Prevod sa hebrejskog na španski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na španski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa hebrejskog na španski jezik

Kada se uzme u obzir činjenica da prevodioci i sudski tumači, koji su osposobljeni za obradu sadržaja i na jednom i na drugom jeziku imaju visok nivo znanja i iskustva, to je sasvim jasno zbog čega Prevodilački centar Akademije Oxford u svojoj ponudi ima i direktno prevođenje sa hebrejskog jezika na španski.

Svakako je konkretna usluga dostupna i u varijanti obrade sadržaja pisanim putem i kao usmeno prevođenje, a u okviru svake poslovnice ove institucije su zainteresovanima na raspolaganju i mnoge usluge koje se smatraju dodatnim.

Prva među njima, koja značajno olakšava obradu audio i video materijala u ovoj varijanti jezika se odnosi na njihovo titlovanje, odnosno profesionalnu sinhronizaciju. Jednostavnije rečeno, prvo će prevodilac i sudski tumač da ispune zahtev klijenata, te da u konkretnoj varijanti jezika izvrše prevod kako crtanih i dokumentarnih filmova, odnosno informativnih i dečijih emisija, tako i reklamnih poruka, ali i igranih i animiranih filmova, zatim serija i zabavnih emisija, te svih ostalih video i audio sadržaja, a onda se pristupa završnoj obradi, to jest sinhronizaciji ili titlovanju prethodno prevedenih materijala.Prevođenje sa hebrejskog na španski
Prevođenje sa španskog na hebrejski

Pod dodatnim uslugama u ovom slučaju se smatra i profesionalna redaktura, a koju na osnovu zahteva pojedinaca vrše lektori i korektori ove institucije. Zapravo, oni na taj način profesionalno prilagođavaju pravilima ciljanog jezika sve one materijale, koji nisu kvalitetno i profesionalno prevedeni u toj jezičkoj varijanti, a sve sa ciljem njihovog nesmetanog korišćenja.

Naglasili bismo i to da kada se vrše direktni prevodi dokumenata sa hebrejskog jezika na španski, klijent u predstavništvima ove institucije dobija dodatnu uslugu u vidu overe prevedenih sadržaja. Konkretnu uslugu će na osnovu ovlašćenja koja poseduje izvršiti profesionalni sudski tumač, koji će ustvari staviti pečat na preveden dokument, ali tek nakon što ga zvanično uporedi sa originalnim. Kada bilo koji dokument, za koji je izrađen prevod u toj varijanti jezika ima i pečat pomenutog stručnjaka, automatski se smatra važećim i tretira se kao istovetan originalu.

Trebalo bi da svako ko je zainteresovan za obradu dokumenata pošalje preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom originalne sadržaje na uvid sudskom tumaču, a isto tako ih može i u konkretnu poslovnicu doneti, što se zahteva upravo zbog postupka overe.Zainteresovani mogu da dobiju profesionalno obrađena sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama Republike Srbije, budući da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše kompletno prevođenje potvrda i saglasnosti sa hebrejskog jezika na španski, ali i svih vrsta izjava i uverenja (potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i mnoga druga dokumenta iz te grupe).

Naravno da će biti ostvareni zahtevi apsolutno bilo kog klijenta, kome u ovoj varijanti jezika treba prevod kako za lična dokumenta bilo koje vrste (potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu i ostala lična dokumenta), tako i za sva ona dokumenta koja su na neki način vezana za oblast nauke ili obrazovanja (naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi i mnoga druga).

Kako je predviđeno da se ostvare zahtevi i onih klijenata, kojima je prevod ma kog dokumenta potreban u kratkom roku, to se iziskuje da on kasnije dostavi na uvid originalne sadržaje, a da prvo izvrši njihovo skeniranje i slanje na mail adresu one poslovnice koja mu je najbliža.

Podrazumeva se da će vlasnik dokumenata odabrati koji način od ponuđenih mu najviše odgovara za njihovo preuzimanje, a nakon što sudski tumači i prevodioci budu izradili prevod i overili konkretne sadržaje shodno pravilima. Mogu izabrati opciju ličnog preuzimanja ili dostavljanja tako obrađenih sadržaja na njihovu adresu, ali smo obavezni da naglasimo i to da svaki klijent, koji želi da mu kurirska služba kompletno obrađen bilo koji dokument donese na kućnu adresu tu uslugu ima obavezu i da plati. Naravno da će cenu odrediti dostavljač, te će o njoj informisati zainteresovanog, a on će u trenutku kada pošiljku bude preuzimao, navedeni iznos morati da plati.

Izuzev već pomenutih dokumenata, u okviru svake poslovnice ove institucije mogu da budu urađeni i prevodi pravnih akata sa hebrejskog jezika na španski (tekovine Evropske unije, sudske žalbe punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, licence, sudske tužbe, sudske presude, ugovori, sertifikati, sudske odluke i ostala dokumenta iz domena sudstva ili prava),

A pomenuti stručnjaci mogu da obrade i apsolutno bilo koju vrstu dokumentacije, tako da će ne samo prevesti, nego će posle i overiti dokumenta koja ulaze najpre u sastav poslovne dokumentacije (finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, poslovne odluke, revizorski izveštaji i druga), a potom i ona dokumenta koja su deo kako tehničke, tako i tenderske i građevinske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala), tako i medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta koja je čine).

Pored svih onih informacija sa kojima lice zainteresovano za prevod bilo kog dokumenta u konkretnoj jezičkoj varijanti mora da bude upoznato, ističemo i one koje se tiču nadovere. A u pitanju je postupak, koji je svakako usklađen sa zakonom i vezan je isključivo za tačno definisana dokumenta, te uključuje stavljanje Apostille, to jest specijalnog pečata koji je poznat i kao Haški. Međutim, razlog zbog čega o tome govorimo jeste što prevodilac i sudski tumač nisu za stavljanje konkretnog pečata na definisana dokumenta ovlašćeni. Baš zato se od klijenata i zahteva da kontaktiraju one institucije naše zemlje, koje poseduju adekvatna ovlašćenja i zadužene su za nadoveru, a u pitanju su namenska odeljenja osnovnih sudova u brojnim gradovima. Svakako je preporučljivo da ih kontaktiraju pre nego što uopšte dokumenta dostave našim stručnjacima na obradu, jer će tako svoje vreme uštedeti, pošto će dobiti tačne informacije o postupku overe Apostille pečatom. Ističemo da se on na neka dokumenta stavlja pre nego što naši zaposleni pristupe daljoj obradi, a na neka isključivo nakon što oni urade prevod, odnosno overe preveden dokument bilo koje vrste. Uzevši u obzir da se na spisku njihovih ovlašćenja ne nalazi i overa Haškim pečatom, jasno je da klijenti ne mogu očekivati relevantne informacije da dobiju u našim poslovnicama, već se od njih očekuje da ih pribave samostalno i na vreme.

Za sve ostale sadržaje se od klijenata očekuje da ih na obradu dostave elektronskim putem, pošto za prevođenje tekstova sa hebrejskog jezika na španski i to kako popularnih, tako i stručnih, odnosno književnih dela i udžbenika, ali i časopisa i članaka iz novina, te mnogih drugih sadržaja nije neophodno na uvid priložiti originale.

Pod uslovom da se pojedinac za tu opciju opredeli, kompletno obrađeni materijali te vrste isto tako mogu da im budu dostavljeni, a odmah nakon što pomenuti stručnjaci sa njihovom obradom budu završili. Podrazumeva se, naravno da svaki pojedinac može izabrati i neku drugu opciju, kako za preuzimanje obrađenih sadržaja, tako i za njihovo dostavljanje, a o svim detaljima će se dogovoriti sa zaposlenima u konkretnom predstavništvu pomenute institucije.

Kada bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac će ponuditi klijentima i usluge usmenog prevoda, budući da su osposobljeni kako za šapatno i simultano, isto tako i za konsekutivno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A i ona usluga, koja uključuje iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je dostupna zainteresovanima.

Profesionalna obrada reklamnih sadržaja u toj varijanti jezika se isto nalazi na spisku usluga koje se nude klijentima konkretne institucije. Pored toga što će obraditi PR tekstove, reklamne kataloge,  letke i brošure, ovi stručnjaci će pristupiti maksimalno profesionalno i obradi plakata i vizit kartica, kao i reklamnih flajera i svih ostalih sadržaja koji se na oblast marketinga odnose, to jest koji su fokusirani na prezentovanje bilo događaja, proizvoda ili usluge, bilo rada određenog preduzeća.

Za kraj smo ostavili vrlo važnu informaciju, koja se odnosi na direktan prevod internet sadržaja sa hebrejskog jezika na španski, uzevši u obzir da zaposleni ove institucije tom prilikom primenjuju i vrlo važna pravila koja se odnose na optimizaciju kako web prodavnica i sajtova, tako i internet kataloga i ostalih materijala koji se mogu videti na internetu. Jednostavnije govoreći, oni se rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation) i tako prevedene online sadržaje oblikuju u skladu sa onim smernicama koje podrazumeva određeni pretraživač, te na taj način utiču na dostizanje mnogo boljeg mesta u okviru pretrage, a za one reči i izraze koje se za konkretne materijale smatraju ključnim. Sve to se odražava i na poslovanje vlasnika tih materijala, budući da mnogo veći broj potencijalnih klijenata može da dođe do potrebnih informacija. A ako se to od njih zahteva, prevodilac i sudski tumač će maksimalno stručno i profesionalno da obrade i softver, to jest svaki program i aplikaciju koju klijent bude želeo da dobije prevedenu.

Prevodi serija sa hebrejskog jezika na španski

U koliko bilo kom klijentu bude bila potrebna usluga, koja se odnosi na direktno prevođenje serija sa hebrejskog na španski jezik, on će biti informisan da u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, može da dobije i uslugu sinhronizacije serija, kao i njihovog profesionalnog titlovanja. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj varijanti izraditi prevod i za animirane filmove, reklamne poruke i zabavne emisije, te će stručno obraditi i informativne, obrazovne i dečije emisije, kao i igrane filmove, bez obzira kom žanru pripadaju, ali i dokumentarne i crtane, to jest bilo koju vrstu video i audio materijala.

Ovi stručnjaci mogu da prevedu i svako književno delo koje spada u domen poezije, ali i da obrade u toj kombinaciji jezika kako romane i dela beletristike, tako i sva ostala prozna književna dela. Svakako će odgovoriti profesionalno i na zahteve klijenata vezano za prevođenje novinskih članaka, odnosno sadržine stručnih, dečijih, ilustrovani i drugih vrsta časopisa, a shodno zahtevima će prevesti i udžbenike.

Na raspolaganju su zainteresovanima i direktni prevodi vizit kartica sa hebrejskog na španski jezik, s tim da sudski tumači i prevodioci mogu u toj varijanti jezika da prevedu i sve ostale reklamne materijale. Pored flajera i letaka, oni će u najkraćem roku obraditi i plakate, zatim PR tekstove, ali i kataloge, brošure i mnoge druge sadržaje iz oblasti marketinga. Nastojaće da tokom njihove obrade sadržinu propisno oblikuju i usklade je sa svim onim pravilima, koja navodi španski jezik, a kako bi primarno Špancima, ali i osobama koje se tim jezikom služe, pružili priliku da vrlo lako shvate koja usluga ili proizvod se reklamira, odnosno o kom događaju ili kompaniji je reč.

Svakako mora biti napomenuto da klijenti mogu ove stručnjake zadužiti i kada im je potreban prevod stručnih i popularnih tekstova sa hebrejskog na španski jezik, a njihova tematika može da bude vezana za zaista bilo koju prirodnu ili društvenu naučnu disciplinu. Pored toga što će prevodioci i sudski tumači da obrade turističke, političke i ekonomske, odnosno sociološke i filozofske tekstove, oni će prevesti i sadržaje koji se bave tematikom iz oblasti komunikologije, bankarstva i psihologije, ali i menadžmenta, finansija i prava, odnosno marketinga, obrazovanja i farmacije. Profesionalno će da prevedu i tekstove koji se tiču informacionih tehnologija, medicine i građevinske industrije, ali i nauke, te ekologije i zaštite životne sredine i drugih grana društvenih ili prirodnih nauka.

Prevod izvoda iz matičnih knjiga sa hebrejskog na španski jezik

Kako krštenicu, tako i venčani list i umrlicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih, zatim venčanih i umrlih će prema potrebama klijenata, profesionalni sudski tumači i prevodioci u pomenutoj varijanti jezika ne samo da prevedu, nego i da urade overu. Tako će vlasnik dokumenata na jednom mestu da dobije njihovu kompletnu obradu, a sadržaje koji su na taj način obrađeni će imati dozvolu da preda svakoj nadležnoj službi i koristi ih kad god je potrebno.

Ako se zahteva, može da bude izvršeno i direktno prevođenje uverenja o državljanstvu sa hebrejskog jezika na španski, ali i vozačke, radne i saobraćajne dozvole, kao i pasoša i potvrde o prebivalištu, zatim lične karte i dozvole za boravak, te svakog drugog ličnog dokumenta.

U skladu sa zakonom se vrši obrada ne samo ličnih, nego i svih ostalih dokumenata, pa se zato i zahteva da njihovi vlasnici originalne sadržaje prvo na jedan od opisanih načina dostave, jer se oni moraju uporediti sa prevedenim dokumentima, a pre nego što zvanično ovlašćeni sudski tumač uradi njihovu overu.

Sem toga, svi zainteresovani bi trebalo da podatke o stavljanju specijalnog pečata na dokumenta, a koji je dobro poznat kao Haški ili takozvani Apostille pribave neposredno pre nego što sadržaje pošalju ili donesu na obradu. Svakako te informacije neće moći da im daju zaposleni u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, uzevši u obzir da navedi tip overe nije u njihovoj nadležnosti.

Klijenti mogu da zaduže pomenute stručnjake i ako su im potrebni prevodi medicinske dokumentacije sa hebrejskog jezika na španski, a u kom slučaju će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali isto tako i lekarske nalaze, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uopšteno govoreći, svaki drugi dokument koji ulazi u njen sastav.

Isto tako su oni specijalizovani i za prevođenje kako različitih vrsta uverenja i izjava, tako i saglasnosti i potvrda. Izuzev uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja, zaposleni u konkretnoj instituciji kompletno obrađuju uverenje o neosuđivanosti, kao i potvrdu o stanju računa u banci, to jest sva dokumenta koja bi trebalo u određenoj situaciji predati nekoj instituciji Republike Srbije.

Sadržinu tenderske, građevinske i tehničke dokumentaciju će prevodioci i sudski tumači, takođe profesionalno da obrade, tako da ih klijenti mogu angažovati kako bi izvršili prevođenje građevinskih projekata sa hebrejskog jezika na španski, ali i deklaracija proizvoda, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, potom uputstava za rukovanje i drugih dokumenata koja čine svaku od njih.

Naravno da ovi stručnjaci obrađuju prema zakonu i sve vrste pravnih akata (sertifikati, sudske odluke, presude o razvodu braka, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, ugovori svih vrsta, sudske tužbe, licence, sudska rešenja, punomoćja za zastupanje i ostala dokumenta koja su vezana za sudstvo ili pravo), a po potrebi prevode i overavaju sva ona dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije (osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski i godišnji poslovni izveštaji, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica i bilo koji dokument koji se tiče poslovanja kako firmi, tako i samostalnih preduzetnika).

Kada to bude bilo potrebno klijentima, biće urađen i direktan prevod uverenja o položenim ispitima sa hebrejskog jezika na španski, a sudski tumači i prevodioci će, svakako obraditi bilo koji drugi dokument koji je vezan ne samo za oblast obrazovanja, nego i uopšteno za nauku. Uz već pomenuto uverenje, klijenti mogu da dobiju i kompletno obrađenu potvrdu o redovnom školovanju, odnosno naučne patente i radove, ali i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomske i seminarske radove različite tematike, potom rezultate naučnih istraživanja i prepis ocena, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te bilo koju drugu vrstu materijala koja se na te oblasti odnosi prvenstveno.

Prevođenje onlajn prodavnica sa hebrejskog na španski jezik

Kada budu ostvarivali zahtev klijenata vezano za obradu internet prodavnica u ovoj varijanti jezika, svakako će sudski tumač i prevodilac primeniti i alate SEO, to jest Search Engine Optimisation. Celokupan postupak optimizacije mora da bude implementiran i kada se vrše direktni prevodi web sajtova sa hebrejskog jezika na španski, odnosno ako je potrebno obraditi internet kataloge ili neku drugu vrstu sadržaja koja je na globalnoj mreži dostupna. Isključivo materijali koji su prvo prevedeni, a onda i usklađeni sa zahtevima veb pregledača, mogu da budu vidljivi u okviru prve strane rezultata pretrage za tačno definisane izraze i reči. Zahvaljujući kompletnoj usluzi, vlasnici tih onlajn sadržaja će prilično brzo nakon njihovog postavljanja da budu svesni važnosti pravilnog optimizovanja, jer će im se gotovo sigurno broj klijenata značajno povećati. Naglašavamo da ovi stručnjaci mogu, isto tako profesionalno da obrade i svaku aplikaciju ili određeni program, to jest softver.

Usluga redakture, praktično rečeno se sastoji od korekture i lekture, te je zahvaljujući primeni tih pravila omogućeno vlasnicima loše prevedenih sadržaja ma koje vrste da u optimalnom roku dobiju dobro obrađene materijale, tako da ih mogu i koristiti. Jednostavnije govoreći, lektori i korektori, koji su takođe u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, će se tom prilikom maksimalno potruditi da sve one propuste, koji su već načinjeni, isprave, to jest da sadržinu nekvalitetno prevedenih materijala usklade primarno sa pravilima ciljanog jezika, a potom i sa onima koje uključuje sama prevodilačka struka.

Za bilo koju vrstu manifestacije mogu da budu angažovani prevodioci i sudski tumači pomenute institucije, koji će shodno zahtevima kako organizatora, tako i samog događaja i učesnika, izvršiti ili simultani, odnosno šapatni ili konsekutivni prevod sa hebrejskog jezika na španski. Uslov za odabir najbolje moguće opcije jeste dostavljanje podataka o manifestaciji, a oni na prvom mestu moraju uključivati one koji se tiču trajanja, mesta održavanja, načina organizacije i broja učesnika. Nakon što klijent sve te informacije bude propisno dostavio ovim stručnjacima, oni će izvršiti njihovu profesionalnu analizu i odrediti koja od svih navedenih usluga će odgovoriti tim zahtevima na najprimereniji način. S obzirom na to da ova institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, podrazumeva se da će i konkretna usluga u ponudu biti uneta, a ukoliko se proceni da bi taj tip usmenog prevoda maksimalno kvalitetno odgovorio na zahtev određene manifestacije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje