Prevod sa hebrejskog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na japanski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa hebrejskog na japanski jezik

Kako bi izašli u susret zahtevima svakog pojedinačnog klijenta, prevodioci i sudski tumači navedenu uslugu mogu da pruže maksimalno profesionalno, bez obzira da li je u pitanju opcija koja uključuje usmeno prevođenje sa hebrejskog jezika na japanski ili se radi o obradi dokumenata različite vrste, odnosno bilo kog drugog sadržaja u pisanoj varijanti.

Mora biti napomenuto na samom početku da oni pružaju kompletnu obradu kako svih ličnih dokumenata (vozačka i saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak i ostala), tako i svih onih dokumenata koja važe za pravna akta (tekovine Evropske Unije, licence, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, ugovori, sertifikati, sudske presude, sudske žalbe i ostala dokumenta iz domena sudstva ili prava), a nakon što budu izvršili njihov prevod u toj varijanti jezika, oni će na osnovu dozvola koje poseduju, da urade i overu prevedenih dokumenata.

Zapravo se radi o stavljanju pečata sudskog tumača na prethodno prevedena dokumenta, kako bi se na taj način iznela potvrda da je njihova sadržina sasvim ista kao i sadržina originalnih dokumenata.Prevođenje sa hebrejskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na hebrejski

Ističemo da je postupak overavanja sasvim precizno definisan važećim pravilima, tako da sudski tumač mora pri sebi imati i originalan dokument, jer će pre overe morati da ga uporedi sa prevodom. Zato bi svaki klijent, koji je zainteresovan za direktan prevod dokumenata sa hebrejskog jezika na japanski, morao da donese originalna dokumenta u jednu od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest da to učini preko kurirske službe.

Osim pomenutih, sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za kompletnu obradu bilo kog dokumenta, koji pojedinac nakon toga treba da preda određenoj nadležnoj instituciji, što podrazumeva prevod svih tipova uverenja i saglasnosti, odnosno potvrda i izjava (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i mnoga druga).

Svakako će biti ispunjen zahtev i onih klijenata, kojima su potrebni direktni prevodi ma kog dokumenta u ovoj varijanti jezika u kratkom roku, a kada se postupak dostavljanja donekle razlikuje. Naime, da bi prevodilac i sudski tumač u potpunosti ostvarili zahtev klijenata, te zaista brzo uradili prevod, odnosno overu za bilo koji dokument, klijent će morati da prvo pošalje sadržaje preko zvanične mejl adrese ove institucije, a originale će posle toga priložiti na način koji je ujedno i najbrži.Naročito je važno da klijenti budu obavešteni da se onaj postupak, koji uključuje overu Apostille, to jest onom vrstom pečata koja nosi naziv i Haški, ne nalazi u nadležnosti ovih stručnjaka. A da bi celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta bio maksimalno pojednostavljen, valjalo bi da vlasnik konkretnih sadržaja prvo zatraži informacije o stavljanju navedenog pečata, a to može isključivo da učini ukoliko kontaktira institucije u čijoj je nadležnosti takozvani postupak nadovere. Zapravo je potrebno da se obrati namenskim odeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije, te da pita da li je Haški pečat na njegova dokumenta obavezno staviti, to jest u kom trenutku bi trebalo ta vrsta overe za određene sadržaje da bude izvršena (neposredno pre prevođenja, odnosno overe sudskog tumača ili tek po završetku obrade od strane tih stručnjaka).

Naravno da zaposleni u okviru navedene institucije mogu biti angažovani i ako je potrebno da klijent dobije direktan prevod medicinske dokumentacije sa hebrejskog jezika na japanski. A u tom slučaju, osim specifikacija farmaceutskih proizvoda, profesionalni prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju kako lekarske nalaze, tako i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koja čine taj tip dokumentacije.

Ističemo da će oni, u skladu sa važećim pravilima, obraditi i sadržinu poslovne dokumentacije (fakture, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji i druga), ali će naravno prevesti, odnosno overiti i uputstvo za rukovanje, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda, to jest svaki drugi dokument koji nije pomenut, a svrstan je prema pravilima bilo u tehničku ili tendersku, bilo u građevinsku dokumentaciju.

Trebalo bi da svaki klijent odabere koji od dostupnih načina za preuzimanje kompletno obrađene dokumentacije ili dokumenata mu najviše odgovara, jer su u opticaju dve mogućnosti. Ako se ne opredeli za onu koja uključuje njegov dolazak u predstavništvo ove institucije i lično preuzimanje obrađenih sadržaja, može izabrati opciju da mu ih kurirska služba na željenu adresu dostavi. Ističemo da je u pitanju usluga koja se tretira kao dodatna, budući da u cenu obrade dokumenata nije uračunata, a klijent se o visini nadoknade može informisati u kurirskoj službi, sa kojom navedena institucija ima saradnju.

Isto tako, sudski tumač i prevodilac mogu da u optimalnom roku prevedu i overe kako rezultate naučnih istraživanja i naučne patente i radove, to jest sva dokumenta iz domena nauke, tako i one sadržaje koji se tiču oblasti obrazovanja. A ne samo da će biti izvršeni direktni prevodi svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole sa hebrejskog jezika na japanski, odnosno diplome i dodatka diplomi, već će oni omogućiti klijentima i da dobiju kompletno obrađene kako seminarske radove i nastavne planove i programe fakulteta, tako isto i prepis ocena, diplomske radove i potvrdu o redovnom školovanju, ali i uverenje o položenim ispitima i mnoge druge materijale koji se obrazovanja tiču.

Svi sadržaji koji su svrstani u oblast marketinga, kao što su recimo vizit karte, PR tekstovi i katalozi, odnosno reklamni flajeri, potom brošure, reklamni leci i plakati, ali i svi ostali, će shodno zahtevima klijenata svakako da budu prevedeni u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.

Pojedinci koji to budu zahtevali, mogu od pomenutih stručnjaka da dobiju i profesionalno obrađene kako novinske članke i časopise svih vrsta (ilustrovani, dečiji, stručni i ostali), tako i književna dela, odnosno udžbenike, ali i stručne, te popularne tekstualne sadržaje, ma ko je složenosti, tematike i dužine.

Predviđeno je da sudski tumači i prevodioci odgovore adekvatno i na zahteve klijenata vezano za direktno prevođenje online kataloga i veb sajtova sa hebrejskog jezika na japanski, odnosno internet prodavnica, zatim softvera (svi tipovi aplikacija i programa), kao i ostalih internet, odnosno sadržaja koji su za računare vezani. Isključivo u skladu sa karakteristikama materijala za koji se zahteva obrada, ovi stručnjaci vrše i njihovu optimizaciju, to jest tokom prevođenja primenjuju i alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation).

Profesionalna korektura, ali i lektura je tek jedna među uslugama, koje mogu zaposleni u bilo kom predstavništvu navedene institucije da izvrše, a ukoliko to klijenti zahtevaju. Pravila koja podrazumeva redaktura materijala se, zapravo primenjuju onda kada je neophodno da korektori i lektori prilagode loše prevedene sadržaje bilo koje vrste pravilima japanskog jezika, te da njihovim vlasnicima na taj način omoguće nesmetano korišćenje.

Trebalo bi da svaki pojedinac dostavi željene materijale elektronski, to jest na mejl adresu najbliže poslovnice, a podrazumeva se da će ih tako i preuzeti. Ipak mora biti napomenuto da su takođe dostupne i mnoge druge opcije, kako za preuzimanje, tako isto i za slanje, a pojedinac koji je za njih zainteresovan bi trebalo relevantne informacije da zatraži u izabranom predstavništvu te institucije.

Da bi prevodioci i sudski tumači mogli da pruže usmeni prevod sa hebrejskog jezika na japanski, koji će u potpunosti ispuniti zahteve i potrebe kako učesnika određene manifestacije, tako i organizatora, potrebno je da zainteresovani klijent dostavi sve moguće informacije o njenoj organizaciji. Radi se o tome da oni pružaju i prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika i konsekutivni, kao i simultani, pa odabir adekvatne usluge zavisi primarno od toga koliko bi događaj trebalo da traje i koliko ljudi će tada biti prisutno, odnosno od osobenosti samog prostora u kome bi on trebalo da bude održan. Sve te podatke klijent će dostaviti zaposlenima u konkretnom predstavništvu, a oni će onda da ih analiziraju i na osnovu njih procene koji tip usmenog prevoda će ovi stručnjaci da primene.

Svi oni klijenti kojima su potrebni profesionalni prevodi audio i video materijala sa hebrejskog jezika na japanski, u sklopu bilo kog predstavništva pomenute institucije mogu da zahtevaju i njihovu završnu obradu, budući da se nudi kako se sinhronizacija svih takvih sadržaja, tako i njihovo titlovanje. Postupak njihove obrade je vrlo jednostavan, jer prvo prevodioci i sudski tumači rade svoj deo posla, to jest prevode kako serije, dokumentarne i animirane filmove, zatim reklamne poruke i informativne emisije, tako i crtane, odnosno igrane filmove, ali i emisije obrazovnog i zabavnog karaktera, te sve ostale vrste što audio, što video materijala, a posle toga svaki klijent pojedinačno bira između dve ponuđene dodatne usluge.

Direktni prevodi medicinskih tekstova sa hebrejskog na japanski jezik

Ne samo stručne tekstualne sadržaje, čija tema je vezana za oblast medicine, već isto tako i one koji će biti na raspolaganju većem broju čitalaca će profesionalni prevodioci i sudski tumači, zaposleni u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, prevesti u navedenoj varijanti jezika. Naravno da će se oni pobrinuti da izrade i direktan prevod ekonomskih tekstova sa hebrejskog jezika na japanski, ali i onih koji se bave tematikom vezano za oblasti farmacije, ekologije i zaštite životne sredine i politike, zatim finansija i obrazovanja, ali i medicine, bankarstva i prava. Klijentima će omogućiti profesionalan prevod i za sve one tekstualne materijale, koji su fokusirani na oblasti građevinske industrije i informacionih tehnologija, odnosno menadžmenta i filozofije, ali i komunikologije, te sociologije i marketinga, kao i svih ostalih nenavedenih naučnih disciplina, bez obzira da li se primarno tiču prirodnih nauka ili društvenih.

Kako postoje i pojedinci, ali i institucije koje navode da mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade sadržaje različite vrste, a to ipak ne učine profesionalno, neophodno je da takvi sadržaji u skladu sa pravilima struke budu u potpunosti ispravljeni. Tada se primenjuje takozvana redaktura materijala, što je usluga za čije izvršenje su isključivo u ovoj instituciji zaduženi lektori i korektori, iza kojih je dugo godina rada. Najpre će oni ustanoviti koje sve greške u prevedenim materijalima postoje, a onda će i da ih isprave, te da tako vlasnicima konkretnih sadržaja pruže mogućnost da ih primenjuju u svakoj situaciji, jer će biti usklađeni sa pravilima japanskog jezika.

Zainteresovanima je na raspolaganju i usmeno prevođenje sa hebrejskog jezika na japanski, a tom prilikom sudski tumači i prevodioci primenjuju kako simultano i konsekutivno, tako isto i takozvano prevođenje uz pomoć šapata u konkretnoj varijanti jezika. Stvar je u tome da je potrebno prvo pažljivo proučiti osnovne karakteristike same manifestacije, odnosno primarno one informacije koje se odnose na broj predviđenih učesnika i njeno trajanje, pa tek onda odlučiti koju od ponuđenih usluga će ovi stručnjaci tada primeniti.

Dobro bi bilo naglasiti i to da zaposleni u ovoj instituciji mogu da obrade kako ilustrovane časopise, tako i dečije, ali i stručne, kao i članke iz novina. Naravno da će na osnovu zahteva klijenata, biti urađeni i direktni prevodi romana sa hebrejskog jezika na japanski, s tim da će svakako prevodilac i sudski tumač obraditi i bilo koje drugo književno delo, kao i udžbenike.

Prevođenje reklamnih materijala sa hebrejskog jezika na japanski

Sve one sadržaje koji služe da bi se prezentovao neki događaj ili rad određene firme, odnosno proizvod ili usluga, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu u konkretnoj jezičkoj varijanti da prevedu ako se to od njih zahteva. Svakako će oni u skladu sa željama i potrebama zainteresovanih izvršiti kako direktan prevod PR tekstova sa hebrejskog na japanski jezik, odnosno reklamnih brošura i kataloga, tako isto i plakata, zatim letaka i flajera, ali i vizit kartica i svih ostalih materijala koji su za konkretnu oblast vezani. Uzevši u obzir da se radi o posebno specifičnoj vrsti sadržaja, to je naročito važno da klijenti znaju da se fokus obrade usmerava na oblikovanje reklamne poruke, koja se u njima nalazi i to upravo u duhu ciljanog jezika.

Podrazumeva se, isto tako da klijent može navedene stručnjake zadužiti i ukoliko su mu potrebni prevodi informativnih emisija sa hebrejskog na japanski jezik, ali i igranih filmova, reklamnih poruka i zabavnih emisija, potom serija i dokumentarnih, te crtanih i animiranih filmova, kao i svih ostalih što audio sadržaja, što video. Najvažnije je naglasiti da je na raspolaganju apsolutno svima, koji su za pomenutu uslugu zainteresovani i mogućnost da u bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaduže specijalizovane stručnjake, a kako bi pomenute materijale dobili ili sinhronizovane ili titlovane.

Bitno je napomenuti i to da sudski tumači i prevodioci mogu adekvatno i profesionalno da odgovore i na zahteve svih onih klijenata, kojima je potrebno direktno prevođenje internet sadržaja sa hebrejskog na japanski jezik. A u tom slučaju će oni maksimalno stručno da prevedu kako online prodavnice i web sajtove, odnosno programe, tako isto i internet kataloge, zatim različite vrste aplikacija, te sve ostale online materijale, to jest one koji su za računare i internet vezani. Tom prilikom će nastojati da što pravilnije primene one alate, koji su poznati kao seo SEO (Search Engine Optimisation), a čija je osnovna svrha usmerena na dostizanje bolje pozicije konkretnih sadržaja na internetu i uopšteno, u polju pretrage.

Prevod dozvole za boravak sa hebrejskog na japanski jezik i overa sudskog tumača

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači omogućiti zainteresovanima da dobiju kompletno obrađenu kako dozvolu za boravak, tako i radnu i vozačku, ali i saobraćajnu dozvolu, kao i sva ostala lična dokumenta. Tako će oni izvršiti profesionalan prevod pasoša i lične karte sa hebrejskog jezika na japanski, odnosno potvrde o prebivalištu i izvoda iz matične knjige venčanih, potom krštenice i izvoda iz matične knjige umrlih, te uverenja o državljanstvu i drugih ličnih dokumenata, a nakon toga će da pristupe postupku njihove overe.

Uzevši u obzir da je sudski tumač, inače ovlašćen od strane državnih institucija za postupak overe, obavezan da ispoštuje pravilo, to jest da pre overavanja bilo kog prevedenog dokumenta uporedi njegovu sadržinu sa originalom, to znači da će svaki klijent biti dužan upravo da originalna dokumenta njemu na uvid i dostavi.

Poželjno je, takođe i da potpuno samostalno od nadležnih institucija zatraži podatke o postupku nadovere za konkretna dokumenta. Naime, ona uključuje stavljanje Haškog pečata, čiji je Apostille drugačiji naziv, a nadležnost za njeno izvršenje imaju zaposleni u namenskim odeljenjima osnovnih sudova naše zemlje.

Na osnovu zahteva pojedinaca, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade bilo koji dokument koji bi trebalo da bude određenoj nadležnoj instituciji predat, tako da će oni kompletno obraditi svaku vrstu izjave, kao i saglasnosti i potvrde, ali i uverenja. Svakako će, pored ostalog biti izvršeni prevodi saglasnosti za zastupanje sa hebrejskog jezika na japanski, odnosno potvrde o visini primanja i potvrde o slobodnom bračnom stanju, ali i uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o stanju računa u banci, zatim potvrde o stalnom zaposlenju i svih ostalih vrsta pomenutih dokumenata.

Uz to, zaposleni u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da prevedu, a posle toga izvrše i propisnu overu, svih onih dokumenata koja ulaze u sastav kako medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala), tako isto i poslovne dokumentacije (statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, fakture i bilo koji drugi dokument koji je na neki način vezan za poslovanje kako preduzetnika, tako i ma kog pravnog lica).

U slučaju da se to od njih zahteva, profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktno prevođenje presuda o razvodu braka sa hebrejskog jezika na japanski, ali će svakako odgovoriti i na zahteve koji se odnose na kompletnu obradu bilo kog drugog pravnog akta. Izuzev ugovora, sudskih žalbi i punomoćja za zastupanje, oni će prevesti, pa onda i overiti sudske odluke, kao i tekovine Evropske Unije, potom sudske tužbe, sertifikate i licence, ali i sudska rešenja i svaki drugi dokument, koji je za oblast prava i sudstva vezan, te se tretira kao pravni akt.

Dostupna je i kompletna obrada laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, kao i deklaracija proizvoda, potom građevinskih projekata i uputstava za rukovanje, to jest svih onih dokumenata koja su prema pravilniku svrstana kako u tehničku i dokumentaciju za tendere, tako isto i u građevinsku.

Naravno da će prevodilac i sudski tumač, a u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata ove institucije, izvršiti i profesionalan prevod prepisa ocena sa hebrejskog jezika na japanski, odnosno svih ostalih dokumenata iz domena obrazovanja (svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima i ostala), ali će svakako propisno obraditi i različite sadržaje koji se tiču nauke, kao što su recimo rezultati naučnih istraživanja i naučni patenti. Takođe, napominjemo da oni mogu ispuniti očekivanja i onih pojedinaca, kojima je u ovoj varijanti jezika potrebna obrada kako za diplomske, tako i za seminarske, ali i naučne radove, a njihova tematika može biti raznovrsna, to jest vezana za ma koju naučnu disciplinu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje