Prevod sa hebrejskog na rumunski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na rumunski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na rumunski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa hebrejskog na rumunski jezik

Konkretna usluga je svakom zainteresovanom pojedincu dostupna u dve varijante, budući da su prevodioci i sudski tumači, koje zapošljava svako predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford, podjednako specijalizovani da izvrše kako usmeno prevođenje sa hebrejskog jezika na rumunski, tako isto i da u pisanoj formi obrade materijale bilo koje vrste.

Uz usluge usmenog prevoda, pomenuta institucija omogućuje klijentima i da iznajme opremu za simultano prevođenje najnovije generacije i to po vrlo pristupačnim cenama. Svakako mora biti istaknuto da izuzev konsekutivnog i simultanog prevoda u toj jezičkoj varijanti, članovi tima svake od preko 20 poslovnica ove institucije mogu da primene i pravila koja uključuje prevod uz pomoć šapata. U principu, upravo će ovi stručnjaci morati da izvrše analizu dostupnih informacija o konkretnom događaju, pošto se konačna odluka donosi samo na osnovu informacija o u broju učesnika i o mestu održavanja, ali i o njegovom trajanje.

Sve vrste tekstualnih materijala, kako onih koji su vezani za prirodne, tako i onih koji se odnose na različite društvene nauke, a svejedno da li su stručni ili popularni, će sudski tumači i prevodioci da u pomenutoj kombinaciji jezika prevedu. Pored toga mogu da izrade i prevod novinskih članaka sa hebrejskog jezika na rumunski, kao i svih vrsta časopisa.Prevođenje sa hebrejskog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na hebrejski

Ukoliko to neko bude zahtevao, oni će nastojati maksimalno profesionalno da obrade i sve vrste internet materijala, počev od sajtova, preko web kataloga i prodavnica, pa do brojnih programa i aplikacija. Potrudiće se, isto tako da izvrše i njihovu stručnu optimizaciju, jer su ovi stručnjaci osposobljeni i za primenu pravila poznatih kao SEO, što je skraćeno od Search Engine Optimisation.

Svakako se podrazumeva da su zainteresovanima na raspolaganju i direktni prevodi književnih dela sa hebrejskog jezika na rumunski, kao i udžbenika različite tematike. Uz to će zaposleni u svakom predstavništvu pomenute institucije obraditi i bilo koji marketinški materijal, te klijentima omogućiti prevod vizit kartica, kataloga i brošura, odnosno PR tekstova, reklamnih letaka, plakata i flajera, ali i svih ostalih sadržaja čija je osnovna svrha vezana za reklamiranje.

Video i audio materijale svih vrsta će prevodilac i sudski tumač prevesti, ako se to od njih bude zahtevalo, a nakon toga će klijent izabrati između usluga titlovanja i sinhronizacije. Uz igrane filmove različitih žanrova, reklamne poruke i informativne, odnosno zabavne, obrazovne i dečije emisije, klijenti mogu da dobiju i kompletno obrađene dokumentarne filmove, serije i animirane, te crtane filmove i sve ostale vrste audio i video sadržaja.Ko god je za obradu svih prethodno pomenutih materijala u navedenoj varijanti jezika zainteresovan, trebalo bi da ih na mejl ove institucije pošalje, a preuzimanje po završetku obrade može na isti način da bude izvršeno. Budući da postoje i drugačiji načini kako dostave, tako isto i preuzimanja, svaki pojedinac može neki od njih da izabere, a dodatne podatke će svakako dobiti u izabranom predstavništvu ove institucije.

Kad to bude bilo neophodno, profesionalni lektori i korektori mogu da primene pravila svoje struke, te da pristupe profesionalnoj redakturaimaterijala bilo koje vrste. U principu usluga kako korekture, tako i lekture mora da bude primenjena ako je izrađen prevod za određeni sadržaj nestručan, to jest ako ima bilo kakvih grešaka u njemu.

Posebno moramo napomenuti da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani i da uz prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na rumunski, shodno odredbama zakona izvrše i njihovu overu. Taj postupak je vrlo važan da bi se preveden dokument mogao tretirati kao zakonski validan, te podrazumeva da će ovlašćeno lice prvo uporediti originalan i preveden dokument, pa tek ako se radi o potpuno istim sadržajima, imaće dozvolu da svoj pečat na obrađeni materijal stavi. Praktično rečeno, cilj takvog postupka obrade jeste da se iznese zvaničan dokaz da je preveden dokument, to jest njegova sadržina sasvim ista kao i u originalnom.

Apsolutno svaki pojedinac koji je za prevod bilo kog dokumenta zainteresovan bi trebalo da donese u određenu poslovnicu originalna dokumenta, a isto tako se može opredeliti za opciju njihovog slanja preporučenom poštanskom pošiljkom ili u tu svrhu angažovati kurirsku službu, koja će izvršiti dostavu.

Pored svih vrsta pravnih akata (sudske žalbe, licence, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, ugovori, presude o razvodu braka, sudske tužbe, sertifikati, sudske odluke, punomoćja za zastupanje i ostala dokumenta koja se kako sudstva, tako i prava tiču), sudski tumač i prevodilac mogu da izrade i direktan prevod medicinske dokumentacije sa hebrejskog jezika na rumunski (specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i bilo koji drugi dokument koji ulazi u njen sastav).

Išto tako će oni, najpre da prevedu, a odmah posle toga i da overe sadržinu kako poslovne dokumentacije (osnivački akt preduzeća, fakture, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, revizorski i finansijski poslovni izveštaji, kao i mnoga druga dokumenta koja se tiču poslovnog procesa bilo koje firme ili preduzetnika), tako isto i građevinske, zatim tenderske i tehničke dokumentacije (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, aboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i sva ostala koja u njihov sastav ulaze).

Ako bude bilo neophodno, prevodioci i sudski tumači su uvek spremni da klijentima omoguće hitan prevod bilo kog dokumenta, što znači da će ga obraditi u izuzetno kratkom vremenskom periodu. Tom prilikom mora biti ispoštovan vrlo važan uslov, jer se od klijenta zahteva da kasnije donese ili pošalje originale na uvid, a da najpre dokumenta skenira i na mejl adresu određene poslovnice pošalje.

Naravno da će biti izrađeni i prevodi ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na rumunski, tako da će ovi stručnjaci osim pasoša i lične karte, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, potvrde o prebivalištu i uverenja o državljanstvu, po potrebi kompletno obraditi i vozačku, zatim radnu i saobraćajnu dozvolu, te izvod iz matične knjige venčanih, kao i radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih i bilo koji drugi lični dokument.

Samim tim što je iznet zahtev pred svakog klijenta, zainteresovanog za obradu dokumenata u ovoj varijanti jezika, da na uvid sudskom tumaču priloži i originale, to se podrazumeva da će on lično preuzeti kompletno obrađene sadržaje ili zahtevati njihovu dostavu putem kurirske službe. Konkretna usluga je okarakterisana kao dodatna, što znači da je svaki klijent mora platiti, a isključivo u skladu sa cenovnikom te službe.

Sve tipove uverenja, saglasnosti i izjava, kao i potvrda će sudski tumači i prevodioci, na osnovu zahteva pojedinaca prevesti u toj jezičkoj kombinaciji i overiti prema aktuelnim pravilima. Osim saglasnosti za zastupanje i potvrde o stanju računa u banci, oni mogu da izrade i direktan prevod potvrde o stalnom zaposlenju sa hebrejskog jezika na rumunski, ali i potvrde o slobodnom bračnom stanju, kao i uverenja o neosuđivanosti, te uverenja o nekažnjavanju i mnogih drugih dokumenata, koja će klijent posle da preda određenoj državnoj instituciji.

Postupak nadovere nije uvršten u ovlašćenja pomenutih stručnjaka, ali isto tako i nije obavezan za sva dokumenta, nego isključivo za ona koja za koja to precizira zakon. Potrebno je baš iz tog razloga da vlasnik dokumenata kontaktira odeljenja osnovnih sudova Republike Srbije, u čija zaduženja spada overa Haškim (Apostille) pečatom. Ako sazna da je neophodno pomenuti pečat da njegova dokumenta staviti, trebalo bi da pita i da li se on na njih stavlja pre nego što prevodilac i sudski tumač počnu da ga obrađuju ili pošto oni završe.

Preostalo nam je da kažemo i to, da će na osnovu zahteva biti izrađeni kako prevodi nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno rezultata naučnih istraživanja i diplome i dodatka diplomi, tako i uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i potvrde o redovnom školovanju, ali i naučnih, diplomskih i seminarskih radova, to jest svih onih sadržaja koji su za oblast nauke ili obrazovanja na određeni način vezani.

Prevod ekonomskih tekstova sa hebrejskog na rumunski jezik

Popularne i stručne, to jest naučne tekstove čija se tema isključivo tiče oblasti ekonomije će, na osnovu zahteva sudski tumači i prevodioci u pomenutoj jezičkoj varijanti da prevedu. Osim toga, oni su specijalizovani i za obradu tekstova iz domena građevinske industrije, filozofije i nauke, ali i medicine, sociologije i farmacije, odnosno obrazovanja i sociologije. U skladu sa iznetim zahtevima, oni vrše i profesionalno prevođenje političkih i pravnih tekstova sa hebrejskog jezika na rumunski, te obrađuju one koji se tiču bankarstva, informacionih tehnologija i marketinga, ali i ekologije i zaštite životne sredine, kao i bankarstva, komunikologije i finansija, odnosno menadžmenta i svih ostalih nenavedenih grana kako prirodnih nauka, isto tako i društvenih.

Zaposleni u okviru ma kod predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford odgovaraju profesionalno i na zahteve koji se odnose na obradu reklamnih materijala. Pored brošura, PR tekstova i vizit kartica, biće izrađeni i direktni prevodi letaka i flajera sa hebrejskog jezika na rumunski, kao i plakata, kataloga i drugih marketinških sadržaja. S obzirom na to da je od izuzetnog značaja za kvalitet prevoda svih materijala ovog tipa i kako se usklađuje reklamna poruka, to se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač da se potrude upravo nju da prilagode izvornim govornicima ciljanog, to jest rumunskog jezika. Zapravo će na taj način oni da približe konkretnu uslugu koja se reklamira ili događaj, te proizvod, firmu i slično kako Rumunima, tako i svim onim osobama koje se navedenim jezikom koriste, a koje bi trebalo da budu upoznate sa sadržinom ma kog od tih materijala.

Izuzev usluge koja se odnosi na usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, ova specijalizovana institucija u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja je odličnog kvaliteta i dostupna je klijentima po posebno pristupačnim cenama. Uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac mogu, shodno zahtevima i klijenta i same manifestacije, da primene kako konsekutivni, tako i simultani, odnosno šapatni prevod sa hebrejskog jezika na rumunski, moraće najpre da analiziraju podatke koji se odnose na princip organizacije događaja. Generalno, odabir najbolje vrste usmenog prevoda se može isključivo izvršiti na osnovu informacija o tome koliko bi manifestacija trebalo da traje, ali i u skladu sa brojem lica koja bi trebalo da joj prisustvuju, te je neophodno uzeti u obzir i podatke o mestu na kome će ona da bude održana.

Prevodi reklamnih poruka sa hebrejskog jezika na rumunski

Kada klijenti zahtevaju prevod navedenih sadržaja u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford će ih obavestiti da mogu iskoristiti i jednu od dodatnih usluga. Naime, ova institucija u ponudi ima i titlovanje reklamnih poruka, kao i ostalih video i audio sadržaja, odnosno uslugu koja podrazumeva i njihovu profesionalnu sinhronizaciju. Navedeni postupak značajno olakšava zainteresovanima, budući da oni u optimalnom roku dobijaju sve te materijale kompletno obrađene. Svakako će prevodilac i sudski tumač, izuzev reklamnih poruka, izraditi i direktan prevod dokumentarnih filmova i serija sa hebrejskog na rumunski jezik, a mogu obraditi i zabavne, kao i obrazovne, dečije i informativne emisije, te igrane filmove, ali i animirane i crtane, kao i sve ostale vrste i video materijala i audio.

U sklopu usluge profesionalne redakture, koju na osnovu zahteva klijenata mogu da izvrše korektori i lektori navedene institucije, se ispravljaju sve greške, koje su prisutne u sadržajima različite vrste.  Moramo dodatno naglasiti da konkretne usluge moraju biti primenjene, da bi se vlasnicima svih materijala, koji su prevedeni u toj jezikoj kombinaciji, pružila prilika da se u praksi njima služe. Tačnije, tokom postupka redakture se ispravljau načinjeni propusti, pa se shodno tome i sadržaji usaglašavaju sa pravilima koja podrazumeva rumunski jezik.

Ako to bude u bilo kom momentu potrebno, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i bilo koje književno delo, ali su specijalizovani i za prevođenje udžbenika sa hebrejskog na rumunski jezik, kao i sadržine časopisa bilo kog tipa, te će prevesti i članke iz novina, ako je potrebno.

Sve one materijale koji su vezani kako za računare, tako i za internet će stalni članovi tima poslovnica ove institucije da profesionalno prevedu, ali i da optimizuju. Preciznije govoreći, najpre će biti izrađeni direktni prevodi onlajn prodavnica i sajtova sa hebrejskog na rumunski jezik, ali i softvera (svih programa i aplikacija koje pojedinac zahteva), kao i web kataloga, to jest svih ostalih sadržaja iz te grupe, a onda će prevodioci i sudski tumači primeniti alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation). U skladu sa pravilima koja pretraživač podrazumeva, oni na taj način i obrađuju sadržinu svih pomenutih materijala, tako da ih on prepoznaje kao adekvatne rezultate pretrage. Naravno da će oni definisati, tom prilikom i ključne reči i izraze, a nedugo po postavljaju na mrežu će se tako obrađeni sadržaji naći već u okviru rezultata na prvoj strani pretrage.

Prevođenje medicinske dokumentacije sa hebrejskog na rumunski jezik

Budući da izuzev lekarskih nalaza, u medicinsku dokumentaciju, spadaju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumentacija o medicinskim proizvodima, kao i mnoga druga dokumenta, to se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi sve njih.

Zapravo će oni izraditi kako prevod tih i svih ostalih dokumenata, tako isto i njihovu stručnu overu. Baš zbog overe se zahteva da klijent, koji je za pomenutu uslugu zainteresovan, na uvid pošalje originalna dokumenta ili ih donese lično u izabranu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Uzevši u obzir da zaposleni u okviru navedene institucije nemaju potrebne dozvole da bi određeni dokument propisno overili Haškim (Apostille) pečatom, to bi bilo svakako dobro da se pojedinačno svaki klijent o njoj dodatno raspita i to isključivo u okviru nadležnih državnih institucija.

Uz direktan prevod pravnih akata sa hebrejskog jezika na rumunski (sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, sertifikati, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe i odluke, licence, ugovori, presude o razvodu braka i sva ostala dokumenta koja se tiču oblasti prava, ali i sudstva), prevodilac i sudski tumač mogu da izrade i direktan prevod poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na rumunski. Na osnovu zahteva pojedinaca će oni u tom slučaju da kompletno obrade kako godišnje poslovne izveštaje, odnosno finansijske i revizorske, te osnivački akt preduzeća, isto tako i fakture, statut preduzeća i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i poslovne odluke i svaki drugi dokument koji je za radni proces određene firme ili nekog pojedinca vezan.

Isto tako će maksimalno profesionalno da bude ostvaren zahtev apsolutno bilo kog klijenta, koji u navedenoj varijanti jezika ima potrebu da dobije i prevod i overu sudskog tumača za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, ali i za deklaracije proizvoda, to jest za svaki onaj dokument koji je prema pravilima svrstan bilo u tehničku ili građevinsku, bilo u dokumentaciju za tendere.

Pored ostalog, sudski tumač i prevodilac u specijalizovani i za direktno prevođenje saobraćajne i vozačke dozvole sa hebrejskog jezika na rumunski, ali će naravno prevesti i overiti dozvolu za boravak i radnu dozvolu. Podrazumeva se da oni mogu, prema definisanim pravilima da kompletno obrade i potvrdu o prebivalištu, pasoš i uverenje o državljanstvu, ali i ličnu kartu, venčani list, umrlicu i krštenicu, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, kao i bilo koji drugi lični dokument, koji klijent prethodno bude na predviđeni način dostavio.

Svakako mogu da budu kompletno obrađena i sva ona dokumenta, koja bi trebalo kasnije pojedinac da preda određenoj instituciji Republike Srbije. A primarno mislimo na sve vrste saglasnosti, potvrda i izjava, kao i uverenja, poput recimo saglasnosti za zastupanje, potvrde o visini primanja i uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o stanju računa u banci i uverenja o neosuđivanosti, ali i potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o slobodnom bračnom stanju i ostalih dokumenata iz te grupe.

Naravno da će biti izrađeni i direktni prevodi potvrde o redovnom školovanju sa hebrejskog jezika na rumunski, kao i svakog drugog dokumenta koji je na prvom mestu za oblast obrazovanja vezan (svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi i mnoga druga), a prevodilac i sudski tumač će ostvariti i zahteve onih klijenata, kojima su prevodi u toj varijanti jezika potrebni bilo za naučne patente ili rezultate naučnih istraživanja, bilo za neki drugi dokument koji je vezan primarno za nauku. Pored dokumenata, oni mogu da prevedu kako naučne radove, tako i diplomske i seminarske, a njihova tematika može biti vezana za različite naučne discipline.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje