Prevod sa hebrejskog na turski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na turski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa hebrejskog na turski jezik

Među brojnim uslugama, koje stalni članovi tima više od 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji mogu da pruže zainteresovanima se nalaze i direktni prevodi sa hebrejskog jezika na turski.

Pored toga što će tu uslugu sudski tumači i prevodioci primeniti u usmenom obliku, oni će na zahtev klijenata obraditi i apsolutno bilo koju vrstu sadržaja u pisanom obliku. Naročito je važno da svi koji su zainteresovani upravo za usmeno prevođenje u navedenoj varijanti jezika, znaju da oni izuzev konsekutivnog, odnosno simultanog prevoda, mogu shodno zahtevima konkretne manifestacije da primene i uslugu prevoda uz pomoć šapata. Sem toga, pomenuta institucija nudi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, a cena te usluge je maksimalno korektna.

Na osnovu potreba i zahteva pojedinaca, ovi stručnjaci vrše i direktan prevod marketinških materijala sa hebrejskog jezika na turski, a kojom prilikom pored ostalog, profesionalno prevode kako vizit kartice, kataloge i plakate, tako i reklamne letke, zatim brošure i flajere, te PR tekstove, ali i generalno govoreći, sve one sadržaje koji su za oblast marketinga vezani, budući da se kroz njih prezentuje ili neka usluga, odnosno događaj ili poslovanje konkretne firme, te proizvod.Prevođenje sa hebrejskog na turski
Prevođenje sa turskog na hebrejski

Pobrinuće se sudski tumači i prevodioci ove institucije da profesionalno obrade i tekstove, kako popularne, tako isto i naučne, potom književna dela, udžbenike i časopise različitih vrsta.

Zainteresovanim klijentima je na raspolaganju i mogućnost da ih zaduže, kako bi dobili stručno prevođenje internet sadržaja sa hebrejskog jezika na turski, kao i njihovu optimizaciju. Da malo pojednostavimo, biće izrađen prevod kako online kataloga, odnosno internet prodavnica, tako i programa, kao i svih vrsta aplikacija, te veb sajtova i mnogih drugih materijala koji su na internetu vidljivi, a uz to će pomenuti stručnjaci izvršiti propisnu implementaciju takozvanih SEO pravila (Search Engine Optimisation).

U ponudi svake poslovnice ove institucije su i prevodi filmova sa hebrejskog jezika na turski i to kako igranih i crtanih, tako i dokumentarnih i animiranih, s tim što klijenti mogu zaposlene da zaduže i ukoliko žele da dobiju prevedenu bilo koju seriju ili reklamnu poruku, odnosno emisiju informativnog, obrazovnog ili zabavnog karaktera, te svaki drugi video ili audio sadržaj. Shodno osnovnom cilju svog poslovanja, pomenuta institucija klijentima nudi i dve dodatne usluge, tako da oni mogu izabrati da li prevedeni audio, odnosno video materijali treba da budu profesionalno sinhronizovani ili titlovani.Pojedincima koji imaju dokumenta ili neki drugi sadržaj, koji je u konkretnoj jezičkoj varijanti preveden i to nestručno, će biti omogućena usluga koju vrše profesionalni korektori i lektori, isto tako u poslovnicama ove institucije zaposleni. U toku postupka, koji je okarakterisan kao redaktura materijala, ti stručnjaci ispravljaju propuste koje uoče i usklađuju te sadržaje sa onim pravilima, koja su prisutna u turskom jeziku.

Od izuzetnog značaja za svakog pojedinca, kome je potreban direktan prevod dokumenata sa hebrejskog jezika na turski jeste informacija da prevodilac i sudski tumač, pored te usluge pružaju i overu prevedenih dokumenata bilo koje vrste. Podrazumeva se da oni mogu da je vrše zato što imaju neophodna ovlašćenja, a svaki klijent koji bude dobio dokument obrađen na taj način će automatski steći pravo da ga koristi, jer se radi o zakonski i pravno važećem sadržaju.

Ipak, u određenim slučajevima prevod i overa sudskog tumača nije dovoljna da bi se dokument smatrao validnim u pravnom smislu, pošto se zahteva izvršenje takozvane nadovere. Radi se o postupku koji je vezan za stavljanje Apostille ili takozvanog Haškog pečata na neki dokument, a ovlašćenja u tom slučaju imaju samo državni službenici i to oni koji su zaposleni u namenskim odeljenjima, a u okviru osnovnih sudova na teritoriji naše zemlje. Ako klijent želi da izbegne nepotrebne komplikacije tokom obrade dokumenata, onda je potrebno da se tim licima obrati i od njih direktno zatraži sve podatke koji se na taj tip overe odnose.

Dostavljanje originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču je obavezno, tako da je otvorena mogućnost za njihovo lično donošenje u bilo kojoj predstavništvo konkretne institucije ili slanje preko kurirske službe, odnosno preko "Pošte Srbije", s tim što u tom slučaju mora biti isključivo poslato preporučeno.

Dve opcije su na raspolaganju svakom klijentu za preuzimanje prevedenih i od strane sudskog tumača overenih dokumenata bilo koje vrste, a on će odabrati da li želi da mu ih određena kurirska služba donese na željenu adresu ili će prošetati do poslovnice i preuzeti ih lično. Dodatnoj naplati podleže prva opcija koja je ponuđena, a precizne informacije o ceni dostave će klijent dobiti u neposrednom kontaktu sa zaposlenima u kurirskoj službi, koja ujedno i donosi odluku o visini nadoknade.

Pojedinac koji ima potrebu da kompletno obrađen bilo koji dokument dobije u roku, koji je kraći od predviđenog bi morao prvo da sadržaje dostavi na mejl, a potom i pošalje originale, ali na najbrži od svih ponuđenih načina, jer jedino tako može da bude izrađen takozvani hitan prevod sadržaja.

Što se tiče dostave za sve ostale materijale koji nisu svrstani u dokumenta, dopušteno je klijentima ne samo da ih pošalju, već i da ih po završetku obrade preuzmu elektronski, ali su im na raspolaganju i druge opcije, o čemu će biti dodatno informisani.

Pored svih onih dokumenata koja se smatraju delom lične dokumentacije (izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu saobraćajna dozvola i ostala dokumenta), prevodioci i sudski tumači, isto tako mogu da izrade i profesionalan prevod tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije sa hebrejskog jezika na turski (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala nepomenuta dokumenta koja u njihov sastav ulaze).

Isto tako oni mogu kompletno da obrade kako poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, finansijski poslovni izveštaji, revizorski izveštaji, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća i druga), tako i medicinske (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta koja su u nju svrstana).

Bude li se u bilo kom trenutku to od njih zahtevalo, zaposleni u konkretnom predstavništvu vrše i direktno prevođenje pravnih akata sa hebrejskog jezika na turski. A izuzev punomoćja za zastupanje, ugovora i sudskih rešenja, odnosno presuda, odluka i žalbi, kao i tužbi, oni kompletno obrađuju i tekovine Evropske Unije, ali i bilo koju vrstu što sertifikata, što licenci, te svaki drugi dokument koji se tiče kako prava, tako i sudstva.

Ma koju vrstu saglasnosti, odnosno izjava ili potvrda, kao i uverenja, isto tako sudski tumač i prevodilac mogu u skladu sa zakonskim odredbama prvo da prevedu, a potom i da overe. Uz to što će kompletno obraditi potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno uverenje o nekažnjavanju, oni će prevesti, pa overiti i saglasnost za zastupanje, zatim uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o visini primanja, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, te bilo koji drugi dokument koji bi trebalo da bude nekoj državnoj instituciji predat.

Izuzev svih ovih dokumenata, klijente navedene institucije svakako očekuju i prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa hebrejskog jezika na turski, te profesionalna obrada diplome i dodatka diplomi, odnosno potvrde o redovnom školovanju i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i diplomskih, kao i seminarskih radova, te prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima i generalno rečeno, apsolutno bilo kog materijala koji se tiče obrazovanja. Uz to će prevodilac i sudski tumač, takođe stručno prevesti, pa onda i izvršiti overu kako za naučne patente, tako i za rezultate naučnih istraživanja, oni će obraditi i naučne radove, te bilo koji drugi sadržaj iz domena nauke.

Prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa hebrejskog jezika na turski

Kako pomenuti dokument zvanično čini poslovnu dokumentaciju, to se podrazumeva da prevodioci i sudski tumači mogu obraditi njenu celokupnu sadržinu. Svakako će klijentima biti omogućeni, pored ostalih i direktni prevodi osnivačkog akta preduzeća sa hebrejskog na turski jezik, kao i godišnjih i finansijskih poslovnih izveštaja, zatim statuta preduzeća i faktura, odnosno revizorskih izveštaja, poslovnih odluka i generalno rečeno, svih ostalih dokumenata koja konkretni tip dokumentacije čine.

Uzevši u obzir da zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford imaju neophodna ovlašćenja, oni će izraditi i overu svakog dokumenta za koji prvo urade prevod u pomenutoj varijanti jezika. Time će biti pružena validnost svakom obrađenom dokumentu sa stanovišta zakona, tako da će njegov vlasnik moći da se njime služi i to bez bilo kakvih smetnji.

Jedino kada konkretni postupak nije dovoljan, jeste ako zakon navodi obaveznu nadoveru za konkretni dokument, a što je usluga koju zaposleni ove institucije ne vrše. Pod tim mislimo na obavezu stavljanja takozvanog Haškog, odnosno Apostille pečata, što nije u zvaničnoj nadležnosti pomenutih stručnjaka. Preporuka je da svako ko želi da dobije preveden bilo koji dokument, informacije o postupku nadovere zatraži od nadležnih, jer će tako mnogo lakše i brže da dobije pravilno obrađeni sadržaj.

Profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu da izrade i direktan prevod potvrde o stalnom zaposlenju sa hebrejskog na turski jezik, kao i uverenja o nekažnjavanju, odnosno potvrde o visini primanja i potvrde o stanju računa u banci. Svakako će kompletno obraditi i uverenje o neosuđivanosti, zatim potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te saglasnost za zastupanje i svaku drugu vrstu kako potvrde, tako i saglasnosti, izjave i uverenja, to jest sva ona dokumenta koja se podnose različitim državnim službama.

Prema zahtevima, oni mogu prevesti, odnosno overiti i građevinske projekte, potom uputstvo za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i deklaracije proizvoda i još mnogo trenutno nenavedenih dokumenata, a koja čine bilo tehničku ili građevinsku, bilo tendersku dokumentaciju.

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač, isto tako ostvariti maksimalno profesionalno zahteve pojedinaca, kojima su prevodi u navedenoj varijanti jezika potrebni kako za seminarske, tako i za diplomske, ali i za naučne radove, to jest za apsolutno svaki dokument koji se tiče kako oblasti obrazovanja, isto tako i oblasti nauke. Na prvom mestu mislimo na svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno na nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja i diplomu i dodatak diplomi, kao i na naučne patente, zatim uverenje o položenim ispitima i svaki drugi dokument koji se na jednu od tih oblasti odnosi.

Ma koji pravni akt zainteresovani, takođe mogu dobiti kompletno obrađen, to jest prvo preveden u toj jezičkoj kombinaciji, a odmah posle toga i overen pečatom sudskog tumača. Izuzev sertifikata, odnosno ugovora i licenci svih vrsta, ovi stručnjaci mogu kompletno obraditi i punomoćje za zastupanje I sudske žalbe, odnosno odluke, rešenja i tužbe, kao i presude o razvodu braka, ali i druge vrste sudskih presuda, tekovine Evropske Unije i sva ostala dokumenta koja su zvanično u pravna akta svrstana, budući da se tiču kako oblasti sudstva, tako i oblasti prava.

Naravno da sudski tumači i prevodioci mogu da u skladu sa predviđenim pravilima obrade i sva lična dokumenta, a klijentima su na raspolaganju između ostalog direktni prevodi krštenice, venčanice i umrlice sa hebrejskog na turski jezik, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, zatim venčanih i umrlih. Podrazumeva se da pomenuti stručnjaci mogu biti zaduženi i kada je potrebno uraditi prevod, odnosno overiti potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, kao i dozvolu za boravak, ličnu kartu i vozačku dozvolu, odnosno pasoš, radnu i saobraćajnu dozvolu, te bilo koji drugi lični dokument, a koji će klijent na obradu dostaviti na propisan način.

Prevodi vizit kartica sa hebrejskog na turski jezik

U posebno kratkom roku, svako ko je zainteresovan, može da dobije profesionalnu obradu vizit kartica, ali moramo napomenuti da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani i za direktno prevođenje reklamnih kataloga i letaka sa hebrejskog jezika na turski. Isto tako, oni mogu vrlo stručno da prevedu i plakate, kao i reklamne flajere, odnosno brošure i PR tekstove, ali i bilo koju drugu vrstu reklamnih materijala.

Ako pojedinac poseduje sadržaje koje je neko obradio, to jest preveo u ovoj varijanti jezika, a smatra da to nije kvalitetno i profesionalno učinjeno, Prevodilački centar Akademije Oxford će mu omogućiti uslugu redakture. U skladu sa pravilima struke, odnosno samog turskog jezika će korektori i lektori da obrade konkretne materijale, to jest ispraviće greške koje su u njima vidljive i njihovu sadržinu uskladiti sa aktuelnim pravilima.

Mogu da budu izrađeni i direktni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa hebrejskog jezika na turski, a tema kojom se oni bave može biti vezana za svaku granu i društvenih i prirodnih nauka. Uz one tekstove koji se tiču oblasti građevinske industrije, informacionih tehnologija i komunikologije, odnosno marketinga, nauke, menadžmenta i obrazovanja, prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekstove iz domena farmacije, medicine i politike, kao i sociologije. Na osnovu zahteva, naravno mogu da prevedu i turističke tekstove, ali i one koji se tiču bankarstva, filozofije ili prava, zatim ekonomije i finansija, kao i ekologije i zaštite životne sredine i svih ostalih nepomenutih naučnih disciplina.

Kada određeni klijent bude zahtevao direktan prevod internet materijala sa hebrejskog jezika na turski, zaposleni u okviru određene poslovnice ove institucije će izvršiti i profesionalno optimizovanje kako internet prodavnica i sajtova, tako i online kataloga, ali i svih ostalih web materijala. Zapravo će oni tom prilikom da pravilno implementiraju takozvane alate SEO (Search Engine Optimisation) i tako će uskladiti sadržinu tih materijala sa zahtevima pregledača. Rezultat takvog postupka obrade će biti vrlo brzo vidljiv za vlasnike, jer će sajtovi i ostali online sadržaji biti izuzetno visoko pozicionirani, to jest biće vidljivi u okviru osnovnih rezultata pretrage, a za one reči i izraze koji se u tom slučaju smatraju ključnim. Uz pomenute sadržaje, sudski tumač i prevodilac profesionalno mogu da prevedu i različite što programe, što aplikacije, odnosno softvere.

Profesionalno prevođenje udžbenika i književnih dela sa hebrejskog na turski jezik

Bilo koja da je tematika udžbenika za koji klijent zahteva prevod u pomenutoj varijanti jezika, može biti siguran da će sudski tumači i prevodilac, zaposleni u poslovnicama ove institucije u potpunosti profesionalno da izvrše njegovu obradu. Sve to isto se podrazumeva i kada se zahtevaju direktni prevodi romana sa hebrejskog jezika na turski, kao i beletristike, te ostalih proznih dela, ali i književnih dela koja su zvanično u poeziju svrstana. Osim njih, pomenuti stručnjaci mogu odgovoriti adekvatno i na zahteve koji se odnose na prevod kako članaka iz novina, tako i stručnih časopisa, ali i dečijih i naučnih.

Budući da Prevodilački centar Akademije Oxford zvanično zapošljava i ona stručna lica, čija je osnovna specijalnost pružanje usluga sinhronizacije i titlovanja, to svi klijenti koji budu želeli da dobiju prevod za bilo koji video ili audio sadržaj u toj jezičkoj kombinaciji, zapravo imaju priliku da zahtevaju njihovu kompletnu obradu. U principu, najčešće sudski tumači i prevodioci bivaju angažovani za prevođenje igranih filmova i serija sa hebrejskog jezika na turski, ali i dokumentarnih, te animiranih i crtanih filmova, odnosno informativnih emisija, reklamnih poruka i televizijskih, kao i radijskih emisija obrazovnog ili zabavnog karaktera, s tim što će naravno oni prevesti i sve ostale kako video sadržaje, tako i audio. Budući da su navedene dodatne usluge dostupne, trebalo bi da svaki klijent pojedinačno precizira sa zaposlenima u konkretnom predstavništvu da li želi da dobije profesionalno sinhronizovane materijale ili mu više odgovara da oni budu titlovani.

Izuzev usluga koje uključuju obradu bilo kog sadržaja u pisanom obliku, prevodioci i sudski tumači mogu da pruže i onu uslugu koja se odnosi kako na konsekutivni i simultani, tako i na prevod uz pomoć šapata sa hebrejskog jezika na turski. Posebno je važno da svaki klijent, koji je za jednu od tih usluga zainteresovan zna da se one moraju primeniti u okviru manifestacije, čije su osobenosti jasno definisane, pa shodno tome ima i obavezu pomenute stručnjake da obavesti o neophodnim detaljima, koji su vezani za njenu organizaciju. Svakako će završna odluka o tome, koji tip usluge će ovi stručnjaci primeniti biti doneta nakon izvršenja profesionalne analize informacija o trajanju samog događaja, odnosno o broju lica koja će mu prisustvovati, a svakako je poželjno da klijent dostavi i podatke o organizaciji i o mestu njegovog održavanja. Kada se oni opredele za primenu baš te vrste usmenog prevoda, klijentima će u tom slučaju ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje