Prevod sa hebrejskog na hrvatski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na hrvatski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na hrvatski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa hebrejskog na hrvatski jezik

Kada bilo koji klijent zahteva obradu dokumenata u konkretnoj varijanti jezika, verujemo da će biti posebno zadovoljan informacijom da Prevodilački centar Akademije Oxford uz direktan prevod dokumenata sa hebrejskog jezika na hrvatski, nudi i onu uslugu koja uključuje stručnu overu od strane zvanično ovlašćenog lica, odnosno u ovom slučaju sudskog tumača.

Zato slobodno možemo reći da navedenea institucija zainteresovanima pruža mogućnost da svoje vreme značajno uštede, jer će praktično rečeno, oni u okviru samog predstavništva da dobiju dokument koji je spreman za dalje korišćenje, budući da važi za pravno potpuno priznat.

Svakako moramo posebno istaći da prevodilac i sudski tumač obradi dokumenata pristupaju isključivo sa zakonskog stanovišta, pa se zato i očekuje od svakog klijenta da im donese i originalna dokumenta ili ih pošalje na jedan od dostupnih načina na uvid, to jest ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe koju lično izabere.Prevođenje sa hebrejskog na hrvatski
Prevođenje sa hrvatskog na hebrejski

Isto tako je važno da se pre svega toga vlasnik dokumenata raspita da li postupak, koji je poznat kao nadovera, a odnosi se na stavljanje takozvanog Apostille pečata na dokumenta, koji je poznat i kao Haški, važi za one sadržaje za koje on zahteva prevod i kako se u tom slučaju mora izvršiti. Zaposleni ove institucije nisu u prilici taj tip overe da izvrše, budući da im zahtevana ovlašćenja nisu data, tako da klijenti ne mogu ni očekivati da od njih dobiju te informacije, već moraju kontaktirati ovlašćene institucije Republike Srbije.

Važno je da svaki klijent precizira sa zaposlenima da li će po završetku obrade u poslovnicu da dođe on samostalno, kako bi izvršio preuzimanje kompletno obrađene dokumentacije ili određenog dokumenta, a isto tako može i da iznese zahtev da mu sadržaji budu na adresu propisno dostavljeni. U tom slučaju je njegova obaveza i da konkretnu uslugu samostalno plati dostavljaču, pošto ona nije uračunata u cenu prevoda, odnosno overe sudskog tumača.

Još bi bilo dobro istaći i to da prevodioci i sudski tumači mogu izvršiti i prevod bilo kog dokumenta u znatno kraćem roku od onoga koji je u ponudi, ali samo ako se to od njih zahteva i ako klijent odmah skenirane materijale na mejl pošalje, a posle priloži i originale na uvid.Na osnovu zahteva će biti izrađeni direktni prevodi pravnih akata sa hebrejskog jezika na hrvatski (tekovine Evropske Unije, sudske tužbe, ugovori, sudska rešenja i odluke, sertifikati, presude o razvodu braka i druge vrste presuda, licence, punomoćje za zastupanje i sva ostala dokumenta iz domena prava ili sudstva), a podrazumeva se da će biti ostvareni zahtevi koji se odnose na kompletnu obradu kako medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga), tako i građevinske, tehničke, poslovne i tenderske dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, građevinski projekti, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, uputstvo za rukovanje, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, deklaracije proizvoda, finansijski poslovni izveštaji, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, fakture i bilo koji drugi dokument koji u sastav konkretnog tipa dokumentacija ulazi zvanično).

U situaciji kada se to zahteva od strane klijenata, sudski tumači i prevodioci mogu isto tako da izvrše i profesionalno prevođenje izvoda iz matične knjige rođenih sa hebrejskog jezika na hrvatski, ali i venčanog lista i umrlice, zatim saobraćajne, kao i dozvole za boravak i radne, odnosno vozačke, te pasoša, potvrde o prebivalištu i lične karte, ali i uverenja o državljanstvu i bilo kog drugog ličnog dokumenta.

Podrazumeva se, takođe da pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i rezultate naučnih istraživanja, nastavne planove i programe fakulteta, odnosno prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i naučne radove, potom svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i seminarske radove, uverenje o položenim ispitima i diplomske radove, ali i naučne patente i apsolutno svaki drugi dokument ili materijal, koji se odnosi ili na oblast nauke ili je na određeni način vezan za obrazovanje.

Svakako mogu da budu izrađeni i profesionalni prevodi uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti sa hebrejskog jezika na hrvatski, kao i svake druge vrste ne samo uverenja, nego i potvrde, te saglasnosti ili izjave (potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju i sva ostala dokumenta koja se podnose različitim nadležnim državnim službama).

Sve pomenuto je tek deo usluga za koje su sudski tumač i prevodilac specijalizovani, jer oni pored ostalog mogu da obrade i reklamne letke, zatim brošure i flajere, kao i vizit kartice, plakate i PR tekstove, ali i kataloge i sve ostale sadržaje iz domena marketinga. Isto tako će prevesti i različite vrste internet materijala, a primarno se misli na aplikacije, veb sajtove i internet prodavnice, odnosno bilo koju vrstu programa, zatim online kataloge i sve ostale sadržaje koji su na neki način za računare vezani ili su dostupni u okviru interneta. Posebno je bitno da vlasnici tih sadržaja budu svesni važnosti optimizovanja, budući da će tokom njihove obrade prevodilac i sudski tumač svakako, kada je potrebno da primene i alate znane kao SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi njihovu poziciju u polju pretrage poboljšali u velikoj meri.

Pored tekstova bilo koje tematike, odnosno namene, ali i dužine i složenosti, navedeni stručnjaci su specijalizovani i za direktan prevod udžbenika i književnih dela sa hebrejskog jezika na hrvatski, s tim da isto tako mogu prevesti i članke iz novina, kao i sadržinu bilo stručnih, dečijih ili ilustrovanih časopisa.

Konkretna institucija zapošljava i korektore, kao i lektore, tako da je usluga redakture i to apsolutno bilo kog sadržaja, omogućena svakom klijentu koji za njom ima potrebu.

Uz to što može da zahteva iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, svaki pojedinac koji kontaktira najbližu poslovnicu pomenute institucije može da zaduži i njene zaposlene kako bi izvršili ne samo konsekutivni i simultani prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, već i takozvani prevod uz pomoć šapata.

Obrada video i audio sadržaja, koja je isto u ponudi, podrazumeva kako prevod emisija i serija sa hebrejskog jezika na hrvatski, odnosno filmova različitih vrsta i žanrova, te reklamnih poruka i ostalih sličnih materijala, tako i njihovo sinhronizovanje, ali i uslugu titlovanja.

Posebno mora biti napomenuto da je postupak ne samo dostavljanja svih ovih sadržaja na obradu, nego i njihovog preuzimanja, a nakon što prevodioci i sudski tumači budu svoj deo posla završili, različit od onoga koji se primenjuje kada se prevode dokumenta. Stvar je u tome da se tada dozvoljava klijentima da ih i šalju i preuzimaju preko mejla, budući da nije neophodno originale priložiti. Podrazumeva se, naravno da ova institucija može da im ponudi i drugačije načine ne samo za slanje tih materijala na prevod, već i za njihovo preuzimanje, a svakako će se klijenti opredeliti koja opcija od ponuđenih im najviše odgovara.

Prevodi tekstova iz oblasti bankarstva sa hebrejskog jezika na hrvatski

Uz tekstove pomenute tematike, zaposleni u više od 20 poslovnica ove specijalizovane institucije mogu izraditi i direktan prevod ekonomskih tekstova sa hebrejskog na hrvatski jezik, ali i onih čija tema je usko vezana za oblast finansija, odnosno nauke, politike i obrazovanja, kao i farmacije, prava i medicine. Potrudiće se prevodioci i sudski tumači, koje svako predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava, da prevedu i tekstove čija tema se tiče kako oblasti filozofije, psihologije i sociologije, odnosno marketinga, turizma i komunikologije, tako i one koji se bave bilo kojom tematikom vezano za građevinsku industriju, zatim ekologiju i zaštitu životne sredine, kao i menadžment, informacione tehnologije i sve ostale sada nepomenute naučne discipline, a koje su u vezi bilo sa brojnim prirodnim ili društvenim naukama.

Pored ostalih sadržaja, sudski tumači i prevodioci imaju dovoljno iskustva i u obradi svih onih koji se na internetu mogu videti, to jest koji su za računarstvo i informatiku vezani. Na prvom mestu su u ponudi direktni prevodi web sajtova sa hebrejskog na hrvatski jezik, ali oni mogu i da profesionalno obrade svaku aplikaciju i program, odnosno internet katalog ili online prodavnicu, kao i mnoge druge web materijale. A uzevši u obzir da su savladali i korišćenje takozvanih alata SEO (Search Engine Optimisation), oni će ih svakako primeniti kada to konkretni materijali, koji se obrađuju zahtevaju. Da bismo bolje objasnili , moramo reći da optimizacija igra ključnu ulogu u pozicioniranju konkretnih internet sadržaja, tako da će i oni vrlo brzo pošto budu prevedeni i na web postavljeni, biti visoko kotirani u polju globalne pretrage.

Ne samo da zainteresovani mogu navedene stručnjake da zaduže kako bi izvršili konsekutivno i simultano prevođenje sa hebrejskog na hrvatski jezik, već isto tako i kada im je potrebna usluga koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata u konkretnoj jezičkoj varijanti. Isto tako, svi klijenti za čiju manifestaciju treba da bude primenjena ta vrsta usluge, u okviru navedene institucije imaju na raspolaganju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Potrebno je posebno da istaknemo informaciju da se svaka od pomenutih usluga mora primeniti u okviru tačno definisanog tipa događaja, pa je zato važno da svaki zainteresovani podatke o njemu i njegovoj organizaciji prethodno ovim stručnjacima dostavi. Na prvom mestu je važno da oni budu obavešteni gde tačno će se određena manifestacija održati, zatim koliko će se ljudi okupiti tom prilikom i koliko je, prema programu predviđeno da ona traje. Pošto pribave sve te informacije i analiziraju ih, zaposleni u konkretnoj poslovnici navedene institucije će i doneti konačnu odluku koju tačno vrstu usmenog prevoda bi trebalo sudski tumač i prevodilac u tom slučaju da primene, a kako bi i na zahteve događaja i svih učesnika, odnosno organizatora propisno odgovorili.

Direktan prevod marketinških sadržaja sa hebrejskog na hrvatski jezik

Generalno rečeno, prevodioci i sudski tumači mogu da izrade prevod apsolutno bilo kog sadržaja, čija je osnovna svrha isključivo na reklamiranje usluga, kompanija, proizvoda ili nekog događaja usmerena. A kada budu bili angažovani za prevođenje reklamnih flajera i letaka sa hebrejskog jezika na hrvatski, odnosno PR tekstova, brošura ili kataloga, kao i vizit kartica i ostalih reklamnih materijala, oni će se pozabaviti i primenom pravila marketinga. Zapravo će se fokusirati na pronalaženje poruke, koja jeste namenjena potencijalnim klijentima, a kojima je hrvatski jezik maternji i nju će na prvom mestu oblikovati tako da bude lako njima razumljiva.

Svim onim pojedincima koji su, eventualno pre toga određene materijale već dali na prevod nekome, a nisu dobili uslugu zadovoljavajućeg kvaliteta, ova specijalizovana institucija omogućuje profesionalnu redakturu svih takvih sadržaja. Ističemo da su isključivo korektori i lektori, iza kojih je višegodišnje iskustvo zaduženi za sprovođenje te usluge, tako da oni konkretne materijale obrađuju prema važećim pravilima i nude klijentima maksimalno profesionalnu uslugu.

Pored ostalog, mogu biti izrađeni i prevodi udžbenika sa hebrejskog jezika na hrvatski, a ako se bude zahtevalo, sudski tumači i prevodioci mogu da u toj jezičkoj kombinaciji prevedu kako književna dela, tako i časopise svih vrsta, odnosno novinske članke.

Kada je pojedincima potreban profesionalan prevod bilo kog kako video sadržaja, tako i audio u navedenoj jezičkoj kombinaciji, vlasnici tih materijala mogu da izaberu i jednu od dodatnih usluga, budući da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i titlovanje, odnosno stručnu sinhronizaciju svih takvih sadržaja. A ne samo da će klijenti moći da dobiju kompletno obrađene igrane filmove i to bilo kog žanra, odnosno serije i zabavne emisije, već će se prevodilac i sudski tumač pobrinuti da ostvare njihov zahtev vezano za direktan prevod dokumentarnih i animiranih filmova sa hebrejskog jezika na hrvatski, kao i informativnih emisija, reklamnih poruka i ostalih sadržaja te vrste.

Prevođenje punomoćja za zastupanje sa hebrejskog jezika na hrvatski

Svi koji su zainteresovani za prevod navedenog dokumenta, bi trebalo da znaju da ta usluga u okviru svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford uključuje i overu od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. U skladu sa zakonskim aktima se navedeni postupak obavlja i obavezan je ukoliko klijent želi da dobije pravno važeći dokument.

Budući da se radi o precizno definisanom postupku, to se i svaki pojedinac koji je zainteresovan, obavezuje da se pravila pridržava, te da na uvid dostavi sudskom tumaču i originalna dokumenta.

Napomenuli bismo da klijenti mogu zadužiti zaposlene ove institucije i ukoliko su im potrebni prevodi tekovina Evropske Unije sa hebrejskog na hrvatski jezik, kao i bilo kog drugog dokumenta koji se smatra pravnim aktom. Pored ostalih, to se odnosi na presude o razvodu braka, zatim na sudska rešenja, sve vrste ugovora i sudske žalbe, odnosno tužbe, ali i na sertifikate i sudske odluke, te na različite vrste licenci, to jest na apsolutno svaki dokument koji se tiče ne samo prava direktno, već i sudstva.

Trebalo bi da apsolutno svako, ko je za obradu različitih dokumenata u toj varijanti jezika zainteresovan, prethodno izvrši provere koje se odnose na postupak okarakterisan kao nadovera, to jest da sazna da li je Haški ili Apostille pečat obavezan za konkretna dokumenta i kako se ta vrsta overe u tom slučaju mora izvršiti.

Sve vrste dokumentacija će profesionalni sudski tumači i prevodioci da, u skladu sa pravilima kompletno obrade. Prvenstveno mislimo na sadržinu kako medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodim,a specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), tako i na poslovnu (godišnji poslovni izveštaji, fakture, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke i mnoga druga), odnosno na sadržinu tenderske, tehničke i građevinske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze prema pravilima).

Na zahtev klijenata, članovi tima konkretnog predstavništva će izvršiti i direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog na hrvatski jezik, ali će svakako pristupiti kompletnoj obradi i svih ostalih dokumenata koja su za oblast obrazovanja najpre vezana. Sem navedenog, oni mogu prevesti, pa overiti pečatom sudskog tumača i potvrdu o redovnom školovanju, zatim diplomske radove i nastavne planove i programe fakulteta, kao i prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, ali i seminarske radove, te svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, to jest svaki drugi sadržaji koji se tiče konkretne oblasti na bilo koji način.

Predviđeno je da bude ispunjen i zahtev svakom pojedincu, koji želi u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da dobije prevedene bilo naučne radove ili, pak rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente, kao i svaki drugi materijal ili dokument koji se na nauku striktno odnosi.

Naravno da će biti izvršeno i profesionalno prevođenje vozačke i saobraćajne dozvole sa hebrejskog na hrvatski jezik, kao i radne, odnosno dozvole za boravak. Takođe, ukoliko to bude bilo potrebnom prevodilac i sudski tumač mogu prema važećim pravilima da kompletno obrade i izvod iz matične knjige rođenih, kao i umrlih i venčanih, a što su zapravo krštenica, umrlica i venčani list, ali i uverenje o državljanstvu, pasoš i potvrdu o prebivalištu, kao i ličnu kartu, te svaki drugi lični dokument, koji u skladu sa pravilima klijent bude doneo ili poslao na prevod u toj varijanti jezika.

Potrebno je još naglasiti i to da ovi stručnjaci imaju neophodno znanje i iskustvo, tako da mogu odgovoriti profesionalno i na zahteve koji se tiču prevođenja i overe svih vrsta uverenja, zatim saglasnosti i izjava, ali i potvrda (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i bilo koji drugi dokument koji će biti predat konkretnoj nadležnoj instituciji naše zemlje).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje