Prevod sa hebrejskog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na kineski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa hebrejskog na kineski jezik

Čak i u navedenoj kombinaciji mogu da budu prevedeni svi sadržaji, koje klijent bude na propisan način dostavio, a na samom početku ćemo se osvrnuti na direktno prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na kineski.

Vrlo je važna činjenica da su i prevodioci i sudski tumači, iza kojih je višegodišnje iskustvo u praksi zaposleni u sklopu svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Zapravo je ta informacija bitna upravo zbog obrade dokumenata, jer se zainteresovanima pruža mogućnost da na jednom mestu dobiju sadržaje koji su u skladu sa važećim pravilima obrađeni. Tačnije, pomenuti stručnjaci nakon njihovog prevoda, pristupaju postupku overavanja obrađenih dokumenata i tako im zvanično pružaju pravnu validnost.

Bilo da su klijentima potrebni direktni prevodi pravnih akata sa hebrejskog jezika na kineski (tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, presude o razvodu braka, ugovori, sudske tužbe, licence, sudske odluke, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, sertifikati, sudska rešenja i ostala dokumenta vezana za pravo) ili zahtevaju obradu tehničke i građevinske, odnosno tenderske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i mnoga druga dokumenta), sudski tumači i prevodioci će se pobrinuti da ih u skladu sa zakonom obrade.Prevođenje sa hebrejskog na kineski
Prevođenje sa kineskog na hebrejski

Postoji samo jedan uslov, koji mora u potpunosti da bude ispunjen, da bi ovi stručnjaci mogli navedeni postupak da ispoštuju. Tačnije, od klijenta se zahteva da na uvid donese lično originalna dokumenta u izabranu poslovnicu ili da ih pošalje na uvid sudskom tumaču, a preko „Pošte Srbije“ preporučenom pošiljkom, odnosno putem određene kurirske.

Međutim, odmah moramo naglasiti da taj postupak važi isključivo kada se obrađuju dokumenta, a za bilo koje druge sadržaje, koje pojedinac zahteva da dobije prevedene u ovoj varijanti jezika, važi pravilo da je najbolje dostaviti ih, odnosno preuzeti po završetku obrade elektronskim putem, to jest preko mejla konkretne poslovnice ove institucije.

U principu bi svaki klijent trebalo da se dogovori sa zaposlenima da li će lično da dođe, kako bi izvršio preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata ili će od njih zahtevati da mu budu isporučena na određenu adresu. A ako se upravo za taj vid dostave bude opredelio, biće informisan i da se radi o dodatnoj usluzi, koja se svakako naplaćuje isključivo u skladu sa cenovnikom konkretne službe za dostavu, s tim da plaćanje mora biti izvršeno u trenutku preuzimanja pošiljke.Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac klijentima pružiti i uslugu koja uključuje direktno prevođenje ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na kineski, što znači da će oni, između ostalih kompletno obraditi izvod iz matične knjige rođenih, radnu dozvolu i uverenje o državljanstvu, zatim vozačku dozvolu, pasoš i izvod iz matične knjige venčanih, ali i dozvolu za boravak, te saobraćajnu, kao i ličnu kartu, izvod iz matične knjige umrlih i potvrdu o prebivalištu, te bilo koji drugi lični dokument.

Specijalizovani su, isto tako i za obradu lekarskih nalaza, ali i svih ostalih dokumenata koja se smatraju delom medicinske dokumentacije. Primarno se misli na dokumentaciju o medicinskim proizvodima, potom na specifikacije farmaceutskih proizvoda, te na uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i na bilo koji drugi dokument koji u njen sastav ulazi.

Naravno da ovi stručnjaci mogu biti angažovani i kada je potrebno izvršiti direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog jezika na kineski, s tim da oni mogu kompletno obraditi i bilo koji drugi sadržaj, odnosno dokument koji je vezan kako za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke. Jednostavnije govoreći, profesionalni prevodioci i sudski tumači će prvo prevesti, a posle toga uraditi i onu overu, za koju su ovlašćeni zvanično i to za apsolutno bilo koji materijal, koji se za konkretne oblasti na neki način vezuje. Pod tim mislimo kako na svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i radove, odnosno uverenje o položenim ispitima i prepis ocena, tako i na diplomske radove, zatim rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, ali i na seminarske radove, te na nastavne planove i programe fakulteta i ostale materijale iz te grupe.

U potpunosti profesionalno će oni odgovoriti i na zahteve klijenata, koji se tiču prevoda, ali i overe bilo kog dokumenta u izuzetno kratkom roku. Kada se vrši takozvano hitno prevođenje, postupak je potpuno isti, ali se očekuje da vlasnik dokumenata prvo izvrši njihovo slanje na mejl, a da shodno pravilima odmah posle toga izvrši i dostavljanje originala na uvid pomenutom stručnjaku.

Izuzev svih dokumenata koja su do ovog trenutka pomenuta, mora biti svakako naglašeno da će sudski tumač i prevodilac obraditi i različite tipove što potvrda i izjava, što saglasnosti i uverenja, to jest sva ona dokumenta koja se u određenom trenutku moraju podneti nekoj državnoj instituciji (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i mnoga druga). Takođe su specijalizovani i za kompletnu obradu poslovne dokumentacije, tako da su klijentima između ostalog na raspolaganju direktni prevodi rešenja o osnivanju pravnog lica sa hebrejskog jezika na kineski, odnosno poslovnih odluka i osnivačkog akta preduzeća, ali i svih vrsta poslovnih izveštaja (finansijski, godišnji i revizorski), zatim poslovnih odluka, faktura i mnogih drugih dokumenata koja se tretiraju kao sastavni deo poslovne dokumentacije.

Od izuzetnog značaja za brzinu procesa obrade bilo kog dokumenta jeste i pribavljanje informacija o postupku, koji je vezan za overavanje Apostille pečatom. Radi se o specijalnoj vrsti pečata, koji je isto tako poznat i kao Haški, a za overu njime pomenuti stručnjaci ne poseduju potrebna ovlašćenja. Zato i posebno ističemo da bi trebalo svaki klijent pojedinačno informacije o overi pomenutim pečatom, to jest o takozvanoj nadoveri samostalno da dobije i to od zaposlenih u državnim institucijama, koje imaju pravo taj postupak da izvrše. Bitno je prvo da pita da li se Haški pečat na njegova dokumenta mora staviti i kada tačno, budući da se najčešće overa njime vrši ili po završetku prevoda i stavljanja pečata sudskog tumača ili pre toga, a što sve zavisi od zakonskih regulativa.

Napominjemo da će prevodilac i sudski tumač, isto tako primeniti i uslugu usmenog prevoda u toj kombinaciji jezika, a na raspolaganju je klijentima ove institucije i mogućnost za iznajmljivanje opreme najnovije generacije za simultano prevođenje. Svakako zaposleni u konkretnom predstavništvu vrše kako konsekutivni i šapatni, tako i simultani prevod sa hebrejskog jezika na kineski, a što se isključivo definiše na osnovu karakteristika same manifestacije ili određenog događaja. Iz tog razloga i naglašavamo da bi svako, ko je zainteresovan za angažovanje pomenutih stručnjaka zarad izvršenja usluge usmenog prevoda, morao da dostavi sve podatke koji su vezani za organizaciju tog događaja, a sa akcentom na informacijama o njegovom trajanju, te o mestu održavanja i o broju učesnika.

Isto tako klijenti mogu u okviru svakog predstavništva ove institucije zahtevati stručnu obradu kako časopisa i članaka iz novina, tako i različitih vrsta tekstova, zatim udžbenika i bilo poetskih, bilo proznih dela književnosti.

Profesionalni korektori i lektori, koji su angažovani u timu svake poslovnice su specijalizovani za pružanje usluge takozvane redakture. Preciznije govoreći, oni će primeniti pravila koja podrazumeva kako korektura, tako isto i lektura, a kako bi nestručno prevedene materijale bilo koje vrste uskladili sa kineskim jezikom i pravilima koja u njemu važe.

Dodaćemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sve vrste internet materijala, a pored ostalih dostupni su direktni prevodi web sajtova sa hebrejskog jezika na kineski, ali i softvera, odnosno programa i aplikacija koje klijent bude zahtevao, kao i internet kataloga, potom web prodavnica i uopšteno govoreći, svih onih materijala koji su na internetu vidljivi, to jest koji se primarno tiču računara. Svakako će u skladu sa potrebama, oni primeniti i sva ona pravila koja su vezana za optimizaciju tih sadržaja, što znači da će se tokom postupka obrade rukovoditi alatima SEO (Search Engine Optimisation).

Uzevši u obzir da svako predstavništvo konkretne institucije okuplja vrhunske stručnjake, to ne čudi što se zainteresovanima za prevod svih video i audio materijala u konkretnoj jezičkoj varijanti omogućuje i usluga njihovog titlovanja, to jest stručne sinhronizacije. Zahvaljujući tim dodatnim uslugama, klijenti će dobiti kompletno obrađene kako igrane, tako i crtane, odnosno dokumentarne i animirane filmove, zatim informativne emisije, te zabavne i dečije, kao i obrazovne, ali i serije, reklamne poruke i bilo koju drugu vrstu video ili audio sadržaja, tako da će moći odmah da ih prezentuju slušaocima, odnosno gledaocima.

Sve vrste materijala koji se primarno tiču reklamiranja, isto tako sudski tumači i prevodioci mogu maksimalno stručno da prevedu. A baš zbog činjenice da oni odlično poznaju marketinška pravila, slobodno možemo reći da vrše profesionalno prevođenje reklamnih letaka i flajera sa hebrejskog jezika na kineski, ali isto tako maksimalno kvalitetno i stručno obrađuju PR tekstove, zatim brošure, kao i vizit kartice, plakate i kataloge, te sve ostale marketinške materijale.

Prevodi potvrde o prebivalištu sa hebrejskog na kineski jezik

Od izuzetnog značaja za sve one klijente, kojima je potreban profesionalan prevod potvrda o prebivalištu sa hebrejskog jezika na kineski, jeste informacija da u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju dodatnu uslugu u vidu overe pečatom sudskog tumača.

Da budemo malo precizniji, radi se o overi, čija je osnovna svrha da potvrdi zvanično da je sadržina prevedenog dokumenta sasvim ista kao i njegov original. Zainteresovani za obradu bilo kog dokumenta bi upravo zato trebalo da prilože i originale, a koje će ovaj stručnjak koristiti tokom izvršenja postupka overe.

Svakako bi bilo poželjno i da se svaki vlasnik dokumenata pojedinačno prvo obrati zaposlenima u onim službama Republike Srbije, čije je zaduženje vezano za overu Apostille (Haškim) pečatom. A od njih bi trebalo da dobije sve informacije o tom postupku, te da sazna i da li konkretni pečat mora na njegova dokumenta biti stavljen i da li se to radi nakon što prevodioci i sudski tumači završe sa njegovom obradom ili pre nego što uopšte budu i počeli.

Svakako će zainteresovani, pored potvrde o prebivalištu, moći zaposlene u izabranom predstavništvu da zaduže i za kompletnu obradu uverenja o državljanstvu, dozvole za boravak i radne dozvole, kao i izvoda iz matične knjige umrlih, odnosno pasoša i vozačke dozvole, ali i izvoda iz matične knjige venčanih, te saobraćajne dozvole, lične karte i krštenice, to jest svih ličnih dokumenata.

Na osnovu potreba pojedinaca će biti urađeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na kineski, što znači da pomenuti stručnjaci obrađuju kako rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća i osnivački akt, odnosno poslovne odluke i fakture, tako isto i sve vrste poslovnih izveštaja, počev od godišnjih, preko finansijskih, pa do revizorskih, ali i sva ostala dokumenta koja se na poslovni proces određenog pravnog lica ili nekog preduzetnika odnose.

Važno je napomenuti i to da će prevodilac i sudski tumač, a u skladu sa propisima obraditi i apsolutno bilo koji dokument koji se mora podneti određenoj nadležnoj službi u različitim situacijama. A osim potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti i potvrde o stalnom zaposlenju, oni će obraditi propisno i potvrdu o visini primanja, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, ali i sve ostale vrste kako saglasnosti i potvrda, tako i uverenja, odnosno izjava.

Izuzev sadržine medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije, takođe mogu da izvrše i prevod tehničke dokumentacije sa hebrejskog jezika na kineski, ali i građevinske i tenderske. Zapravo, to znači da će između ostalog, kompletno obraditi kako deklaracije proizvoda i građevinske projekte, tako i uputstvo za rukovanje, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka i bilo koji drugi trenutno nepomenuti dokument, a koji u sastav jedne od njih ulazi.

Ne treba zaboraviti ni to da svi koji su zainteresovani za profesionalnu obradu apsolutno bilo kog dokumenta ili nekog drugog sadržaja iz domena nauke ili obrazovanja, mogu i tu uslugu dobiti u sklopu svake poslovnice konkretne institucije. Ističemo da sudski tumač i prevodilac, na osnovu pravila mogu obraditi ne samo diplomu i dodatak diplomi, naučne radove i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te uverenje o položenim ispitima, nego i naučne patente, potom seminarske radove i prepis ocena, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno diplomske radove, te rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, ali i sve ostale materijale koji se primarno tih oblasti tiču, to jest za njih su vezani.

Svakako će biti ispunjeni i oni zahtevi, koji se odnose na direktno prevođenje pravnih akata sa hebrejskog jezika na kineski, što znači da će pomenuti stručnjaci omogućiti svakom zainteresovanom pojedincu profesionalnu obradu svih vrsta sudskih presuda, zatim odluka, ali i sudskih rešenja i žalbe, odnosno tužbi, kao i ugovora, sertifikata i tekovina Evropske Unije, te licenci, punomoćja za zastupanje i mnogih drugih dokumenata, koja se na prvom mestu odnose na sudstvo ili pravo, te shodno tome mogu da budu smatrana pravnim aktima.

Direktno prevođenje PR tekstova sa hebrejskog jezika na kineski

Kada je u pitanju obrada ove vrste marketinških materijala, mora biti posebno istaknuto da profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su u okviru izabrane poslovnice Prevodilačkog centra Akademijr Oxford zaposleni, imaju sasvim dovoljno godina iskustva iza sebe, tako da su klijentima na raspolaganju profesionalni prevodi PR tekstova sa hebrejskog na kineski jezik. Naravno da oni mogu adekvatno pružiti odgovor na zahteve i onih pojedinaca, kojima je u konkretnoj varijanti jezika potrebna obrada za bilo koju drugu vrstu marketinških materijala, poput na primer kataloga, plakata i reklamnih letaka, ali i vizit kartica, zatim brošura i reklamnih flajera, to jest svih onih sadržaja koji se oblasti marketinga tiču i usmereni su na prezentovanje kako različitih događaja i kompanija, tako isto i usluga bilo koje vrste, odnosno proizvoda.

Moramo naglasiti da konkretna institucija, pored već pomenutih stručnjaka zapošljava i one koji su zaduženi za pružanje usluge redakture. Generalno govoreći, korektori i lektori primenjuju ona pravila koja imaju za cilj ispravljanje učinjenih grešaka, a kako bi prethodno nekvalitetno prevedene materijale i to bilo koje vrste, primarno uskladili sa pravilima prevodilačke struke i samog kineskog jezika.

Ukoliko to bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac će da izvrše i prevođenje književnih dela sa hebrejskog na kineski jezik, bez obzira da li su u pitanju pesme, beletristika ili romani, jer su oni specijalizovani za profesionalnu obradu kako svih proznih dela književnosti, tako isto i poetskih. Naravno da mogu prevesti i udžbenike, a shodno zahtevima pojedinaca i sadržinu kako ilustrovanih, stručnih i dečijih časopisa, tako isto i članaka iz novina, nevezano za to kojom tematikom se oni bave.

Pored mogućnosti da dobiju obrađene sve sadržaje u pisanoj formi, klijenti zaposlene ove institucije mogu zadužiti da izvrše simultani i konsekutivni prevod sa hebrejskog na kineski jezik, ali i takozvani prevod uz pomoć šapata. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je takođe dostupno zainteresovanima, a konkretna usluga se klijentima nudi po izuzetno povoljnim cenama. Sama činjenica da prevodilac i sudski tumač mogu sve navedene tipove usmenog prevoda da primene, podrazumeva i da se prvo moraju proučiti informacije o organizaciji samog događaja, a kako bi bila izabrana upravo ona usluga koja će omogućiti učesnicima da bez ikakvih smetnji prate konferenciju ili određenu manifestaciju. Upravo iz tog razloga bi, svako ko je za pomenutu uslugu zainteresovan trebalo informacije o događaju prvo da dostavi, a posebno je važno da ove stručnjake informiše kako o njegovom tačnom trajanju, odnosno o lokaciji održavanja, tako isto i o broju osoba koje bi trebalo da mu prisustvuju.

Prevodi dokumentarnih filmova sa hebrejskog na kineski jezik

Pored toga što će zaposleni u izabranom predstavništvu konkretne institucije da izvrše direktan prevod dokumentarnih filmova sa hebrejskog jezika na kineski, vlasnicima tih sadržaja će biti omogućeno da odaberu između opcije koja podrazumeva titlovanje, odnosno one koja je usmerena na sinhronizaciju tih sadržaja. Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu i crtane filmove, zabavne emisije i dečije, kao i animirane filmove, reklamne poruke i emisije koje su informativnog ili edukativnog karaktera, ali i igrane filmove različitih žanrova, to jest apsolutno bilo koju vrstu što video materijala, što audio. Jednostavno rečeno, svaki pojedinac na jednom mestu i u optimalnom roku dobija sadržaje ovog tipa koji su kompletno i profesionalno obrađeni, tako da će moći da ih prezentuje slušaocima ili gledaocima, praktično odmah pošto bude izvršio njihovo preuzimanje.

Podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač mogu ostvariti zahtev svih pojedinaca, kojima su potrebni direktni prevodi online prodavnica sa hebrejskog jezika na kineski, ali i programa, odnosno aplikacijama ma koje vrste, te internet sajtova i kataloga, to jest bilo kog sadržaja koji se odnosi na računare ili je dostupan na mreži. Da bi prevod tih materijala bio profesionalan i uticao na poboljšanje kvaliteta poslovanja njihovih vlasnika, pobrinuće se pomenuti stručnjaci da implementiraju na najbolji mogući način takozvane SEO alate (Search Engine Optimisation). Ustvari, oni će uz prevod tih sadržaja da izvrše i njihovo prilagođavanje svim onim pravilima, koja u okviru konkretnog pretraživača važe, a kako bi im omogućili da među prvim rezultatima pretrage za definisane izrazi i reči budu vidljivi, to jest da budu dostupni najvećem mogućem broju korisnika interneta.

Bilo bi dobro naglasiti i to da su zaposleni u apsolutno bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani i za direktno prevođenje tekstualnih sadržaja sa hebrejskog jezika na kineski, a što podrazumeva profesionalnu obradu kako stručnih, odnosno naučnih tekstova, tako isto i popularnih. Uz one sadržaje koji obrađuju određenu temu iz oblasti finansija, prava i bankarstva, odnosno politike, ekonomije i turizma, prevodioci i sudski tumači mogu kvalitetno da obrade i sve one tekstove koji su vezani kako za sociologiju, obrazovanje i ekologiju i zaštitu životne sredine, tako i za građevinsku industriju i menadžment. A pobrinuće se da prevedu i materijale koji se tiču psihologije, marketinga i informacionih tehnologija, ali i medicine, filozofije i komunikologija, te farmacije i svih ostalih nepomenutih grana prirodnih ili društvenih nauka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje