Prevod sa hebrejskog na bosanski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na bosanski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na bosanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa hebrejskog na bosanski jezik

Odmah moramo naglasiti da svaki klijent koji ima potrebu da dobije direktan prevod dokumenata sa hebrejskog jezika na bosanski, u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapravo dobija njegovu kompletnu obradu. Jednostavnije rečeno, profesionalni prevodioci i sudski tumači će se pobrinuti da prvo određena dokumenta prevedu, a potom i da u skladu sa trenutno važećim zakonom izvrše overu.

Postupak koji je okarakterisan kao overa, zapravo podrazumeva stavljanje pečata ovlašćenog sudskog tumača na preveden dokumen, kojim se iznosi zvanična potvrda da je on potpuno isti kao i originalan. Stoga je posebno važno da svaki klijent pošalje originalna dokumenta ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a može ih i doneti lično u jednu od poslovnica ove institucije.

Po završetku prevoda i overe, trebalo bi da klijent izabere da li mu više odgovara kompletno obrađen dokument da u predstavništvu lično preuzme ili želi da ga dobije isporukom na kućnu adresu. Bude li se za drugu opciju odlučio, biće informisan i o tome da se radi o usluzi koja je dodatna i kao takva se plaća odvojeno od obrade dokumenta, a kurirska služba definiše cenu u tom slučaju.Prevođenje sa hebrejskog na bosanski
Prevođenje sa bosanskog na hebrejski

Overa koja uključuje stavljanje specijalnog pečata poznatog pod nazivima kako Haški, tako i kao Apostille, ne može u poslovnicama ove institucije da bude izvršena iz prostog razloga što sudski tumači i prevodioci ne poseduju potrebne dozvole i ovlašćenja za to. Iz tog razloga i napominjemo da je poželjno svaki zainteresovani da ostvari kontakt sa državnim institucijama, koje jesu nadležne za postupak nadovere i da od njih zatraži sve neophodne informacije. A pod tim prvo mislimo da se mora raspitati da li pomenuti pečat na ta dokumenta mora da bude stavljen i kada, uzevši u obzir da postoji pravilo koje uključuje overu Haškim pečatom pre nego što se izradi prevod dokumenta i overa zvanično ovlašćenog sudskog tumača, ali i ono koje podrazumeva da se taj pečat stavlja na dokument tek kada se on prevede i overi.

Još je vrlo važno da naglasimo i to da može biti izrađen i hitan prevod bilo kog dokumenta u konkretnoj kombinaciji jezika, ali se tom prilikom zahteva da klijent originalne sadržaje na uvid sudskom tumaču dostavi kasnije, a da skenirana dokumenta odmah pošalje na elektronsku adresu odabrane poslovnice.

Uz direktno prevođenje ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na bosanski (saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, lična karta i druga), prevodilac i sudski tumači će obezbediti klijentima kompletno obrađen i svaki onaj dokument, koji bi trebalo da bude predat nekoj državnoj instituciji (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja i sve ostale vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda).Zainteresovani mogu u svakoj poslovnici ove institucije da iznesu zahtev i za kompletnom obradom kako diplome i dodatka diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena i nastavnih planova i programa fakulteta, tako i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrda o redovnom školovanju i ostalih dokumenata koja se na oblast obrazovanja odnose. Pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, ali i druge sadržaje iz domena nauke. Podrazumeva se da će oni odgovoriti maksimalno profesionalno i na zahteve svih onih klijenata, kojima su potrebni prevodi seminarskih, naučnih i diplomskih radova sa hebrejskog jezika na bosanski, a njihova tematika se može odnositi na apsolutno bilo koju granu i društvenih i prirodnih nauka.

U skladu sa zahtevima klijenata će prevodioci i sudski tumači izraditi kompletnu obradu za sadržinu kako poslovne dokumentacije (fakture, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala dokumenta koja se isključivo tiču poslovanja, bez obzira da li je u pitanju preduzetnik ili kompanija), tako isto i medicinske (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga).

Bilo koji dokument koji je svrstan u pravna akta, isto tako klijent može da dobije preveden u ovoj varijanti jezika i overen pečatom sudskog tumača. A izuzev tekovina Evropske Unije, sudskih odluka, tužbi, žalbi i i rešenja, biće izrađen i direktan prevod punomoćja za zastupanje sa hebrejskog jezika na bosanski, ali i sertifikata, presuda o razvodu braka i licenci, te svih ostalih dokumenata koja se oblasti prava tiču ili se odnose na sudstvo.

Pored građevinskih projekata laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, sudski tumač i prevodilac mogu da pristupe profesionalnoj obradi i deklaracija proizvoda, te da prevedu i overe uputstvo za rukovanje, to jest apsolutno svaki dokument koji čini kako građevinsku, tako isto i tendersku, odnosno tehničku dokumentaciju.

Budući da u navedenoj varijanti jezika može da bude pružena i usluga koja podrazumeva usmeni prevod, potrebno je da zainteresovani klijenti budu informisani da je dostupno kako simultano i šapatno, isto tako i konsekutivno prevođenje u pomenutoj varijanti jezika. Stvar je u tome da zaposleni u ovoj instituciji imaju dovoljno i znanja i iskustva da mogu primeniti sve tri varijante usmenog prevoda, pa će biti potrebno da klijent obezbedi sve relevantne informacije o konkretnoj manifestaciji (tačno mesto održavanja i njegove osnovne osobenosti, predviđen broj učesnika i trajanje, detalji vezani isključivo za organizaciju). Uz to, konkretna institucija omogućuje svojim klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Popularne i stručne tekstualne sadržaje, šarolike tematike, ali i dužine i složenosti će svakako, kada to neko bude zahtevao prevodilac i sudski tumač u skladu sa važećim pravilima obraditi. Osim toga može da bude izrađen i direktan prevod članaka iz novina sa hebrejskog jezika na bosanski, ali i svih vrsta časopisa i književnih dela, odnosno udžbenika.

Na raspolaganju je zainteresovanima i mogućnost da angažuju lektore i korektore, koji mogu da primene sva važeća pravila i izrade redakturu materijala svake vrste, koji nisu profesionalno prevedeni i u kojima su uočljivi određeni propusti, odnosno greške.

Kada je u pitanju obrada bilo kog video ili audio materijala, odnosno emisija svih vrsta, kao i filmova, reklamnih poruka i serija, svi koji su za tu uslugu zainteresovani u poslovnicama konkretne institucije mogu dobiti njihovu kompletnu obradu. Radi se zapravo o tome da klijent može izabrati između titlovanja i sinhronizovanja svih tih sadržaja, tako da će uz njihov prevod dobiti i završnu obradu.

Pored svih onih materijala koji su striktno vezani za oblast marketing (PR tekstovi, brošure, vizit kartice, reklamni flajeri, plakati, katalozi i ostali), sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za direktno prevođenje internet sadržaja sa hebrejskog jezika na bosanski. A osim web sajtova, može biti izrađen prevod i za aplikacije svih vrsta, online prodavnice i kataloge, kao i za bilo koji program, te generalno govoreći za sve one materijale koji su ili dostupni u okviru interneta ili su na određeni način za kompjutere vezani. Od izuzetnog značaja za sve klijente jeste informacija da će pomenuti stručnjaci izvršiti i optimizaciju, to jest da će primeniti SEO alate (Search Engine Optimisation).

Direktan prevod PR tekstova sa hebrejskog na bosanski jezik

S obzirom na to da se PR tekstovi tretiraju kao specifičan reklamni materijal, to je vrlo važno tokom njihovog prevođenja voditi računa o reklamnoj poruci koja se u njima nalazi i u većini slučajeva nije naročito lako uočljiva, pa je potrebno nju posebno prilagoditi svim pravilima koja uključuje bosanski jezik. Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu, profesionalni prevodioci i sudski tumači, koje ova socijalizovana institucija zapošljava, mogu takođe klijentima da ponude i prevođenje reklamnih letaka i flajera sa hebrejskog jezika na bosanski, odnosno brošura i plakata, a po potrebi prevode i vizit kartice, kao i sve ostale reklamne materijale. Svakako se oni prvenstveno primarno fokusiraju na njihovo prilagođavanje govornom bosanskom jeziku, kako bi svim licima koja dođu u kontakt sa njima, a služe se tim jezikom, omogućili da lako shvate šta se tačno reklamira.

Pored usluga prevoda u navedenoj varijanti jezika, Prevodilački centar Akademije Oxford nudi svojim klijentima i mogućnost da dobiju uslugu stručne redakture. Tom prilikom će korektori i lektori konkretna pravila primeniti na one sadržaje koji jesu prevedeni, ali njihov prevod nije stručan, to jest osoba koje ga je vršila je određene greške načinila, pa je upravo njih i potrebno ispraviti tokom ovog postupka.

Prema zahtevima klijenata mogu da budu izvršeni i direktni prevodi knjiga sa hebrejskog jezika na bosanski, što znači da će sudski tumači i prevodioci pored svih vrsta književnih dela, profesionalno da obrade i udžbenike. Konkretni stručnjaci su osposobljeni i za obradu kako sadržine stručnih i ilustrovanih časopisa, tako i dečijih, a ako bude bilo potrebno prevešće i članke iz novina, čija tema se može odnositi na bilo koju oblast.

Direktni prevodi filmova sa hebrejskog jezika na bosanski

Pored pomenutih stručnjaka, ova institucija u svom timu zapošljava i one čija specijalnost jeste kako sinhronizacija prevedenih video i audio sadržaja različite vrste, tako i njihovo titlovanje. Iz tog razloga i navodimo da svaki klijent, kome je neophodan bilo prevod serija sa hebrejskog na bosanski jezik, bilo reklamnih poruka ili zabavnih, odnosno informativnih emisija, te igranih, dokumentarnih, crtanih i animiranih filmova, ali i svih ostalih sadržaja tog tipa, na raspolaganju ima i konkretne usluge. Zapravo će prevodilac i sudski tumač, u skladu sa zahtevima prvo da izrade prevod dostavljenog materijala ovog tipa, a nakon toga bi trebalo vlasnik tih sadržaja da izabere da li mu više odgovara da oni budu profesionalno sinhronizovani ili titlovani, što znači da će mu biti na raspolaganju njihova kompletna obrada.

Kada se od zaposlenih u Prevodilačkog centra Akademije Oxford zahteva obrada tekstova, klijenti nemaju razloga za brigu ukoliko im je potrebno prevođenje stručnih ili popularnih tekstova sa hebrejskog na bosanski jezik, jer prevodioci i sudski tumači mogu da obrade sadržaje svake tematike, odnosno namene, dužine i kompleksnosti. Najpre ćemo naglasiti da oni mogu izraditi prevod političkih, ekonomskih i psiholoških, odnosno filozofskih tekstova, ali i onih koji su vezani za oblasti bankarstva, finansija i prava, odnosno sociologije, turizma i komunikologije. Specijalizovani su i za prevod tekstova, čija tema je isključivo vezana za oblasti kako informacionih tehnologija, menadžmenta i nauke, tako i marketinga, građevinske industrije i medicine, odnosno farmacije, obrazovanja i svih ostalih naučnih disciplina, bez obzira da li se odnose na prirodne ili društvene nauke.

Ako pojedinac bude želeo da dobije stručno obrađen bilo koji sadržaj, koji se odnosi na računare ili onaj koji se na internetu može videti, trebalo bi da zna da prevodilac i sudski tumač uz tu uslugu, mogu da izvrše i optimizovanje u skladu sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation). Jednostavnije rečeno, mogu da budu izrađeni direktni prevodi internet kataloga i prodavnica sa hebrejskog na bosanski jezik, ali i programa svih vrsta, zatim web sajtova, kao i aplikacija, te mnogih drugih internet sadržaja. Shodno pomenutim pravilima, ovi stručnjaci će u potpunosti njihovu sadržinu da usklade sa svim onim pravilima, koja važe u okviru konkretnog pretraživača i tako će im obezbediti dostizanje mnogo bolje pozicije nego ranije. Ustvari će se sve to odraziti izuzetno pozitivno na poslovanje vlasnika svih tih materijala, pošto će sve veći broj potencijalnih korisnika određene usluge ili pak, kupaca reklamiranog proizvoda moći vrlo brzo i lako da dođe do relevantnih informacija.

Prevođenje sudskih tužbi i žalbi sa hebrejskog na bosanski jezik

Sve vrste kako sudskih žalbi, tako i tužbi mogu u skladu sa zahtevima klijenata profesionalni prevodioci i sudski tumači ne samo da prevedu u navedenoj jezičkoj kombinaciji, nego i da overe.

Princip njihovog rada je vrlo jednostavan i istovremeno usklađen sa odredbama trenutno važećeg zakona, tako da su direktni prevodi pravnih akata sa hebrejskog jezika na bosanski u potpunosti profesionalni.

Svakako oni mogu da prevedu i sudska rešenja, odnosno presude o razvodu braka, kao i tekovine Evropske Unije, sertifikate i punomoćje za zastupanje, zatim sudske odluke, sve vrste licenci i ugovora, te bilo koji drugi dokument koji je vezan isključivo za sudstvo, odnosno za oblast prava.

Uzevši u obzir da je konkretni postupak u potpunosti usklađen sa važećim pravilima, klijent dostavlja na obradu i originalna dokumenta, jer njih upravo sudski tumač koristi tokom postupka overe.

Da bi celokupan proces bio što jednostavniji, pa samim tim i brži, valjalo bi da se svaki klijent pojedinačno o postupku, koji je okarakterisan kao nadovera i vezan je za Apostille, to jest za stavljanje takozvanog Haškog pečata na dokumenta, samostalno raspita, to jest da relevantne informacije o tome zatraži od zaposlenih u nadležnim institucijama Republike Srbije.

U skladu sa navedenim zahtevima, sudski tumači i prevodioci izrađuju i direktan prevod poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na bosanski (poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji i bilo koji drugi dokument koji se odnosi na poslovanje), a svakako će profesionalno obraditi i sva ona dokumenta koja su vezana kako za oblast nauke, tako i za oblast obrazovanja (naučni patenti, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju i mnoga druga).

Pored ostalog, klijenti Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu zahtevati i kompletnu obradu kako različitih vrsta uverenja, tako i izjava, ali i saglasnosti i potvrda. U tom slučaju će zaposleni ove institucije izraditi prvo prevod u pomenutoj varijanti jezika, a posle toga i overu u skladu sa pravilima kako za uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, tako isto i za uverenje o nekažnjavanju, potom potvrdu o stanju računa u banci i za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i za saglasnost za zastupanje, te za svaki drugi dokument koji bi pojedinac kasnije morao da preda nekoj državnoj instituciji zarad dokazivanja.

Neophodno je da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač vrše direktno prevođenje ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na bosanski, što znači da između ostalog kompletno obrađuju pasoš, ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, zatim potvrdu o prebivalištu i bilo koju vrstu dozvole (vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak), kao i venčani list, umrlicu i krštenicu, to jest izvod iz matične knjige venčanih, odnosno umrli i rođeni, te svaki drugi dokument iz ove grupe koji klijent prethodno dostavi na obradu.

Sadržinu kako građevinske, tako i tenderske, odnosno tehničke dokumentacije, zainteresovani takođe mogu da dobiju kompletno obrađenu, a što se odnosi na laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te na deklaracije proizvoda i građevinske projekte, ali i na uputstvo za rukovanje i svaki drugi dokument koji u sastav ma koje od tih vrsta dokumentacija ulazi. Isto tako, pomenuti stručnjaci mogu prvo da izrade prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima, a posle toga i da stave pečat ovlašćenog sudskog tumača. Svakako će taj postupak primeniti i prilikom obrade specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno lekarskih nalaza i ostalih dokumenata koja primarno u sastav medicinske dokumentacije ulaze.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje