Prevod sa hebrejskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na engleski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa hebrejskog na engleski jezik

Uzevši u obzir da poseduju sva potrebna ovlašćenja da bi overili dokumenta za koja se uradi prevod sa hebrejskog jezika na engleski, prevodioci i sudski tumači koje ova institucija zapošljava, praktično rečeno vrše njihovu kompletnu obradu.

Navedeni postupak se razlikuje od obrade bilo kojih drugih sadržaja, jer se za njih jednostavno samo radi prevod, a kod dokumenata ovlašćeni sudski tumač mora da uradi i overu, da bi ti sadržaji bili svrstani među pravno validne. Tačnije, on će izvršiti prvo upoređivanje originalnog dokumenta i prevedenog, a kako bi utvrdio da li ima neke razlike između njih, budući da se pečat ovog stručnjaka stavlja samo na dokumenta koja su u potpunosti verna originalu.

Pomenuta institucija omogućuje zainteresovanima i samo izvršenje postupka overe, a uzevši u obzir da lice koje je bilo zaduženo za njihov prevod možda nije ispoštovalo sva pravila, pa sudski tumač tokom postupka upoređivanja primeti neke razlike između prevedenih i originalnih dokumenata, on tada mora klijentu svoja zapažanja da saopšti. Svakako mu tada predlaže izvršenje stručne redakture, a i ta usluga je dostupna u svim poslovnicama ove institucije. Profesionalni korektori i lektori će u tom slučaju posvetiti posebnu pažnju ispravljanju propusta, te će se potruditi da konkretna dokumenta ili bilo koji drugi sadržaj prilagode originalima i pravilima koja važe u engleskom jeziku, kako bi mogla da se izvrši overa, to jest kako bi ti materijali mogli u praksi bez ikakvih poteškoća da budu primenjivani.Prevođenje sa hebrejskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na hebrejski

Dakle, svaki klijent kome su neophodni direktni prevodi dokumenata sa hebrejskog jezika na engleski, prvo originalne sadržaje donosi u konkretnu poslovnicu, jer se to od njega zahteva. Svakako da na obradu dokumenta može poslati i preporučeno, a preko „Pošte Srbije“, te može da to učini angažovanjem neke kurirske službe.

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u toj varijanti jezika obraditi kako medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), tako i sva ona dokumenta koja se tiču oblasti prava ili sudstva (punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, sudske odluke, presude o razvodu braka, licence, ugovori, sudske tužbe i ostala pravna akta).

Naravno da će biti odgovoreno zahtevima svakog klijenta, kome su u ovoj varijanti jezika potrebni prevodi kako svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima i nastavnih planova i programa fakulteta, tako i rezultata naučnih istraživanja, diplome i dodatka diplomi, te potvrde o redovnom školovanju, ali i naučnih patenata, prepisa ocena, te seminarskih, diplomskih i naučnih radova, kao i svih ostalih sadržaja koji se tiču kako oblasti nauke, tako i oblasti obrazovanja.Uzevši u obzir da moraju dostaviti na uvid originale, klijenti se obavezuju da njihovo preuzimanje, a po završetku prevođenja, odnosno overe sudskog tumača izvrše lično. Bude li se dogodilo da im taj princip ne odgovara, kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste će im biti isporučena na željenu adresu, a tu uslugu će izvršiti kurirska služba. Jasno je da se radi o dodatnoj usluzi i da ona podleže naplati, tako da svaki klijent pojedinačno mora dostavljaču i da plati onaj iznos koji je predviđen za izvršenje te usluge, a koji je u potpunosti usklađen sa cenovnikom konkretne službe.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac izvršiti i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na engleski, tako da će omogućiti klijentima da dobiju kompletno obrađen pasoš, uverenje o državljanstvu i dozvolu za boravak, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, zatim ličnu kartu i radnu, te vozačku dozvolu, kao i izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajnu dozvolu, venčani list i svaki drugi lični dokument koji ovom prilikom nije pomenut.

Uzevši u obzir da se ponekad javi potreba za hitno izrađenim prevodom određenog dokumenta, to se klijent obavezuje samo u tom slučaju da prvo konkretne sadržaje pošalje elektronski, to jest da ih na mejl adresu pomenute institucije dostavi. Potrebno je, naravno odmah nakon toga i da priloži originalna dokumenta na uvid pomenutom stručnjaku, s tim što je vrlo važno da ispoštuje zadati rok za obradu.

Pored svih dokumenata koja su navedena, sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za obradu poslovne dokumentacije, a što zapravo znači da prevode, pa overavaju poslovne odluke i fakture u toj varijanti jezika, odnosno finansijske poslovne izveštaje, statut preduzeća i revizorske izveštaje, ali i osnivački akt preduzeća, godišnje poslovne izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica i generalno govoreći, apsolutno sva dokumenta koja se tiču poslovanja kako kompanija, tako i preduzetnika.

Od izuzetnog je značaja za svakoga, ko želi da u navedenoj varijanti jezika dobije prevedenu bilo koju dokumentaciju ili pojedinačni dokument, da se samostalno u okviru nadležnih državnih institucija raspita o postupku nadovere, pošto ona nije u nadležnosti stručnjaka zaposlenih u poslovnicama ove institucije. Tačnije, u pitanju je overa Haškim pečatom, a on je još poznatiji i kao Apostille. Inače se on na konkretna dokumenta stavlja prema tačno definisanim pravilima, koja su usklađena sa zakonskim aktima. Međutim, kako ovi stručnjaci nemaju potrebne dozvole da bi taj tip overe izvršili, to ni u kom slučaju nije njihova obaveza da informišu klijente o postupku nadovere, pa se shodno tome i iznosi zvanična preporuka da oni samostalno od državnih institucija, koje su jedine nadležne zatraže te informacije. Naročito je bitno, ukoliko saznaju da je Apostille pečat potrebno staviti da njihova dokumenta i da dobiju informaciju da li se nadovera vrši posle prevođenja i overe sudskog tumača ili na samom početku celokupnog procesa obrade, budući da samo od tih informacija zavisi i tok postupka i njegovo trajanje.

Ne treba zaboraviti ni to da se u okviru ove institucije ostvaruju zahtevi klijenata vezano za prevod dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa hebrejskog jezika na engleski, a kada prevodilac i sudski tumač obrađuju sve tipove što saglasnosti i izjava, što potvrda, odnosno uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga dokumenta koja neka državna institucija zahteva).

Pobrinuće se ovi stručnjaci da u što kraćem vremenskom periodu obrade i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, potom uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, kao i građevinske projekte, to jest apsolutno svaki dokument koji ulazi zvanično u sastav bilo građevinske ili tehničke, bilo dokumentacije za tendere.

Usluga usmenog prevoda u toj varijanti jezika se, takođe nalazi među onima koje zaposleni ove institucije pružaju klijentima. A uzevši u obzir da su oni osposobljeni kako za simultano i šapatno, tako i za konsekutivno prevođenje u toj varijanti jezika, podrazumeva se da se moraju detaljno analizirati informacije o samom događaju, koje će zainteresovano lice neizostavno morati da dostavi. Uz to moramo pomenuti i da konkretna institucija nudi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama koje važe za izuzetno povoljne, uzevši u obzir da se radi o posebno kvalitetnoj opremi, koja može u potpunosti da zadovolji zahteve bilo koje manifestacije.

Predstavništva ove institucije u apsolutno svakom gradu zapošljavaju i ona lica, koja su specijalizovana za pružanje usluga kako titlovanja, tako i sinhronizacije bilo kog audio ili video materijala. Shodno tome, svako kome su potrebni kako direktni prevodi filmova sa hebrejskog jezika na engleski i to i dokumentarnih i animiranih, ali i igranih i crtanih, tako i serija, zatim emisija različite sadržine, odnosno reklamnih poruka, te mnogih drugih materijala tog tipa, u poslovnicama ove institucije dobija njihovu kompletnu obradu.

Podrazumeva se, isto tako da će prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata obraditi tekstualne materijale i to ne samo različite tematike, već i dužine i složenosti, ali i namene, budući da su oni specijalizovani za prevođenje ne samo popularnih tekstova, nego i naučnih, odnosno stručnih.

Kada bude bilo potrebno, izradiće i profesionalan prevod web sajtova u navedenoj varijanti jezika, ali i programa svih vrsta, zatim online kataloga i aplikacija, odnosno internet prodavnica i svih ostalih materijala koji se odnose i na kompjutere i na internet. A u slučaju da to bude potrebno, to jest da zahtevaju konkretni sadržaji, ovi stručnjaci primenjuju i pravila SEO (Search Engine Optimisation), te ih tako prilagođavaju pretraživačima i pravilima koja u okviru njih važe, a kako bi se njihovo mesto u opštoj pretrazi poboljšalo.

Marketinške materijale svih vrsta, isto tako navedeni stručnjaci mogu da prevedu, a izuzev vizit kartica, reklamnih kataloga i letaka, oni će shodno zahtevima obraditi i brošure, zatim reklamne flajere, plakate i PR tekstove, kao i sve ostale sadržaje koji se tiču reklamiranja. Isto tako mogu da ispune očekivanja pojedinaca i vezano za direktno prevođenje novinskih članaka sa hebrejskog jezika na engleski, ali će po potrebi obraditi i bilo koje književno delo, časopis ili udžbenik.

Ističemo da je način dostavljanja svih tih sadržaja drugačiji, nego kada sudski tumači i prevodioci treba da obrade dokumenta, pa se dozvoljava njihovim vlasnicima da ih, jednostavno pošalju elektronski, a što znači da to treba da učine preko mejl adrese ove institucije. Naravno, mogu se opredeliti i za neku drugu varijantu koja je dostupna, a sve potrebne informacije o tome će im dati zaposleni u onoj poslovnici koju budu kontaktirali.

Prevodi knjiga sa hebrejskog na engleski jezik

Bez obzira da li klijent zahteva obradu neke pesme, odnosno drugog književnog dela iz domena poezije ili mu je potreban prevod romana sa hebrejskog jezika na engleski, dela beletristike ili nekog drugog proznog, može biti siguran da će po najpovoljnijim uslovima zaposleni u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford njegovu obradu izvršiti. Sem toga, oni su specijalizovani i za profesionalan prevod kako članaka iz novina različite tematike, tako i ilustrovanih, odnosno stručnih časopisa, ali i udžbenika.

Apsolutno svako predstavništvo pomenute institucije zapošljava i profesionalne korektore, kao i najbolje lektore, koji mogu ostvariti zahtev klijenata vezano za uslugu redakture sadržaja različite vrste. Naime, ukoliko je određeni materijal nestručno preveden u ovoj varijanti jezika, te u njemu ima određenih odstupanja i grešaka, vrši se korektura takvih sadržaja i njihova stručna lektura, tako da se oni usaglašavaju sa originalima i pravilima engleskog jezika.

Isto tako ova institucija omogućuje zainteresovanima da zaduže pomenute stručnjake, a kako bi bilo izvršeno simultano prevođenje sa hebrejskog jezika na engleski, s tim da prevodioci i sudski tumači mogu da ponude i prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika, te da primene pravila koja podrazumeva konsekutivno prevođenje. Navedena institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a uopšteno govoreći ponuda za usmeni prevod bilo koje vrste se formira isključivo nakon što klijent dostavi sve potrebne informacije o manifestaciji ili događaju, za koji je zahteva. Tačnije, pomenuti stručnjaci će da izvrše adekvatnu analizu podataka koji se odnose kako na broj učesnika određene manifestacije, odnosno na mesto njenog održavanja, tako i na njeno trajanje i organizaciju. Zainteresovani mogu biti sasvim sigurni da će oni izabrati upravo onu vrstu usmenog prevoda, koja će u potpunosti kvalitetno moći da odgovori na zahteve svakog učesnika, ali i samog organizatora i događaja u celini.

Ako se zahtevaju direktni prevodi video i audio sadržaja sa hebrejskog na engleski jezik, mogu da budu izvršene i dodatne usluge, a koje podrazumevaju njihovu sinhronizaciju ili profesionalno titlovanje. Pored igranih filmova bilo kog žanra, zatim informativnih i dečijih emisija, koje mogu biti emitovane na različitim medijima, profesionalni prevodilac i sudski tumač će u toj varijanti jezika prevesti i dokumentarne filmove, reklamne poruke i emisije koje imaju zabavni ili obrazovni karakter, kao i animirane filmove, serije i crtane filmove, to jest bilo koju vrstu audio i video materijala, koje pojedinac bude zahtevao.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog na engleski jezik

Ne samo da će klijenti kojima je potreban prevod ovog, ali i svakog drugog dokumenta u konkretnoj varijanti jezika tu uslugu da dobiju, već će im stručnjaci koje svako predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava pružiti i uslugu overe tih sadržaja. A nju će, u skladu sa aktuelnim pravilima izvršiti sudski tumači, koji će potvrditi istovetnost prevedenog i originalnog dokumenta, upravo stavljanjem svog pečata.

Napominjemo da je postupak overe usaglašen sa zakonom i da je vrlo važno poštovanje pravila o dostavljanju originala na uvid, ali se iznosi i opšta preporuka svakom klijentu da podatke o overi posebno vrstom pečata (Haški ili Apostille) pribavi samostalno, kako bi postupak obrade bilo kog dokumenta učinio što bržim, jer prevodioci i sudski tumači ove institucije za taj postupak ne poseduju potrebna ovlašćenja i dozvole.

Pored diplome i dodatka diplomi, biće izvršeni i direktni prevodi potvrde o redovnom školovanju sa hebrejskog jezika na engleski, ali pomenuti stručnjaci mogu da obrade i sva ostala dokumenta koja se tiču ne samo oblasti obrazovanja, već i nauke. A to se odnosi kako na svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja i prepis ocena, te na naučne patente, uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, tako i na nastavne planove i programe fakulteta, ali će naravno prevesti i sve vrste radova koji se konkretnih oblasti tiču (naučni, diplomski i seminarski radovi).

Sem toga, profesionalni sudski tumač i prevodilac kompletno obrađuju i presude o razvodu braka, kao i bilo koju drugu sudsku presudu, ali i sudske tužbe, punomoćje za zastupanje i licence, potom sudska rešenja i žalbe, ugovore i sertifikate svih vrsta, kao i sudske odluke, tekovine Evropske Unije i sva ostala pravna akta koja nisu pomenuta.

Bude li se javila za tim potreba, oni će izvršiti i direktan prevod ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na engleski (dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i ostala), ali i svih onih dokumenata koja pojedinac mora predati nekoj državnoj instituciji. Pored uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o visini primanja, pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i potvrdu o stanju računa u banci, zatim potvrdu o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje, ali i sve ostale vrste kako potvrda, uverenja i saglasnosti, tako isto i izjava.

Sadržinu tehničke, kao i tenderske i građevinske dokumentacije, takođe mogu prevodilac i sudski tumač, u skladu sa zakonskim odredbama da prevedu i overe. Izuzev građevinskih projekata, oni će pristupiti kompletnoj obradi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, ali i deklaracija proizvoda i svih drugih dokumenata koja u sastav ma koje od navedenih vrsta dokumentacije ulaze.

Naravno da će biti izvršeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na engleski (osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, fakture, finansijski poslovni izveštaji i ostala dokumenta koja se poslovanja tiču), ali će takođe biti profesionalno odgovoreno na zahteve pojedinaca vezano za kompletnu obradu medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga).

Prevođenje vizit kartica sa hebrejskog jezika na engleski

U izuzetno kratkom roku i po cenama koje su vrlo pristupačne će biti izrađen direktan prevod vizit kartica sa hebrejskog na engleski jezik, a ako to neki klijent bude zahtevao. Naravno da će prevodioci i sudski tumači, koje apsolutno svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava, u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevesti i reklamne letke, zatim plakate i flajere, ali i brošure, odnosno PR tekstove, kao i kataloge i sve ostale sadržaje koji su primarno vezani za oblast marketinga. A kako je osnovni cilj obrade materijala tog tipa da oni budu prilagođeni izvornim govornicima engleskog jezika, koji bi trebalo da dođu u dodir sa njima, to podrazumeva da će se ovi stručnjaci svakako potruditi da ih usaglase sa svim onim pravilima, koja su aktuelna u engleskom jeziku.

Isto tako na osnovu zahteva pojedinaca mogu da budu izvršeni i profesionalni prevodi internet prodavnica sa hebrejskog na engleski jezik, ali i svih vrsta što aplikacija, što programa, zatim web sajtova, te online kataloga i ostalih sadržaja koji su ili dostupni na internetu ili na neki način za računare vezani. Uzevši u obzir da prilikom njihove obrade mora da bude izvršena i optimizacija, a ukoliko se radi o sadržajima koji će biti vidljivi na internetu, to podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac primeniti i one alate koji su poznati kao SEO, to jest Search Engine Optimisation. Samo zahvaljujući takvom načinu obrade se tim sadržajima omogućuje da budu pozicionirani na prvoj strani pretrage, a za one izraze i reči koje posetioci najčešće pretražuju.

Moramo napomenuti i to da svaki klijent može ove stručnjake zadužiti, kako bi preveli neki tekstualni sadržaj, a bez obzira da li se radi o stručnim ili popularnim tekstovima, te da li je njihova tematika vezana za neku prirodnu nauku ili društvenu. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač u toj varijanti jezika obraditi tekstove koji se bave određenim temama iz domena filozofije, nauke i psihologije, odnosno obrazovanja, sociologije i komunikologije, već i sve one koji se odnose na farmaciju, zatim menadžment i ekologiju i zaštitu životne sredine, ali i medicinu i marketing. A sem toga će prevesti i tekstove koji su vezani za oblasti turizma, bankarstva i politike, odnosno građevinske industrije, prava i ekonomije, ali i finansija i informacionih tehnologija, te bilo koje druge naučne discipline.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje