Prevod sa hebrejskog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na mađarski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa hebrejskog na mađarski jezik

Uz to što ostvaruju zahteve zainteresovanih, koji se odnose na usmeno prevođenje sa hebrejskog jezika na mađarski, stalni članovi tima svakog predstavništva ove specijalizovane institucije, mogu da ostvare i one koji su usmereni na obradu bilo kog sadržaja u pisanoj varijanti. Isto tako će svojim klijentima pružiti mogućnost da dobiju i brojne dodatne usluge, a kako bi im obradu konkretnog sadržaja maksimalno olakšali.

Najpre da napomenemo da pored simultanog, prevodioci i sudski tumači mogu da u navedenoj varijanti jezika pruže i takozvani prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni. Na spisku usluga koje Prevodilački centar Akademije Oxford nudi svojim klijentima se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Podrazumeva se da konkretni stručnjaci mogu da prevedu i tekstove, kako stručne, tako i popularne, čija osnovna tema je usmerena na bilo koju društvenu ili prirodnu naučnu disciplinu. Izuzev toga, dostupni su i prevodi članaka iz novina sa hebrejskog jezika na mađarski, ali i udžbenika, časopisa i književnih dela, kako proznih, tako i poetskih.Prevođenje sa hebrejskog na mađarski
Prevođenje sa madjarskog na hebrejski

Kada je to potrebno, profesionalni lektori i korektori, koje navedena institucija isto tako zapošljava, mogu da primene pravila struke, te da izvrše redakturu. Generalno rečeno, ta usluga se mora primeniti u slučaju da u prevedenim materijalima, a bez obzira da li je reč o knjigama, dokumentima, tekstovima ili ma kojim drugim, ima određenih grešaka. Tada pomenuti stručnjaci treba da izvrše korekturu sadržaja, kao i njihovu lekturu i tako isprave sve uočene propuste, a vlasnicima obezbede kvalitetno prevedene sadžaje.

Svakako će sudski tumači i prevodioci u navedenoj jezičkoj varijanti prevesti i PR tekstove, potom vizit karte, kataloge i reklamne letke, ali i plakate, brošure i flajere, to jest sve one sadržaje koji bi trebalo da se koriste u svhru reklamiranja kako usluga i proizvoda bilo koje vrste, tako i određenih firmi, te manifestacija.

Ukoliko se zahteva, ovi stručnjaci će da izvrše i prevod filmova sa hebrejskog jezika na mađarski, kako igranih i animiranih, tako i dokumentarnih i crtanih. Naravno da će prevesti i serije, zabavne i emisije informativnog, te obrazovnog karaktera, ali i reklamne poruke i sve ostale nepomenute i video i audio materijale. Uzevši u obzir da svako predstavništvo ove institucije zapošljava i visokokvalifikovane titlere, ali i one profesionalce, čija je specijalnost sinhronizacija svih materijala tog tipa, to su i te usluge na raspolaganju klijentima. Zahvaljujući njima, svaki pojedinac ima priliku da na jednom mestu dobije i prevedene sadržaje tog tipa i sinhronizovane, to jest titlovane.Pored svih pomenuti usluga, prevodilac i sudski tumač mogu da ostvare i onu koja se odnosi na direktno prevođenje internet materijala sa hebrejskog jezika na mađarski, što se odnosi na profesionalnu obradu kako softvera (bilo koja aplikacija ili program), odnosno onlajn prodavnica, tako i web sajtova, te internet kataloga i svih ostalih sdržaja koji se tiču računara ili su na mreži vidljivi. Naročito mora biti istaknuta činjanica da će oni, u tom slučaju primeniti i sva ona pravila koja se odnose na optimizaciju, što znači da će primenjivati alate koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation). Podrazumeva se da će klijent, zahvaljujući baš takvom načinu obrade dobiti i prevod svih tih materijala i njihovu stručnu optimizaciju, pa je očekivano da se njihovo mesto u polju opšte pretrage u velikoj meri poboljša.

Ko god ima potrebu da neke od pomenutih sadržaja dobije prevedene u toj kombinaciji jezika bi trebalo da ih na mejl dostavi, budući da je takav princip ujedno i najbrži, ali i najjednostavniji. Ipak, ako nekome ne odgovara elektronski način dostavljanja materijala na prevod, biće mu ponuđene i druge mogućnosti. Sve to isto se odnosi i na preuzimanje prethodno prevedenih sadržaja, tako da će svaki pojedinac imati priliku da se samostalno opredeli da li će ih isto tako preuzeti ili će odabrati neku drugu mogućnost.

Mora biti posebno izdvojena usluga koja se odnosi na direktan prevod dokumenata sa hebrejskog jezika na mađarski, prvenstveno zato što zaposleni ove institucije osim nje, izvršavaju i overu prevoda, a kako bi obrađenim dokumentima pružili pravnu i zakonsku važnost. Da pojednostavimo, sudski tumači i prevodioci će shodno pravilima i ovlašćenjima koja poseduju, konkretna dokumenta da prevedu, a zatim i overe, to jest potvrde da je njihova sadržina sasvim ista kao i u originalima.

Uslov za izvršenje postupka overe pečatom sudskog tumača jeste upoređivanje originalnih i prevedenih materijala, pa je baš zato i izuzetno važno da svaki klijent u potpunosti ispoštuje osnovno pravilo, te da navedenom stručnjaku originalna dokumenta priloži na uvid.

Zato se i razlikuje princip i dostavljanja i preuzimanja kompletno obrađenih materijala, u odnosu na prethodno pomenute, tako da klijent ima tri mogućnosti za slanje. Dakle, može ih preko „Pošte Srbije“ (preporučeno) ili određene kurirske službe poslati na adresu onog predstavništva koje mu je najbliže, a može se odlučiti i za opciju ličnog donošenja dokumenata na obradu.

Kod preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata su dostupne dve varijante, tako da i u tom slučaju klijent može da izabere onu koja mu više odgovara. Najpre ima pravo da u poslovnicu dođe i tako ih preuzme, ali isto tako može da se opredeli i za varijantu dostavljanja kompetno obrađenog bilo kog dokumenta ili dokumentacije na kućnu adresu. Samim tim što tu uslugu mora da izvrši kuriska služba, klijent mora biti informisan da je njegova obaveza i da izvrši plaćanje, prema cenovniku te službe. Naravno da će sve informacije dobiti na vreme, a prilikom preuzimanja dokumenata bi trebalo i da izvrši plaćanje navedene usluge.

Izuzev svih ličnih dokumenata (izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, radna dozvola i ostala), biće izvršeni i prevodi uverenja o položenim ispitima sa hebrejskog jezika na mađarski, ali i svih ostalih dokumenata, odnosno materijala koji se odnose na neki način na obrazovanje. Pored ostalog će prevodilac i sudski tumač da kompletno obrade potvrdu o redovnom školovanju, prepis ocena i diplomske radove različite tematike, ali i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te seminarske radove, diplomu i dodatak diplomi, ali i mnoge druge sadržaje koji se odnose na tu oblast primarno.

Svakako će, u skladu sa važećim pravilima da obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i lekarske nalaze, ali i uputstvo za lekove i karakteriske proizvoda, to jest apsolutno svaki dokumenta koji čini medicinsku dokumentaciju. Pored rezultata naučnih istraživanja, pomenuti stručnjaci prevode i overavaju i sva ostala dokumenta, kao i druge materijale koji se nauke tiču, tako da klijenti između ostalog mogu da ih angažuju kako bi profesionalno obradili naučne radove i naučne patente, ali i svaki drugi sadržaj iz te oblasti.

Kada je u pitanju overa Apostille pečatom, svi klijenti moraju da budu informisani da ovaj pečat, koji je poznat i kao Haški, ne mora da bude stavljen na apsolutno svaki dokument za koji se izrađuje prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Preciznije rečeno, zaposleni u poslovnicama ove institucije nisu u obavezi da klijentima pružaju informacije o overi tim pečatom, a priamano zato što nije njihova dužnost da taj tip overe vrše. Kako samo zaposleni u tačno određenim državnim službama imaju ovlašćenja za stavljanje Apostille pečata, to upravo oni i poseduju relevantne informacije, te je stoga dobro da vlasnik određenih dokumenata najpre njih kontaktira. Najbitnije je da tom prilikom dozna da li je Haški pečat obavezno na dokumenta za koja se zahteva prevod staviti i da li se on stavlja pre nego što se uradi prevod sadržaja i stavi pečat ovlašćenog sudskog tumnača ili tek nakon toga. Budući da je sve to regulisano zakonskim aktima, a sa njima su upravo zaposleni u odeljenjima osnovnih sudova naše zemlje upoznati, važno je da se najpre njima klijent obrati, pošto će na taj način izbeći nepotrebne probleme koji mogu da se jave tokom postupka obrade bilo kog dokumenta.

Sva ona dokumenta koja bi trebalo da budu podneta određenoj državnoj instituciji će sudski tumači i prevodioci da prvo prevedu u konkretnoj varijanti jezika, a onda u skladu sa pravilima i ovlašćenjima koja imaju i da izvrše overu. Osim potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, te uverenja o neosuđivanosti, oni vrše i profesionalan prevod potvrde o stanju računa u banci sa hebrejskog jezika na mađarski, kao i uverenja o nekažnjavanju, a kompletno obrađuju i potvrdu o visini primanja, te saglasnost za zastupanje, to jest ma koju vrstu potvrda, saglasnosti, uverenja ili izjava.

Klijent kome je potrebno da kompletno obrađen bilo koji dokument dobije izuzetno brzo će, tom prilikom biti obavezan da kasnije originalne materijale priloži na uvid, a da prvo izvrši njihovo slanje na mejl odabrane poslovnice.

Celokupnu poslovnu dokumentaciju će klijenti, po zahtevu dobiti prevedenu i overenu od strane pomenutog stručnjaka. Uz rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnje i revizorske izveštaje, te fakture, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i poslovne odluke, statut preduzeća i finansijske poslovne izveštaje, kao i osnivački akt preduzeća, odnosno svaki drugi dokument koji se poslovanja ma kog preduzetnika ili pravnog lica tiče.

Naravno da će sudski tumač i prevodilac da izađu u susret zahtevima svih onih klijenata, kojima je potrebno direktno prevođenje pravnih akata sa hebrejskog jezika na mađarski (sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka, sudske tužbe ,licence, ugovori, sudske odluke, sertifikati i ostala dokumenta koja se na sudstvo, odnosno pravo odnose), kao što će kompletno obraditi i sadržinu građevinske, odnosno tenderske i tehničke dokumentacije (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga).

Direktan prevod dokumentarnih filmova sa hebrejskog jezika na mađarski

Pomenuta usluga se može smatrati osnovnom, uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje zainteresovanima i dve dodatne usluge, koje se odnose kako ona profesionalno titlovanje i dokumentarnih filmova i svih ostalih video i audio sadržaja, tako isto i na njihovu sinhronizaciju. Svakako su prevodioci i sudski tumači osposobljeni da, shodno zahtevima klijenata izvrše profesionalno prevođenje igranih filmova sa hebrejskog na mađarski jezik, ali i informativnih emisija, zatim reklamnih poruka i animiranih filmova, odnosno zabavnih i obrazovnih emisija, te svih ostalih kako audio materijala, tako isto i video.

Uz to se podrazumeva da oni mogu profesionalno da prevedu kako književna dela iz domena poezije, tako isto i ona koja spadaju u beletristiku, zatim romane i sva ostala koja su vezana za prozu. Sem toga će prevesti i udžbenike različite tematike, a takođe su osposobljeni i za obradu novinskih članaka i bilo koje vrste časopisa (dečiji, stručni, ilustrovani i ostali).

Potrebno je napomenuti i to da su dostupni direktni prevodi tekstova sa hebrejskog na mađarski jezik, s tim da sudski tumači i prevodioci na istom nivou kvaliteta prevode i naučne i popularne tekstualne sadržaje različite tematike. Pored onih koji se odnose na oblasti ekologije i zaštite životne sredine, farmacije i turizma, odnosno medicine, psihologije i nauke, oni mogu profesionalno da prevedu i tekstove koji se tiču finansija, politike i ekonomije, potom građevinske industrije, filozofije i bankarstva, kao i obrazovanja, marketinga i komunikologije, te i informacionih tehnologija, menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina, kako onih koje se tiču prirodnih, tako i onih koje se primarno tiču društvenih nauka.

Usluga koja je omogućena svim klijentima pomenute institucije jeste i profesionalna redaktura, a za njeno izvršenje su zaduženi korektori i lektori sa višegodišnjim iskustvom. Kada budu primenjivali pravila lekture i korekture, pomenuti stručnjaci će se maksimalno potruditi da sve one greške koje je neko pre njih načinio tokom obrade tih sadržaja, u potpunosti otklone i usklade prevedene materijale sa pravilima koja važe u mađarskom jeziku.

Prevodi uverenja o državljanstvu sa hebrejskog na mađarski jezik i overa sudskog tumača

Pored toga što će se pobrinuti da pomenuti dokument prevedu, članovi tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford će izraditi i overu kako tog, tako i svakog drugog dokumenta koji se u konkretnoj jezičkoj varijanti obrađuje. Time će obezbediti klijentu pravno validna dokumenta, koja će imati pravo u svakoj situaciji da koristi.

Svakako će prevodioci i sudski tumači izvršiti i prevod pasoša i lične karte sa hebrejskog jezika na mađarski, ali i izvoda iz matične knjige venčanih i umrlih, potom krštenice, te vozačke i radne dozvole, kao i potvrde o prebivalištu, te vozačke i dozvole za boravak, to jest svakog ličnog dokumenta.

Svaki onaj klijent, koji je za prevod ma kog dokumenta u toj kombinaciji jezika zainteresovan će morati originalne materijale na uvid da priloži, ali i da se samostalno o overi Haškim (Apostille) pečatom raspita, jer to nije u zvaničnoj nadležnosti navedenih stručnjaka.

Bilo koji dokument koji klijent ima obavezu da preda određenoj instituciji Republike Srbije, zaposleni u konkretnoj instituciji mogu, shodno aktuelnim pravilima da prevedu u toj varijanti jezika i overe. A izuzev saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci i potvrde o stalnom zaposlenju, pobrinuće se i da kompletno obrade potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, ali i svaki drugi tip što uverenja i potvrde, što izjave i saglasnosti.

Pored kompletne obrade medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceustkih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja u njen sastav ulaze), sudski tumači i prevodici mogu da izvrše i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na mađarski. Ne samo da će tom prilikom kompletno da obrade poslovne odluke, fakture i godišnje, odnosno revizorske i finansijske izveštaje, već i osnivački akt, kao i statut preduzeća, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica i apsolutno svaki drugi dokument koji se poslovanja određenog preduzetnika ili kompanije tiče.

Svi koji su za to zainteresovani, mogu navedene stručnjake da zaduže i zarad obrade pravnih akata, budući da oni mogu, između ostalog da prevedu, pa posle i overe kako sudske odluke, žalbe i rešenja, odnosno sudske tužbe, tako i sertifikate, presude o razvodu braka, te licence i tekovine Evropske Unije, kao i svaki drugi dokument koji se oblasti sudstva ili prava na određeni način tiče.

Na raspolaganju su klijentima ove institucije i direktni prevodi građevinske dokumentacije sa hebrejskog jezika na mađarski, ali će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i svaki drugi dokument koji je uvršten kako u tehničku, tako i u dokumentaciju za tendere. Svakako će oni, na osnovu zahteva da pristupe kompletnoj obradi građevinskih projekata i uputstva za rukovanje, ali i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te deklaracija proizvoda i svih ostalih dokumenata koja u sastav svake od navedenih vrsta dokumentacija ulaze.

Sem naučnih radova i rezultata naučnih istraživanja, zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije mogu prvo da prevedu u toj jezičkoj kombinaciji, a odmah nakon toga i overe naučne patente, kao i svaki drugi sadržaj koji je vazan isključivo za nauku.

Ostalo je reći i to da svaki klijent može da dobije idirektan prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa hebrejskog jezika na mađarski, s tim da će svakako sudski tumači i prevodioci nastojati da maksimalno profesionalno obrade i sve ostale sadržaje koji se na obrazovanje odnose (prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima  i mnoga druga).

Prevodi web sajtova sa hebrejskog na mađarski jezik

Uzevši u obzir da profesionalni prevodioci i sudski tumači, koje u svakoj poslovnici zapošljava Prevodilački centar Akademije Oxford, imaju dovoljno i znanja i iskustva u implementaciji pravila poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation), to će svaki klijent koji zahteva direktno prevođenje internet sajtova sa hebrejskog jezika na mađarski, automatski dobiti i njihovu optimizaciju. Svakako oni mogu prevesti profesionalno i programe svih vrsta, zatim internet kataloge i online prodavnice, ali i bilo koju aplikaciju, te sve ostale sadržaje koji su za internet vezani ili se odnose na računare. Navedeni princip obrade je specifičan u tom smislu što vlasnici ovih materijala, praktično rečeno dobijaju uz njihov prevod i uslugu profesionalne optimizacije, tako da njih u posebno kratkom roku pretraživač detektuje kao originalne i ujedno, najbolje rezultate pretrage za one izraze i reči, koje će prethodno biti precizno određene. Sve to bi trebalo da dovede i do poboljšanja poslovanja, odnosno povećanja broja klijenata, budući da će sve veći broj ljudi moći vrlo lako do željenih informacija da dođe.

U navedenoj varijanti jezika će pomenuti stručnjaci izvršiti i usmeno prevođenje, a usluga koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je, takođe na raspolaganju svim klijentima pomenute institucije. Pored toga što će sudski tumač i prevodilac izvršiti konsekutivni i simultani prevod sa hebrejskog jezika na mađarski, oni će primeniti i pravila koja uključuje takozvano šapatno prevođenje. Apsolutno svaki pojedinac koji je za njihovo angažovanje zainteresovan bi trebalo prvo sve informacije o samoj manifestaciji da dostavi, budući da se na osnovu podataka o njenom trajanju i o tačnom broju učesnika, te uopšteno o samoj organizaciji i definiše koja od svih usluga bi tada trebalo da bude primenjena. Isključivo nakon što pojedinac sve te podatke bude na propisan način dostavio, biće kreirana zvanična ponuda, jer se prvo mora uraditi njihova analiza da ne bi došlo do greške.

Kada je to pojedincima potrebno, biće urađeni i direktni prevodi serija i reklamnih poruka sa hebrejskog jezika na mađarski, s tim da prevodilac i sudski tumač mogu profesionalno da prevedu kako igrane i dokumentarne, tako isto i crtane, odnosno animirane filmove, ali i emisije koje su obrazovnog, informativnog i zabavnog karaktera, te bilo koju drugu vrstu što video što audio materijala. U svakom predstavništvu pomenute institucije rade i oni profesionalci, koji na osnovu zahteva klijenata mogu da izvrše kako sinhronizaciju svih tih materijala, tako isto i njihovo titlovanje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje