Prevod sa hebrejskog na makedonski jezik

Prevod sa hebrejskog na makedonski jezik

Trebalo bi odmah napomenuti da svaki član tima brojnih poslovnica ove specijalizovane institucije ima visok nivo kvalifikacija, te da može odgovoriti na zahteve pojedinaca vezano kako za usmeno prevođenje sa hebrejskog jezika na makedonski, tako i za prevod različitih sadržaja u pisanoj formi.

Budući da su prevodioci i sudski tumači osposobljeni za primenu sva tri tipa usmenog prevoda (konsekutivno, šapatno i simultano), od izuzetnog značaja za formiranje ponude jeste dostavljanje podataka o manifestaciji za koju se navedena usluga zahteva. Neophodno je da tom prilikom klijenti informišu zaposlene Prevodilačkog centra Akademije Oxford kako o tačnom broju učesnika, odnosno o mestu održavanja događaja, tako isto i o njegovom trajanju. U skladu sa tim podacima se ponuda kreira i u nju se shodno zahtevima, može uneti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pošto je i ta usluga dostupna u okviru navedene institucije.

Naravno da ovi stručnjaci mogu izraditi i direktan prevod naučnih i popularnih tekstova sa hebrejskog jezika na makedonski, ali će takođe stručno obraditi i sve materijale iz oblasti marketinga (katalozi, PR tekstovi, reklamni flajeri, brošure, plakati, vizit kartice i ostali).Prevođenje sa hebrejskog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na hebrejski

Kada to bude bilo zahtevano, sudski tumač i prevodilac shodno pravilima prevode udžbenike, kao i književna dela, ali i časopise i novinske članke.

Isto tako se podrazumeva da oni u pomenutoj varijanti jezika mogu prevesti i internet materijale bilo koje vrste, to jest sve one sadržaje koji se na kompjutere odnose. Pored online prodavnica i web sajtova, oni profesionalno obrađuju i aplikacije bilo koje vrste, zatim internet kataloge i programe, ali i mnoge druge materijale koji su na globalnoj mreži vidljivi ili se tiču računara. Ističemo i to da oni poznaju pravila optimizovanja, te imaju sasvim dovoljno iskustva u implementaciji alata SEO (Search Engine Optimisation), što znači da vlasnicima tih sadržaja omogućuju ne samo njihov prevod, nego i stručnu optimizaciju.

Kada su u pitanju direktni prevodi video i audio materijala sa hebrejskog jezika na makedonski, biće omogućeno njihovim vlasnicima i da dobiju dodatne usluge u konkretnoj poslovnici, budući da su u svakoj od njih zaposleni kako titleri, tako i oni stručnjaci koji vrše uslugu sinhronizacije. Generalno rečeno, klijenti na taj način dobijaju prevedene i titlovane, odnosno sinhronizovane serije, reklamne poruke i različite vrste emisija (zabavne, dečije, obrazovne, informativne i druge), kao i filmove (dokumentarni, crtani, igrani, animirani).Dostupna je i usluga koja uključuje profesionalnu lekturu i korekturu, a ona se vrši u slučaju da postoje nestručno urađeni prevodi ma kog sadržaja, s tim što moramo naglasiti da su za postupak redakture isključivo zaduženi korektori i lektori ove institucije.

Pored pomenutih materijala, prevodilac i sudski tumač mogu obraditi i svaku vrstu dokumentacije, odnosno bilo koji pojedinačni dokument. Postupak obrade se razlikuje u odnosu na prevod ostalih sadržaja, jer oni u tom slučaju moraju izvršiti najpre njihovo prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti, a potom pristupiti postupku overe.

U skladu sa zakonskim aktima se mora izvršiti overavanje pečatom sudskog tumača, koji je u obavezi pre toga da sa originalnim dokumentom uporedi preveden. Upravo to i jeste jedini razlog zbog čega klijenti, koji zahtevaju prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na makedonski moraju priložiti i originale, koji se koriste neposredno pre postupka overe.

Sa tim u vezi je dobro naglasiti da konkretno pravilo ne važi za ostale sadržaje, pa klijenti koji su zainteresovani za njihovu obradu mogu da ih pošalju elektronski, te da ih po istom principu preuzmu nakon što bude završena obrada.

Kod dokumenata je predviđeno lično dostavljanje od strane vlasnika ili slanje originala preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom.

Shodno zahtevima zainteresovanih, sudski tumač i prevodilac mogu pristupiti kompletnoj obradi bilo kog dokumenta, koji će kasnije klijent da preda određenoj državnoj instituciji. Osim potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, te uverenja o nekažnjavanju, može da bude prevedena, pa overena i saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju, kao i bilo koji drugi tip potvrde, izjave, saglasnosti ili uverenja.

Mora biti posebno istaknuto da se na osnovu zahteva može izvršiti i hitan prevod bilo kog dokumenta u toj varijanti jezika, ali je tada izuzetno važno da klijent kasnije na jedan od opisanih načina dostavi originalne sadržaje, a neophodno je da prvo skenirana dokumenta na mejl konkretne poslovnice pošalje.

Ako je potrebno biće izrađeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na (vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola uverenje o državljanstvu i mnoga druga), a isto tako će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i sadržinu medicinske i poslovne dokumentacije (lekarski nalazi, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, specifikacije farmaceutskih proizvoda, fakture, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, finansijski i godišnji poslovni izveštaji, dokumentacija o medicinskim proizvodima, poslovne odluke, statut preduzeća, osnivački akt preduzeća i sva ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze).

Svaki klijent pojedinačno bi trebalo da se sa zaposlenima u odabranom predstavništvu dogovori oko toga kako će preuzeti prevedena i overena dokumenta, s obzirom na to da su mu na raspolaganju dve opcije. Najpre ima mogućnost da dođe u prostorije poslovnice i izvrši lično preuzimanje, a potom i da iznese zahtev za dostavom kompletno obrađenih sadržaja na adresu. Ali je vrlo važno da bude informisan o tome da se to tretira kao dodatna usluga, pošto kurirska služba treba da je izvrši, pa je ipredviđeno da cenu ona i formira.

Usluga overe Haškim pečatom se ne nalazi među ovlašćenjima koja imaju prevodioci i sudski tumači, pa samim tim ta vrsta pečata ne može da bude stavljena na dokumenta u okviru pomenute institucije. Kako se takozvani Apostille pečat, što je ustvari njegov drugačiji naziv, na dokumenta stavlja prema tačno utvrđenim pravilima, posebno je važno da se klijent samostalno sa njima upozna. A to znači da bi trebalo da najpre kontaktira zaposlene u onim državnim službama, u čijoj se nadležnosti taj tip overe nalazi, te da dobije sve neophodne podatke. Ne samo da bi bilo poželjno da sazna da li je Haški pečat na njegova dokumenta potrebno staviti, već je isto tako bitno da se raspita i na koji način se overa u tom slučaju vrši, to jest da dozna da li Apostille pečat treba da bude stavljen po završetku prevođenja i overe sudskog tumača ili na samom početku celokupnog postupka.

Istakli bismo i to da može biti urađen direktan prevod punomoćja za zastupanje sa hebrejskog jezika na makedonski, ali i sudskih odluka, žalbi i rešenja, potom tekovina Evropske Unije, sertifikata i presuda o razvodu braka, kao i sudskih tužbi, licenci i ugovora, to jest bilo kog dokumenta koji se tiče kako prava, tako i sudstva, pa se samim tim tretira kao pravni akt.

Sem uverenja o položenim ispitima, rezultata naučnih istraživanja i nastavnih planova i programa fakulteta, sudski tumači i prevodioci mogu u skladu sa propisima obraditi i naučne patente, seminarske radove i diplomu i dodatak diplomi, ali i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, naučne i diplomske radove, kao i uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, odnosno bilo koju vrstu sadržaja koja se odnosi ne samo na obrazovanje, već i na nauku.

Uz sva dokumenta i dokumentacije koje su do ovog trenutka pomenute, zaposleni u svakom predstavništvu te institucije mogu izvršiti i direktno prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa hebrejskog jezika na makedonski, ali i kompletnu obradu uputstava za rukovanje, zatim građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, kao i apsolutno svakog drugog dokumenta koji u sastav tehničke i građevinske, odnosno dokumentacije za tendere ulazi.

Prevodi serija sa hebrejskog na makedonski jezik

Shodno zahtevima klijenata, članovi tima svakog predstavništva ove specijalizovane institucije mogu da obrade kako serije i zabavne, odnosno informativne, te dečije i obrazovne emisije, tako isto mogu i da izvrše direktno prevođenje dokumentarnih i crtanih filmova sa hebrejskog jezika na makedonski, ali i animiranih, kao i igranih filmova bez obzira kom žanru da pripadaju, to jest bilo koje vrste i video materijala i audio. U tom slučaju vlasnici sadržaja imaju i mogućnost da u samoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiju jednu od dodatnih usluga, a koje se odnose i na sinhronizaciju tih materijala i na njihovo profesionalno titlovanje.

Da bi ispunili očekivanja i onih pojedinaca koji su prevod u pomenutoj varijanti jezika u okviru bilo koje druge institucije dobili ili su, pak za izvršenje te usluge angažovali određenog pojedinca, ali nisu bili naročito zadovoljni njegovim radom, zaposleni u okviru pomenute specijalizovane institucije vrše i redakturu. Da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti da profesionalni prevodioci i sudski tumači ne bivaju angažovani za izvršenje te usluge, već isključivo lektori i korektori. Podrazumeva se da će oni prvo utvrditi koje greške postoje u prevedenim sadržajima, a onda će ih u skladu sa pravilima makedonskog jezika i ispraviti, kako bi vlasnicima tih materijala bilo omogućeno da ih u svakoj situaciji, kada je to potrebno koriste.

A svakako će zainteresovani imati priliku da pomenute stručnjake zaduže i ukoliko im je potreban usmeni prevod sa hebrejskog jezika na makedonski, dok je u okviru navedene institucije dostupna i mogućnost koja podrazumeva iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Posebno je važno naglasiti da pored simultanog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, prevodilac i sudski tumač mogu primeniti i pravila koja podrazumeva kako šapatno, tako i konsekutivno prevođenje. Sa tim u vezi se mora istaći važnost dostavljanja svih podataka o samoj manifestaciji, za koju bi ta usluga trebalo da bude primenjena, jer od predviđenog trajanja i broja učesnika, odnosno karakteristika same lokacije njenog održavanja, na prvom mestu i zavisi koji tačno tip usmenog prevoda može na sve te zahteve da odgovori na najbolji mogući način.

Kada to bude bilo potrebno, zaposleni u svakom predstavništvu pomenute institucije mogu profesionalno da obrade i bilo koji tekst, a u principu je potpuno svejedno kojom temom se on bavi, te koliko je njegova sadržina kompleksna, odnosno koliko je dugačak i da li je namenjen većem broju čitalaca ili stručnjacima, koji su za određenu oblast specijalizovani. Pored toga što će prevodioci i sudski tumači prevesti tekstove koji se tiču oblasti finansija, politike, ekonomija i bankarstvo, potrudiće se da odgovore i na zahteve vezano za prevod tekstova iz domena finansija, sociologije i medicine, odnosno obrazovanja, farmacije i nauke. Naravno da će biti izrađeni i direktni prevodi turističkih tekstova sa hebrejskog jezika na makedonski, ali će pomenuti stručnjaci isto tako profesionalno prevesti i sadržaje koji se odnosi na oblasti ekologije i zaštite životne sredine, marketinga i filozofije, potom menadžmenta, građevinske industrije i komunikologije, ali i informacionih tehnologija, psihologije i drugih kako društvenih naučnih disciplina, tako isto i prirodnih.

Direktno prevođenje udžbenika sa hebrejskog jezika na makedonski

Sasvim je svejedno zaposlenima ove institucije kojom tematikom se bave udžbenici, za koje klijent zahteva prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, jer će oni maksimalno profesionalno da pristupe njegovoj obradi. Isto tako su specijalizovani i za prevod romana sa hebrejskog na makedonski jezik, odnosno beletristike i svakog drugog književnog dela iz domena proze, s tim da će svakako prevesti i pesme, kao i svako drugo delo koje se tiče poezije.

Ukoliko to bude bilo zahtevano, prevodilac i sudski tumač će prevesti i članke iz novina, kao i ilustrovane i dečije, odnosno stručne časopise, bez obzira koliko je njihova tematika i izlaganje složeno.

Pored toga klijenti Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu zadužiti pomenute stručnjake kada je neophodno izvršiti stručan prevod bilo kog online sadržaja. Tom prilikom će zaposleni primeniti i sva ona pravila, koja se odnose na optimizovanje kako internet kataloga i sajtova, tako i web prodavnica i generalno, svih ostalih materijala koji se mogu videti na internetu. Zapravo se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci implementirati i takozvane alate SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi omogućili obrađeni materijalima da budu pozicionirani još bolje nego ranije. Pored svih pomenutih sadržaja, mogu da budu izgrađeni i profesionalni prevodi softvera sa hebrejskog na makedonski jezik, što se odnosi na svaku vrstu programa i aplikacija.

Kada je u pitanju obrada reklamnih materijala, vrlo je važno da se u tom slučaju vodi računa o maksimalno kvalitetnom prilagođavanju poruke, koja je namenjena potencijalnim korisnicima neke usluge, odnosno posetiocima događaja ili kupcima konkretnog proizvoda, a kojima je upravo makedonski jezik maternji ili se koriste njime. Budući da su prevodioci i sudski tumači u potpunosti ovladali primenom marketinških pravila, to će oni nastojati da tu poruku oblikuju, tako da bude vrlo lako razumljiva svim govornicima makedonskog jezika, koji će biti u dodiru sa tim materijalima. Uz to što mogu da izvrše direktno prevođenje plakata i kataloga sa hebrejskog na makedonski jezik, oni će na osnovu zahteva pojedinaca profesionalno prevesti i reklamne letke, brošure i PR tekstovi, ali i vizit kartice, flajere i sve ostale sadržaje koji se tiču reklamiranja.

Prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa hebrejskog na makedonski jezik

Tokom obrade navedene vrste potvrde se podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači primeniti zakonska pravila, a to u stvari znači da će klijent i dobiti kako njen prevod, tako isto i overu. Bilo koji dokument koji je prema tom principu obrađen se sa aspekta zakona i prava tretira kao apsolutno validan, tako da njegov vlasnik bez ikakve bojazni može da ga preda bilo kojoj nadležnoj instituciji i koristi u praksi.

Svakako može da bude izvršeno i direktno prevođenje potvrde o stalnom zaposlenju sa hebrejskog jezika na makedonski, kao i potvrde o stanju računa u banci i potvrde o visini primanja, a pomenuti stručnjaci mogu kompletno obraditi i uverenje o nekažnjavanju, zatim saglasnost za zastupanje i uverenje o neosuđivanosti, ali i svaku drugu vrstu kako potvrde i uverenja, te izjava, tako i saglasnosti, to jest sva dokumenta koja će nakon toga pojedinac predati određenoj službi Republike Srbije.

Uzevši u obzir da je odredbama zakona predviđeno izvršenje postupka nadovere, a koja uključuje overu određenog dokumenta Apostille, odnosno takozvanim Haškim pečatom, potrebno je da osoba koja je zainteresovana za prevod ma kog dokumenta u toj varijanti jezika, od zaposlenih u institucijama koje su za tu vrstu overe nadležne, zatraži sve informacije o tome. Da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti da članovi kolektiva svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford ne spadaju u grupu stručnjaka, kojima su data ovlašćenja za postupak tog tipa overe, tako da oni nisu dužni informacije o njoj da daju klijentima .

Još moramo istaći i to da bi vlasnik dokumenata morao ispoštovati pravilo o postupku njihovog dostavljanja na prevod, budući da je iznet zahtev da budu priloženi i originalni materijali, koji će tokom postupka overe biti korišćeni.

Ako bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač mogu da izrade i profesionalan prevod diplomskih, seminarskih i naučnih radova sa hebrejskog jezika na makedonski, s tim da će svakako prevesti i apsolutno svaki dokument koji se tiče bilo obrazovanja, bilo nauke. Izuzev uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i rezultata naučnih istraživanja, oni mogu prevesti i overiti kako diplomu i dodatak diplomi i naučne patente, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, tako isto i prepis ocena, zatim svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, te svaki drugi sadržaji koji se konkretnih oblasti tiče na koji način.

Svakako se podrazumeva da klijenti mogu ove stručnjake zadužiti i ako žele da dobiju kompletno obrađen svaki lični dokument (dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, pasoš, radna dozvola, ična karta i ostala), a kad bude bilo potrebno oni će prvo prevesti u zadatoj varijanti jezika, pa posle toga i izvršiti overu za svaki dokument koji ulazi u sastav kako građevinske, tako i tenderske, odnosno tehničke dokumentacije (građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i druga).

Na osnovu potreba pojedinaca će profesionalni sudski tumači i prevodioci da obrade bilo koji dokument koji je svrstan u poslovnu dokumentaciju. Svakako će biti izrađeni direktni prevodi statuta i osnivačkog akta preduzeća sa hebrejskog jezika na makedonski, ali i finansijskih, godišnjih i revizorskih izveštaja, potom faktura i poslovnih odluka, te rešenja o osnivanju pravnog lica i svih ostalih dokumenata, koja nisu pomenuta ovom prilikom, a vezana su za poslovni proces određenog preduzetnika ili kompanije.

Podrazumeva se, isto tako da klijenti navedene institucije mogu zahtevati i stručnu obradu kako lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, tako i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, ali i specifikacija farmaceutskih proizvoda, to jest svih onih dokumenata koja su svrstana u medicinsku dokumentaciju.

Izuzev svih navedenih dokumenata, prevodioci i sudski tumači su osposobljeni još i za direktno prevođenje pravnih akata sa hebrejskog jezika na makedonski. A pod tim se misli na sva ona dokumenta, koja su za pravo, odnosno za oblast sudstva vezana, kao što su na primer punomoćja za zastupanje, sudske presude i licence, zatim tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i ugovori, ali i sertifikati, sudska rešenja, odluke i tužbe, te mnoga druga.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje