Prevod sa hebrejskog na slovački jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na slovački jezik

Za online prevod sa hebrejskog na slovački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa hebrejskog na slovački jezik

Kako apsolutno svaka poslovnica konkretne institucije zapošljava i sudske tumače, to podrazumeva da svi klijenti koji su zainteresovani za direktan prevod dokumenata sa hebrejskog jezika na slovački, zapravo na jednom mestu dobijaju kompletno i u skladu sa zakonom obrađen dokument.

Jednostavnije govoreći, prevodilac i sudski tumač imaju obavezu prvo da izrade prevod određenog dokumenta, a posle toga da ga uporede sa originalom i overe, ukoliko se radi o potpuno istim sadržajima.

Naravno da mogu biti urađene i određene ispravke, ukoliko oni budu ustanovili da između njih ima odstupanja, što se može dogoditi ukoliko klijent dostavi već preveden dokument. U tom slučaju će lektori i korektori, koje isto tako Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava, da izvrše profesionalnu redakturu, te da sve greške isprave i usklade ih sa originalima. Posebno moramo istaći da se usluge korekture i lekture primenjuju i u slučaju da su prevodi izrađeni za bilo koju drugu vrstu materijala, te da je neophodno ispraviti određene propuste u njima.Prevođenje sa hebrejskog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na hebrejski

Ukoliko bilo koji klijent to bude zahtevao, biće izvršeno direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa hebrejskog jezika na slovački, to jest svih onih dokumenata koja se njenim sastavnim delom smatraju, kao što su recimo specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i dokumentacija o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala nepomenuta dokumenta koja je čine.

Svakako će se sudski tumač i prevodilac pobrinuti da kompletno obrade i sadržinu poslovne dokumentacije (revizorski izveštaji, fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji i ostala), a isto tako će odgovoriti i profesionalno na zahtev pojedinaca vezano za prevod ličnih dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji (izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, pasoš, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, lična karta, radna dozvola i mnoga druga).

Naglašavamo da originalna dokumenta klijenti imaju pravo kako da u određenom poslovnicu donesu lično, tako isto i da pošalju ili preporučeno, a putem "Pošte Srbije" ili preko bilo koje kurirske službe.Shodno pravilima, preuzimanje kompletno obrađenih sadržaja može biti izvršeno na dva načina, a podrazumeva se da će svaki klijent pojedinačno imati pravo da izabere upravo onaj koji mu više u datom momentu odgovara. Uz mogućnost da u predstavništvo pomenute institucije dođe lično, kako bi prevedena i overena dokumenta preuzeo, može izneti i zahtev da mu ih kurirska služba na adresu dostavi. Budući da se radi o dodatnoj usluzi, klijent će svakako morati i da je plati, a isključivo će ta služba i odrediti tačnu cenu.

Sama činjenica da prevodilac i sudski tumač imaju mogućnost da odgovore i u izuzetno kratkom roku na zahteve klijenata, te da bilo koji dokument kompletno obrade, je vrlo važna, ali se postupak dostavljanja dokumenata prilikom hitnog prevoda donekle razlikuje. Stvar je u tome da prvo moraju skenirani sadržaji biti dostavljeni na mejl, a posle toga i to u najkraćem mogućem roku se moraju priložiti i originali na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču.

Pored prethodno pomenutih dokumenata, mogu biti izrađeni i direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog jezika na slovački, ali i svih ostalih dokumenata kako iz domena obrazovanja, tako i iz oblasti nauke. Svakako će klijenti moći da dobiju kompletno obrađeno svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potom naučne patente i uverenje o položenim ispitima, kao i rezultate naučnih istraživanja, potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, ali i sve vrste radova koji se pomenutih oblasti tiču, kao što su na primer seminarski, diplomski i naučni.

Bilo koji tip pravnih akata će sudski tumač i prevodilac obraditi u skladu sa zahtevima klijenata, što znači da će između ostalog prevesti i overiti kako sudske žalbe, tužbe i rešenja, tako isto i punomoćje za zastupanje, ali i tekovine Evropske Unije, sudske odluke i presude o razvodu braka, te sve vrste ugovora i druga dokumenta koja se na određeni način tiču ili oblasti sudstva ili prava.

Potrebno je napomenuti i to da overa koja uključuje stavljanje posebnog tipa pečata, poznatog kao Haški ili takozvani Apostille, ne može da bude izvršena u poslovnicama navedene institucije. Međutim, ako se ne ispoštuju zahtevi vezano za overu tim pečatom dokument neće biti validan, iako je preveden i overen pečatom sudskog tumača. Da pojednostavimo, konkretna vrsta pečata se ne mora na sva dokumenta koja se u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevode staviti, jer je zakonskim aktima tačno određeno u kom trenutku i na koja tačno dokumenta se Haški pečat stavlja. A kako zaposleni ove institucije nisu dužni tu overu da vrše, podrazumeva se da ne moraju posedovati ni informacije o njoj, pa shodno tome ni obaveštavati klijente. Zato mi i napominjemo da bi trebalo svaki zainteresovani prvo da se obrati zaposlenima u specijalnim odeljenjima, koja se nalaze u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, te da dobiju sve neophodne informacije o overi Apostille pečatom za njihova dokumenta.

Preostalo je da kažemo i to da prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i direktno prevođenje deklaracija proizvoda sa hebrejskog jezika na slovački, ali i građevinskih projekata, odnosno uputstava za rukovanje i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, kao i svih onih dokumenata koja su u skladu sa aktuelnim pravilima svrstana ili u dokumentaciju za tendere ili u tehničku i građevinsku.

Kada se bude javila potreba, oni će kompletno obraditi i saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o neosuđivanosti, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o visini primanja, ali i bilo koju drugu vrstu kako saglasnosti i potvrda, tako isto i uverenja, odnosno izjava, a što su primarno dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

Stručnjaci koje pomenuta institucija zapošljava mogu da prevedu i popularne tekstove različite tematike, ali i stručne, bez obzira koliko da su dugi i kompleksni. Takođe će izraditi i prevod novinskih članaka i časopisa sa hebrejskog jezika na slovački, a po potrebi će obraditi i svako književno delo ili udžbenik.

Usmeni prevod je još jedna usluga za koju su oni specijalizovani, a dostupna je i mogućnost da zainteresovani klijenta izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Posebno moramo istaći činjenicu da prevodilac i sudski tumač izuzev simultanog prevoda u toj varijanti jezika, mogu da primene kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivni. U principu će se oni opredeliti za odgovarajuću uslugu isključivo na osnovu podataka o samoj manifestaciji koja se organizuje, a koje će svaki klijent imati obavezu u skladu sa pravilima da dostavi.

Tokom prevoda svih vrsta internet materijala, kao što su recimo web prodavnice, aplikacije i sajtovi, odnosno internet katalozi i programi različitih vrsta, članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije će se pobrinuti da primene i pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da prevedene sadržaje usklade sa zahtevima koje podrazumevaju pretraživači. Time će im obezbediti izuzetno dobru poziciju u okviru polja pretrage i to za one reči i izraze, koje se u konkretnom slučaju smatraju ključnim, što će dovesti mnogo veći broj posetilaca i samim tim poboljšati poslovanje.

Naravno da će biti izrađeni prevodi serija sa hebrejskog jezika na slovački, ali i filmova svih vrsta i žanrova (animirani, igrani, dokumentarni, crtani), kao i reklamnih poruka, odnosno radijskih ili televizijskih emisija različite tematike i namene (dečije, zabavne, informativne, obrazovne i mnoge druge), te svih ostalih video i audio sadržaja. Konkretna institucija u okviru ove usluge omogućuje klijentima izbor i između mogućnosti da dobiju kako sinhronizovane sve pomenute materijale, tako i titlovane. Zapravo oni na jednom mestu dobijaju kompletno obrađene sadržaje ovog tipa i mogu ih odmah nakon što izvrši preuzimanje prikazivati tamo gde je potrebno.

Materijale koji su vezani za oblast marketinga, odnosno čija je svrha isključivo usmerena na reklamiranje kako različitih firmi i događaja, tako i proizvoda i usluga, će sudski tumači i prevodioci propisno prevesti u toj jezičkoj kombinaciji. A uz vizit kartice i PR tekstove, pobrinuće se da profesionalno obrade i reklamne flajere, brošure i plakate, kao i kataloge i letke, to jest sve ostale vrste marketinških materijala.

Elektronskim putem klijent ima pravo sve pomenute sadržaje da dostavi, a ukoliko mu taj princip odgovara najviše u određenom trenutku, s tim što se naravno može odlučiti i za neku drugu mogućnost, koja je isto tako na raspolaganju. Svakako je predviđeno da i preuzimanje bude elektronski izvršeno, ali će naravno svaki klijent pojedinačno imati pravo da prevedene materijale preuzme upravo onako kako želi, o čemu će se dogovoriti sa zaposlenima u određenoj poslovnici.

Prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa hebrejskog jezika na slovački

U slučaju da neki klijent od zaposlenih u bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford bude zahtevao prevod pomenutog dokumenta, svakako će mu biti predočeno da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani kako za tu uslugu, tako isto i za njegovu overu.

Prema pravilima oni će obraditi kako rešenje o osnivanju pravnog lica, tako i osnivački akt preduzeća, ali će klijentima omogućiti i uslugu koja uključuje direktno prevođenje statuta preduzećea sa hebrejskog na slovački jezik, odnosno faktura i poslovnih odluka, te svih vrsta izveštaja, poput recimo revizorskih, finansijskih i godišnjih, a pobrinuće se i da prevedu i overe apsolutno bilo koji dokument koji zvanično čini poslovnu dokumentaciju.

Klijenti koji su za obradu i tih i svih ostalih dokumenata zainteresovani će morati da ispoštuju pravila i na uvid ovlašćenom sudskom tumaču dostave originale. Svima njima se preporučuje i da nastoje informacije o overi Haškim, odnosno Apostille pečatom da dobiju samostalno i to od zaposlenih u okviru nadležnih institucija naše zemlje.

Isključivo u skladu sa potrebama pojedinaca se izrađuju i direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa hebrejskog na slovački jezik, ali i svih ostalih dokumenata koja su vezana kako za oblast obrazovanja (diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, seminarski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima i druga), tako i ona koja su primarno fokusirana na oblast nauke, kao što su recimo naučni radovi, naučni patenti i rezultati naučnih istraživanja, ali i mnoga druga dokumenta iz te grupe.

Sva ona dokumenta koja moraju iz određenog razloga biti predata nadležnim institucijama u našoj zemlji će sudski tumači i prevodioci, kada se to od njih bude zahtevalo prevesti u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i izraditi overu u skladu sa pravilima. Izuzev potvrde o visini primanja, odnosno potvrde o stanju računa u banci i potvrde o stalnom zaposlenju, oni će kompletno da obrade i uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, a po potrebi i uverenje o neosuđivanosti, te svaku drugu vrstu što uverenja i potvrde, što saglasnosti ili izjave.

Klijenti ove institucije na raspolaganju imaju i mogućnost da zahtevaju kompletnu obradu kako uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih i radne dozvole, tako i pasoša, izvoda iz matične knjige venčanih i dozvole za boravak, ali i izvoda iz matične knjige umrlih, potom lične karte i potvrde o prebivalištu, te vozačke i saobraćajne dozvole, kao i apsolutno bilo kog drugog ličnog dokumenta.

Sadržinu medicinske dokumentacije će pomenuti stručnjaci svakako kompletno da obrade, a to uključuje kako direktan prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima sa hebrejskog na slovački jezik, tako i kompletnu obradu lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacija farmaceutskih proizvoda i zaista svakog drugog dokumenta koji u njen sastav ulazi.

Isto tako će prevodilac i sudski tumač da najpre izrade prevod sadržine građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije u pomenutoj varijanti jezika, a potom će pristupiti i overi kako građevinskih projekata, tako i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, potom deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, to jest svih ostalih dokumenata koja u sastav konkretnog tipa dokumentacije ulaze.

Uz sva ona dokumenta koja smo do ovog trenutka naveli, moramo naglasiti i to da zaposleni u okviru svakog predstavništva ove institucije mogu kompletno i u skladu sa pravilima da obrade i punomoćje za zastupanje, sudske presude i sertifikate, odnosno sudske odluke, žalbe i tužbe, kao i tekovine Evropske Unije, ugovore i licence svih vrsta, te sudska rešenja i sva ostala dokumenta koja su prema pravilima svrstana u pravna akta.

Prevođenje online materijala sa hebrejskog na slovački jezik

S obzirom na to da stručnjaci, koje zvanično u svakom predstavništvu zapošljava ova specijalizovana institucija, imaju visok nivo iskustva u primeni alata koji se koriste za optimizaciju sadržaja dostupnih na internetu, to podrazumeva da će klijentima biti omogućen profesionalan prevod web materijala sa hebrejskog jezika na slovački. Preciznije govoreći, sudski tumač i prevodilac će odmah po izvršenju njihovog prevoda da implementiraju i takozvane alate SEO (Search Engine Optimisation). Zahvaljujući takvom načinu obrade će prevedeni internet katalozi, odnosno web sajtovi, ali i onlajn prodavnice i svi ostali sadržaji koji su vidljivi na mreži, biti maksimalno kvalitetno prilagođeni zahtevima samog pretraživača. U skladu sa precizno definisanim rečima i izrazima, oni će takve sadržaje prevesti i samim tim će ih pretraživač uvrstiti u glavne rezultate, tako da će se i broj poseta povećati, a to će uticati i na poboljšanje kvaliteta poslovanja vlasnika tih materijala. Naglašavamo i to da klijenti mogu pomenute stručnjake zadužiti i zarad prevoda kako programa bilo koje vrste, tako i aplikacija, odnosno softvera.

U slučaju da se iznese takav zahtev, biće izrađeni i prevodi udžbenika i književnih dela sa hebrejskog jezika na slovački. Naravno da prevodilac i sudski tumač mogu, pored romana, da profesionalno prevedu i bilo koje književno delo iz domena beletristike, kao i različita dela poezija. Pored toga, oni mogu da izvrše prevod u toj varijanti jezika i za članke iz novina, ali i za ilustrovane, odnosno dečije i stručne, te sve druge vrste časopisa.

Izuzev obrade različitih sadržaja pisanim putem, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da primene, po potrebi i uslugu usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj varijanti. Uz to što su specijalizovani za prevođenje uz pomoć šapata sa hebrejskog jezika na slovački, oni mogu isto tako primeniti kako simultani, tako i konsekutivni prevod u navedenoj jezičkoj varijanti. Svakom klijentu, za čiju manifestaciju bude preporučena ta vrsta usluge će biti omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači mogu sva tri tipa ove usluge primeniti, bitno je da bude izvršena pravilna procena karakteristika događaja, te da se vrsta usmenog prevoda uskladi kako sa brojem učesnika, kao i sa predviđenim trajanjem. Svakako su to podaci koje bi zainteresovani morao na vreme da dostavi, a nakon čije analize će i biti odlučeno koju tačno uslugu će pomenuti stručnjaci primeniti, kako bi svakom učesniku omogućili nesmetano praćenje konkretne manifestacije, odnosno događaja.

Profesionalan prevod filmova sa hebrejskog jezika na slovački

U toku postupka obrade kako igranih i animiranih filmova, tako i dokumentarnih i crtanih, će klijentima biti dozvoljeno da biraju između dve mogućnosti, to jest dodatne usluge, budući da se u ponudi nalazi i titlovanje i sinhronizovanje. Naravno da se navedene usluge ne odnose samo na filmove, budući da mogu biti urađeni i prevodi informativnih i zabavnih emisija sa hebrejskog na slovački jezik, ali i reklamnih poruka, potom serija, te svih ostalih audio i video materijala.

Budući da nisu samo prevodioci i sudski tumači zaposleni u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, već i mnogi drugi stručnjaci, zainteresovani mogu angažovati i korektore, odnosno profesionalne lektore, a da bi uradili redakturu. Naime, pomenuti stručnjaci će se potruditi da primene pravila korekture i lekture, kako bi vlasnicima loše obrađenih materijala pružili maksimalno kvalitetnu uslugu. Podrazumeva se da će oni sve propuste i greške, koje budu primetili u tim sadržajima, da u skladu sa aktuelnim pravilima i struke i slovačkog jezika isprave.

Pojedinačni klijenti mogu od ovih stručnjaka zahtevati i prevod političkih, turističkih i ekonomskih tekstova sa hebrejskog na slovački jezik, ali i svih onih sadržaja koji se odnose na različite grane kako društvenih nauka, tako i prirodnih. Uz pomenute, pobrinuće se da obrade i tekstove čija tema se odnosi na oblast građevinske industrije, ali i finansija i bankarstva, odnosno informacionih tehnologija, menadžmenta i komunikologije. Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu prevesti i filozofske tekstove, ali i one koji su vezani za ekologiju i zaštitu životne sredine, marketing i psihologiju, te sociologiju i druge grane društvenih i prirodnih nauka, koje nismo ovom prilikom naveli.

Isto tako se može odgovoriti i svim zahtevima koji se odnose na profesionalnu obradu reklamnih materijala, uzevši u obzir da su članovi tima svih poslovnica ove institucije specijalizovani kako za direktno prevođenje brošura i kataloga sa hebrejskog na slovački jezik, tako i za obradu reklamnih flajera i letaka, ali i PR tekstova, odnosno plakata i vizit kartica, kao i svih ostalih materijala koji se marketinga na određeni način tiču. Podrazumeva se da će oni fokus staviti upravo na poruku, koja se u konkretnim sadržajima nalazi, a namenjena je Slovacima i govornicima tog jezika. Prvenstveno će se potruditi da je usklade sa pravilima tog jezika i na taj način sadržinu reklamnih materijala približe potencijalnim kupcima, ali i posetiocima događaja, te korisnicima određene usluge koja se prezentuje, a kojima je on maternji jezik.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje