Prevod sa hebrejskog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na italijanski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa hebrejskog jezika na italijanski

Svi klijenti koji su za profesionalan prevod različitih sadržaja u ovoj varijanti jezika zainteresovani, najpre moraju biti obavešteni da Prevodilački centar Akademije Oxford posluje u skoro svakom gradu naše zemlje. Izuzev na nekoliko beogradskih opština, predstavništva ove specijalizovane institucije se nalaze i u Nišu, Jagodini i Subotici, zatim u Kragujevcu, Novom Sadu i Kraljevu, ali i u Mladenovcu, Ćupriji i u brojnim većim i manjim gradovima.

Tako je prevod sa hebrejskog na italijanski jezik dostupan, praktično rečeno svakom stanovniku naše zemlje, a visokokvalifikovani sudski tumači i prevodioci, koji su u konkretnoj instituciji zaposleni, pružaju oba tipa te usluge. Pored obrade bilo kog sadržaja u pisanom obliku, oni će izvršiti i konsekutivni, šapatni i simultani prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Zvanično će biti određeno koja od tih vrsta usluge bi trebalo da bude primenjena, tek nakon što ovi stručnjaci budu dobili relevantne informacije o samoj manifestaciji za koju bi trebalo da budu angažovani. Najvažnije je da se pažljivo analiziraju podaci o trajanju, ali i o broju osoba koje bi trebalo da uzmu učešće, kao i o karakteristikama te manifestacije. Bitno je naglasiti i to da svi koji su zainteresovani, imaju mogućnost u okviru poslovnica navedene institucije da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja će u potpunosti ispuniti zahteve i same manifestacije i njenih učesnika, odnosno organizatora.

Kada su u pitanju direktni prevodi video i audio materijala sa hebrejskog jezika na italijanski, zainteresovanima je ponuđena mogućnost i za dodatne usluge, budući da konkretna institucija zapošljava stručnjake specijalizovane kako za njihovu sinhronizaciju, tako isto i za titlovanje. A po tom principu će sudski tumači i prevodioci obraditi, između ostalog sve vrste filmova (crtani, igrani, animirani i dokumentarni), ali i reklamne poruke, potom emisije različite tematike i namene (dečije, obrazovne, informativne, zabavne i ostale), kao i serije, te mnoge druge vrste video, odnosno audio materijala.Prevođenje sa hebrejskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na hebrejski

Klijenti će pomenute stručnjake moći da zaduže i ukoliko je potrebno da prevedu tekstualne materijale najrazličitije tematike, zatim namene i dužine, a u skladu sa zahtevima oni mogu da prevedu i članke iz novina, kao i časopise, odnosno književna dela i udžbenike.

Profesionalno prevođenje marketinških materijala sa hebrejskog na italijanski jezik je isto jedna od usluga, koju zaposleni navedene institucije mogu da izvrše. Pored PR tekstova, prevodilac i sudski tumač mogu da maksimalno stručno obrade i reklamne flajere, vizit kartice i brošure, zatim plakate, kataloge i reklamne letke, ali i uopšteno govoreći sve ostale sadržaje koji su fokusirani na reklamiranje.

Da bi prevod internet materijala u toj kombinaciji jezika mogao da se smatra profesionalnim, neophodno je da on bude izvršen u skladu sa pravilima pretrage, to jest da bude profesionalno optimizovan. Upravo iz tog razloga, stručnjaci koje zapošljava navedena institucija primenjuju sva ona pravila koja su poznata kao SEO (Search Engine Optimisation). A izuzev veb sajtova, oni će obraditi i različite vrste programa, kao i online kataloge, ali i internet prodavnice, odnosno aplikacije i uopšteno, bilo koju vrstu sadržaja koja se tiče računara ili interneta.U principu postoji više načina za dostavljanje svih tih materijala, kao i za njihovo preuzimanje po završetku obrade, ali se svakako većina klijenata najčešće odlučuje da to učini elektronski, jer je tako i najbrže.

Pored prevoda svih pomenutih sadržaja, ova institucija omogućuje zainteresovanima i angažovanje stručnih korektora i lektora, zarad izvršenja usluge redakture. Uopšteno govoreći, oni su specijalizovani za primenu svih onih pravila koja navodi lektura, ali i korektura, te će u najkraćem mogućem roku da isprave greške koje u prevedenim materijalima bilo koje vrste postoje.

Obrada dokumenata je specifična zato što nije dovoljno samo njihovu sadrži prevesti da bi se smatrali validnim, već je bilo važno da bude izvršena i overa. Svakako će zvanično ovlašćeni sudski tumač prvo morati da uporedi prevod bilo kog dokument sa njegovim originalnom, jer je izuzetno značajno da se on uveri u njihovu istovetnost, pa će nakon toga i da stavi svoj pečat na preveden dokument.

Osnovni uslov za izvršenje usluge overe jeste dostavljanje originalnih sadržaja tom stručnjaku na uvid, pa se klijent obavezuje da to i učini. A pored mogućnosti da originalna dokumenta dostavi preporučenom poštanskom pošiljkom, može ih i lično doneti u najbliže predstavništvo ili poslati preko kurirske službe.

Uz sve dokumenta koja se podnose različitim nadležnim institucijama (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja i ostale vrste izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja), sudski tumač i prevodilac vrše i direktan prevod pravnih akata sa hebrejskog na italijanski jezik (licence, sudske presude, punomoćje za zastupanje, ugovori, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske žalbe odluke, tužbe i ostala dokumenta iz domena sudstva ili prava).

Ako se bude javila potreba da ma koji dokument bude kompletno obrađen u posebno kratkom roku, klijent bi trebalo kasnije originale na uvid da dostavi, a prvo da ih skenira i na mejl adresu konkretne poslovnice pošalje.

Svakako, zainteresovani mogu da dobiju i kompletno obrađenu kako medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvod,a dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala), tako i poslovnu (osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, fakture, statut preduzeća, poslovne odluke, finansijski izveštaji i mnoga druga), ali i građevinsku, tehničku i tendersku ( građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i bilo koji drugi dokument koji u njihov sastav ulazi).

Podrazumeva se da će vlasnik dokumenata izabrati da li mu više odgovara da u prostoriju konkretne poslovnice lično dođe i izvrši na taj način preuzimanje obrađenih materijala ili će se opredeliti za opciju njihovog dostavljanja na adresu. A ako mu više ta varijanta odgovara. mora biti informisan da je u pitanju dodatna usluga, što automatski znači da se ona naplaćuje potpuno odvojeno od prevoda, to jest overe konkretnih sadržaja.

Nastavne planove i programe fakulteta, kao i diplomu i dodatak diplomi, odnosno prepis ocena, ali i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, zaposleni ove institucije mogu propisno da obrade. Svakako su dostupni i direktni prevodi potvrda o redovnom školovanju sa hebrejskog na italijanski jezik, ali i uverenja o položenim ispitima, s tim da sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, a po potrebi i diplomske, odnosno seminarske radove. Sem toga, oni su specijalizovani i za stručnu obradu kako naučnih patenata, tako i rezultata naučnih istraživanja, ali i naučnih radova, te mnogih drugih dokumenata i svih ostalih materijala koji su za oblast nauke na određeni način vezani.

Overa Apostille pečatom se isključivo nalazi u nadležnosti državnih institucija, tačnije određenih odeljenja osnovnih sudova Republike Srbije, a bilo bi dobro da svaki klijent pojedinačno dobije relevantne informacije o toj vrsti overe za konkretna dokumenta. Da pojednostavimo sve ovo, Haški pečat kako se on još naziva, se stavlja samo na dokumenta za koja to određuje aktuelni zakon, a i za njih se  taj tip overe uvek izvršava na precizno definisan način. Budući da nije u njihovoj nadležnosti, članovi tima izabrane poslovnice nisu dužni te informacije da poseduju, odnosno da ih daju zainteresovanim klijentima. Zato i jeste poželjno da svako od njih pojedinačno prvo kontaktira ovlašćene službe, te da sazna da li je ta overa neophodna i na koji način se za konkretna dokumenta mora izvršiti.

Ne samo da će biti ostvareni zahtevi pojedinaca vezano za prevođenje izvoda iz matične knjige rođenih sa hebrejskog na italijanski jezik, nego će isto tako prevodilac i sudski tumač obraditi kompletno i bilo koji drugi lični dokument. A osim pomenutog, klijentima će obezbediti prevod i overu kako za uverenje o državljanstvu, pasoš i potvrdu o prebivalištu, odnosno ličnu kartu i radnu dozvolu, tako i za izvod iz matične knjige umrlih, potom dozvolu za boravak i vozačku, odnosno saobraćajnu, ali i venčani list i svaki drugi lični dokument koji klijent bude na tačno definisan način dostavio.

Prevodi knjiga sa hebrejskog na italijanski jezik

Pored romana i književnih dela koja su svrstana u domen beletristike, prevodioci i sudski tumači mogu da ostvare zahtev apsolutno svakog klijenta vezano za prevod bilo kog književnog dela u ovoj varijanti jezika i to kako proznog, tako i poetskog. Naravno da će oni izvršiti i direktno prevođenje udžbenika sa hebrejskog jezika na italijanski, ali će isto tako omogućiti zainteresovanima i da dobiju stručno obrađene novinske članke različite tematike, kao i sve vrste časopisa (ilustrovani, dečiji, stručni i ostali).

Kod onih materijala koji su obrađeni u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali postupak nije izveden u skladu sa pravilima struke, pa su prisutne određene greške, se mora primeniti usluga koja je poznata kao redaktura. Zapravo, profesionalni korektori i lektori u tom slučaju imaju obavezu da na najbolji mogući način sve te greške otklone i tako vlasnicima konkretnih materijala omoguće njihovo korišćenje u praksi, to jest da njihovu sadržinu primarno prilagode pravilima italijanskog jezika.

Da bi direktni prevodi web sajtova sa hebrejskog jezika na italijanski, ali i internet prodavnica, odnosno online kataloga, te svih ostalih materijala koji su na globalnoj mreži dostupni, mogli da budu profesionalni, potrebno je da konkretni sadržaji budu pravilno i optimizovani. Preciznije govoreći, neophodno je da sudski tumači i prevodioci, koji ih obrađuju povedu računa o pravilnoj primeni alata koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation). Nakon što oni budu sadržinu prilagodili aktuelnim pravilima, pretraživač će ih u optimalnom roku prepoznati kao apsolutno najbolje rezultate pretrage za prethodno određene izraze ili ključne reči. A sve to bi trebalo da utiče i na poboljšanje poslovanja firme ili pojedinca, koji je vlasnik tih sadržaja, budući da će sve veći broj klijenata dolaziti do željenih informacija, pošto će upravo tako obrađeni materijali biti na prvoj strani pretrage.

Podrazumeva se da zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da primene i usmeni prevod sa hebrejskog jezika na italijanski. A pored te usluge, dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je usluga poznata po izuzetno pristupačnim cenama. Svakako će prevodilac i sudski tumač primeniti simultani prevod u željenoj jezičkoj varijanti, ali će po potrebi izvršiti i šapatni, kao i konsekutivni prevod. U principu od samog događaja će zavisiti koja tačno usluga bi trebalo da bude primenjena, pa se zahteva da klijent što više detalja na vreme dostavi zaposlenima u izabranoj poslovnici. Najvažnije je da ih informiše o tome koliko bi manifestacija trebalo da traje i koliko se ljudi očekuje da uzme učešće, a svakako bi bilo dobro i da ih informiše o prostoru u kome će biti održana, kao i uopšteno o celokupnoj organizaciji.

Prevođenje revizorskih izveštaja sa hebrejskog jezika na italijanski

Podrazumeva se da će svaki klijent u jednoj od brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji, svakako moći da dobije direktan prevod revizorskih izveštaja sa hebrejskog na italijanski jezik. Međutim, velika je prednost ove institucije u tome što su i prevodioci i sudski tumači u njenom timu, pa tako nude zainteresovanima i prevod dokumenata i njihovu stručnu overu.

S obzirom na to da je postupak overe prevedenih dokumenata od strane ovlašćenog sudskog tumača usklađen sa zakonskim pravilima, to se od klijenata očekuje maksimalno poštovanje svih obaveza. Preciznije rečeno, oni će morati na uvid originalna dokumenta ili neku dokumentaciju da prilože, pošto se pečat pomenutog stručnjaka ne sme staviti pre nego što se izvrši upoređivanje originalnog i prevedenog dokumenta.

Isto tako je važno naglasiti da stavljanje Haškog pečata, odnosno onoga koji je znan i kao Apostille, nije na spisku nadležnosti navedenih stručnjaka, pa shodno tome nije njihova obaveza da klijente informišu o postupku poznatom kao nadovera. Dobro bi, svakako bilo da se vlasnici dokumenata na vreme o toj vrsti overe raspitaju, te da u okviru nadležnih institucija Republike Srbije doznaju da li je Apostille pečat za njihova dokumenta obavezan i da li se stavlja pre početka prevođenja, to jest overe sudskog tumača ili tek posle toga.

A uz revizorske izveštaje, sudski tumač i prevodilac će kompletno da obrade i finansijske, odnosno godišnje poslovne izveštaje, ali i statut preduzeća, poslovne odluke i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i fakture, osnivački akt preduzeća i uopšteno rečeno, svaki drugi dokument koji zvanično poslovnu dokumentaciju čini.

Ako bude bilo potrebno bilo kom klijentu, oni će izvršiti i direktno prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa hebrejskog na italijanski jezik, ali i naučnih radova ma koje kompleksnosti i tematike, te će svakako obraditi i naučne patente, odnosno sve sadržaje koji su za nauku vezani.

Isto tako će prevesti, a nakon toga i overiti svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i prepis ocena, kao i seminarske radove, diplomu i dodatak diplomi, te potvrdu o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, odnosno diplomske radove, to jest apsolutno bilo koju vrstu materijala koja se odnosi na obrazovanje.

Sadržinu medicinske dokumentacije, zainteresovani takođe mogu dobiti kompletno obrađenu, a osim specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, pomenuti stručnjaci će prevesti i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koja u njen sastav ulaze.

Zaposleni konkretne poslovnice će se potruditi da odgovore adekvatno i na zahteve onih pojedinaca, kojima su neophodni profesionalni prevodi potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja sa hebrejskog na italijanski jezik, budući da su oni specijalizovani i za kompletnu obradu svih onih dokumenata koja se moraju predati određenoj državnoj službi (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i sva ostala dokumenta te vrste).

Osim uverenja o državljanstvu, radne dozvole i potvrde o prebivalištu, prevodilac i sudski tumač mogu obraditi i izvod iz matične knjige venčanih, ličnu kartu i dozvolu za boravak, ali i izvod iz matične knjige umrlih, pasoš i saobraćajnu dozvolu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu i druga lična dokumenta.

Naglašavamo da su oni specijalizovani i za direktno prevođenje pravnih akata sa hebrejskog na italijanski jezik (tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sudske odluke, sertifikati, sudska rešenja, presude o razvodu braka, licence, sudske tužbe, ugovori i ostala dokumenta koja se tiču sudstva ili prava), te će svakako odgovoriti i zahtevima pojedinaca vezano za kompletnu obradu kako deklaracija proizvoda i građevinskih projekata, tako i uputstava za rukovanje, potom laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ali i bilo kog drugog dokumenta koji se tiče tehničke, tenderske ili građevinske dokumentacije.

Direktan prevod reklamnih flajera i kataloga sa hebrejskog jezika na italijanski

Pored kataloga i flajera, profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i prevođenje brošura i plakata sa hebrejskog na italijanski jezik, kao i reklamnih letaka, odnosno vizit kartica i PR tekstova, te svih ostalih reklamnih materijala. Na osnovu pravila koja važe u oblasti marketinga, a sa kojima su oni prilično dobro upoznati, se glavna poruka oblikuje, ali se isto tako usklađuje i sa onim pravilima, koja su prisutna u italijanskom jeziku. Najpre zahvaljujući takvom principu, sadržina tih materijala biva oblikovana tako da bude lako razumljiva svima kojima je italijanski maternji jezik, ali i onim licima koji se njime služe.

Moramo napomenuti i to da svaki pojedinac koga interesuju direktni prevodi filmova sa hebrejskog na italijanski jezik, a bez obzira da li se radi o igranim, dokumentarnim ili crtanim, odnosno animiranim, u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford na raspolaganju imaju i mogućnost da dobiju kako njihovo titlovanje, tako i sinhronizaciju. Jednostavnije govoreći, zaposleni u ovoj instituciji vrše kompletnu obradu ne samo filmova, već i ostalih video, odnosno svih audio materijala i to kako serija, informativnih emisija i reklamnih poruka, tako i dečijih, zabavnih i obrazovnih emisija, te ostalih sadržaja tog tipa.

Svakako će prevodilac i sudski tumač u potpunosti profesionalno ostvariti zahtev i svih onih lica, koja imaju potrebu tekst različite tematike da dobiju preveden u toj varijanti jezika. A potpuno je svejedno da li se zahteva direktan prevod turističkih tekstova sa hebrejskog na italijanski jezik ili filozofskih, ekonomskih, odnosno političkih. Naravno da mogu biti prevedeni i oni tekstovi, čija tema je vezana za oblasti sociologije, finansija i psihologije, zatim bankarstva i ekologije i zaštite životne sredine. Isto tako, pojedinac može zahtevati obradu stručnih, ali i popularnih tekstova iz domena građevinske industrije, odnosno menadžmenta i obrazovanja, kao i komunikologije i informacionih tehnologija, te medicine, a pomenuti stručnjaci će obraditi i tekstualne materijale koji se bave bilo kojom temom iz oblasti farmacije, nauke i marketinga, te bilo koje druge naučne discipline, bez obzira da li ona spada u društvene ili u prirodne nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje