Prevod sa hebrejskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na francuski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hebrejskog na francuski jezik

Kao glavni cilj koji zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford imaju jeste navedeno pružanje maksimalno profesionalne usluge, a koja uključuje direktno prevođenje sa hebrejskog jezika na francuski.

Konkretna usluga je dostupna u obe varijante, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač izuzev obrade sadržaja u pisanoj formi, mogu da pruže i sve tri varijante usmenog prevoda. Zapravo su oni specijalizovani kako za konsekutivno i simultano, tako i za prevođenje uz pomoć šapata u toj jezičkoj varijanti, a shodno zahtevima klijentima se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije i to po cenama koje važe za izuzetno pristupačne.

Bitno je naglasiti i to da je dostupna kompletna obrada svih vrsta dokumentacija i dokumenata, tako da zainteresovani osim njihovog prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, na jednom mestu dobijaju i završnu obradu, a koja uključuje overu i to pečatom sudskog tumača ovlašćenog za taj postupak.Prevođenje sa hebrejskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na hebrejski

Izuzetno je važno da svako koga interesuje direktan prevod dokumenata sa hebrejskog jezika na francuski originalne materijale na uvid pomenutim stručnjacima dostavi, jer se prvo oni moraju uporediti, a kako bi prema pravilima mogla da bude urađena overa. Naime, zvanično ovlašćeni sudski tumač će svoj pečat imati dozvolu da stavi isključivo na one sadržaje koji su istovetni sa originalima, budući da postupak overe ima za cilj da potvrdi istovetnost originalnog i prevedenog dokumenta.

Napominjemo da ova institucija klijentima omogućuje da dostave čak i prethodno prevedena dokumenta, a kako bi dobili samo uslugu overe. A ako tada ima nekih propusta, radi se prvo lektura, odnosno korektura, te se sadržina dokumenata prilagođava originalima. Naravno da se usluga redakture može primeniti i na bilo koju drugu vrstu sadržaja, a ukoliko je potrebno da određene greške u njima budu ispravljene. Podrazumeva se da će korektori i lektori, zaposleni u okviru svake poslovnice navedene institucije, primeniti aktualno pravila, te izvršiti profesionalnu redakturu.

Uz presude o razvodu braka, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sudske odluke, licence i sudska rešenja, odnosno ugovore i tekovine Evropske Unije, ali i sudske tužbe, sertifikate i sudske žalbe, te punomoćje za zastupanje i sva ostala pravna akta.Biće izvršeni i direktni prevodi potvrde o redovnom školovanju sa hebrejskog jezika na francuski, ali i uverenja o položenim ispitima, diplome i dodatka diplomi, te seminarskih radova, prepisa ocena i nastavnih planova i programa fakulteta, s tim što pomenuti stručnjaci mogu da kompletno obrade i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potom diplomske radove i apsolutno bilo koji drugi materijal ili dokument koji se tiče obrazovanja na bilo koji način. Naravno da će prevesti i naučne radove, kao i naučne patente, ali i rezultate naučnih istraživanja i mnoga druga dokumenta koja su za nauku striktno vezana.

Bilo koji lični dokument će, na osnovu zahteva klijenata prevodilac i sudski tumač isto tako obraditi, tako da će obezbediti prevod uverenja o državljanstvu sa hebrejskog jezika na francuski, ali i izvoda iz matične knjige venčanih, dozvole za boravak i radne dozvole, kao i krštenice, pasoša i lične karte, zatim saobraćajne dozvole, izvoda iz matične knjige umrlih i potvrde o prebivalištu, ali i vozačke dozvole i bilo kog drugog dokumenta iz te grupe.

Originalna dokumenta klijenti mogu poslati ili preko kurirske službe na obradu ili putem „Pošte Srbije“, a isključivo preporučenom pošiljkom, s tim što im je svakako dozvoljeno da u radno vreme poslovnice konkretne sadržaje lično donesu.

S obzirom na to da pomenuti stručnjaci mogu da ispune očekivanja i onih pojedinaca, kojima je kompletno obrađen dokument potreban u posebno kratkom vremenskom roku, samo tada će biti dozvoljeno da se originali kasnije dostave. Vrlo je važno da što pre klijent skenirana dokumenta pošalje na zvaničnu elektronsku adresu ove institucije, pa da posle priloži originale.

Potrebno je da informišemo svakoga, kome su potrebni prevodi dokumenata sa hebrejskog jezika na francuski da se za neka od njih mora pristupiti nadoveri, a da ona nije u nadležnosti zaposlenih konkretne institucije. Jednostavnije rečeno, taj postupak podrazumeva stavljanje Apostille pečata na određena dokumenta i vrši se u okviru odeljenja osnovnih sudova naše zemlje, a prema zakonskim odredbama. Pomenuti pečat je poznat i kao Haški, a neophodno je staviti ga na dokumenta za koja to predviđa važeći zakon, s tim da informacije klijent treba lično da pribavi. Naime, Apostille pečat se obično stavlja ili pre nego što ovi stručnjaci počnu da vrše njegov prevod i overu ili pošto završe svoj deo posla, pa je zato i bitno da klijent konkretne informacije blagovremeno pribavi.

Ostalo je da kažemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu, odnosno overe i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, ali i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o visini primanja, kao i bilo koju drugu vrstu što potvrde i uverenja, što izjave ili saglasnosti, odnosno sva ona dokumenta koja se podnose određenoj nadležnoj službi.

Pored već pomenutih dokumenata, ovi stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa hebrejskog jezika na francuski, što znači da osim specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, oni vrše kompletnu obradu i dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te svakog drugog dokumenta koji pomenuti tip dokumentacije čini.

Predviđeno je da se svaki pojedinac opredeli između ličnog preuzimanja i dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata na njegovu adresu, a preko određene kurirske službe. Ukoliko se bude opredelio za opciju koja uključuje dostavu, biće neophodno i da konkretnu uslugu plati, a prema cenovniku koji je u okviru te službe važeći datom momentu.

Svakako će prevodioci i sudski tumači prema pravilima da obrade i poslovnu dokumentaciju (statut preduzeća, revizorski izveštaji, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, finansijski izveštaji, fakture i sva ostala dokumenta koja su za poslovanje vezana), ali će na osnovu zahteva klijenata izvršiti i prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa hebrejskog jezika na francuski, odnosno svih ostalih dokumenata koja čine kako tehničku, tako i građevinsku i tendersku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i ostala).

Isto tako, kada to neko zahteva ovi stručnjaci mogu da prevedu i sve sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, to jest koji su na prvom mestu namenjeni reklamiranju proizvoda ili usluga, zatim nekog događaja ili određenog preduzeća. Svakako će klijentima omogućiti da dobiju stručno obrađene PR tekstove, reklamne flajere i kataloge, kao i brošure, vizit kartice i plakate, ali i reklamne letke i ostale marketinške materijale.

Maksimalno stručno i po izuzetno povoljnim cenama će zaposleni ove instituvije obraditi i novinske članke, kao i sve vrste časopisa, potom tekstualne materijale (popularne i stručne), kao i književna dela i udžbenike. A biće urađeni i profesionalni prevodi web sajtova sa hebrejskog jezika na francuski, ali i online prodavnica, zatim web kataloga i različitih programa i aplikacija, to jest apsolutno svih onih materijala koji su vezani kako za računare, tako i za web. Tokom njihove obrade će se sudski tumači i prevodioci potruditi da pažljivo izvrše implementaciju alataa SEO (Search Engine Optimisation), te da na taj način konkretne materijale prilagode svim onim pravilima koja važe na internetu iu okviru samog pretraživača.

Važno je da pomenemo i to da svako predstavništvo ove institucije zapošljava stručnjake zadužene za izvršenje usluge sinhronizacije i titlovanja, tako da klijenti ustvari ne dobijaju samo prevod audio i video materijala bilo koje vrste, a primarno serija, emisija, reklamnih poruka, filmova i drugih, već i njihovu završnu obradu, što znači da ih mogu prezentovati gledaocima ili slušaocima odmah po preuzimanju.

Postupak dostavljanja svih ovih sadržaja je mnogo jednostavniji nego kada se obrađuju dokumenta, jer je tada klijentima dozvoljeno da ih na mejl konkretnog predstavništva pošalju, a pod uslovom da im taj princip, naravno najviše odgovara. Svakako je definisano da i preuzimanje bude izvršeno po istom principu, ali su na raspolaganju i druge opcije, sa kojima će svaki klijent pojedinačno da bude detaljno upoznat od strane zaposlenih u ovoj instituciji.

Prevodi informativnih emisija sa hebrejskog na francuski jezik

Pojedinac koji u ovoj varijanti jezika želi da dobije prevedene informativne, kako televizijske, tako i radijske emisije će u okviru bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford moći da dobije i njihovu sinhronizaciju, ali se naravno može opredeliti i za uslugu titlovanja. Svakako će biti izvršeni i direktni prevodi serija sa hebrejskog jezika na francuski, ali će prevodioci i sudski tumači obraditi i dokumentarne, zatim igrane, crtane i animirane filmove, kao i zabavne, obrazovne i dečije emisije, odnosno reklamne poruke i sve ostale audio i video sadržaje.

Pojedinci koji poseduju materijale za koje neko uradio već prevod u navedenoj varijanti jezika, će moći da angažuju profesionalne lektore i korektore, koje navedena institucija takođe zapošljava, a kako bi primeni li pravila koja navodi redaktura. Preciznije rečeno, rukovodiće se smernicama korekture i lekture, te će se potruditi da isprave greške koje u takvim sadržajima postoje.

U bilo kojoj poslovnici ove institucije klijent može da dobije i direktan prevod knjiga sa hebrejskog jezika na francuski, a sudski tumač i prevodilac će osim poetskih i prozni književnih dela, takođe prevesti i udžbenike. Sem toga, obradiće po zahtevu i ilustrovane časopise, zatim one koji se smatraju stručnim, kao i članke iz novina različite složenosti i tematike.

Kada se zahteva obrada internet materijala, klijenti moraju znati da ih uz prevođenje online kataloga i prodavnica sa hebrejskog jezika na francuski, odnosno web sajtova i ostalih sličnih sadržaja, očekuje i njihova profesionalna optimizacija. Ustvari, prevodilac i sudski tumač će posebnu pažnju posvetiti primeni takozvanih alata SEO, odnosno Search Engine Optimisation, pa će zahvaljujući tome konkretne materijale prilagoditi internet pretrazi. Naravno, ako se to od njih bude zahtevalo, stručno će prevesti i softver, a što se odnosi na sve vrste i programa i aplikacija.

Prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa hebrejskog na francuski jezik

Osnovna usluga u ovom slučaju se odnosi na direktan prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa hebrejskog jezika na francuski, a dodatna podrazumeva overu, koju će izvršiti ovlašćeno lice, to jeste sudski tumač. Takav princip obrade dokumenata je usklađen sa slovom zakona i njegov osnovni cilj jeste iznošenje potvrde da je preveden dokument i njegova sadržina potpuno verna originalnom.

Svakako je važno da klijent donese na uvid originalna dokumenta ili ih pošalje na način koji mu odgovara, a da bi celokupan proces obrade bio što jednostavniji potrebno je da pribavi sve informacije o nadoveri, odnosno o stavljanju Haškog ili takozvanog Apostille pečata.

Uz pomenuti dokument, prevodilac i sudski tumači će obraditi i uputstvo za rukovanje, kao i građevinske projekte i deklaracije proizvoda, ali i bilo koji drugi dokument koji čini tehničku, odnosno tendersku ili građevinsku dokumentaciju.

Sem toga, na osnovu zahteva zainteresovanih se vrše i direktni prevodi uverenja o položenim ispitima sa hebrejskog jezika na francuski, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplome i dodatka diplomi i potvrde o redovnom školovanju, te pomenuti stručnjaci pristupaju kompletnoj obradi i nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena, kao i svih ostalih materijala koji se tiču obrazovanja, a najpre diplomskih i seminarskih radova.

Bitno je da napomenemo i to da profesionalni sudski tumač i prevodilac, u skladu sa zakonskim odredbama prevode i overavaju sva ona dokumenta koja klijent mora kasnije da podnese nekoj nadležnoj instituciji. A izuzev uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, oni će kompletno obraditi i potvrdu o visini primanja, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, ali i uverenje o neosuđivanosti i svaku drugu vrstu potvrde, uverenja, izjave ili saglasnosti.

Kada to pojedinac bude zahtevao, zaposleni u konkretnom predstavništvu će da izvrše i prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima sa hebrejskog jezika na francuski, ali će obraditi i sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Na prvom mestu se misli na lekarske nalaze, ali i na specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim na uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja se njenim sastavnim delom smatraju.

Izuzev rezultata naučnih istraživanja, navedeni stručnjaci obrađuju i naučne radove bilo koje tematike, ali i naučne patente i sve ostale sadržaje koji se na neki način na nauku odnose. Isto tako će sudski tumači i prevodioci ostvariti zahtev pojedinaca vezano za profesionalnu obradu svih pravnih akata. A ne samo da će oni prevesti i overiti sudske tužbe, ugovore i punomoćje za zastupanje, već i sudske žalbe, sertifikate i tekovine Evropske Unije, zatim sve vrste licenci, sudska rešenja i presude o razvodu braka, te bilo koji drugi dokument koji se tiče oblasti prava ili sudstva, odnosno koji se smatra pravnim aktom.

Pored rešenja o osnivanju pravnog lica, faktura i godišnjih, odnosno revizorskih i finansijskih poslovnih izveštaja, navedeni stručnjaci kompletno obrađuju i osnivački akt preduzeća, zatim statut preduzeća i poslovne odluke, te generalno rečeno svaki dokument koji čini poslovnu dokumentaciju, to jest koji se odnosi na poslovanje kako preduzetnika, tako isto i kompanija.

Podrazumeva se da će biti izrađeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na francuski, što zapravo znači da će prevodioci i sudski tumači osim potvrde o prebivalištu, pasoša, uverenja o državljanstvu i lične karte, kompletno obraditi kako sve vrste izvoda iz matičnih knjiga (umrlih, venčanih i rođenih), tako i bilo koju dozvolu (vozačka, radna, saobraćajna, dozvola za boravak i ostale).

Prevod ekonomskih tekstova sa hebrejskog jezika na francuski

Kada kažemo da zaposleni u svakom predstavništvu naše institucije mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu ekonomske tekstove, to se odnosi na obradu i stručnih i popularnih sadržaja. A pored toga, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i one tekstove koji se tiču oblasti finansija, prava i bankarstva, zatim ekologije i zaštite životne sredine, sociologije i obrazovanja, ali i politike, filozofije i medicine, te psihologije, nauke i farmacije. Svakako će biti izvršeni i direktni prevodi turističkih tekstova sa hebrejskog na francuski jezik, ali i svih onih koji obrađuju bilo koju temu iz domena građevinske industrije, odnosno marketinga, komunikologije i informacionih tehnologija, te menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina, bez obzira da li su zvanično svrstane u prirodne ili društvene.

Moramo naglasiti da svaki pojedinac, koji ima potrebu za uslugog usmenog prevoda prvo ima obavezu da informiše zaposlene u određenom predstavništvu o svim bitnim detaljima, koji se odnose na organizaciju neke manifestacije. Isključivo zato što prevodilac i sudski tumač vrše kako simultano prevođenje sa hebrejskog na francuski jezik, tako i šapatno i konsekutivno, se zahteva informisanje od strane klijenta o tim detaljima, a da bi bila izabrana najbolja vrsta ove usluge. Preciznije rečeno, pomenuti stručnjaci prvo moraju da analiziraju sve dostupne informacije, a primarno one koje su vezane za trajanje događaja i broj učesnika, odnosno za karakteristike mesta na kome će manifestacija biti održana i generalno, za način organizacije. Nakon što budu sa puno pažnje i stručnosti pristupili analizi tih podataka, oni će se opredeliti upravo za onaj tip usmenog prevoda za koji smatraju da će zahtevima organizatora i učesnika najbolje odgovoriti. Shodno tome će klijentima omogućiti i onu uslugu, koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Još je ostalo da kažemo i to da svi koji su zainteresovani za prevod marketinških materijala sa hebrejskog na francuski jezik, mogu pomenute stručnjake zadužiti za izvršenje te usluge. Ne samo da će sudski tumač i prevodilac obraditi vizit kartice, reklamne letke i plakate, već i kataloge, PR tekstove, flajere i brošure, ali i sve ostale sadržaje koji služe za reklamiranje kako proizvoda različite vrste i usluga, tako i neke firme, te događaja. Tom prilikom će oni poštovati najpre pravila francuskog jezika, a zatim i samog marketinga, tako da će potencijalnim klijentima kojima je maternji jezik francuski biti omogućeno upoznavanje sa njihovom sadržinom i to na najprimereniji način.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje