Prevod sa hebrejskog na flamanski jezik

Prevodi sa hebrejskog na flamanski jezik

U skladu sa iznetim zahtevima će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu izvršiti direktno prevođenje sa hebrejskog jezika na flamanski i u pisanom i u usmenom obliku.

Prilikom obrade bilo kog dokumenta će prevodioci i sudski tumači pristupiti i zvaničnoj overi, te će na taj način potvrditi da su originalan i preveden dokument potpuno isti.

Osnovni uslov koji mora biti ispoštovan da bi overa bila izvršena u skladu sa pravilima jeste da uz sebe imaju i originalna dokumenta, što je svaki klijent dužan da obezbedi.Prevođenje sa hebrejskog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na hebrejski

Može ih poslati preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom “Pošte Srbije“, a ima mogućnost i da ih u određenu poslovnicu ove institucije donese.

Zahteva se da svaki klijent odluči da li će prevedena i od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača overena dokumenta preuzeti lično u samom predstavništvu ove institucije ili će od zaposlenih zahtevati njihovu dostavu na određenu adresu. Svako ko se za tu varijantu opredeli je obavezan i da uslugu dostave plati, s tim što isključivo nadležna kurirska služba ima pravo cenu da definiše. Obaveza je klijenta da se prethodno informiše o ceni usluge i da prilikom preuzimanja direktno dostavljaču taj iznos plati.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade kako sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama (različite vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti), tako isto i pravna akta i lična dokumenta.Prema zahtevima će biti izvršeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na flamanski, a ovi stručnjaci će kompletno obraditi i sadržinu kako tehničke i tenderske, tako isto i građevinske, odnosno medicinske dokumentacije.

Pored ostalog, oni su specijalizovani i za obradu različitih sadržaja iz domena nauke i obrazovanja, te se podrazumeva da će izvršiti i direktan prevod sa hebrejskog jezika na flamanski za svaki drugi dokument, ali samo ako se klijent pomenutog pravila pridržava i ukoliko na uvid originale bude priložio.

Takođe je posebno važno da svako ko želi da dobije kompletno obrađen dokument bude obavešten o tome da sudski tumači i prevodioci, koji su u svakom predstavništvu pomenute institucije zaposleni, nemaju dozvolu nadoveru da izvrše. A postupak koji je poznat pod tim nazivom se odnosi na overu Haškim pečatom, inače poznatim i kao Apostille. Upravo to jeste razlog zbog čega se preporučuje se svakom klijentu da prvo ostvari kontakt sa zaposlenima u osnovnom sudu u svom gradu, a koji će ga informisati o tome i da li taj pečat treba na njegova dokumenta da bude stavljen i na koji način se u konkretnom slučaju pomenuta vrsta overe mora izvršiti.

Specijalizovani su ovi stručnjaci i za hitno prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na flamanski, a tom prilikom se dozvoljavaju određena odstupanja u načinu slanja sadržaja na obradu. Naime, da bi prevodioci i sudski tumači taj zahtev klijenata ostvarili, te da bi preveli i overili konkretna dokumenta tako brzo, klijent bi trebalo prvo na mejl adresu konkretne materijale da pošalje. Svakako se podrazumeva da je njegova obaveza da priloži na uvid originale, ali je takođe iznet i zahtev da to u što kraćem roku učini.

Usluga usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika je, isto tako dostupna na zahtev. Važno je napomenuti da zaposleni mja koje poslovnice osim simultanog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, mogu da izvrše i šapatni, ali i konsekutivni, te da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje takođe nalazi među brojnim uslugama, koje su u okviru ove specijalizovane institucije dostupne.

Izuzev brojnih usluga koje su do sada pomenute, sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i sve vrste internet sadržaja. U tom slučaju će biti izvršeno kako njihovo direktno prevođenje sa hebrejskog jezika na flamanski, tako isto i stručna optimizacija bilo web sajtova, programa i internet kataloga, bilo aplikacija različitih vrsta, online prodavnica i ostalih materijala tog tipa. Jednostavnije govoreći, ovi stručnjaci će se potruditi da na što bolji način izvrše implementaciju alata, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi sadržinu svih tih materijala što bolje usaglasili sa pravilima samog pretraživača i time poboljšali poziciju konkretnim materijalima.

Isto tako su oni specijalizovani i za prevod članaka iz novina i časopisa, odnosno književnih dela i udžbenika, a po potrebi će izvršiti i prevod tekstova sa hebrejskog jezika na flamanski.

Svakako da se zahtevi klijenata, vezano za obradu video i audio materijala prihvataju, a osim njihovog prevoda u navedenoj jezičkoj varijanti, ova institucija omogućuje i sinhronizaciju svih takvih sadržaja, kao i uslugu njihovog profesionalnog titlovanja.

Valjalo bi pomenuti i to da će biti izvršeni, po zahtevu i direktni prevodi reklamnih materijala sa hebrejskog jezika na flamanski. U tom slučaju će zaposleni ove institucije da se potrude što pravilnije da primene smernice, koje podrazumeva oblast marketinga, a kako bi njihovu sadržinu što bolje usaglasili sa pravilima ciljanog jezika.

Sve materijale, koji ne spadaju u dokumenta, klijenti treba da dostave elektronskim putem, jer je to ujedno najjednostavniji, ali i najbrži način, a tako isto će ih i preuzeti, nakon što bude bila završena njihova profesionalna obrada. Istakli bismo i to da ova institucija nudi i drugačije opcije ne samo za slanje sadržaja na prevod, nego i za njihovo preuzimanje, pa je potrebno da se svaki klijent o njima informiše dodatno, ukoliko je zainteresovan.

Izuzev već pomenutih stručnjaka, svaka poslovnica ove institucije zapošljava i one, koji mogu da pruže usluge lekture i korekture za različite vrste materijala. Naglašavamo da se usluga, poznata kao redaktura primenjuje samo kada je prevod sa hebrejskog jezika na flamanski neprofesionalan, pa je neophodno da lektori i korektori postojeće greške isprave i obrade sadržaje u skladu sa pravilima prevodilačke struke.

Prevodi diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog na flamanski jezik i overa sudskog tumača

Na raspolaganju je svakom klijentu ne samo direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog jezika na flamanski, nego isto tako i usluga koja se odnosi overavanje prevedenog i tog i svakog drugog dokumenta.

U pitanju je specifična usluga u tom smislu što samo ona doprinosi pravnoj validnosti prevedenih dokumenata, jer pečat sudskog tumača mora biti stavljen na svaki preveden dokument da bi on mogao da bude tretiran kao zakonski i pravno važeći, odnosno da bi bio priznat.

Bitno je da vlasnik dokumenata originale na uvid tom stručnjaku priloži, pošto je to neophodan korak prilikom obrade svakog dokumenta. Naime, zvanično ovlašćeni sudski tumač upoređuje sadržinu prevedenog dokumenta sa njegovim originalom, a kako bi bio siguran da se radi o potpuno istim materijalima, jer samo oni smeju da budu overeni.

Naravno da Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje i samo uslugu overavanja prevedenih dokumenata, a tom prilikom može doći do utvrđivanja određenih propusta u obradi sadržaja. Pa ako se bude dogodilo da u prevedenim dokumentima ima grešaka, klijentu će biti preporučeno da bude izvršena usluga redakture, a koju u okviru svake poslovnice ove institucije na zahtev pružaju lektori i korektori.

Svakako da će prevodioci i sudski tumači, koji su u timu svakog predstavništva navedene institucije zaposleni da omoguće klijentima i direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa hebrejskog jezika na flamanski, ali i uverenja o položenim ispitima, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola. Isto tako će se sudski tumači i prevodioci pobrinuti da kompletno obrade prepis ocena, seminarske radove i nastavne planove i programe fakulteta, potom diplomske radove i sve ostale sadržaje koji su vezani za obrazovanje, kao i one koji se tiču nauke, poput na primer rezultata naučnih istraživanja, odnosno naučnih radova, naučnih patenata i drugih.

A kada se to zahteva, oni kompletno obrađuju i različite vrste izjava, saglasnosti i uverenja, ali i potvrda, kao što su na primer saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i potvrda o slobodnom bračnom stanju, te potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, potom uverenje o neosuđivanosti i potvrda o stanju računa u banci, ali i sva ostala dokumenta koja se nadležnim institucijama u različitim prilikama moraju predati.

Ako to bude bilo potrebno, izvršavaju se i direktni prevodi ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na flamanski. A izuzev pasoša i lične karte, prevodilac i sudski tumač mogu u skladu sa aktuelnim pravilima da obrade i uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak i vozačku, odnosno radnu i saobraćajnu, kao i potvrdu o prebivalištu, te izvod iz matične knjige umrlih, zatim rođenih i venčanih, kao i sva ostala lična dokumenta.

Celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije će ovi stručnjaci, takođe kompletno obraditi po zahtevu (revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, finansijski izveštaji, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i druga), a isto tako su specijalizovani i za direktno prevođenje pravnih akata sa hebrejskog jezika na flamanski (sertifikati, presude o razvodu braka, tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje, ugovori, licence, sudske tužbe, sudske odluke, žalbe i rešenja i ostala dokumenta iz domena sudstva ili prava).

Osim specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumentacije o medicinskim proizvodima, u ponudi su i prevodi lekarskih nalaza u toj kombinaciji, a isto tako pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te svaki drugi nenavedeni dokument, koji se delom medicinske dokumentacije smatra.

Izuzev svega do sada pomenutog, sudski tumač i prevodilac mogu u skladu sa aktuelnim pravilima da obrade i građevinske projekte, zatim deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno uputstvo za rukovanje, kao i svaki drugi dokument, koji je uvršten bilo u dokumentaciju za tendere, bilo u tehničku ili građevinsku.

Prevod reklamnih poruka sa hebrejskog na flamanski jezik

Prema zahtevima svakog klijenta će prevodilac i sudski tumač, koji su u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni da obrade ne samo reklamne poruke, nego i filmove svih vrsta i žanrova (animirani, igrani, dokumentarni, crtani i drugi), a u ponudi su i direktni prevodi emisija sa hebrejskog jezika na flamanski, kao i serija, te svih ostalih video i audio sadržaja. U svakom predstavništvu ove institucije su zaposleni i mnogi drugi stručnjaci, a među njima i oni koji pružaju usluge sinhronizacije svih audio i video sadržaja, kao i njihovo titlovanje.

Naravno da oni mogu pružiti i uslugu usmenog prevoda u pomenutoj varijanti jezika, a u zavisnosti od tipa događaja može biti izvršeno simultano, šapatno ili takozvano konsekutivno prevođenje. Isključivo na osnovu smernica koje budu dobili od klijenata, a vezano za organizaciju samog događaja će biti definisano koju uslugu ovi stručnjaci od svih pomenutih treba da primene. Da pojasnimo, u skladu sa podacima o broju učesnika, odnosno o predviđenom trajanju manifestacije i o mestu njenog održavanja će biti određeno koji tip usmenog prevoda će sudski tumači i prevodioci primeniti. Inače se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u ponudi ove institucije, tako da će svakako ta usluga biti uneta u zvaničnu ponudu ukoliko bude bilo predviđeno da ovi stručnjaci primene baš simultani prevod u toj jezičkoj kombinaciji.

Sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, odnosno koji se koriste prilikom reklamiranja nekog događaja ili usluge, zatim poslovanja određene firme ili proizvoda će pomenuti stručnjaci da u datoj varijanti jezika prevedu.

Ističemo i to da su zvaničnom ponudom ove institucije obuhvaćeni i prevodi knjiga sa hebrejskog jezika na flamanski, a u tom slučaju će izuzev udžbenika, prevodilac i sudski tumač da u toj jezičkoj kombinaciji obrade i svako književno delo iz oblasti kako poezije, tako isto i proze. Naravno da mogu da prevedu i članke iz novina, kao i sadržinu stručnih i ilustrovanih, odnosno dečijih i svih ostalih časopisa.

Sve vrste tekstualnih sadržaja će sudski tumač i prevodilac da u toj kombinaciji jezika obrade po zahtevu klijenata. Sasvim je svejedno kojom tematikom se popularni ili stručni tekstualni materijali bave, jer zaposleni ove institucije vrše njihov prevod sa hebrejskog jezika na flamanski bez ikakvih poteškoća.

Internet sadržaje će sudski tumači i prevodioci takođe obraditi ako je potrebno, a kada to odgovara konkretnom materijalu izvršiće i primenu SEO pravila (Search Engine Optimisation). Jednostavnije govoreći, oni će sadržinu kako programa i aplikacija, tako isto i internet kataloga, web sajtova i online prodavnica usaglasiti sa pravilima internet pretrage, te na taj način poboljšati njihovu pozicioniranost.

Napominjemo i to da su usluge korekture i lekture dostupne na zahtev svakog klijenta u poslovnicama ove institucije, a sa ciljem ispravljanja svih načinjenih grešaka u prevedenim materijalima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje