Prevođenje sa hebrejskog na korejski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na korejski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na korejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa hebrejskog na korejski jezik

Svima koji su zainteresovani je u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford dostupna usluga, koja podrazumeva direktan prevod sa hebrejskog jezika na korejski. A nju će sudski tumač i prevodilac izvršiti u obe varijante, budući da je ponudom obuhvaćena kako usluga usmenog prevoda, tako isto i ona koja podrazumeva izradu prevoda za bilo koji sadržaj pisanim putem.

Bitno je da naglasimo i to da je izuzev prevoda dokumenata u toj varijanti jezika, klijentima ove institucije dostupna i njihova overa, što je postupak u potpunosti usklađen sa slovom zakona. Stvar je u tome da dokument bilo koje vrste, a koji je samo preveden, nije pravno validan, već je neophodno da poseduje i pečat sudskog tumača, koji je za overu zvanično ovlašćen. Inače je postupak overavanja prevedenih dokumenata takav da obavezuje pomenutog stručnjaka najpre da uporedi sadržinu prevedenog dokumenta sa originalnim, a kako bi se lično uverio da se radi o istim sadržajima.

Ovom prilikom moramo naglasiti da pomenuta institucija nudi zainteresovanima i mogućnost samo overavanja dokumenata, a tada klijent donosi već prevedene sadržaje. Upravo tada može doći do poteškoća, a ukoliko ovlašćeni sudski tumač bude primetio neke razlike, on neće imati pravo overu da izvrši. U tom slučaju će morati da bude primenjena usluga redakture, koja je isto u svakom predstavništvu ove institucije dostupna, budući da su članovi tima i lektori i korektori. Ipak, moramo naglasiti da se usluge lekture i korekture primenjuju po zahtevu klijenata i na mnoge druge sadržaje, koji nisu pravilno prevedeni, a kada se na taj način ispravljaju greške u njima.Prevođenje sa hebrejskog na korejski
Prevođenje sa korejskog na hebrejski

Da se vratimo na obradu dokumenata, te da napomenemo da mogu biti izvršeni direktni prevodi pravnih akata sa hebrejskog jezika na korejski, ali i svih onih dokumenata koja moraju biti predata različitim nadležnim službama, a što se prvenstveno odnosi na izjave i potvrde različitih vrsta, te na uverenja i saglasnosti.

Svakako da će po zahtevu klijenata sva lična dokumenta sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi, a specijalizovani su i za prevod različitih tipova dokumentacija, počev od poslovne i tehničke, pa do građevinske i medicinske, odnosno dokumentacije za tendere.

Ukoliko klijentima to bude bilo potrebno, ovi stručnjaci će prevod izraditi i za sadržaje, koji se tiču kako oblasti obrazovanja, isto tako i nauke, ali i za sva ostala dokumenta, isključivo ukoliko se pravilo o obaveznom dostavljanju originala bude ispoštovalo.S obzirom na to da šalju originalna dokumenta, klijenti ih mogu poslati ili preko kurirske službe ili preporučeno, a putem "Pošte Srbije", s tim što naravno mogu izabrati i opciju ličnog donošenja željenih dokumenata u odabranu poslovnicu ove institucije.

Odmah moramo napomenuti da se sve to ne odnosi na ostale sadržaje, pošto tada nije naveden zahtev da se originali na uvid prilože, tako da mogu biti i na mejl adresu poslati. Svakako da klijenti mogu izabrati istu varijantu i preuzimanja svih ostalih materijala, ali mogu zahtevati i drugačiji način njihovog slanja, odnosno preuzimanja, o čemu će ih dodatno informisati zaposleni u brojnim poslovnicama ove institucije, koje se nalaze širom zemlje.

S obzirom na to da nude i hitno prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na korejski, to prevodioci i sudski tumači moraju u što kraćem roku konkretne materijale dobiti, pa se samo tada dozvoljava da klijent njih pošaljem skenirane na zvaničnu mejl adresu izabrane poslovnice. Budući da je vrlo važno postupak ispoštovati u potpunosti, to je neophodno da vrlo brzo nakon toga svako od njih originale na uvid obavezno dostavi.

Trebalo bi da se vlasnik dokumenata sa zaposlenima u izabranom predstavništvu ove institucije dogovori i o načinu preuzimanja obrađenih dokumenata. Najpre mu je omogućeno da to učini lično, a isto tako se može opredeliti i za opciju angažovanja kurirske službe, koja će na navedenu adresu kompletno obrađena dokumenta da dostavi. Moraju biti informisani klijenti koji se za tu opciju opredele da je njihova obaveza dostavljaču plaćanje da izvrše, s obzirom na to da konkretna usluga nije u cenu prevoda i overe dokumenata uračunata. Ističemo da služba za dostavu tada ima obavezu da formira cenu i o njoj prethodno informiše klijenta, kao i o načinu preuzimanja paketa.

Budući da zakon propisuje obavezu izvršenja takozvane nadovere za određena dokumenta, a da sudski tumači i prevodioci pomenute institucije nemaju dozvolu da taj postupak izvrše, potrebno je da vlasnik dokumenata sve informacije o tome dobije potpuno samostalno. Nadovera je postupak koji se odnosi i na stavljanje Haškog pečata na određena dokumenta, a koji je još znan i kao Apostille. A u osnovnim sudovima Republike Srbije postoje namenska odeljenja, u kojima su zaposleni nadležni za izvršenje nadovere, tako da će od njih sve neophodne informacije klijent i dobiti.

U skladu sa iznetim zahtevima mogu biti izvršeni i direktni prevodi knjiga sa hebrejskog jezika na korejski, a u kom slučaju klijenti mogu dobiti obrađen bilo koji udžbenik, kao i književno delo iz oblasti poezije ili proze.

Naravno da će biti ostvaren zahtev pojedinaca, vezano za obradu članaka iz novina, a prevodioci i sudski tumači mogu u optimalnom roku da u konkretnoj varijanti jezika prevedu i sadržinu kako naučnih časopisa, odnosno stručnih, tako isto i dečijih, kao i ilustrovanih.

Materijale koji su vezani za oblast marketinga, odnosno koji se koriste prilikom reklamiranja kako nekog događaja i rada određene firme, tako isto i proizvoda i usluga će zaposleni ove institucije u pomenutoj jezičkoj kombinaciji profesionalno da prevedu. Zapravo će se potruditi da poruku, koja se u većini njih nalazi oblikuju u skladu sa pravilima koja podrazumeva pakistanski jezik, a uz poštovanje prevodilačke struke i pravila koja važe u oblasti marketinga.

Kako popularne tekstove različite tematike, tako isto i naučne će pomenuti stručnjaci obraditi, a izvršiće i prevod web materijala sa hebrejskog jezika na korejski. Ovde moramo naglasiti da će sudski tumači i prevodioci izuzev osnovne usluge, onda kada je to potrebno i u skladu sa konkretnim sadržajima, primeniti i alate poznate kao SEO, a što je skraćeno od Search Engine Optimisation. Osnovna svrha optimizovanja web materijala jeste njihovo stručno prilagođavanje pretrazi i njenim pravilima, a kako bi u optimalnom roku pretraživač baš te sadržaje uvrstio u sam vrh rezultata pretrage za određene reči i izraze.

Trebalo bi naglasiti i to da su dostupne dodatne usluge u vidu sinhronizovanja i titlovanja svih audio i video sadržaja klijentima, a podrazumeva se da će prethodno biti izrađen njihov stručan prevod u datoj varijanti jezika. Zahvaljujući tim uslugama je zainteresovanima omogućeno da u optimalnom roku i u okviru same poslovnice dobiju kompletno obrađene serije i emisije različite sadržine i namene, kao i reklamne poruke, filmove i ostale audio i video materijale.

Izuzev obrade sadržaja u pisanoj formi, na raspolaganju klijentima je i usmeni prevod sa hebrejskog jezika na korejski, ali i usluga koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naročito je važno naglasiti da prevodioci i sudski tumači mogu u toj varijanti jezika da izvrše kako simultani i prevod uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivni prevod. Tačno je definisano za koju vrstu događaja se mora primeniti koji tip usmenog prevoda, pa je iz tog razloga naročito važno da klijenti, koji su zainteresovani za konkretnu uslugu dostave sve potrebne informacije o organizaciji događaja. Jednostavnije govoreći, oni moraju informisati zaposlene u izabranom predstavništvu pomenute institucije kako o broju ljudi, koji će prisustvovati manifestaciji, tako isto i o njenom trajanju, te svakako o glavnim karakteristikama lokacije, na kojoj je organizator odredio da bude održana. A u skladu sa tim podacima će biti doneta zvanična odluka koja od svih navedenih usluga treba da bude primenjena, kako bi organizator manifestacije i svaki učesnik dobio maksimalno profesionalnu uslugu usmenog prevoda, kojom će u potpunosti biti zadovoljan.

Prevodi lekarskih nalaza sa hebrejskog jezika na korejski

Pored toga što će zahteve klijenata vezano za navedenu uslugu ispuniti, prevodilac i sudski tumač će izvršiti i overu svakog dokumenta, koji njegov vlasnik bude dostavio.

Naravno da će biti izrađen i profesionalan prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima sa hebrejskog na korejski jezik, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacija farmaceutskih proizvoda, te svih ostalih dokumenata koja ulaže zvanično u sastav medicinske dokumentacije.

Uzevši u obzir da je sa zakonom usklađen celokupan postupak obrade svih dokumenata, to je vrlo važno da zainteresovani za tu uslugu na uvid originale prethodno dostave, jer će zvanično ovlašćeni sudski tumač originalna dokumenta koristiti prilikom overe, budući da mora njihovu sadržinu uporediti sa prevodima. Naime, pečat sudskog tumača sme biti stavljen samo na prevedena dokumenta, čija je sadržina ista kao i u njihovim originalima.

Moramo obavestiti sve klijente da članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford ne poseduju neophodna ovlašćenja, kako bi izvršili uslugu nadovere. A to znači da oni nemaju pravo takozvani Haški pečat, inače poznat i pod nazivom Apostille, na bilo koji dokument da stave. Samim tim nije njihova obaveza ni da daju klijentima podatke o tome, već će vlasnici dokumenata morati da kontaktiraju osnovni sud koji im je najbliži, pošto je u njegovoj nadležnosti nadovera.

Izuzev svih vrsta izjava i saglasnosti, sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika kompletno obrađuju i različite tipove uverenja, kao i potvrda. Zahvaljujući svemu tome, klijenti dobijaju kompletno obrađena sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a u koja pored ostalih spadaju potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i potvrda o slobodnom bračnom stanju, ali i uverenje o neosuđivanosti, te potvrda o visini primanja i potvrda o stalnom zaposlenju, kao i uverenje o nekažnjavanju i ostale vrste konkretnih dokumenata.

Bitno je napomenuti i to da su za direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa hebrejskog na korejski jezik pomenuti stručnjaci takođe specijalizovani, tako da ostvaruju zahteve klijenata vezano za kompletnu obradu rešenja o osnivanju pravnog lica, revizorskih izveštaja i faktura, odnosno statuta preduzeća i poslovnih odluka, ali i finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja, te osnivačkog akta preduzeća i mnogih drugih dokumenata koja u sastav navedenog tipa dokumentacije ulaze.

Ukoliko to nekome bude potrebno, podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u datoj varijanti jezika i uz maksimalno poštovanje aktuelnih zakonskih odredbi, obraditi i sva lična dokumenta, počev od pasoša, uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno vozačke i dozvole za boravak, pa do lične karte, izvoda iz matične knjige umrlih i potvrde o prebivalištu, odnosno radne dozvole, saobraćajne i izvoda iz matične knjige venčanih, kao i mnoga druga lična dokumenta.

Sadržinu tenderske i tehničke dokumentacije, ali i građevinske će, oni na zahtev zainteresovanih obraditi, a što znači da će biti izrađeni direktni prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa hebrejskog na korejski jezik, odnosno građevinskih projekata i uputstava za rukovanje, te deklaracija proizvoda i svih ostalih dokumenata, koja u njihov sastav ulaze.

Svakako da se shodno iznetim zahtevima prevod u pomenutoj varijanti jezika izrađuje i za diplomu i dodatak diplomi, odnosno uverenje o položenim ispitima i seminarske, ali i naučne i diplomske radove, s tim što će sudski tumač i prevodilac kompletno obraditi i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i naučne patente i prepis ocena, te nastavne planove i programe fakulteta, zatim rezultate naučnih istraživanja i bilo koji drugi dokument, koji je za nauku ili obrazovanje vezan na određeni način.

U slučaju da neko to zahteva, zaposleni ove institucije izvršavaju i direktan prevod sudskih rešenja sa hebrejskog na korejski jezik, a mogu kompletno obraditi kako sudske žalbe i odluke, tako i sudske presude i tužbe, zatim tekovine Evropske Unije i različite tipove što licenci, što sertifikata, ali i ugovore, te punomoćje za zastupanje i sva ostala dokumenta koja su svrstana u pravna akta.

Prevod uz pomoć šapata sa hebrejskog na korejski jezik

Usluga usmenog prevoda u sve tri varijante je dostupna širom naše zemlje, uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava stručnjake koji su specijalizovani kako za šapatno prevođenje sa hebrejskog jezika na korejski, tako isto i za primenu usluga simultanog, odnosno konsekutivnog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Iz tog razloga i jeste vrlo važno da svi klijenti, koji su za konkretnu uslugu zainteresovani imaju na umu informacije da sudski tumači i prevodioci mogu bilo koju od konkretnih usluga da primene, tako da je u tom slučaju izuzetno značajno prema zahtevima događaja odrediti i tip usmenog prevoda koji bi trebalo da bude izvršen. A to podrazumeva da će obaveza zainteresovanog biti da podatke o organizaciji događaja dostavi, odnosno da pomenute stručnjake informiše najpre o osnovnim karakteristikama mesta njegovog održavanja, a potom i o tačnom trajanju, te svakako o broju osoba koje su potvrdili učešće. Sve te informacije se zatim moraju pažljivo razmotriti i analizirati, kako bi precizno bilo određeno da li članovi tima te poslovnice treba da primene konsekutivni ili šapatni, odnosno simultani prevod u toj varijanti jezika. Upravo u skladu sa odabirom usluge će biti definisana ponuda, a u nju će i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje biti uneto, ukoliko je to u skladu sa vrstom usmenog prevoda koji bi trebalo da bude primenjen.

A da bi materijale koji su prevedeni u ovoj varijanti jezika, ali donekle neprofesionalno, klijenti imali mogućnost da u različitim prilikama koriste, biće neophodno izvršiti uslugu takozvane redakture. Upravo zato što se primenjuje na već obrađene sadržaje bilo koje vrste, ona jeste specifična, a u brojnim poslovnicama ove institucije su za njeno izvršenje zaduženi lektori i korektori. Napominjemo da oni prvo imaju obavezu da analiziraju prevedene materijale, te da pronađu u njima greške, a zatim i da ih maksimalno profesionalno isprave, te konkretne sadržaje usklade najpre sa njihovim originalima, a potom i sa svim pravilima koja podrazumeva pakistanski jezik.

Shodno iznetim zahtevima mogu biti izvršeni i direktni prevodi filmova sa hebrejskog jezika na korejski, a u kom slučaju će prevodilac i sudski tumač osim animiranih i dokumentarnih, odnosno crtanih filmova, da obrade i igrane filmove, bez obzira kom žanru pripadaju. Pobrinuće se ovi stručnjaci da u toj jezičkoj kombinaciji prevedu i reklamne poruke, zatim emisije obrazovnog i zabavnog karaktera, ali i informativne emisije, te dečije i serije, kao i sve ostale što video materijale, što audio. Uzevši u obzir da su profesionalni titleri u svakom predstavništvu ove institucije zaposleni, kao i ona lica koja izvršavaju sinhronizaciju svih pomenutih, ali i mnogih drugih video i audio sadržaja, to podrazumeva da će klijenti u optimalnom roku dobiti sve njih kompletno obrađene, tako da će moći da ih vrlo brzo budućim slušaocima ili gledaocima prezentuju.

Podrazumeva se da će biti u potpunosti profesionalno ostvareni zahtevi i onih klijenata, kojima je u datoj kombinaciji jezika prevod potreban bilo za književna dela ili udžbenike, a svakako da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i sve vrste tekstova. Pod tim se misli ne samo na popularne tekstualne materijale različite tematike, nego i na one koji se smatraju stručnim, te koji bi trebalo da budu dostupni samo užem krugu čitalaca.

Isto tako se na zahtev klijenata može izvršiti i direktan prevod ilustrovanih časopisa sa hebrejskog jezika na korejski, ali i naučnih i dečijih, te mnogih drugih, s tim što će naravno članovi tima svake poslovnice ove institucije u konkretnoj varijanti jezika obraditi i novinske članke.

Internet materijale će zaposleni u svakom predstavništvu ove specijalizovane institucije najpre da prevedu u željenoj jezičkoj kombinaciji, a uz to će izvršiti i uslugu njihovog stručnog optimizovanja. Da ne bude zabune, moramo naglasiti da sudski tumači i prevodioci znaju kada i na koji način treba izvršiti implementaciju takozvanih SEO alata (Search Engine Optimisation), a što će imati izuzetno pozitivan uticaj na buduću poziciju kako aplikacija i internet prodavnica, tako isto i web sajtova, ali i onlajn kataloga, zatim programa i ostalih web sadržaja.

Potrebno je napomenuti i to da ovi stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje vizit kartica sa hebrejskog jezika na korejski, odnosno reklamnih kataloga i plakata, ali i PR tekstova, brošura i reklamnih letaka, te mnogih drugih marketinških materijala. Izuzetno je značajno za klijente, koji zahtevaju obradu takvih sadržaja da znaju i to da zaposleni navedene institucije imaju dovoljno znanja iz oblasti marketinga, koja će svakako primeniti kada budu konkretne sadržaje obrađivali, tako da će i poruku koja se u njima nalazi maksimalno korektno uskladiti sa ciljanim, odnosno sa pakistanskim jezikom u ovom slučaju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hebrejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje