Prevod sa hebrejskog na norveški jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na norveški jezik

Za online prevod sa hebrejskog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa hebrejskog na norveški jezik

Budući da svako predstavništvo ove specijalizovane institucije zapošljava stručna lica, koja su specijalizovana za prevod sadržaja i sa i na jedan, odnosno drugi jezik, to je dostupna i usluga koja podrazumeva direktno prevođenje sa hebrejskog jezika na norveški.

Inače se ona primenjuje za bilo koju vrstu materijala u pisanoj formi, ali i u vidu usmenog prevoda, a kojom prilikom sudski tumači i prevodioci primenjuju pravila kako šapatnog i konsekutivnog, tako i simultanog prevoda. Isto tako će biti omogućeno svakom klijentu, koji za tim bude imao potrebu i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sve vrste tekstova, takođe mogu da budu prevedene u konkretnoj varijanti jezika, a što se odnosi kako na stručne, tako i na popularne. A sem toga, navedeni stručnjaci obrađuju i književna dela, udžbenike i časopise, ali i novinske članke, čija tema može da bude vezana za svaku granu i prirodnih i društvenih nauka, to jest za svaku oblast života.Prevođenje sa hebrejskog na norveški
Prevođenje sa norveškog na hebrejski

Kad se zahteva, prevodilac i sudski tumač vrše i profesionalan prevod veb sajtova sa hebrejskog jezika na norveški, ali obrađuju i ostale online sadržaje, odnosno one koji su vezani za računare, kao što su na primer programi i internet katalozi, zatim različiti tipovi aplikacija, web prodavnice i ostali. Uzevši u obzir da su naučili pravilno da implementiraju alate SEO (Search Engine Optimisation), oni će njih primenjivati tokom postupka obrade konkretnih materijala i zapravo vršiti njihovo profesionalno optimizovanje za polje pretrage.

Biće omogućeno klijentima i da dobiju kompletnu obradu kako audio sadržaja bilo koje vrste, tako i video, što uključuje najpre prevod reklamnih poruka i emisija svih vrsta, kao i filmova, odnosno serija i drugih sličnih materijala, a zatim i njihovo titlovanje, kao i stručnu sinhronizaciju.

Isto tako u sklopu poslovnica ove institucije mogu da budu izrađeni i direktni prevodi marketinških sadržaja sa hebrejskog jezika na norveški, a u tom slučaju će prevodioci i sudski tumači, između ostalog obraditi brošure i reklamne letke, potom plakate i PR tekstove, kao i flajere, kataloge i vizit kartice, te mnoge druge materijale koji bi trebalo da služe za reklamiranje kako nekog događaja ili proizvoda, odnosno usluge tako i poslovanja različitih firmi.U skladu sa važećim propisima, ovi stručnjaci obrađuju i sve vrste dokumenata, počev od ličnih (uverenje o državljanstvu, pasoš, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih i druga), preko pravnih akata (presude o razvodu braka, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, sudske odluke, licence, sudske žalbe, ugovori, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, sertifikati i ostala dokumenta iz domena sudstva ili prava), pa do svih onih sadržaja koji su striktno za oblast kako nauke vezani, tako i obrazovanja (naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, prepis ocena i mnoga druga).

Profesionalna redaktura uključuje primenu pravila lekture, ali i korekture, a isključivo se vrši kada je neophodno da greške u prevodima budu pravilno ispravljene. Napominjemo da korektori i lektori tu uslugu moraju da izvrše, kako bi vlasnicima nekvalitetno prevedenih materijala bilo koje vrste omogućili da ih primenjuju kad god imaju potrebu za tim.

Samim tim što postupak obrade dokumenata uključuje i overu sudskog tumača je jasno da se on razlikuje od prevoda svih ostalih sadržaja. A stvar je u tome da u tom slučaju, apsolutno scaki klijent mora originalne sadržaje upravo tom stručnjaku na uvid da priloži. Pored toga što može da ih donese u predstavništvo konkretne institucije, on može izabrati i opciju slanja originala preporučenom poštanskom pošiljkom ili uz angažovanje bilo koje kurirske službe.

Kod svih ostalih materijala, za koje se izrađuje prevod u navedenoj jezičkoj varijanti je prisutno nepisano pravilo da ih klijent dostavlja na mejl i preuzima na potpuno isti način, ali postoje i druge mogućnosti, o kojima će on biti po potrebi obavešten.

Naglasili bismo i to da overa takozvanim Apostille pečatom ne može u ovoj instituciji da bude izvršena, uzevši u obzir da se Haški pečat, kako ga još nazivaju, stavlja samo na tačno određena dokumenta i u okviru nadležnih državnih institucija, a prema jasno definisanom principu. Zato bi bilo poželjno da informacije o tome svaki pojedinac lično zatraži od zaposlenih u odeljenjima osnovnih sudova širom naše zemlje.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, a na osnovu zahteva klijenata izraditi i direktan prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa hebrejskog jezika na norveški, kao i uverenja o neosuđivanosti, zatim saglasnosti za zastupanje, te potvrde o stanju računa u banci i potvrde o stalnom zaposlenju, ali i uverenja o nekažnjavanju, potom potvrde o visini primanja i mnogih drugih vrsta ovih dokumenata, budući da njih klijenti često moraju iz nekog razloga da predaju konkretnoj državnoj službi.

Sadržinu poslovne dokumentacije svaki klijent, takođe može dobiti kompletno obrađenu, a u tom slučaju će, između ostalog biti preveden, pa overen kako statut i osnivački akt preduzeća, tako isto i rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim sve vrste poslovnih izveštaja, poput recimo godišnjih, finansijskih ili revizorskih, ali i fakture, poslovne odluke i svaki drugi dokument, koji se odnosi primarno na poslovni proces nekog preduzeća ili, pak konkretnog preduzetnika.

Ukoliko je potrebno, biće urađeni i direktni prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa hebrejskog jezika na norveški, te svakog drugog dokumenta koji u sastav medicinske dokumentacije ulazi (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga), s tim što će prevodilac i sudski tumač propisno da odgovore na zahteve i onih klijenata, koji u konkretnoj varijanti jezika žele da dobiju kompletno obrađeno kako uputstvo za rukovanje i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, tako i građevinske projekte, potom deklaracije proizvoda, ali i svaki drugi dokument koji je uvršten bilo u tehničku ili dokumentaciju za tendere, bilo u građevinsku.

Trebalo bi isto tako da informišemo i sve one pojedince, kojima je prevod, odnosno overa bilo kog dokumenta u pomenutoj varijanti jezika potrebna u posebno kratkom vremenskom periodu, da je njihova obaveza kasnije originale da prilože na uvid ovlašćenom sudskom tumaču, a da pre toga moraju skenirane sadržaje elektronski da pošalju.

Direktni prevodi romana sa hebrejskog na norveški jezik

Koliko god bili kompleksni, odnosno dugi romani, za koje je nekome prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji potreban, trebalo bi da bude potpuno siguran da će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford njihov prevod profesionalno uraditi. Izuzev toga, sudski tumač i prevodilac mogu da izrade i direktan prevod beletristike sa hebrejskog jezika na norveški, ali i da obrade svako drugo književno delo, bez obzira da li je ono zvanično svrstano u poetsko ili prozno.

Takođe će prevesti i apsolutno bilo koji udžbenik, zatim novinski članak, čija tema isto tako može biti vezana za bilo koju oblast, ali i svaki časopis, koji pojedinac bude dostavio na predviđen način.

Pomenuti stručnjaci su, isto tako specijalizovani da pruže onu uslugu, koja uključuje maksimalno profesionalnu obradu svih vrsta marketinških sadržaja. A oni će tom prilikom, na prvom mestu da se potrude da ih prilagode govornicima norveškog jezika, to jest da poruku koja se u njima nalazi u skladu sa tim jezikom prevedu. Na zahtev klijenata biće izrađeni direktni prevodi PR tekstova sa hebrejskog jezika na norveški, ali i reklamnih letaka, odnosno flajera, te kataloga i brošura, kao i vizit kartica, plakata i ostalih reklamnih materijala.

Kada bude bila organizovana manifestacija bilo koje vrste i namene, mogu da budu angažovani prevodioci i sudski tumači, kako bi klijentima omogućili bilo prevođenje uz pomoć šapata sa hebrejskog jezika na norveški, bilo konsekutivno ili simultano. Zainteresovani mogu da se opredele i za uslugu koja je vezana za iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, a koju će sigurno po najpovoljnim uslovima dobiti. Potrebno je prvo da svaki pojedinac relevantne informacije o samom događaju dostavi, te da zaposlene u određenom predstavništvu ove institucije obavezno obavesti ne samo o broju učesnika, odnosno o trajanju, već i o tome gde bi on trebalo da bude organizovan i generalno, kako je zamišljeno da bude sproveden.

Prevođenje crtanih filmova sa hebrejskog jezika na norveški

Navedena usluga predstavlja, zapravo samo jedan segment obrade tih materijala, jer klijenti kojima su potrebni direktni prevodi filmova sa hebrejskog na norveški jezik, a bez obzira da li se radi o crtanim, dokumentarnim, igranim ili animiranim, u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford biraju i između njihove sinhronizacije, odnosno profesionalnog titlovanja. Takođe, prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika mogu da obrade i serije, potom zabavne i obrazovne emisije, kao i reklamne poruke, odnosno emisije informativnog karaktera i sve ostale audio i video materijale.

Profesionalna korektura i lektura su, isto tako usluge koje članovi tima svakog predstavništva navedene institucije vrše ako to klijent zahteva. A podrazumeva se da će korektori i lektori u toku postupka redakture primeniti sva važeća pravila i uskladiti loše prevedene materijale sa norveškim jezikom.

U slučaju da pojedinac zahteva direktan prevod web sajtova sa hebrejskog na norveški jezik ili aplikacija, odnosno internet prodavnica i kataloga, kao i programa, te svih ostalih onlajn sadržaja, u sklopu te usluge dobija i stručnu optimizaciju. U skladu sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation) se svi navedeni i mnogi drugi web materijali obrađuju, te se i maksimalno na taj način vrši njihovo prilagođavanje pretrazi. Uopšteno rečeno, navedeni postupak dovodi do toga da ih glavni pretraživač kao najbolje rezultate prepoznaje i postavlja na prvoj strani pretrage, a isključivo za one izraze i reči koje su za njih najbitnije.

Osim toga, sudski tumač i prevodilac mogu u navedenoj varijanti jezika da prevedu i tekstove i to kako stručne, tako i popularne, a njihova tema se može ticati bilo koje naučne discipline. Osim prevoda tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, turizma i građevinske industrije, odnosno menadžmenta, marketinga i komunikologije, kao i bankarstva, ekonomije i finansija, ovi stručnjaci izrađuju i direktan prevod političkih tekstova sa hebrejskog na norveški jezik, ali i onih koji su vezani za medicinu i farmaciju, te informacione tehnologije, psihologiju i sociologiju, kao i za svaku drugu naučnu disciplinu.

Prevod tenderske dokumentacije sa hebrejskog na norveški jezik

Celokupnu sadržinu dokumentacije za tendere mogu profesionalni sudski tumači i prevodioci u pomenutoj varijanti jezika da prevedu. Isto tako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje građevinske i tehničke dokumentacije sa hebrejskog jezika na norveški, što znači da će pored uputstava za rukovanje i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, kompletno obraditi i deklaracije proizvoda, ali i građevinske projekte, to jest apsolutno svaki dokument koji u sastav ma koje od pomenutih vrsta dokumentacija ulazi.

Izuzetno je značajno, za sve koji su zainteresovani za obradu različitih dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji, naglasiti da pomenuti stručnjaci u skladu sa pravilima vrše i stručnu overu svih prevedenih dokumenata.

Uslov za stavljanje pečata ovlašćenog sudskog tumača na prethodno preveden dokument jeste dostavljanje njemu na uvid originala, pa je to obavezan svaki pojedinac da izvrši.

Ističemo da stavljenje takozvanog Apostille pečata, to jest Haškog na bilo koji dokument, nije u domenu rada ovih stručnjaka, pa bi stoga bilo poželjno da se svaki zainteresovani, za svoja dokumenta u okviru nadležnih institucija raspita o celokupnom postupku nadovere.

Uz kompletnu obradu konkretnih dokumenata, u ponudi su i direktni prevodi potvrde o prebivalištu sa hebrejskog jezika na norveški, kao i uverenja o državljanstvu, odnosno pasoša i lične karte, potom svih vrsta dozvola (radna, vozačka, saobraćajna, dozvola za boravak), ali i izvoda iz matičnih knjiga i to kako rođenih i venčanih, tako i umrlih, odnosno svih ostalih ličnih dokumenata.

Podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač, na osnovu zahteva zainteresovanih, mogu kompletno da obrade i celokupnu kako poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, revizorski izveštaji i ostala), tako i medicinsku (dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga).

Sem toga, članovi tima svake poslovnice mogu da izgrade i direktan prevod pravnih akata sa hebrejskog jezika na norveški (punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudska rešenja, ugovori, sudske odluke, licence, sudske tužbe, presude o razvodu braka, sudske žalbe, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije i druga dokumenta koja su vezana za sudstvo ili pravo), a u skladu sa potrebama će prevesti, odnosno overiti kako rezultate naučnih istraživanja, tako i naučne patente, zatim naučne radove različite tematike, ali i sve ostale sadržaje koji se na nauku odnose

Bude li to bilo traženo, prevodioci i sudski tumači će obraditi i različita dokumenta, koja bi pojedinačni klijent kasnije bio obavezan da podnese određenoj nadležnoj službi. Na prvom mestu mislimo na uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje, ali i na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potom na uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, ali i na mnoge druge vrste kako uverenja i potvrda, tako isto i izjava, kao i saglasnosti.

Sva ona dokumenta koja su izričito za obrazovanje vezana mogu, takođe pomenuti stručnjaci obraditi u skladu sa pravilima. Ne samo da će biti izrađeni direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog jezika na norveški, već će ovi stručnjaci prevesti, pa shodno pravilima i overiti uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, a po potrebi i diplomske, kao i seminarske radove, čija tematika može biti vezana za apsolutno svaku društvenu ili prirodnu nauku.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje