaciju.

Profesionalno prevođenje aplikacija i programa sa hebrejskog na portugalski jezik

Da bi prevod softvera za hebrejskog jezika na portugalski bio profesionalan, pobrinuće se visokokvalifikovani i iskusni prevodioci i sudski tumači, koji su zaposleni u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A sem toga, oni će stručno obraditi i web sajtove, ali isto tako i internet prodavnice, kao i online kataloge i sve ostale materijale koji su vezani za računare, odnosno koji se mogu videti na internetu. Tokom postupka njihovog prevođenja, a kada je to u skladu sa zahtevima sadržaja, oni će implementirati i pravila koja se odnose na optimizaciju, što znači da će primeniti alate poznate kao Search Engine Optimisation, to jest SEO. Krajnji cilj takvog postupka obrade internet materijala jeste njihovo usklađivanje sa zahtevima pretraživača, a što dovodi do dostizanja mnogo bolje pozicije u okviru opšte pretrage i to za prethodno tačno određene reči ili izraze. Zapravo će vlasnici tih sadržaja osetiti značajan boljitak u poslovanju i to vrlo brzo, jer će veliki broj potencijalnih korisnika i klijenata moći da dobije sve potrebne informacije o njima.

Takođe će sudski tumač i prevodilac, u skladu sa zahtevima pojedinaca da izvrše i direktno prevođenje udžbenika sa hebrejskog jezika na portugalski, a po potrebi će obraditi i svako književno delo, koje prethodno propisno bude dostavljeno na prevod. Specijalizovani su i za prevođenje ilustrovanih, zatim dečijih i stručnih časopisa, kao i članaka iz novina, bez obzira kojom tematikom se oni bavili.

Prilikom organizacije neke manifestacije ili bilo koje vrste događaja, pomenuti stručnjaci mogu da primene kako šapatni i konsekutivni, tako i simultani prevod sa hebrejskog jezika na portugalski. Konkretna institucija je specijalizovana i za iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, a ta usluga se nudi po vrlo povoljnim uslovima i to svim klijentima za čiju manifestaciju bude predviđena primena baš tog tipa usmenog prevoda. Ističemo da se definisanje vrste usluge za određeni događaj vrši na osnovu podataka o njegovom trajanju, zatim o mestu održavanja i broju lica, koja bi trebalo da budu prisutna, pa se od zainteresovanih očekuje da upravo te informacije ovim stručnjacima dostavi. Odmah po prijemu će oni pristupiti profesionalnoj analizi, te će i utvrditi koja tačno vrsta usmenog prevoda će pružiti maksimum u datoj situaciji, odnosno koja od svih tih usluga će omogućiti učesnicima i organizatoru da bez ikakvih poteškoća prate određenu manifestaciju.

Direktni prevodi tekstova sa hebrejskog jezika na portugalski

Tematika tekstova za koje klijenti budu zahtevali prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti se može ticati, praktično rečeno bilo koje naučne discipline, kako iz domena društvenih nauka, tako i prirodnih. Pored toga što će sudski tumači i prevodioci ostvariti zahtev pojedinaca vezano za obradu tekstova iz oblasti turizma, psihologije i obrazovanja, oni će izvršiti i prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije sa hebrejskog na portugalski jezik. Sem toga, prevešće i tekstove koji se bave tematikom vezano za informacione tehnologije, filozofiju i nauku, ali i finansije, politiku i komunikologiju, zatim bankarstvo, medicinu i menadžment, odnosno sociologiju, ekonomiju i farmaciju, te marketing, politiku i mnoge druge naučne discipline.

Svakako su oni specijalizovani za prevođenje reklamnih brošura i flajera sa hebrejskog na portugalski jezik, odnosno svih ostalih marketinških materijala. A uz već pomenute, stručno će obraditi i vizit kartice, kao i reklamne letke, zatim PR tekstove, kataloge i plakate, ali i sve ostale sadržaje koji se tiču na neki način reklamiranja. Osim pravila prevodilačke struke, oni će se pridržavati i smernica koje važe u oblasti marketinga, a sa kojima su naravno adekvatno upoznati. Određenu reklamnu poruku, koju većina tih sadržaja nosi, će oblikovati tako da bude jasna svim osobama koje se služe portugalskim jezikom, a koje će biti u dodiru sa konkretnim materijalima.

Usluge lekture i korekture su, takođe dostupne u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a na raspolaganju su onim klijentima koji su uslugu prevoda u ovoj varijanti jezika dobili u okviru bilo koje druge namenske institucije ili, pak od strane nekoga ko smatra da je kvalifikovan, ali u prevedenim materijalima ipak postoje propusti. Upravo njih će tokom postupka redakture, iskusni korektori i lektori ispraviti, a tako da oni budu u potpunosti usklađeni sa pravilima koja važe u portugalskom jeziku.

Naravno da shodno zahtevu pojedinaca mogu da budu izvršeni i direktni prevodi dokumentarnih i igranih filmova sa hebrejskog na portugalski jezik, s tim da će prevodilac i sudski tumač obraditi isto tako i serije, zabavne i obrazovne emisije, kao i reklamne poruke, odnosno crtane filmove, ali i animirane, te informativne i ostale vrste emisija, te bilo koji drugi video i audio sadržaj. Takođe, navedena institucija svim klijentima omogućuje i izvršenje usluge kako profesionalne sinhronizacije, tako isto i titlovanja prethodno navedenih materijala.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje