Prevod sa hebrejskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na grčki jezik

Za online prevod sa hebrejskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa hebrejskog na grčki jezik

Vrlo je važna informacija da svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademija Oxford u svom timu ima visokokvalifikovane stručnjake, čija je specijalnost kako usmeni prevod sa hebrejskog jezika na grčki, tako isto i obrada bilo kog sadržaja u pisanoj formi.

Oni klijenti koji su zainteresovani za opciju usmenog prevoda u toj jezičkoj varijanti će imati priliku da zaduže zaposlene ove institucije, a kako bi izvršili ili konsekutivni, odnosno šapatni ili simultani prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Zainteresovanima će, isto tako biti ponuđeno i iznajmljivanje vrhunski opreme za simultano prevođenje.

Svakako prevodioci i sudski tumači mogu da odrade bilo koju vrstu što video, što audio sadržaja, a onda će pojedinac izabrati između mogućnosti da zaduži stručnjake za njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Na taj način, on će biti u prilici da dobije profesionalno obrađene serije i emisije svih vrsta (dečije, obrazovne, informativne, zabavne i druge), odnosno reklamne poruke, kao i dokumentarne, animirane i igrane, ali i crtane filmove i ostale sadržaje ovog tipa, koje će moći odmah potencijalnim gledaocima ili, pak slušaocima da dalje prezentuje.Prevođenje sa hebrejskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na hebrejski

Kada to bude bilo potrebno, vrše se i direktni prevodi udžbenika sa hebrejskog jezika na grčki, ali i stručnih, odnosno popularnih tekstova različite tematike, s tim da pomenuti stručnjaci takođe mogu u relativno kratkom roku da prevedu i časopise bilo koje vrste, potom članke iz novina i književna dela.

Biće odgovoreno i zahtevima pojedinaca kada je potrebno stručno obraditi marketinške materijale (reklamni flajeri, katalozi, plakati, PR tekstovi, vizit kartice, brošure i drugo), ali i one sadržaje koji se tiču interneta (programi svih vrsta, web prodavnice, sajtovi, aplikacije, online katalozi i ostalo). Posebno mora biti istaknuta činjenica da sudski tumač i prevodilac shodno pravilima SEO (Search Engine Optimisation), uz prevod svih onlajn sadržaja, vrše i njihovu profesionalnu optimizaciju.

Na raspolaganju je svim klijentima ove institucije i mogućnost da angažuju korektore i lektore, a kako bi u skladu sa pravilima ciljanog jezika, to jest u ovom slučaju grčkog, oblikovali prethodno nekvalitetno prevedene sadržaje i to bilo koje vrste.Podrazumeva se, isto tako da će izuzetno kvalifikovani stručnjaci, koje navedena institucija zapošljava, maksimalno profesionalno i uz poštovanje svih zakonskih odredbi da obrade različita dokumenta.

Ne samo da su oni specijalizovani za direktan prevod ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na grčki (radna dozvola, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih i druga), nego će kada to klijent zahteva da izvrše kako prevod, tako i overu apsolutno bilo kog dokumenta koji čini bilo tehničku ili građevinsku, bilo dokumentaciju za tendere (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala nepomenuta dokumenta).

Uz to će prevodilac i sudski tumač da obrade kompletno i ona dokumenta koja će pojedinac kasnije da preda određenoj nadležnoj instituciji naše zemlje. A prvenstveno mislimo na saglasnosti svih vrsta, zatim uverenja i izjave, kao i potvrde (saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta tog tipa).

Potrebno je da svako, ko je za obradu dokumenata u konkretnoj jezičkoj varijanti zainteresovan, obavezno donese lično originalna dokumenta u izabranu poslovnicu ove institucije, ali ih isto tako može poslati kako preporučenom poštanskom pošiljkom, tako i putem kurirske službe. Zapravo je zbog celokupnog postupka overe prevedenog dokumenta važno da bude ispoštovano to pravilo, budući da zvanično ovlašćeni sudski tumač ima obavezu da uporedi preveden dokument sa originalnim. Tačnije, overa se sme izvršiti samo ukoliko se radi o potpuno istim sadržajima, jer se pečatom sudskog tumača potvrđuje vernost prevoda originalne.

Zainteresovani će u okviru pomenute institucije imati mogućnost da zaduže pomenute stručnjake i ukoliko su im potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na grčki. Između ostalog, oni će kompletno obraditi rešenje o osnivanju pravnog lica i statut preduzeća, kao i revizorske i godišnje poslovne izveštaje, potom fakture, finansijske izveštaje i osnivački akt preduzeća, ali i poslovne odluke i generalno govoreći, svaki drugi dokument koji je za poslovanje određene kompanije ili nekog preduzetnika vezan.

Sadržinu, najpre medicinske dokumentacije, isto tako ovi stručnjaci mogu u skladu sa važećim pravilima da obrade. A izuzev lekarskih nalaza i specifikacija farmaceutskih proizvoda, u nju spadaju i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentacija o medicinskim proizvodima, te mnoga druga dokumenta.

Kada su nekome prevodi bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika potrebni u izuzetno kratkom vremenskom periodu, podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac ostvariti njihov zahtev. Međutim, budući da sve mora biti urađeno vrlo brzo, potrebno je da zainteresovano lice prvo skenira željena dokumenta i pošalje ih na mejl adresu ove institucije, a onda i da originalne sadržaje na uvid sudskom tumaču dostavi, ali je obavezan da odabere apsolutno najbrži od dostupnih načina.

Postupak preuzimanja svih dokumenata za koja je urađen prevod u toj jezičkoj kombinaciji, a onda i overa sudskog tumača, podrazumeva izbor između opcija ličnog preuzimanja i dostavljanja na željenu adresu. Svaki onaj klijent, koji bude drugu ponuđenu varijantu izabrao će, svakako biti u obavezi da uslugu dostave plati, a cenu će tom prilikom odrediti nadležna kurirska služba.

Izuzev svih dokumenata, odnosno dokumentacija koje smo prethodno pomenuli, naglašavamo da članovi tima svakog predstavništva ove institucije vrše kompletnu obradu svih pravnih akata, to jest onih dokumenata koja su striktno vezana kako za oblast sudstva, tako i za oblast prava (tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe, presude o razvodu braka, sudska rešenja, licence, sudske odluke, ugovori i mnoga druga).

Bude li se to od njih zahtevalo, prevodioci i sudski tumači će uraditi i direktan prevod uverenja o položenim ispitima sa hebrejskog jezika na grčki, ali će svakako obraditi i diplomu i dodatak diplomi, zatim seminarske radove i naučne patente, te rezultate naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i prepis ocena, kao i naučne i diplomske radove, potvrde o redovnom školovanju i generalno rečeno, sva ostala dokumenta koja se na oblast obrazovanja odnose ili su vezana na neki način za nauku.

Preostalo nam je da naglasimo i to da se postupak nadovere ne može izvršiti u poslovnicama ove institucije, uzevši u obzir da nadležnost za stavljanje Haškog ili Apostille pečata na određena dokumenta imaju samo zaposleni u tačno definisanim institucijama Republike Srbije. A kako se pomenuti pečat, prema slovu zakona ne mora staviti na apsolutno svaki dokument ili dokumentaciju koja se u ovoj varijanti jezika prevodi, te je i tačno predviđeno kako se na koje sadrže stavlja, odnosno u kom trenutku, to su informacije o svim detaljima vezano za nadoveru vrlo važne, a njih mora pribaviti samostalno svaki klijent.

Direktno prevođenje informativnih emisija sa hebrejskog jezika na grčki

U slučaju da klijent zahteva prevod ne samo informativnih emisija, već i zabavnih i dečijih, ali i obrazovnih i drugih, on može u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford da dobije i sinhronizaciju, odnosno titlovanje tih sadržaja, ali i svih ostalih audio, odnosno video materijala. Svakako će biti uređeni i prevodi dokumentarnih i igranih filmova sa hebrejskog na grčki jezik, ali i reklamnih poruka, zatim crtanih filmova i serija, kao i animiranih filmova, te bilo koje druge vrste video ili audio sadržaja.

Zahvaljujući činjenici da prevodioci i sudski tumači, koji su u apsolutno svakoj poslovnici ove institucije zaposleni, odlično poznaju i marketinška pravila, to slobodno možemo reći da oni vrše profesionalno prevođenje reklamnih materijala u toj varijanti jezika. A pored flajera i letaka, odnosno vizit kartica i plakata, oni će na osnovu zahteva pojedinaca izvršiti i profesionalno prevođenje brošura sa hebrejskog na grčki jezik, potom PR tekstova i kataloga, ali i bilo koje druge vrstu materijala, čiji je cilj reklamiranje kako usluga i proizvoda, tako i prezentovanje događaja, kao i rada neke firme. Uzevši u obzir da pomenuta pravila, svakako odlično poznaju, te da imaju iskustva u njihovoj primeni tokom postupka prevoda, to znači da će se oni primarno njima i rukovoditi. Potrudiće se da određenu poruku koju ovi materijali nose, usklade sa pravilima koja važe u ciljanom jeziku, a kako bi svim osobama kojima je maternji jezik grčki i kojima u osnovi i jesu namenjeni prevodi ovih sadržaja, omoguće što jednostavnije upoznavanje sa određenom uslugom, odnosno kompanijom ili proizvodom, to jest sa onim što se prezentuje kroz njih.

Ako je potrebno neki tekstualni sadržaj prevesti u toj varijanti jezika, klijenti bi trebalo da znaju da sudski tumači i prevodioci pored vrhunskog poznavanja svog posla, imaju i visok nivo opšte kulture, te da se relativno dobro snalaze u različitim oblastima. Iz tog razloga i navodimo da oni vrše direktan prevod stručnih i popularnih tekstova sa hebrejskog na grčki jezik i to bilo koje sadržine, ali i kompleksnosti i dužine. Svakako će prevesti one tekstove koji su vezani za oblasti marketinga, turizma i menadžmenta, ali i farmacije, komunikologije i medicine, zatim ekologije i zaštite životne sredine, te sociologije, obrazovanja, filozofije i nauke. Sem toga, profesionalno pristupaju obradi i onih tekstova koji su usmereni na oblasti građevinske industrije, finansija, politike i bankarstva, odnosno prava, filozofije i informacionih tehnologija, ali i ekonomije i generalno rečeno, svake druge naučne discipline, a bez obzira da li se ona primarno odnosi na društvene ili je vezana za neku prirodnu nauku.

Direktni prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima sa hebrejskog na grčki jezik

Izuzev ovog dokumenta, klijenti mogu da dobiju i direktno prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa hebrejskog jezika na grčki, ali i kompletno obrađene lekarske nalaze, zatim uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i uopšteno govoreći, svaki drugi dokument koji se u sastavu medicinske dokumentacije zvanično nalazi.

Pored pomenute usluge, prevodilac i sudski tumač će pristupiti i postupku overavanja prevedenog bilo kog dokumenta, a kako bi potvrdili da je on apsolutno veran originalu, to jest da se njegova sadržina ne razlikuje u odnosu na originalni. Shodno pravilima, svaki klijent treba na uvid da priloži obavezno originalna dokumenta, ali i da informacije o postupku takozvane nadovere pribavi samostalno. A u pitanju je postupak koji uključuje stavljanje Apostille, odnosno onog pečata koji je još pod nazivom Haški poznat i taj proces nije zvanično u nadležnosti zaposlenih Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Sve vrste potvrda, kao i izjava, zatim uverenja i saglasnosti, isto tako ovi stručnjaci, najpre mogu da prevedu u pomenutoj varijanti jezika, a nakon toga i da izvrše overu u skladu sa zakonom. Osim potvrde o visini primanja i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o stanju računa u banci, biće izvršeni i direktni prevodi potvrda o stalnom zaposlenju sa hebrejskog jezika na grčki, zatim saglasnosti za zastupanje i uverenja o nekažnjavanju, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju, kao i bilo kog drugog dokumenta koji klijent kasnije treba da priloži određenoj državnoj instituciji.

Uz kompletnu obradu diplome i dodatka diplomi, klijente ove institucije očekuje i prevod, a potom i overa za svaki drugi sadržaj koji je vezan za oblast obrazovanja. Tačnije, sudski tumač i prevodilac pored svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, vrše profesionalnu obradu i za seminarske radove, ali i za potvrdu o redovnom školovanju, potom za diplomske radove i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno za sve ostale materijale koji se konkretne oblasti tiču.

Napominjemo da navedeni stručnjaci na osnovu potreba pojedinaca i njihovih zahteva mogu, isto tako da izvrše i direktan prevod ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na grčki (uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i druga), ali će obraditi i naučne patente, zatim naučne radove ma koje tematike, kompleksnosti i dužine, kao i rezultate naučnih istraživanja i druge sadržaje koji su striktno za nauku vezani.

Pored već pomenutih, zaposleni u okviru ove institucije mogu isto tako u skladu sa aktuelnim propisima da obrade i građevinske projekte, te uputstvo za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda i svaki drugi nenavedenih dokument, koji je sastavni deo bilo tehničke, bilo građevinske ili dokumentacije za tendere.

Članovi tima svake poslovnice konkretne institucije su, svakako specijalizovani i za kompletnu obradu svih onih dokumenata koja se tiču kako prava, tako isto i sudstva. A osim punomoćja za zastupanje, ugovora i sudskih žalbi i odluka, prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i tekovine Evropske Unije, potom zatim sudske tužbe i rešenja, kao i licence i sertifikate, odnosno presude o razvodu braka, te bilo koji drugi pravni akt.

Podrazumeva se da će biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku i ukoliko se zahtevaju prevodi poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na grčki. A tom prilikom pomenuti stručnjaci, pored godišnjih poslovnih i revizorskih izveštaja, mogu da prevedu i fakture, potom statut preduzeća i osnivački akt, kao i poslovne odluke, te rešenje o osnivanju pravnog lica i bilo koji drugi trenutno nepomenuti dokument, koji je deo poslovne dokumentacije, budući da se na poslovanje određenog preduzetnika ili nekog pravnog lica odnosi.

Prevod ilustrovanih časopisa sa hebrejskog na grčki jezik

Sadržinu pomenutih časopisa, ali i dečijih i stručnih će prevodioci i sudski tumači obraditi u navedenoj varijanti jezika ako se to od njih zahteva. Takođe će biti izvršeni i profesionalni prevodi članaka iz novina sa hebrejskog jezika na grčki, a ovi stručnjaci mogu da obrade i udžbenike, ali i književna dela i to kako poetska, tako i prozna.

Napominjemo da Prevodilački centar Akademije Oxford, osim već pomenutih stručnjaka, zapošljava i korektore sa višegodišnjim iskustvom u radu, kao i profesionalne lektore, a njihova specijalnost jeste usluga redakture. Predviđeno je da lektura, kao i korektura budu primenjene za bilo koju vrstu sadržaja, a u slučaju da je njihov prevod nekvalitetan, to jest ukoliko je lice koje ga je vršilo načinilo određene propuste, koje bi ovi stručnjaci trebalo da isprave, tako da konkretne materijale usklade sa pravilima grčkog jezika.

Kada neko bude želeo da sudski tumač i prevodilac izvrše usmeni prevod sa hebrejskog jezika na grčki, biće informisan o tome da oni pored simultanog, mogu da pruže i uslugu konsekutivnog, odnosno takozvanog prevoda uz pomoć šapata. A pomenuta institucija je isto tako specijalizovana i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pa će shodno zahtevima konkretne manifestacije i ta usluga da bude uvrštena u zvaničnu ponudu. Potrebno je da zaposleni u određenom predstavništvu navedene institucije analiziraju stručno sve dostupne podatke o događaju, a kako bi izabrali najbolju moguću opciju. Naime, tip usmenog prevoda koji se primenjuje se definiše na osnovu broja učesnika, potom karakteristika lokacije održavanja manifestacije i njenog trajanja, a svakako je poželjno da klijent pored tih podataka dostavi i one koji su vezani za sam tok događaja i njegovu organizaciju.

Osim stručne obrade svih web materijala, prevodilac i sudski tumač primenjuju i one alate koji su primarno vezani za njihovu optimizaciju, to jest prilagođavanje njihove sadržine pravilima koja u okviru konkretnog pretraživača važe. Preciznije govoreći, oni će uz prevod web sajtova sa hebrejskog jezika na grčki, odnosno online kataloga i prodavnica, ali i softvera (programi i aplikacije bilo koje vrste), primeniti i alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi omogućili vlasnicima tih materijala da uživaju u svim prednostima koje će njihova mnogo bolja pozicija u okviru pretrage doneti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje