Prevod sa hebrejskog na pakistanski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na pakistanski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa hebrejskog na pakistanski jezik

Prvi i osnovni uslov koji svaki klijent mora da ostvari, kako bi dobio profesionalno prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na pakistanski, jeste da na uvid sudskom tumaču priloži originale. Konkretni zahtev je iznet zato što se usluga overavanja prethodno prevedenih dokumenata može izvršiti isključivo nakon njihovog upoređivanja sa originalima, jer pečat pomenutog stručnjaka sme biti stavljen samo ukoliko apsolutno nikakve razlika između njih ne postoji.

U slučaju da se ustanovi određeno odstupanje, ovaj stručnjak je obavezan da vlasnicima konkretnih dokumenata to napomene i predloži izvršenje usluge redakture, a i nju zaposleni u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše na zahtev klijenata. Profesionalni korektori i lektori su isključivo zaduženi za sprovođenje te usluge, a ona se primenjuje i za bilo koji dokument i za svaki drugi materijal, koji je pre toga preveden i u kome ima određenih propusta i grešaka.

Pored svih onih dokumenata koja su svrstana u pravna akta (tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, sertifikati, sudske žalbe, ugovori, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, licence, presude o razvodu braka i ostala dokumenta iz domena prava ili sudstva), biće urađeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na pakistanski. Svakako će prevodilac i sudski tumač, u tom slučaju kompletno da obrade osnivački akt preduzeća, godišnje, revizorske i finansijske poslovne izveštaje, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i statut preduzeća, kao i fakture, te svaki drugi dokument koji se na poslovni proces određenog pravnog lica ili nekog preduzetnika odnosi.Prevođenje sa hebrejskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na hebrejski

Postupak dostavljanja sadržaja je usklađen sa pravilima, pa se od svakog pojedinačnog klijenta zahteva originalna dokumenta da pošalje preko kurirske službe, odnosno preporučenom pošiljkom preko “ Pošte Srbije” ili ih može u konkretnu poslovnicu lično doneti.

Isto tako će svaki klijent izabrati koja od dve ponuđene opcije za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata mu više odgovara, tako da može doći u odabrano predstavništvo i na taj način izvršiti preuzimanje, a može izneti i zahtev da mu ti sadržaji budu doneti na određenu adresu. S obzirom na to da će eksterna služba izvršiti dostavu, izuzetno je važno da svaki klijent tada konkretnu uslugu plati, a njena cena će biti određena upravo od strane kurirske službe.

Ističemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu, u skladu sa potrebama pojedinaca da izvrše i direktan prevod ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na pakistanski. Izuzev pasoša, uverenja o državljanstvu i lične karte, podrazumeva se da oni mogu kompletno obraditi i potvrdu o prebivalištu, zatim sve vrste izvoda iz matičnih knjiga (venčanih, rođenih i umrlih), kao i vozačku, saobraćajnu i radno, te dozvolu za boravak i svaki drugi dokument iz te grupe.Bude li bilo neophodno, zaposleni ove institucije mogu bilo koju dokumentaciju, odnosno pojedinačni dokument da prevedu u kraćem vremenskom periodu od predviđenog, ali je tada posebno važno da klijent na prvom mestu dostavi skenirane sadržaje na mejl adresu, kako bi ovi stručnjaci započeli postupak obrade u što kraćem roku. Svakako oni moraju i u tom slučaju da se pridržavaju prethodno pomenutog pravila, te da na najbrži od dostupnih načina dostave originale.

Bitno je pomenuti i to da profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu ostvariti zahteve i vezano za obradu različitih tipova dokumentacija. Pored toga što su oni specijalizovani za direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa hebrejskog jezika na pakistanski (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i ostala dokumenta koja u njen sastav ulaze), mogu izvršiti i kompletnu obradu kako građevinske i tenderske dokumentacije, tako isto i tehničke (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koja čine konkretni tip dokumentacije).

Postupak obrade za koji su pomenuti stručnjaci specijalizovani je, kao što smo već pomenuli definisan zakonom, ali u pojedinim slučajevima mora da bude izvršena i nadovera. Zapravo se radi o postupku koji uključuje stavljanje posebnog tipa pečata, poznatog kao Haški ili Apostille. Nadležnost za izvršenje tok postupka imaju samo zaposleni u osnovnim sudovima Republike Srbije, to jest u specijalnim odeljenjima te institucije. A sama činjenica da sudski tumači i prevodioci tu vrstu overe nemaju pravo da izvrše, je dovoljna da klijenti razumeju zašto od njih ne mogu ni dobiti potrebne informacije. Preporučuje se vlasniku bilo kog dokumenta, za koji je potrebno uraditi prevod u pomenutoj varijanti jezika, da podatke o toj vrsti overe zatraži u nadležnim institucijama. Moramo naglasiti da se Apostille pečat stavlja samo na dokumenta za koja je to predviđeno zakonom, a čak i na njih se može staviti na jedan od dva načina (posle ili pre prevoda i overe sudskog tumača), pa zato i jeste vrlo važno da klijent sve te informacije dobije samostalno pre nego što sadržaje dostavi na obradu navedenoj instituciji.

Izuzev svih dokumenata koja su do sada pomenuta, ovi stručnjaci mogu da obrade i sve one sadržaje koji se tiču oblasti nauke, odnosno obrazovanja. Svakako će biti urađeni direktni prevodi uverenja o položenim ispitima sa hebrejskog jezika na pakistanski, ali i potvrde o redovnom školovanju, te diplomskih i seminarskih, kao i naučnih radova. Sem toga, zaposleni u odabranom predstavništvu će prevesti, a potom i izvršiti overu kako za diplomu i dodatak diplomi, tako i za nastavne planove i programe fakulteta, te za svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i naučne patente, ali i za rezultate naučnih istraživanja i za svaki drugi dokument koji se odnosi na te oblasti.

Naravno da mogu pristupiti i kompletnoj obradi uverenja o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju, potom saglasnosti za zastupanje i potvrde o stalnom zaposlenju, kao potvrde stanju računa u banci, potvrde o visini primanja i potvrde o slobodnom bračnom stanju, te potvrde o stalnom zaposlenju, ali će shodno zahtevima pojedinaca prevesti i overiti svaku drugu vrstu kako potvrde i uverenja, tako i saglasnosti i izjava, što se u većini slučajeva odnosi na dokumenta koja se predaju nadležnim službama naše zemlje.

Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da prevodilac i sudski tumač osim dokumenata, mogu da obrade i sve ostale sadržaje u pisanom obliku, ali i da primene usmeno prevođenje sa hebrejskog jezika na pakistanski. Zainteresovanima je na raspolaganju mogućnost da ti stručnjaci izvrše kako konsekutivni, tako i prevod uz pomoć šapata, ali i simultani, s tim da se mogu opredeliti i za opciju koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Ako se bude zahtevao prevod bilo kog video ili audio materijala u konkretnoj jezičkoj varijanti (emisije, serije, reklamne poruke i ostalo), klijent će moći da se opredeli i za dodatne usluge, a koje uključuju kako sinhronizaciju svih tih sadržaja, tako i njihovo titlovanje.

Apsolutno bilo koji časopis će navedeni stručnjaci prevesti, ali isto tako mogu ostvariti zahtev i pojedinaca kojima je prevod u navedenoj kombinaciji jezika potreban za udžbenike, odnosno novinske članke, književna dela i stručne, kao i naučne tekstualne materijale različite složenosti, dužine i tematike.

Osim web sajtova, sudski tumači i prevodioci mogu uraditi i direktan prevod softvera sa hebrejskog jezika na pakistanski, ali i internet prodavnica, odnosno web kataloga i svakog drugog materijala koji se ili tiče kompjutera ili je dostupan na internetu. Uzevši u obzir da oni imaju i dovoljno znanja i iskustva u primeni pravila SEO (Search Engine Optimisation), predviđeno je da uz njihov prevod urade i optimizaciju za polje pretrage, čime će svakako vlasnici tih sadržaja biti na dobitku.

Ne samo da će zaposleni u bilo kom predstavništvu pomenute institucije profesionalno prevesti PR tekstove, flajere i brošure, već i vizit kartice, reklamne letke i plakate, odnosno kataloge i sve ostale sadržaje koji spadaju u domen marketinga.

Budući da se od klijenata kojima je potrebna obrada ma kog sadržaja u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a ukoliko nisu u pitanju dokumenta, ne zahteva dostavljanje originala na uvid, to je njima dopušteno da ih elektronski pošalju, odnosno da ih tako i preuzmu po završetku prevoda. U slučaju da nekome takav princip ili preuzimanja ili slanja u potpunosti ne odgovara, dobiće dodatne informacije o dostupnim opcijama od zaposlenih u onoj poslovnici koju budu kontaktirali.

Prevodi diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog na pakistanski jezik

Uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford uz prevod diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog jezika na pakistanski, klijentima omogućuje i izvršenje usluge overe pečatom sudskog tumača, vlasnik i tog i svakog drugog dokumenta, za koji je potrebna obrada, se obavezuje da originale donese na uvid tom stručnjaku ili pošalje na jedan od načina koji su dostupni.

Valjalo bi, isto tako da on prvo kontaktira nadležne institucije naše zemlje, te da dobije sve potrebne informacije o postupku koji je okarakterisan kao nadovera, a tiče se stavljanja Haškog, odnosno takozvanog Apostille pečata na dokumenta za koja se izrađuje prevod u toj varijanti jezika.

Napominjemo da će prevodioci i sudski tumači, svakako moći da prevedu i svaki drugi dokument koji se obrazovanja tiče, tako da ih klijenti mogu angažovati za kompletnu obradu svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim seminarskih radova i nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno potvrde o redovnom školovanju i diplomskih radova, te uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena i mnogih drugih materijala koji se tiču pomenute oblasti. Sem toga, oni mogu profesionalno da prevedu i naučne patente, kao i naučne radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja i ma koji drugi dokument koji se na oblast nauke odnosi.

Podrazumeva se da su dostupni i direktni prevodi pravnih akata sa hebrejskog jezika na pakistanski, a kojom prilikom zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije kompletno obrađuju, pored ostalog sudske odluke, punomoćje za zastupanje i ugovore, zatim tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i sertifikate, kao i sudska rešenja, presude o razvodu braka i sve vrste licenci, ali i sudske tužbe i bilo koji drugi dokument koji se odnosi kako na oblast sudstva, tako i na oblast prava.

Profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu biti angažovani i ukoliko su klijentima potrebni prevodi građevinskih projekata, odnosno deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, zatim uputstava za rukovanje, ali i svakog drugog dokumenta koji je uvršten ili u dokumentaciju za tendere ili u tehničku, te građevinsku dokumentaciju.

Svakako klijenti mogu u okviru svih poslovnica ove institucije da dobiju i direktno prevođenje radne i dozvole za boravak sa hebrejskog jezika na pakistanski, ali i saobraćajne i vozačke dozvole, te svih ostalih ličnih dokumenata (izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, uverenje o državljanstvu, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih i ostalo).

Pojedinci koji u navedenoj varijanti jezika zahtevaju obradu svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama Republike Srbije, u poslovnicama konkretne institucije, pored ostalog mogu dobiti kako prevod, tako i overu potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o stalnom zaposlenju, zatim saglasnosti za zastupanje, potvrde o visini primanja i uverenja o neosuđivanosti, odnosno potvrde o stanju računa u banci, ali i svih trenutno nenavedenih vrsta što potvrda i saglasnosti, što izjava i uverenja.

Pored svih pomenutih dokumenata, mora se istaći i podatak da prevodilac i sudski tumač mogu kompletno obraditi i sadržinu poslovne dokumentacije (revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala dokumenta koja se poslovanja na određeni način tiču), a shodno zahtevima biće urađeni i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa hebrejskog jezika na pakistanski (dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koja zvanično ulaze u njen sastav).

Prevođenje reklamnih letaka sa hebrejskog jezika na pakistanski

Ne samo pomenute, već i sve ostale materijale iz domena marketinga će prevodioci i sudski tumači, zaposleni u više od 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford prevesti maksimalno profesionalno u pomenutoj jezičkoj varijanti. Svakako će biti izvršeni i direktni prevodi kataloga i brošura sa hebrejskog na pakistanski jezik, ali i plakata, potom reklamnih flajera i vizit kartica, odnosno svih onih sadržaja koji služe kako bi se prezentovao neki događaj, odnosno reklamirao proizvod ili usluga, to jest predstavila neka firma i njeno poslovanje. Kako se radi o izuzetno specifičnoj vrsti materijala, to je i naročito bitno da osobe koje vrše njihovo prevođenje poznaju marketinška pravila, ali i da u skladu sa ciljanim jezikom obrade reklamnu poruku, što će sasvim sigurno članovi tima konkretnog predstavništva pomenute institucije i učiniti.

Ukoliko je neki klijent uslugu prevoda u toj jezičkoj kombinaciji od strane bilo kog pojedinca ili određene institucije već dobio, a nevezano za to koja vrsta sadržaja je u pitanju, može se lako dogoditi da ne bude zadovoljan obrađenim materijalom. Preciznije rečeno, u tim sadržajima mogu da se pojave određene greške, tako da vlasnik neće moći da ih koristi kad mu je potrebno. Ipak, pomenuta institucija ima rešenje, jer u svom timu zapošljava korektore i lektore, koji upravo u tom slučaju moraju biti angažovani, kako bi uradili stručnu redakturu onih materijala koji nisu profesionalno i kvalitetno prevedeni.

Zainteresovani mogu zadužiti ove stručnjake i ukoliko im je potrebno direktno prevođenje knjiga sa hebrejskog na pakistanski jezik, budući da sudski tumač i prevodilac pored književnih dela bilo kog žanra, imaju dovoljno znanja i iskustva da mogu profesionalno obraditi i bilo koji udžbenik. Sem toga, oni će omogućiti klijentima da dobiju prevedene i novinske članke različite tematike, ali i sadržinu kako ilustrovanih časopisa, tako i stručnih, kao i dečijih.

Gotovo smo sigurni da će posebno biti zadovoljni oni pojedinci koji žele da u toj varijanti jezika dobiju prevod apsolutno bilo kog audio ili video materijala, jer ih u okviru svakog predstavništva navedene institucije očekuje i usluga profesionalnog sinhronizovanja svih tih sadržaja, odnosno njihovo titlovanje. Uz direktan prevod crtanih i igranih filmova sa hebrejskog na pakistanski jezik, podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač obraditi i reklamne poruke, informativne i obrazovne emisije, ali i dokumentarne filmove, serije i emisije zabavnog karaktera, potom animirane filmove i uopšteno rečeno, ma koju vrstu i video i audio sadržaja.

Prevodi stručnih i popularnih tekstova sa hebrejskog na pakistanski jezik

Kada kažemo da prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj kombinaciji mogu da prevedu kako popularne, tako i stručne tekstualne materijale bilo koje tematike, to zapravo znači da oni imaju dovoljno znanja i opšte kulture, te da su adekvatno informisani, tako da im nijedna tema nije strana. Izuzev obrade tekstova iz oblasti farmacije, medicine i turizma, odnosno obrazovanja, nauke i ekologije i zaštite životne sredine, oni mogu da izrade i direktan prevod ekonomskih tekstova sa hebrejskog jezika na pakistanski. Ako to bude bilo potrebno, propisno će prevesti i sadržaje čija je osnovna tema bazirana na psihologiji, politici i komunikologiji, odnosno sociologije i filozofije, te menadžmentu, građevinskoj industriji i marketingu, kao i informacionim tehnologijama, bankarstvu i finansijama, ali i politici i svakoj drugoj naučnoj disciplini.

Prilikom organizacije bilo koje vrste manifestacije, a kada će učešće uzeti govornici i pakistanskog i hebrejskog jezika, profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše ne samo simultano, već i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata sa hebrejskog jezika na pakistanski. Od izuzetnog značaja dostavljanje relevantnih informacija o samom događaju, uzevši u obzir da članovi tima konkretnog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford imaju obavezu da analiziraju sve dostupne podatke, pa da na osnovu njih i odluče koja od svih prethodno navedenih usluga će u potpunosti zahteve manifestacije i učesnika zadovoljiti. Podrazumeva se da će klijent u tom slučaju njih informisati o tome koliko bi tačno događaj trebalo da traje, ali je vrlo važno i da dostavi podatke o mestu i održavanja, kao i o broju lica koja će biti prisutna. po završetku profesionalne analize svih tih informacija se zvanično odlučuje koja usluga mora da bude primenjena, a shodno tome se u ponudi na vodi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pošto je i ta usluga u okviru navedene institucije dostupna.

bude li pojedinac zahteva obradu bilo kog internet sadržaja u toj jezičkoj kombinaciji, verujemo da će biti oduševljen činjenicom da prevodilac i sudski tumač poznaju sva pravila koja su vezana za optimizovanje, te da se tokom obrade svih tih materijala koriste alatima SEO (Search Engine Optimisation). Dakle, kada se vrše kako prevodi online prodavnica i kataloga sa hebrejskog jezika na pakistanski, tako i web sajtova, ali i ostalih internet materijala, njihova sadržina se automatski prilagođava apsolutno svim pravilima koja su važna za polje pretrage. shodno tome, pozicija koju ti materijali zauzimaju se menja na bolje, a posredno dolazi i do povećanja broja klijenata. Moramo naglasiti i to da su pomenuti stručnjaci, svakako specijalizovani i za obradu softvera u toj varijanti jezika, tako da će ih klijenti zadužiti kada su im neophodni prevodi kako aplikacija bilo koje vrste, tako i programa.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje