Prevod sa hebrejskog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na bugarski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hebrejskog na bugarski jezik

Glavni cilj zaposlenih u više od 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford jeste da svojim klijentima maksimalno olakša obradu ne samo dokumenata, već i mnogih drugih sadržaja u konkretnoj varijanti jezika. Upravo iz tog razloga u ponudi nije samo direktan prevod sa hebrejskog jezika na bugarski, već i mnoge druge usluge koje mogu da se kao dodatni tretiraju.

Prvo moramo pomenuti da su i prevodioci i sudski tumači u poslovnicama te institucije zaposleni, a što znači da klijenti koji zahtevaju obradu bilo kog dokumenta u toj varijanti jezika, dobijaju njihove profesionalne usluge, to jest i prevod i overu sadržaja.

Od lica koja su zainteresovana upravo za direktno prevođenje tih materijala se zahteva da se pridržavaju aktuelnih pravila i na uvid pošalju originalna dokumenta i to ili preko “Pošte Srbije”, a preporučeno ili putem neke kurirske službe, s tim da ih imaju pravo i lično doneti u predstavništvo koje im je najbliže.Prevođenje sa hebrejskog na bugarski
Prevođenje sa bugarskog na hebrejski

Posebno ističemo da postupak stavljanja Apostille, odnosno takozvanog Haškog pečata na dokumenta nije obavezan, osim ukoliko to ne navodi zakon. A samim tim što sudski tumači i prevodioci, zaposleni u ovoj instituciji nemaju pravo, to jest ovlašćenja da tu vrstu overe izvrše, trebalo bi da klijent podatke o njoj dobije od zaposlenih u državnim institucijama, koji jesu zvanično za to zaduženi. Budu li tom prilikom saznali da nadovera mora biti izvršena za njihova dokumenta, vrlo je važno da dobiju i informaciju da li se Haški pečat stavlja pre ili posle prevoda i overe zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Pored svih onih dokumenata koja su svrstana zvanično u pravna akta (tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, licence, sudske odluke, ugovori, sudske žalbe, sertifikati, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, sudska rešenja i ostala), ovi stručnjaci mogu profesionalno da obrade i bilo koji sadržaj koji se tiče na neki način obrazovanja ili je vezan za nauku (uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni radovi, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, prepis ocena i mnoga druga).

Svakako će se pobrinuti da klijentima obezbede i kompletnu obradu za sva ona dokumenta koja se podnose različitim državnim službama, a primarno se misli na konkretne tipove saglasnosti, uverenja i izjava, odnosno potvrda, kao što su na primer saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrda o stanju računa u banci, zatim potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, te sva ostala dokumenta tog tipa, koja pojedinci budu na propisan način dostavili ovim stručnjacima na prevod i overu.

Svi oni klijenti kojima su prevodi dokumenata sa hebrejskog jezika na bugarski potrebni izuzetno brzo, će morati kasnije da obezbede originale naknadno na uvid pomenutom stručnjaku, a prvo da sadržaje skeniraju i na elektronsku adresu najbliže poslovnice pošalju.

Podrazumeva se, isto tako da će biti obezbeđena profesionalna obrada sadržine poslovne dokumentacije, a tom prilikom će prevodilac i sudski tumač izuzev poslovnih odluka, faktura i rešenja o osnivanju pravnog lica, da prevedu kako finansijske, tako i godišnje, odnosno revizorske izveštaje, ali i statut, kao i osnivački akt preduzeća, te svaki drugi dokument koji je vezan za poslovanje, bez obzira da li je u pitanju određeno preduzeće ili preduzetnik.

U skladu sa zahtevima klijenata, sudski tumači i prevodioci izrađuju i direktan prevod ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na bugarski (radna dozvola, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i ostala), a svakako prevode i sadržinu tenderske i građevinske, ali i medicinske i tehničke dokumentacije (uputstvo za rukovanje, dokumentacija o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacija farmaceutskih proizvoda i mnoga druga).

Uzevši u obzir da je obavezan svaki pojedinac, kome je direktan prevod dokumenata u konkretnoj varijanti jezika potreban da na uvid ovlašćenom sudskom tumaču dostavi originalna dokumenta, to znači da će on po završetku obrade doći lično da ih preuzme. A ukoliko mu ta opcija ne odgovara u potpunosti, biće mu ponuđena ona koja podrazumeva dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na njegovu adresu. Inače, tu uslugu mora da izvrši eksterna kurirska služba, pa će je naravno i naplatiti prema sopstvenom cenovniku, a klijent će biti obavezan da plaćanje izvrši lično kuriru.

U usluge za koje su specijalizovani prevodilac i sudski tumač spada, svakako i usmeno prevođenje sa hebrejskog jezika na bugarski, a tom prilikom se primenjuje kako simultani i šapatni, tako isto i konsekutivni prevod. Ova specijalizovana institucija omogućuje svima, kojima je to potrebno i da u njenim poslovnicama iskoriste uslugu, koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je dostupna po izuzetno povoljnim cenama.

Ukoliko to bude bilo zahtevano, pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i apsolutno bilo koju vrstu tekstualnih materijala, čija tema može biti vezana za različite naučne discipline, a po zahtevu pojedinaca će prevesti kako plakate i brošure, odnosno kataloge, tako isto i reklamne letke, zatim PR tekstove, vizit kartice i sve ostale reklamne materijale. Zainteresovani mogu da se obrate zaposlenima navedene institucije i ukoliko su im potrebni direktni prevodi udžbenika sa hebrejskog jezika na bugarski, kao i novinskih članaka, te književnih dela i časopisa.

Isto tako će sudski tumači i prevodioci izaći u susret zahtevima svih onih klijenata, koji žele da dobiju uslugu obrade audio i video materijala različite vrste. Potrebno je posebno istaći da konkretna institucija omogućuje svim svojim klijentima da izuzev prevoda serija, zatim različitih vrsta emisija i filmova, odnosno reklamnih poruka, te svih ostalih sadržaja iz te grupe, dobiju i uslugu koja se odnosi kako na njihovo titlovanje, tako i na sinhronizaciju.

U slučaju da je potrebno izraditi profesionalan prevod internet prodavnica i sajtova sa hebrejskog jezika na bugarski, odnosno softvera, to jest različitih vrsta programa i aplikacija, kao i online kataloga i svih ostalih web materijala, te onih koji su za kompjutere vezani, klijentima će biti omogućena i njihova optimizacija. Preciznije rečeno, prevodilac i sudski tumač u tom slučaju implementiraju SEO pravila (Search Engine Optimisation) i tako sadržinu svih pomenutih i mnogih drugih materijala usklađuju sa onim zahtevima, koje podrazumeva online pretraživač.

Konkretne materijale klijenti mogu na najprostiji mogući način dostaviti na prevod, jer se u tom slučaju ne zahteva da, kao kod dokumenata prilože na uvid originale. Upravo zato i jeste dozvoljeno da se na mejl adresu i dostave i tako isto preuzmu sadržaji ovog tipa, a podrazumeva se da će svako pojedinačno odabrati koji od ponuđenih načina mu najviše odgovara.

Izuzev svih usluga koje uključuju prevod u navedenoj varijanti i to kako u pisanom, tako i u usmenom obliku, ova institucija zainteresovanim klijentima nudi i mogućnost da angažuju stručne korektore i lektore, a kako bi izvršiliredak turu bilo koje vrste materijala.

Direktni prevodi ličnih dokumenata sa hebrejskog na bugarski jezik

Pored pasoša i lične karte, odnosno uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, te vozačke, radne, dozvole za boravak i saobraćajn,e klijentima je na raspolaganju i direktan prevod venčanog lista, umrlice i krštenice sa hebrejskog jezika na bugarski, odnosno izvoda iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, kao i svakog drugog ličnog dokumenta.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci uz profesionalan prevod svih tih i ostalih dokumenata, pristupiti i postupku koji je okarakterisan kao overa i podrazumeva potvrđivanje da je sadržina bilo kog prevedenog dokumenta ista kao i sadržina originalnog. Upravo to i jeste razlog zašto bi svaki klijent morao na uvid ovlašćenom sudskom tumaču da donese originalna dokumenta ili ih pošalje na jedan od dostupnih način.

Opšta je preporuka i važi za sve klijente, da bi oni trebalo informacije o stavljanju Apostille pečata na željena dokumenta, a čiji je još naziv i Haški da se potrude potpuno samostalno da dobiju u okviru institucija koje su u našoj zemlji za taj tip overe nadležne.

Između ostalog, klijenti stručnjake zaposlene u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu zadužiti i ukoliko su im potrebni direktni prevodi medicinske dokumentacije sa hebrejskog jezika na bugarski. U tom slučaju će prevodilac i sudski tumač izraditi kompletnu obradu kako specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, tako isto i dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i lekarskih nalaza i svih ostalih dokumenata koja se po pravilu smatraju njenim sastavnim delom.

Prvo će da prevedu i sve vrste potvrda, zatim saglasnosti i uverenja, ali i različite tipove izjava, a nakon toga će navedeni stručnjaci da izvrše profesionalnu overu svih tih dokumenata. Klijenti, pored ostalog mogu da ih zaduže kako bi preveli i overili potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o visini primanja, odnosno saglasnost za zastupanje, potom potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i potvrdu o stanju računa u banci, ali i uverenje o nekažnjavanju, te svaki drugi dokument koji se predaje nadležnoj instituciji.

Ovlašćeni sudski tumač i prevodilac mogu, shodno zahtevima klijenata da kompletno obrade i sadržinu bilo tehničke, tenderske ili građevinske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i mnoga druga), bilo poslovne (statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji i svaki drugi dokument koji se tiče poslovanja na određeni način).

Sem do sada navedenih dokumenata, na zahtev klijenata može da bude izvršeno i direktno prevođenje punomoćja za zastupanje sa hebrejskog jezika na bugarski, ali i sudskih tužbi i žalbi, odnosno sertifikata i sudskih rešenja, kao i tekovina Evropske Unije, sudskih odluka i licenci, te različitih tipova ugovora, presuda o razvodu braka i mnogih drugih pravnih akata.

Članovi tima svake poslovnice pomenute institucije su specijalizovani i za profesionalnu i maksimalno stručnu obradu bilo kog sadržaja iz domena kako nauke, tako i obrazovanja.

Izuzev svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučnih radova i rezultata naučnih istraživanja, oni mogu u skladu sa propisima da obrade kako uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, tako isto i naučne patente i seminarske, odnosno diplomske radove i prepis ocena, ali i potvrdu o redovnom školovanju, te nastavne planove i programe fakulteta, kao i svaki drugi dokument koji je vezan na određeni način za bilo koju od navedenih oblasti.

Konsekutivni prevod sa hebrejskog jezika na bugarski

Konkretna vrsta usmenog prevoda jeste samo jedna usluga, koju mogu sudski tumači i prevodioci da pruže zainteresovanima. A osim nje, u ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford je i prevođenje uz pomoć šapata sa hebrejskog na bugarski jezik, kao i takozvani simultani prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Ma koju poslovnicu ove institucije klijent, zainteresovan za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje da kontaktira, tu uslugu će dobiti sasvim sigurno po najpovoljnijim uslovima na tržištu. Uslov za formiranje ponude, koja uključuje usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika jeste dostavljanje podataka o manifestaciji za koju se zahteva (detalji o organizaciji i trajanju, kao i o mestu održavanja, te o broju učesnika).

Pored usluge usmenog, prevoda konkretna institucija obezbeđuje i izvršenje profesionalne redakture, a ukoliko je potrebno da korektori i lektori izvrše izmene u prevedenim materijalima i to apsolutno bilo koje vrste, to jest da greške koje u njima postoje isprave i izvrše što bolje prilagođavanje njihove sadržine pravilima bugarskog jezika.

Svakako sa sigurnošću možemo reći da su prevodilac i sudski tumač osposobljeni i za profesionalan prevod web sajtova sa hebrejskog na bugarski jezik, s tim da će naravno prevesti i ostale sadržaje koji su vezani kako za računare, tako i za internet (različite vrste aplikacija, web katalozi, programi, online prodavnice i ostali). Sa ciljem da svim tim materijalima bude omogućeno dostizanje mnogo bolje pozicije u polju pretraživača, biće izvršeno i njihovo optimizovanje, što znači da će se tokom postupka obrade primenjivati alati poznati kao SEO (Search Engine Optimisation).

Kada je to potrebno, zaposleni određene poslovnice pomenute institucije mogu u konkretnoj kombinaciji da prevedu kako popularne tekstove i to bilo koje složenosti, dužine i tematike, tako i popularne. A pored ostalih, biće izrađeni direktni prevodi tekstova iz oblasti medicine i farmacije sa hebrejskog na bugarski jezik, ali i onih čija tema je vezana kako za oblasti filozofije, menadžmenta i nauke, tako i obrazovanja, sociologije i marketinga, odnosno psihologije i komunikologije. Uz to će sudski tumač i prevodilac da prevedu i one tekstove, koji se bave različitim temama iz domena bankarstva, prava i politike, zatim ekologije i zaštite životne sredine, odnosno finansija i marketinga, kao i informacionih tehnologija, građevinske industrije i turizma, ali i mnogih drugih grana bilo društvenih ili prirodnih nauka.

Profesionalno prevođenje reklamnih materijala sa hebrejskog na bugarski jezik

Ako od strane klijenata bude bilo zahtevano, članovi tima određene poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford će izraditi kako stručan prevod plakata i vizit kartica sa hebrejskog jezika na bugarski, tako i reklamnih letaka, odnosno kataloga i PR tekstova, ali i brošura i ostalih marketinških sadržaja. Naročito je važno napomenuti da prevodioci i sudski tumači poseduju i znanja, koja su isključivo vezana za oblast marketinga, te da su upoznati sa pravilima koja u okviru reklamiranja važe, tako da će se njih i pridržavati prilikom obrade pomenutih i svih ostalih marketinških materijala.

Osim toga, oni mogu biti zaduženi i ukoliko su pojedincima potrebni direktni prevodi knjiga sa hebrejskog jezika na bugarski, a u kom slučaju mogu maksimalno profesionalno da obrade i svako književno delo i udžbenik bilo koje tematike. Takođe se podrazumeva da u navedenoj jezičkoj kombinaciji oni mogu izraditi prevod i za stručne časopise, odnosno dečije i ilustrovane, kao i za članke iz novina različite dužine, tematike i kompleksnosti.

Ukoliko neko bude bio zainteresovan za prevod različitih video i audio sadržaja u konkretnoj kombinaciji jezika, mora imati na umu vrlo važnu činjenicu, koja će mu značajno olakšati njihovu obradu. Radi se o tome da su profesionalni titleri zaposleni u svakom predstavništvu navedene institucije, ali da su članovi tima isto tako i oni stručnjaci, koji su zaduženi za pružanje usluga sinhronizacije. Baš zato se uz direktno prevođenje dokumentarnih i igranih filmova sa hebrejskog jezika na bugarski, odnosno animiranih i crtanih, kao i zabavnih, te obrazovnih, dečijih i informativnih emisija, serija i reklamnih poruka, ali i svih ostalih audio, kao i video materijala, svim klijentima nudi i jedna od tih usluga.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje