Prevod sa hebrejskog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na ruski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hebrejskog na ruski jezik

Ne samo da klijenti kojima je konkretna usluga potrebna za obradu bilo kojih sadržaja u pisanoj formi mogu da je dobiju u Beogradu, već i u svakom gradu u kome Prevodilački centar Akademije Oxford ima otvoreno predstavništvo. A pored Kragujevca, Novog Sada i Jagodine, poslovnice konkretne institucije postoje još i u Ćupriji, Valjevu i Mladenovcu, odnosno Kraljevu, Nišu i u još mnogo gradova širom naše zemlje. Upravo u njima su zaposleni i prevodioci i sudski tumači, koji su spremni da za bilo koju vrstu materijala urade prevod sa hebrejskog jezika, ali i da pruže uslugu usmenog prevoda.

Pored obrade svih onih materijala koji su vezani isključivo za oblast marketinga (PR tekstovi, brošure, flajeri, plakati, vizit kartice, katalozi i drugi), oni su specijalizovani i da u toj varijanti jezika prevedu kako novinske članke, tako i časopise ma koje sadržine. Isto tako će biti ispunjeni maksimalno profesionalno zahtevi svih onih pojedinaca, kojima su potrebni direktni prevodi udžbenika sa hebrejskog jezika na ruski, a ovi stručnjaci prevode i svako književno delo koje klijent bude prethodno dostavio.

Ukoliko neko bude želeo da sudski tumači i prevodioci obrade veb sajtove ili aplikacije bilo koje vrste, potom internet prodavnice, kao i programe, te online kataloge i uopšteno rečeno, sve one sadržaje koji su ili za računare vezani ili se mogu pronaći na internetu, dobiće i njihovu stručnu optimizaciju. Ustvari zaposleni u konkretnoj poslovnici će tada primenjivati ona pravila, koja su poznata kao Search Engine Optimisation, odnosno skraćeno SEO i uz čiju pomoć se sadržina svih onlajn materijala prilagođava zahtevima pretraživača. Ustvari, oni tokom prevoda ove alate primenjuju i tako, recimo veb sajtove ili online kataloge prilagođavaju svim onim zahtevima koje u određenom trenutku podrazumeva internet pretraga, to jest usklađuju njihovu sadržinu sa najčešće traženim rečima od strane korisnika interneta. A tim postupkom se vlasnicima svih takvih sadržaja omogućuje da njihovi sajtovi budu uvršteni u glavne rezultate pretrage za te reči i izraze, to jest da budu pozicionirani na prvoj strani, što znači da će mnoge osobe lakše dolaziti do željenih informacija.Prevođenje sa hebrejskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na hebrejski

Po potrebi će biti izvršeno i prevođenje tekstova sa hebrejskog jezika na ruski, a u principu njihova tematika može da se odnosi na bilo koju prirodnu ili društvenu naučnu disciplinu, te se podrazumeva da ovi stručnjaci pored popularnih tekstova, svakako mogu da prevedu i one koji važe za naučne, odnosno stručne.

Pravilnikom je predviđeno da materijale ovog tipa klijent treba da dostavi elektronskim putem na obradu, to jest da ih prvo skenira i na oficijelnu mejl adresu ove institucije pošalje, a postupak preuzimanja bi trebalo da bude isti takav. Takođe se nudi zainteresovanima i da kako dostavu, tako isto i preuzimanje izvrše na neki drugi način, o čemu će ih precizno informisati u određenom predstavništvu.

Kada je potrebno ispraviti greške u urađenim prevodima, angažuju se profesionalni korektori i lektori, a zarad sprovođenja pravila redakture. Konkretna usluga je, isto tako na raspolaganju klijentima u svakoj poslovnici pomenute institucije, a nakon izvršene lekture i korekture prethodno prevedeni materijali se bez ikakve zadrške mogu koristiti.U okviru usluge koja uključuje direktan prevod video i audio sadržaja sa hebrejskog jezika na ruski, pojedinci mogu izabrati i jednu od dodatnih, a koje se odnose na njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. Zapravo će oni na taj način dobiti reklamne poruke i sve vrste emisija (dečije, informativne, obrazovne, zabavne i druge), odnosno serije, kao i filmove (dokumentarni, igrani, crtani i animirani), tako da će moći potencijalnim gledaocima ili slušaocima odmah da ih prezentuju.

Da bi svaki pojedinačni klijent, koji je zainteresovan za usmeni prevod u toj varijanti jezika, dobio maksimalno profesionalnu uslugu, on mora prethodno dostaviti sve podatke o manifestaciji za koju mu je navedena usluga potrebna. Radi se o tome da prevodilac i sudski tumač pored simultanog i konsekutivnog prevoda u navedenoj varijanti jezika, mogu da izvrše i takozvani prevod uz pomoć šapata, pa se upravo na osnovu principa organizacije samog događaja i određuje koji tačno tip ove usluge će tada pomenuti stručnjaci da primene. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će, isto tako biti ponuđeno svakom pojedincu, a za čiju manifestaciju bude bila podrazumevana primena te vrste usmenog prevoda.

Posebno mora biti napomenuto da zaposleni u apsolutno svakoj poslovnici ove institucije odgovaraju profesionalno i na zahteve pojedinaca vezano za direktno prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na ruski. Ne samo da oni klijentima pružaju tu uslugu, već isto tako na osnovu ovlašćenja koja poseduju, rade i overu svakog dokumenta za koji se izvrši prevod. Tačnije, ovlašćeni sudski tumač tada stavlja svoj pečat na preveden dokument, ali to ima pravo da učini tek nakon što se lično uveri da je on isti kao i original.

Stoga je izuzetno važno da bude ispoštovano ono pravilo, koje se odnosi na obavezu dostavljanja originalnih dokumenata, a što pojedinci mogu da učine ili slanjem preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom ili ličnim donošenjem u prostorije određene poslovnice.

Napominjemo da sudski tumač i prevodilac pored svih ličnih dokumenata (izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš i ostala), mogu kompletno da obrade i sadržinu kako građevinske, tako i tehničke, odnosno tenderske dokumentacije (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga).

Prema potrebama pojedinaca, oni će prvo da prevedu sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a onda i da ih overe. Izuzev potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno uverenja o neosuđivanosti, oni kompletno obrađuju i saglasnost za zastupanje, zatim potvrdu o visini primanja, te uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stanju računa u banci, kao i mnoge druge vrste što potvrda i saglasnosti, što izjava, odnosno uverenja.

Da bi bilo dozvoljeno klijentima na mejl adresu da pošalju sadržaje za koje žele da dobiju prevod u ovoj varijanti jezika, potrebno je da zahtevaju njegovu hitnu izradu, pošto je samo tada dopušteno prekršiti donekle pravilo, te dostaviti originalna dokumenta kasnije na uvid u ovom stručnjaku.

Uz već pomenuta dokumenta, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da izrade i direktan prevod pravnih akata sa hebrejskog jezika na ruski, a što znači da će prevesti sva dokumenta koja su vezana za oblast sudstva ili prava. Osim presuda o razvodu braka, to jest svih ostalih tipova sudskih presuda, oni će kompletno obraditi i sudska rešenja, zatim punomoćje za zastupanje i tekovine Evropske Unije, ali i sudske žalbe, odnosno licence svih vrsta, te sudske odluke i tužbe, kao i sertifikate i sva ostala pravna akta.

Takođe će se pobrinuti da prevedu i sadržinu kako medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i druga), tako i poslovne (osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, fakture, poslovne odluke i bilo koji drugi dokument koji se na poslovni proces određenog pravnog lica odnosi).

Uzevši u obzir da je obaveza svakog pojedinca da originalna dokumenta na uvid priloži, podrazumeva se da će nakon završetka njihove obrade on moći lično da dođe u odabranu poslovnicu i na taj način izvrši preuzimanje kompletno obrađenih sadržaja. Međutim, ova institucija omogućuje i dodatnu uslugu zainteresovanima, a koja podrazumeva dostavljanje prevedenih i pečatom sudskog tumača overenih dokumenata na adresu klijenta. A samim tim što je to dodatna usluga, predviđeno je da klijent plaćanje lično izvrši i to dostavljaču, s tim da cenu isključivo ima pravo u tom slučaju da odredi nadležna služba, koja će mu i dostaviti sadržaje.

Svakako, sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i bilo koji dokument ili neki drugi sadržaj koji je vezan za oblast nauke ili obrazovanja. A pored rezultata naučnih istraživanja, diplomskih i seminarskih radova, te nastavnih planova i programa fakulteta, biće izvršeni i direktni prevodi potvrde o redovnom školovanju sa hebrejskog jezika na ruski, ali će ovi stručnjaci kompletno obraditi i diplomu i dodatak diplomi, zatim naučne patente i uverenje o položenim ispitima, kao i prepis ocena, te svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i sve ostale materijale koji se konkretnih oblasti tiču na bilo koji način.

Pored svih informacija koje smo naveli, posebno je važna i ona koja se odnosi na overu takozvanim Haškim pečatom. Zapravo se radi o pečatu koji još poznatiji kao Apostille i koji spada u postupak takozvane nadovere. Vrlo je važno da klijent samostalno sve informacije o tome pribavi, pošto zaposleni u pomenutoj instituciji, nažalost nisu nadležni za izvršenje tog postupka, pa shodno tome i nemaju obavezu da obaveštavaju klijente o tome. Baš zato bi bilo dobro da on kontaktira državne institucije, koje za sada jedino imaju pravo taj tip overe da izvrše i raspita se po kom principu se za konkretna dokumenta ona vrši, to jest da sazna da li se Haški pečat na te sadržaje stavlja po završetku prevoda i overe sudskog tumača ili neposredno pre nego što oni započnu obradu.

Prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa hebrejskog na ruski jezik

Pojedinci koji žele u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da dobiju profesionalno obrađene nastavne planove i programe fakulteta, bi prvo trebalo da znaju da zaposleni u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford pristupaju kompletnoj obradi i tih i svih ostalih dokumenata. Preciznije, oni će prvo izvršiti direktan prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa hebrejskog jezika na ruski, a onda će u skladu sa zakonskim odredbama pristupiti i overi prevedenog dokumenta.

Za tu uslugu je zadužen ovlašćeni sudski tumač i nakon što on na preveden bilo koji dokument bude stavio svoj pečat, to će značiti da je njegova sadržina u potpunosti ista kao i sadržina originalnog dokumenta.

Od izuzetnog je značaja da svaki klijent na uvid pomenutom stručnjaku dostavi originalna dokumenta, a potrebno je i da se vrlo detaljno o nadoveri raspita, što znači da u nadležnim institucijama mora saznati da li se za njegova dokumenta vrši overa Haškim, to jest takozvanim Apostille pečatom.

Sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja će prevodioci i sudski tumači prvo prevesti u ovoj varijanti jezika, a onda i izvršiti overu. Na taj način će klijenti dobiti kompletno obrađenu diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, ali i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrdu o redovnom školovanju i ostala dokumenta iz domena nauke i obrazovanja. Ako to bude bilo potrebno klijentima, ovi stručnjaci će u optimalnom roku prevesti i seminarske radove i to bilo koje tematike, kao i diplomske radove.

Na osnovu zahteva će biti izvršeni i direktni prevodi tekovina Evropske Unije sa hebrejskog jezika na ruski, ali i svih ostalih dokumenata koja su na određeni način vezana za oblast sudstva ili prava, kao što su recimo punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i sudske odluke, odnosno sertifikati, presude o razvodu braka i sudske tužbe, kao i ugovori, sudska rešenja, licence i ostala.

Isto tako će sudski tumač i prevodilac da stručno obrade sva dokumenta koja se smatraju ličnim (pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, lična karta, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu i druga), ali će obezbediti klijentima i kompletno obrađenu medicinsku dokumentaciju, to jest sva ona dokumenta koja u njen sastav zvanično ulaze (dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i ostala).

Izuzev naučnih radova i to bilo koje kompleksnosti, dužine i tematike, zaposleni u ovoj instituciji mogu da izvrše i prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa hebrejskog jezika na ruski, a kompletno će obraditi i naučne patente i uopšteno govoreći, sve ostale materijale koji se nauke tiču. Sadržinu kako tehničke, tako i građevinske, ali i tenderske dokumentacije će oni, naravno u skladu sa zahtevima obraditi. A to podrazumeva da će pored uputstava za rukovanje najpre prevesti, pa overiti i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda, te mnoga druga dokumenta koja u sastav pomenutih tipova dokumentacija ulaze.

Mora biti istaknuto da klijente ove institucije, svakako očekuje i profesionalna obrada apsolutno bilo kog dokumenta koji kasnije klijent ima obavezu da preda određenoj instituciji Republike Srbije. Tako će pojedinci, pored saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stanju računa u banci, moći da zaduže pomenute stručnjake kako bi dobili profesionalno prevedeno uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o visini primanja, ali i uverenje o neosuđivanosti, to jest sve ostale vrste uverenja, potvrda i saglasnosti, kao i izjava. Svakako će prevodilac i sudski tumač profesionalno odgovoriti zahtevima klijenata i vezano za obradu poslovne dokumentacije. U tom slučaju će, pored ostalog oni kompletno obraditi kako godišnje, tako i finansijske poslovne izveštaje, ali i statut preduzeća i poslovne odluke, odnosno fakture i revizorske izveštaje, te osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i mnoga druga dokumenta, koja su za poslovanje različitih pravnih lica ili preduzetnika vezana.

Simulatno prevođenje sa hebrejskog na ruski jezik

Uz osnovnu uslugu koja podrazumeva profesionalni simultani prevod sa hebrejskog jezika na ruski, Prevodilački centar Akademije Oxford u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Takođe, mora biti napomenuto da sudski tumači i prevodioci, koji su u poslovnicama konkretne institucije zaposleni, ispunjavaju očekivanja klijenata vezano i za pružanje usluge koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika, ali su isto tako specijalizovani i za konsekutivni prevod. Vrlo je precizno određeno kakve karakteristike treba da ima manifestacija, da bi ovi stručnjaci pružili određenu vrstu usmenog prevoda, pa se isključivo na osnovu dostavljenih informacija može i odlučiti koja tačno od svih tih usluga će zadovoljiti zahteve kako organizatora, tako i samog događaja, ali i svih učesnika. Preciznije govoreći, klijenti se obavezuju da informišu zaposlene u ovoj instituciji prvo o tome koliko bi manifestacija trebalo da traje, zatim o broju osoba koje će tada biti prisutne i svakako, o mestu na kome će događaj da bude sproveden. A kada sve te informacije budu pribavljene, vrši se njihova profesionalna analiza i bira se ona usluga koja će najviše biti od koristi učesnicima, odnosno koja u potpunosti može da odgovori svim zahtevima konkretne manifestacije.

Usklađivanje prethodno prevedenih materijala sa pravilima koja su važeća u ruskom jeziku je, ustvari postupak redakture, a tokom kojeg se primenjuju pravila korekture i lekture. Da malo pojasnimo, postoji mogućnost da lektori, odnosno korektori koji su u ovoj instituciji, takođe zaposleni, izađu u susret zahtevima pojedinaca koji poseduju prevedene materijale bilo koje vrste. A ukoliko se radi o neprofesionalnim prevodima, ovi stručnjaci preuzimaju na sebe da izvrše sve neophodne ispravke i te sadržaje usklade sa aktuelnim pravilima u ciljanom jeziku, te da tako njihovim vlasnicima omoguće dalje korišćenje.

Ističemo i to da će biti izvršeni direktni prevodi online prodavnica i web kataloga sa hebrejskog jezika na ruski, s tim da će naravno prevodilac i sudski tumač profesionalno da prevedu i sajtove, ali i softver, odnosno aplikacije i programe koje pojedinci zahtevaju, te sve ostale onlajn sadržaje. Primena SEO pravila (Search Engine Optimisation), je ključna u tom slučaju, zato što oni tokom postupka obrade konkretnih materijala u isto vreme pristupaju i njihovoj profesionalnoj optimizaciji. A ustvari to znači da se njihova sadržina prilagođava svim pravilima koja su aktuelna u okviru pretraživača, što dovodi do toga da prevedeni materijali budu postavljeni na glavnoj strani pretrage i odlično pozicionirani.

Pored svih pomenutih sadržaja, zaposleni u okviru navedene institucije mogu adekvatno da odgovore zahtevima zainteresovanih za obradu bilo koje vrste tekstova. A zapravo će oni podjednako profesionalno i kvalitetno da prevedu i stručne, ali i popularne tekstualne materijale. Pored onih koji se bave nekom temom i iz oblasti komunikologije, farmacije i obrazovanja, potom menadžmenta, psihologije, marketinga i filozofije, ali i medicine, nauke i komunikologije, obradiće profesionalno i filozofske tekstove, zatim političke, pravne i ekonomske. Ako bude bilo potrebno, prevešće i tekstove čija osnovna tema je usmerena na oblasti ekologije i zaštite životne sredine, finansija i turizma, kao i one koji se tiču građevinske industrije, bankarstva i informacionih tehnologija, te svih ostalih grana što društvenih, što prirodnih nauka.

Prevod članaka iz novina sa hebrejskog jezika na ruski

Sasvim je svejedno kojom se tematikom bave novinski članci, za koje će prevodioci i sudski tumači izvršiti prevod u ovoj varijanti jezika, jer oni imaju sasvim dovoljno iskustva u obradi takvih sadržaja. Takođe će na osnovu zahteva pojedinaca izvršiti i direktan prevod časopisa sa hebrejskog na ruski jezik i to kako stručnih, tako i dečijih, ilustrovanih i drugih. Zaposleni u brojnim predstavništvima Prevodilačkog centra Akademije Oxford su isto tako zaduženi i za obradu kako književnih dela bilo koje vrste (poezija, romani, beletristika i ostala prozna dela), tako i udžbenika.

U skladu sa zahtevima pojedinaca, oni mogu da prevedu i filmska ostvarenja ma kog žanra i vrste (igrani, crtani, animirani i dokumentarni filmovi), a specijalizovani su i za direktno prevođenje serija i reklamnih poruka sa hebrejskog na ruski jezik, s tim da po potrebi, naravno mogu u toj varijanti jezika da prevedu i emisije kako zabavnog i informativnog karaktera, tako i obrazovnog, ali i one koje su primarno namenjene najmlađim gledaocima ili slušaocima. Moramo istaći vrlo važnu informaciju koja se tiče celokupnog postupka obrade svih pomenutih, ali i mnogih drugih audio i video materijala, a vezana je za njihovu kompletnu obradu. Tačnije, radi se o uslugama sinhronizacije ili titlovanja, koje su isto na zahtev klijenata u ovoj instituciji dostupne.

Kako sudski tumač i prevodilac već dugo godina obrađuju i različite sadržaje koji su vezani za marketing, to su oni odlično upoznati i sa gotovo svim pravilima reklamiranja. Baš zato i navodimo da su direktni prevodi PR tekstova i kataloga sa hebrejskog na ruski jezik, koje ovi stručnjaci vrše, maksimalno profesionalni. A pored toga, oni će stručno obraditi i brošure, potom reklamne letke, kao i plakate i flajere, ali i vizit kartice i generalno rečeno, sve one sadržaje koji se na neki način tiču marketinga, to jest kojima je osnovna svrha reklamiranje kako nekog događaja ili usluge, tako i proizvoda, odnosno konkretne kompanije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje