Prevod sa hebrejskog na Danski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na danski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa hebrejskog na danski jezik

Kada se od zaposlenih u bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford širom naše zemlje zahteva direktan prevod sa hebrejskog jezika na danski, oni mogu da izvrše uslugu kako usmenog, tako i prevoda sadržaja u pisanom obliku.

Najpre da naglasimo da su prevodioci i sudski tumači u potpunosti kvalifikovani da izvrše kako simultani, tako i konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata u navedenoj varijanti jezika. A isključivo u skladu sa smernicama, koje su vezane za organizaciju same manifestacije se i donosi odluka koja od tih usluga bi trebalo da bude primenjena, pa se u ponudu svakako po potrebi unosi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, jer je i ta usluga dostupna u okviru konkretne institucije.

Pomenuli bismo i to da su ovi stručnjaci osposobljeni da obrade i sve vrste marketinških materijala u toj jezičkoj kombinaciji, a što se odnosi kako na direktno prevođenje vizit kartica sa hebrejskog jezika na danski, tako i na stručnu obradu brošura, PR tekstova i kataloga, zatim flajera i reklamnih letaka, odnosno plakata i generalno govoreći, svih ostalih sadržaja kroz koje se reklamira ili neki događaj ili usluga, te kompanija ili proizvod.



Prevođenje sa hebrejskog na danski
Prevođenje sa danskog na hebrejski

Svakako će sudski tumači i prevodioci profesionalno da obrade kako naučne tekstove različite tematike, tako isto i popularne tekstualne sadržaje. A sem toga prevode i ilustrovane, odnosno dečije i stručne časopise, kao i novinske članke, te adekvatno odgovaraju i na zahteve onih klijenata koji žele da dobiju profesionalno obrađene udžbenike ili određeno književno delo.

Uzevši u obzir da su dostupni i direktni prevodi filmova i serija sa hebrejskog jezika na danski, ali i svih ostalih audio, odnosno video materijala, poput recimo reklamnih poruka ili bilo koje vrste emisija (informativne, obrazovne, zabavne, dečije i ostale), mora biti istaknuto da ova institucija omogućuje i sinhronizovanje svih tih sadržaja, odnosno uslugu njihovog profesionalnog titlovanja.

Ukoliko bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač će pristupiti i obradi kako web sajtova, tako isto i softvera (sve vrste programa i aplikacija), a mogu da prevedu i online prodavnice, zatim internet kataloge i svaku drugu vrstu materijala koja se na određeni način tiče kompjutera ili interneta. Ističemo da oni odlično poznaju i pravila koja se tiču optimizovanja svih sadržaja tog tipa, tako da se tokom njihovog prevođenja rukovode svim smernicama koje uključuje SEO, to jest Search Engine Optimisation.



Izuzev obrade svih ovih sadržaja, pomenuti stručnjaci mogu shodno zahtevima klijenata da profesionalno obrade i bilo koju vrstu dokumentacije, odnosno svaki pojedinačni dokument, koji klijent na propisan način bude dostavio.

Što se tiče dostavljanja takvih sadržaja na obradu, posebno mora biti istaknuto da je važno isključivo priložiti originalna dokumenta, a za sve ostale materijale je generalno prisutno pravilo da ih klijent, po želji može i poslati na obradu elektronski i isto tako izvršiti njihovo preuzimanje, a po završetku prevođenja.

Kako je obavezan svaki pojedinac da originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču dostavi, to on i bira da li će ih poslati preporučeno preko „Pošte Srbije“ ili preko neke kurirske službe, odnosno da li će ih lično doneti u bilo koje predstavništvo pomenute institucije.

Svakako će mu biti dozvoljeno i da samostalno izabere da li mu više odgovara da kompletno obrađena dokumenta dobije preko kurirske službe na željenu adresu ili da dođe u poslovnicu i preuzme ih lično. A usluga koja uključuje donošenje dokumenata na adresu klijenta se dodatno naplaćuje, potpuno odvojeno od obrade dokumenata, a u skladu sa cenovnikom koji je u datom trenutku aktuelan u okviru službe, koja je za dostavu i zadužena.

Osim svih vrsta pravnih akata (sertifikati, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, ugovori, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, licence, sudske odluke, presude o razvodu braka i ostali sadržaji vezani za oblast kako sudstva, tako i prava), prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i direktan prevod poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na danski (osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke i bilo koji drugi dokument koji se poslovanja nekog preduzetnika ili određenog pravnog lica tiče).

Naravno da će ostvariti zahtev i svih onih klijenata, koji u navedenoj jezičkoj varijanti žele da dobiju preveden ma koji sadržaj iz domena obrazovanja ili nauke. A u većini slučajeva se klijenti obraćaju zaposlenima u konkretnoj instituciji, kako bi dobili prevedeno svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim potvrdu o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi, s tim što oni, naravno obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, potom prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, a na osnovu potreba mogu profesionalno da prevedu kako seminarske radove i to bilo koje tematike, tako isto i diplomske.

Svakako će članovi tima određenog predstavništva da ispoštuju onaj zahtev, koji podrazumeva hitnu izradu prevoda bilo kog dokumenta, ali u tom slučaju bi klijent trebalo skenirane materijale da pošalje na mejl pomenute institucije, a kasnije i to u najkraćem mogućem roku, da na uvid priloži i originale, kako bi bila izvršena propisna overa sudskog tumača.

Uz izvod iz matične knjige rođenih, zatim umrlih i venčanih, odnosno krštenicu, venčani list i umrlicu, profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu da omoguće klijentima i propisnu obradu svih ličnih dokumenata (pasoš, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, lična karta, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola i sva ostala lična dokumenta), a biće izvršeni i direktni prevodi naučnih radova sa hebrejskog jezika na danski, ali i svih ostalih sadržaja koji se tiču oblasti nauke, kao što su na primer rezultati naučnih istraživanja ili naučni patenti.

Valjalo bi dodati i to da overa, za koju je zadužen sudski tumač, inače član tima svakog predstavništva ove institucije, nije isto što i nadovera, jer se u tom slučaju na konkretna dokumenta mora staviti takozvani Apostille pečat, a koji je takođe poznat i kao Haški. Naime, pomenuti stručnjaci nemaju pravo da tu vrstu pečata na konkretna dokumenta stave, te shodno tome nisu ni dužni klijentima da daju informacije. Samo to i jeste razlog zašto se svima, koji su zainteresovani za prevod dokumenata u ovoj varijanti jezika iznosi opšta preporuka da prvo kontaktiraju državne institucije, zadužene za nadoveru, a kako bi pribavili sve neophodne informacije. Da malo pojednostavimo, Apostille pečat se mora staviti isključivo na dokument za koji to aktuelni zakon predviđa i po tačno utvrđenom principu, a najčešće posle ili pre izvršenog prevoda i overe sudskog tumača.

U slučaju da za tim postoji potreba, može biti izvršeno i direktno prevođenje građevinskih projekata sa hebrejskog jezika na danski, ali i svih ostalih dokumenata koja su sastavni deo ne samo građevinske, već i tehničke, kao i tenderske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala).

Sadržinu medicinske dokumentacije će, isto tako prevodilac i sudski tumač u skladu sa propisima obraditi, a to se prvenstveno odnosi na dokumentaciju o medicinskim proizvodima i lekarske nalaze, odnosno na specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, to jest na apsolutno svaki dokument koji je zvanično u medicinsku dokumentaciju uvršten.

Sva ona dokumenta koja bi pojedinci kasnije trebalo iz nekog razloga da predaju određenoj državnoj instituciji će, isto tako navedeni stručnjaci obraditi u skladu sa važećim pravilima. Na prvom mestu mislimo na uverenje o nekažnjavanju, te na uverenje o neosuđivanosti, ali i na različite vrste potvrda, saglasnosti i izjava (potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga dokumenta koja državne službe zahtevaju).

Budući da ima i onih pojedinaca, koji su uslugu prevoda u konkretnoj varijanti jezika zatražili na nekom drugom mestu, ali nisu u potpunosti zadovoljni kvalitetom obrađenih sadržaja, to konkretna institucija nudi i mogućnost redakture svih materijala koji nisu propisno obrađeni. Uopšteno rečeno, lektori i korektori tada vrše prvo analizu, te uočavaju sve propuste, odnosno greške, koje nakon toga moraju prema pravilima danskog jezika i da isprave.

Profesionalni prevodi web sadržaja sa hebrejskog jezika na danski

Za ove materijale i njihovu obradu je specifično to što je vrlo važno da budu pravilno optimizovani, to jest da njihova sadržina maksimalno bude usklađena sa zahtevima, koje podrazumeva određeni pretraživač. Baš zato prevodioci i sudski tumači, koji su zaduženi kako za direktno prevođenje online prodavnice sa hebrejskog na danski jezik, tako i za obradu različitih vrsta aplikacija i programa, odnosno web sajtova i internet kataloga, ali i svih ostalih sadržaja, koji mogu biti viđeni na internetu, vode naročito računa o pravilnoj implementaciji alata poznatih kao Search Engine Optimisation, to jest SEO. Za sve one koji nisu upoznati sa tim pojmom, ističemo da optimizacija igra ključnu ulogu za pozicioniranje konkretnih materijala, jer se upravo zahvaljujući primeni tih alata oni bolje kotiraju u polju pretrage, odnosno bivaju na prvoj strani rezultata vidljivi. Izuzetno je pozitivan uticaj takvog principa obrade, što znači da klijenti, praktično rečeno dobijaju dvostruku uslugu, jer njihovi internet materijali bivaju i prevedeni i kvalitetno optimizovani.

Svakako su u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford na raspolaganju zainteresovanima i direktni prevodi udžbenika sa hebrejskog na danski jezik, ali i književnih dela kako poezije, tako i proze. Podrazumeva se, takođe da će prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima da obrade i sadržinu članaka iz novina, ali i dečijih i stručnih, te ilustrovanih i svih ostalih vrsta časopisa.

Mada se pojedinci mnogo češće ovoj instituciji obraćaju sa zahtevom za obradom različitih materijala pisanim putem, činjenica je da zaposleni mogu izvršiti kako simultani i konsekutivni prevod sa hebrejskog na danski jezik, tako isto i onaj koji je poznat kao šapatni. Uopšteno govoreći, usmeno prevođenje je dostupno u sve tri varijante, pa se zato i podrazumeva da svaki klijent mora relevantne informacije o konkretnoj manifestaciji prvo dostaviti, da bi mogla da bude kreirana ponuda. Ustvari je od izuzetnog značaja da se uzmu u obzir podaci o broju osoba, koje će tom prilikom biti prisutne, odnosno o trajanju događaja, te svakako one koje su vezane za lokaciju njegovog održavanja i generalno, za sam princip organizacije. Ističemo da konkretna institucija u ponudi ima i mogućnost za iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, pa će naravno i ta usluga biti ponuđena svim onim klijentima, za čiju manifestaciju bude konkretni tip usmenog prevoda i predviđen.

Prevod serija sa hebrejskog na danski jezik

Osnovna usluga u ovom slučaju se odnosi na direktno prevođenje serija sa hebrejskog jezika na danski, ali i animiranih, odnosno dokumentarnih, igranih i crtanih filmova, zatim reklamnih poruka i televizijskih, kao i radijskih emisija različitih vrsta (obrazovne, informativne, dečije, zabavne i ostale), dok su dostupne i dve dodatne usluge. Preciznije govoreći, prvo će prevodilac i sudski tumač konkretne video ili audio materijale prevesti u navedenoj varijanti jezika, a potom će njihovu dalju obradu prepustiti svojim kolegama, koji će izvršiti kako sinhronizaciju svih tih sadržaja, tako isto i njihovo stručno titlovanje. Na taj način će vlasnicima konkretnih materijala omogućiti da ih odmah nakon što budu izvršili preuzimanje prezentuju gledaocima ili slušaocima.

Naravno da zainteresovani mogu navedene stručnjake da zaduže i ukoliko su im potrebni direktni prevodi reklamnih materijala sa hebrejskog jezika na danski. Zapravo će sudski tumači i prevodioci adekvatno odgovoriti na njihove zahteve, te prevesti ne samo reklamne flajere i letke, već i kataloge, zatim PR tekstove i vizit kartice, ali i brošure, te sve ostale sadržaje koji su na neki način za oblast marketinga vezani, uzevši u obzir da služe prezentovanju kako proizvoda različite vrste, tako i usluga, odnosno događaja ili rada nekog preduzeća.

Kada je u pitanju usluga redakture i ona je dostupna u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a vrše je lektori i korektori. Potrudiće se, naravno da sve greške koje je neko tokom obrade tih sadržaja načinio isprave, tako da prevode usklade sa pravilima koja važe u ciljanom jeziku.

Potrebno je napomenuti i to da prevodioci i sudski tumači mogu biti angažovani i kada se zahteva direktan prevod tekstova sa hebrejskog jezika na danski, a potpuno je svejedno i da li su u pitanju stručni ili popularni sadržaji, to jest da li se njihova tema odnosi na prirodne ili društvene nauke primarno. Pored tekstova koji su vezani za oblasti nauke i psihologije, te medicine i obrazovanja, odnosno farmacije, sociologije i menadžmenta, oni mogu obraditi i sadržaje koji se tiču kako prava, bankarstva i politike, tako i ekonomije i filozofije, ali i informacionih tehnologija. A ako to klijenti budu zahtevali, pomenuti stručnjaci će prevesti i stručne, kao i popularne tekstove, koji se bave temama iz domena turizma, ekologije i zaštite životne sredine i komunikologije, ali i ma koje druge bilo društvene, bilo prirodne naučne discipline.

Prevođenje presuda o razvodu braka sa hebrejskog na danski jezik

Izuzev navedenih presuda, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade kako sve druge vrste presuda, tako i ostala pravna akta. Zapravo će zainteresovani moći da dobiju direktan prevod sudskih žalbi i odluka sa hebrejskog jezika na danski, ali i ugovora, sudskih rešenja i tekovina Evropske Unije, zatim punomoćja za zastupanje, sudskih tužbi, sertifikata i licenci svih vrsta, kao i drugih dokumenata koja su svrstana zvanično u pravna akta.

A izuzev te usluge, njih u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i završna obrada, koja uključuje stavljanje pečata nadležnog sudskog tumača, kako bi se potvrdilo da su originalan dokument i preveden potpuno isti.

Moramo posebno istaći informaciju da vlasnik dokumenata ima dužnost originale na uvid da donese ili pošalje na jedan od način na koji su dostupni, a takođe bi trebalo da obezbedi sve informacije koje su vezane za nadoveru, to jest koje uključuju stavljanje Apostille (Haškog) pečata na konkretne sadržaje.

Takođe, prevodilac i sudski tumač mogu u toj varijanti jezika da obrade sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a sa fokusom na različite tipove saglasnosti i izjava, te potvrda i uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o stanje računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta koja određena državna institucija zahteva od njih).

Naravno da mogu biti urađeni i direktni prevodi dokumentacije za tendere sa hebrejskog jezika na danski, ali i svih onih dokumenata koja se tretiraju kao deo građevinske ili tehničke dokumentacije (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i druga), s tim što zaposleni u ovoj instituciji mogu propisno da obrade i bilo koji lični dokument (pasoš, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola i mnoga druga).

Na osnovu iznetih zahteva, profesionalni sudski tumač i prevodilac pristupaju kompletnoj obradi kako poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, fakture, poslovne odluke, statut preduzeća, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji i druga), tako i svih onih dokumenata koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i ostala).

Sem nastavnih planova i programa fakulteta, naučnih radova i potvrde o redovnom školovanju, klijenti mogu da zaduže pomenute stručnjake i kada su im potrebni direktni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa hebrejskog jezika na danski, ali i ako je neophodno profesionalno obraditi svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena ili uverenje o položenim ispitima, odnosno diplomu i dodatak diplomi, kao i svaki drugi dokument koji se tiče oblasti nauke ili se odnosi na obrazovanje. A pored njih, zaposleni u konkretnom predstavništvu mogu isto tako da obrade i diplomske, zatim naučne i seminarske radove, a njihova tematika može biti vezana za bilo koju društvenu ili prirodnu nauku.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje