Prevod sa hebrejskog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na poljski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa hebrejskog na poljski jezik

Bez obzira da li klijenti zahtevaju u ovoj varijanti jezika da dobiju usmeni ili prevod u pisanom obliku, mogu biti potpuno uvereni da će profesionalni sudski tumači i prevodioci odgovoriti adekvatno na njihove zahteve.

Na prvom mestu moramo napomenuti da je u ponudi konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje sa hebrejskog jezika na poljski, a svakako Prevodilački centar Akademije Oxford može izaći u susret zahtevima klijenata vezano za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Bitno je napomenuti da se donošenje konačne odluke o tipu usluge, koja će biti primenjena za tačno određenu manifestaciju, vrši isključivo nakon što budu sprovedene analize dostupnih informacija. Zapravo je stvar u tome da se svaka od tih vrsta usmenog prevoda mora primeniti u okviru one manifestacije, čije su karakteristike jasno određene, pa se zato i zahtevaju svi ti podaci od klijenata. Pored toga što bi trebalo da dostave informacije o tačnom broju ljudi koji će biti prisutni, oni su obavezni i da zaposlene u određenom predstavništvu informišu o tome koliko je predviđeno da događaji traje i gde bi trebalo da bude održan. Upravo sve te informacije imaju uticaja na odabir adekvatne usluge, pa će klijenti i zvaničnu ponudu dobiti tek nakon dostavljanja tih podataka i njihove pravilne analize.

Sem toga, prevodilac i sudski tumač, shodno zahtevima klijenata mogu da izvrše i direktan prevod popularnih i stručnih tekstova sa hebrejskog jezika na poljski, ali će naravno obraditi i članke iz novina. Isto tako mogu da prevedu i časopise bilo koje vrste, kao i književna dela, ali i udžbenike i to bez obzira kojom temom se bave.Prevođenje sa hebrejskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na hebrejski

Ističemo da navedena institucija zapošljava i korektore, kao i lektore, koji će u skladu sa zahtevima pojedinaca da primene pravila vezano za profesionalnu redakturu materijala. Podrazumeva se da će oni dati sve od sebe da tom prilikom isprave sve propuste u prevedenim sadržajima, a bez obzira da li se radi o tekstovima, dokumentima ili bilo kom drugom sadržaju.

Ukoliko to bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac će da obrade i ma koju vrstu što video, što audio sadržaja, a klijentima su na raspolaganju kako direktni prevodi animiranih i dokumentarnih filmova sa hebrejskog jezika na poljski, tako i obrada serija, potom obrazovnih i dečijih emisija, te reklamnih poruka i igranih filmova, ali isto tako i crtanih filmova, zabavnih emisija i generalno rečeno, bilo koje vrste video i audio materijala. Zainteresovani za ovu uslugu će dobiti informaciju o tome da konkretna institucija zapošljava i one visokokvalifikovane profesionalce, koji mogu da pruže bilo uslugu sinhronizacije svih tih materijala, bilo njihovo titlovanje. Praktično rečeno, svaki pojedinac će u okviru poslovnica navedene institucije dobiti sve sadržaje tog tipa kompletno obrađene i spremne za dalje prezentovanje.

Apsolutno bilo koju vrstu internet materijala, zaposleni u okviru pomenute institucije mogu u konkretnoj jezičkoj varijanti da prevedu, a podrazumeva se da će oni izvršiti i njihovu stručnu optimizaciju. Preciznije rečeno, rukovodiće se primenom SEO pravila (Search Engine Optimisation), a kako bi ih uskladili sa pretraživačima i time omogućili da se kotiraju mnogo bolje u zvaničnoj pretrazi. Izuzev online prodavnica, pomenuti stručnjaci mogu, takođe da obrade i softvere, odnosno svaki program i aplikaciju koji klijenti zahtevaju, kao i web sajtove, te internet kataloge i bilo koju drugu vrstu materijala, koja se može na internetu videti.Uz pomenute sadržaje, sudski tumači i prevodioci mogu, shodno zahtevima zainteresovanih da profesionalno obrade sve vrste marketinških materijala. A pored toga što su specijalizovani za direktno prevođenje reklamnih flajera i letaka sa hebrejskog jezika na poljski, oni isto tako mogu da obrade i PR tekstove, vizit kartice i kataloge, odnosno plakate, brošure i ma koju drugu vrstu materijala koja je striktno za oblast marketinga vezana.

Trebalo bi svi koji su zainteresovani za obradu do sada pomenutih sadržaja da ih na mejl konkretne poslovnice pošalju, a pod uslovom da im je taj način najprimereniji u datom trenutku. Naravno, isto tako mogu i po završetku obrade da izvrše njihovo preuzimanje, ali moraju znati da postoje i druge opcije kako za dostavljanje sadržaja na prevod, tako i za njihovo preuzimanje, a svaki pojedinac će sve relevantne informacije o tome dobiti u okviru samog predstavništva.

Članovi tima svake poslovnice ove institucije su specijalizovani i za direktan prevod dokumenata sa hebrejskog jezika na poljski, ali istovremeno i za izvršenje njihove overe.

Navedeni princip obrade je specifičan u tom smislu što se pravno validan dokumentom smatra samo onaj, koji je prvo preveden, a onda i pečatom sudskog tumača overen u skladu sa važećim pravilima. Inače je taj postupak usklađen sa zakonom, pa je zato i obavezan svaki zainteresovani pojedinac da donese i originalna dokumenta u konkretno predstavništvo ili da ih pošalje preporučeno i to isključivo preko „Pošte Srbije“, odnosno da zaduži određenu službu za dostavu.

Podrazumeva se da će na osnovu zahteva klijenata, prevodilac i sudski tumač prema pravilima obraditi i sva ona dokumenta, koja u sastav medicinske dokumentacije ulaze (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga), te će isto tako da prevedu, a posle toga i overe bilo koji dokument koji je vezan kako za oblast nauke, tako i za oblast obrazovanja. Svakako će biti izvršeni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa hebrejskog jezika na poljski, ali i diplome i dodatka diplomi, potom nastavnih planova i programa fakulteta, kao i prepisa ocena, te seminarskih i diplomskih radova, s tim što klijenti mogu dobiti i kompletno obrađeno svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim diplomu i dodatak diplomi, naučne patente i uverenje o položenim ispitima, kao i apsolutno bilo koji drugi materijal koji je za konkretne oblasti na neki način vezan.

Bude li bilo potrebno, pomenuti stručnjaci će shodno aktuelnim pravilima obraditi i pravna akta (punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, ugovori, licence, sudske tužbe, sertifikati, sudske odluke, presude o razvodu braka i sva ostala dokumenta koja se za pravo ili sudstvo vezuju), a takođe sudski tumač i prevodilac mogu biti angažovani i za prevod, odnosno overu laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, potom građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, ali i uputstava za rukovanje, te bilo kog drugog dokumenta koji je u skladu sa pravilima svrstan u građevinsku, tendersku ili tehničku dokumentaciju.

Naravno da će prevodioci i sudski tumači odgovoriti zahtevima klijenata i kada je u pitanju posebno brza izrada prevoda bilo kog dokumenta, ali u tom slučaju klijent treba kasnije originale da dostavi, a prvo je potrebno da skenira dokumenta i pošalje ih elektronski, kako bi taj postupak bio izvršen u zadatom roku.

Izuzev već pomenutih dokumenata, biće izvršeni i direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa hebrejskog jezika na poljski, ali i svakog drugog ličnog dokumenta. Tako će klijenti pored saobraćajne i vozačke dozvole, moći u okviru navedene institucije da dobiju kompletno obrađen i izvod iz matične knjige rođenih, pasoš i radnu dozvolu, odnosno potvrdu o prebivalištu i dozvolu za boravak, kao i izvod iz matične knjige umrlih, zatim ličnu kartu, venčani list i sva ostala lična dokumenta.

Naročito je važno napomenuti da postupak, koji okarakterisan kao nadovera, a vezan je za overu Apostille, odnosno Haškim pečatom, mora da bude ispoštovan ukoliko je potrebno. Samim tim što zaposleni u ovoj instituciji nisu zvanično ovlašćeni za sprovođenje te vrste overe, potrebno je da se vlasnici dokumenata raspitaju samostalno o svemu što je vezano za nadoveru, jer će tako čitav proces obrade bilo kog dokumenta biti mnogo jednostavniji.

Kada se to zahteva, sudski tumač i prevodilac obrađuju i sva ona dokumenta koja klijent ima potrebu da preda nekoj nadležnoj instituciji, a na prvom mestu se misli na različite vrste izjava i saglasnosti, odnosno uverenja i potvrda (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci i mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama).

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na poljski, što znači da će ostvariti zahteve pojedinaca vezano kako za kompletnu obradu rešenja o osnivanju pravnog lica, poslovnih odluka i faktura, tako isto i svih vrsta poslovnih izveštaja (revizorski, finansijski, godišnji), odnosno osnivačkog akta i statuta preduzeća, ali i svih ostalih dokumenata koja se poslovanja tiču.

Budući da je neophodno originalna dokumenta svaki zainteresovani da priloži, to se očekuje da on preuzimanje kompletno obrađenih sadržaja ili izvrši lično u prostorijama odabranog predstavništva ili da mu budu isporučena na adresu. Moramo posebno istaći da konkretna usluga podleže dodatnoj naplati, s tim da isključivo služba za dostavu ima pravo tom prilikom da odredi cenu.

Prevodi deklaracija proizvoda sa hebrejskog jezika na poljski

Kada na osnovu zahteva klijenata zaposleni u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford budu vršili direktno prevođenje deklaracija proizvoda sa hebrejskog na poljski jezik, oni će svakako da izvrše i overu.

Podrazumeva se da će, ustvari tom prilikom lice koje je zvanično ovlašćeno, izvršiti upoređivanje originalnog dokumentasa prevedenim, a onda će, ako je siguran da nema razlike među njima, na prevod staviti svoj pečat. Takvim postupkom se konkretnom dokumentu daje zakonska validnost, a njegov vlasnik ima apsolutno pravo da primenjuje dokument u bilo kojoj prilici.

Zahteva se da svaki klijent originalna dokumenta dostavi na jedan od dostupnih načina ili ih donese, a svakako mu se preporučuje i da sve provere vezano za overu Apostille, odnosno Haškim pečatom prethodno samostalno izvrši.

Kada to bude bilo pojedincima potrebno, prevodilac i sudski tumač će obraditi i uputstvo za rukovanje, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno građevinske projekte i generalno rečeno, svaki drugi dokument koji je prema pravilima svrstan kako u tehničku, tako i u tendersku, ali i u građevinsku dokumentaciju.

Shodno zahtevima, biće urađeni i direktni prevodi pravnih akata sa hebrejskog na poljski jezik (sudske presude, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, licence, ugovori, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske tužbe i sva ostala dokumenta koja su za oblast sudstva i prava vezana), a sem toga će biti kompletno obrađena i lična dokumentacija (potvrda o prebivalištu, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola i bilo koji drugi lični dokument).

Svakako će profesionalni prevodioci i sudski tumači odgovoriti adekvatno na zahtev bilo kog klijenta, koji u ovoj varijanti jezika želi da dobije prevedena ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. A pored potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje i potvrde o stalnom zaposlenju, oni prevode i overavaju kako uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stanju računa u banci, tako i uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o visini priman, to jest bilo koju vrstu potvrde, izjave uverenja ili saglasnosti.

Apsolutno svaki dokument koji se na određeni način tiče kako oblasti nauke, tako isto i obrazovanja, mogu sudski tumač i prevodilac prvo da prevedu u konkretnoj jezičkoj varijanti, a posle toga prema aktuelnim pravilima i da overe. Uz naučne patente, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i prepis ocena, oni mogu izvršiti i direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog jezika na poljski. Svakako će kompletno obraditi i naučne radove, odnosno uverenje o položenim ispitima, kao i rezultate naučnih istraživanja, te seminarske radove, nastavne planove i programe fakulteta i diplomske radove, ali i potvrdu o redovnom školovanju i bilo koji drugi sadržaj koji se tiče prethodno pomenutih oblasti.

Celokupnu medicinsku dokumentaciju klijenti, isto tako mogu da dobiju prevedenu u ovoj jezičkoj kombinaciji, odnosno overenu. A tom prilikom će zaposleni u određenoj poslovnici ove institucije kompletno obraditi kako specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, tako i lekarske nalaze, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i generalno rečeno, svaki drugi dokument koji se pomenutog tipa dokumentacije tiče.

Isto tako će prevodilac i sudski tumač, na osnovu zahteva bilo kod klijenta da obrade i sva ona dokumenta koja se tiču poslovanja, pa su tako i svrstana u poslovnu dokumentaciju. Svakako će, pored ostalih biće izvršeni i direktni prevodi godišnjih poslovnih izveštaja sa hebrejskog jezika na poljski, ali i rešenja o osnivanju pravnog lica, te revizorskih i finansijskih izveštaja, kao i osnivačkog akta preduzeća, poslovnih odluka i faktura, odnosno statuta preduzeća i drugih dokumenata koja su vezana za poslovanje, bez obzira da li je u pitanju preduzetnik ili određeno pravno lice.

Direktno prevođenje knjiga sa hebrejskog jezika na poljski

Kada se javi za tim potreba, zaposleni ma kog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše prevod udžbenika sa hebrejskog na poljski jezik, ali i književnih dela. Uopšteno govoreći, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani za obradu i proznih, ali i svih poetskih dela književnosti. Svakako mogu ispoštovati i zahteve za prevodom članaka iz novina, ali i stručnih, te ilustrovanih, dečijih i svih ostalih vrsta časopisa.

Kako pomenuta institucija zapošljava i stručnjake, sa višegodišnjim iskustvom u pružanju usluga sninhronizovanja i titlovanja, to svi klijenti kojima su potrebni direktni prevodi audio i video materijala sa hebrejskog na poljski jezik, mogu da odaberu i jednu od tih usluga. Pored igranih filmova i to apsolutno bilo kog žanra, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade u toj jezičkoj varijanti i serije, dokumentarne i crtane filmove, kao i reklamne poruke, emisije zabavnog i informativnog karaktera, ali i animirane filmove, te dečije emisije, igrane filmove i bilo koji drugi sadržaj koji treba da bude prezentovan gledaocima ili slušaocima različitih medija.

Dobro je naglasiti i to da navedeni stručnjaci mogu, shodno potrebama klijenata da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji i apsolutno bilo koju vrstu marketinških materijala. Uz direktno prevođenje brošura i kataloga sa hebrejskog na poljski jezik, prevodioci i sudski tumači će obraditi profesionalno i vizit kartice, plakate i PR tekstove, ali i reklamne flajere, kao i letke, odnosno sve one materijale čiji je osnovni cilj reklamiranje. Sasvim je svejedno, u principu da li se na taj način prezentuju neki događaji ili usluge, odnosno poslovanje kompanije ili proizvodi, jer je princip obrade takav da se upravo posebna pažnja obraća na poruku koju takvi sadržaji nose i koja je namenjena, primarno potencijalnim klijentima koji se ciljanim jezikom služe. U slučaju da je neophodno, pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i vizit kartice, a što je predviđeno da učine u posebno kratkom vremenskom roku.

Prevod uz pomoć šapata sa hebrejskog na poljski jezik

Kada se, prema karakteristikama određene manifestacije bude odredilo da li će zaposleni u konkretnom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, primeniti šapatno prevođenje sa hebrejskog jezika na poljski, odnosno konsekutivno ili simultano, tek onda se i može pripremiti ponuda za tu uslugu. U principu, prevodioci i sudski tumači mogu svaku od tih usluga primeniti u skladu sa pravilima, ali je naročito važno da prvo budu upoznati sa detaljima koji se na događaj odnose. Zapravo je najbitnije da dobiju informacije o tome koliko bi osoba trebalo da mu prisustvuje, potom koliko je predviđeno da traje i svakako, gde bi trebalo da bude održan. Sve te podatke će oni, zatim uz puno pažnje da analiziraju, kako bi precizno odredili koja vrsta usmenog prevođenja može da maksimalno ispuni očekivanja učesnika i samog organizatora, te da učini da konkretna manifestacija bude sprovedena bez poteškoća. Istakli bismo i to da ova institucija omogućuje svima koji su zainteresovani, odnosno za čiji događaj je predviđen taj tip usmenog prevoda, da izvrše iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Usluge korekture i lekture su, isto tako dostupne u poslovnicama pomenute institucije u celoj zemlji. Preciznije rečeno, predviđeno je da tokom postupka redakture profesionalni lektori i korektori primene sva aktuelna pravila, te shodno potrebama izvrše ispravke u prethodno loše prevedenim materijalima, a bez obzira da li su u pitanju tekstovi, knjige, dokumenta ili neki drugi ssadržaji. Cilj pružanja navedene usluge jeste da se vlasnicima konkretnih materijala omogući da ih u praksi koriste, to jest da budu oblikovani u skladu sa pravilima koja poljski jezik podrazumeva.

Direktni prevodi naučnih i popularnih tekstova sa hebrejskog jezika na poljski će biti izvršeni kada to klijenti budu zahtevali. Slobodno možemo reći da su sudski tumači i prevodioci osposobljeni za obradu tekstualnih sadržaja, čija je tematika vezana za ma koju granu nauke, te koji su i stručni i popularni. A izuzev tekstova političke, filozofske i ekonomske, odnosno turističke, medicinske i sociološke tematike, oni u pomenutoj varijanti jezika mogu da prevedu i tekstove koji obrađuju temu iz domena informacionih tehnologija, građevinske industrije i sociologije, kao i farmacije i ekologije i zaštite životne sredine. Svakako će prevesti i tekstove koji su na određeni način vezani za komunikologiju, finansije i bankarstvo, kao i sve one koji se tiču menadžmenta, prava i marketinga, te obrazovanja, nauke i psihologije, ali i bilo koje druge naučne discipline.

U situaciji kada klijent zahteva direktan prevod web materijala sa hebrejskog jezika na poljski, on mora znati da će iskusni prevodilac i sudski tumač da primene i pravila koja su poznata kao SEO (Search Engine Optimisation). Reč je, zapravo o takozvanom postupku optimizacije web sajtova i onlajn prodavnica, te internet kataloga i ostalih sadržaja koji su na globalnoj mreži dostupni. Tom prilikom će pomenuti stručnjaci da ih usklade sa pravilima, koja su u datom momentu važeća u okviru pretraživača. Takav princip prevođenja bi trebalo da, vrlo brzo dovede do toga da se upravo konkretni materijali nađu u okviru osnovnih, odnosno prvih rezultata pretrage, a za one izraze i reči koje se za njihovu sadržinu smatraju ključnim. Vrlo je važno reći i to da svi koji su zainteresovani, pomenute stručnjake mogu da zaduže i ako je potrebno da dobiju preveden bilo koji program, odnosno neku aplikaciju, uzevši u obzir da oni imaju višegodišnje iskustvo i u prevođenju softvera u toj kombinaciji jezika.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje