Prevod sa hebrejskog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na nemački jezik

Za online prevod sa hebrejskog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa hebrejskog na nemački jezik

Najpre moramo naglasiti da zainteresovani klijenti mogu zadužiti zaposlene u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford kako bi izvršili usmeni prevod sa hebrejskog jezika na nemački. A u tom slučaju, prevodioci i sudski tumači osim konsekutivnog i simultanog, mogu svakako da pruže i onu uslugu koja podrazumeva takozvano prevođenje uz pomoć šapata, te da im ponude i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije.

Sem toga, ovi stručnjaci su specijalizovani i za obradu različitih sadržaja u pisanoj formi, tako da ih zainteresovani mogu zadužiti ako im je potreban prevod naučnih tekstova bilo koje tematike, kompleksnosti i dužine, ali i ako je neophodno prevesti neki popularni tekst. Naravno da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktni prevod ilustrovanih časopisa u konkretnoj kombinaciji, ali i stručnih, te po potrebi da obrade i različita književna dela, udžbenike i novinske članke.

Svakako će biti maksimalno profesionalno ostvaren zahtev pojedinaca koji se odnosi na prevođenje marketinških materijala, jer su pomenuti stručnjaci specijalizovani kako za obradu PR tekstova, kataloga i letaka, tako i plakata, zatim brošura i reklamnih flajera, ali i vizit kartica i svih ostalih sadržaja kojima je osnovna svrha usmerena na reklamiranje što usluga i proizvoda, što događaja, pa čak i neke firme i njenog poslovanja.Prevođenje sa hebrejskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na hebrejski

Izuzetno je važno da pomenemo i to da prevodilac i sudski tumač znaju kako se koriste SEO alati (Search Engine Optimisation), pa ih i pravilno implementiraju kada je potrebno prevesti bilo koji internet sadržaj, odnosno onaj materijal koji je vezan za računare. Izuzev web sajtova, biće izvršeni i direktni prevodi softvera sa hebrejskog jezika na nemački, a pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i internet kataloge, odnosno web prodavnice, te sve ostale online materijale.

Ukoliko neki klijent ima urađen prevod za konkretne sadržaje, ali postoje u njima propusti, potrebno je da korektori i lektori primene pravila svoje struke, te izvrše profesionalnu redakturu takvih materijala i u potpunosti ih prilagode nemačkom jeziku i njegovim pravilima.

Uzevši u obzir da su profesionalni titleri zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije, kao i oni stručnjaci koji mogu izvršiti sinhronizaciju, to znači da klijenti kojima je prevod u ovoj varijanti jezika potreban za neki video ili određeni audio sadržaj, imaju mogućnost njih da angažuju, te tako dobiju kompletno obrađene serije, emisije i reklamne poruke, ali i filmove svih vrsta, kao i mnoge druge materijale tog tipa.Na najjednostavniji način zainteresovani za obradu bilo kog od pomenutih materijala mogu da izvrše njihovu dostavu, a ona podrazumeva elektronsko slanje sadržaja, s tim što su naravno u opticaju i drugi načini kako za dostavljanje, tako isto i za njihovo preuzimanje.

Međutim, postupak obrade dokumenata je nešto drugačiji, budući da prevodioci i sudski tumači vrše i njihovu overu, pa je vrlo važno da svaki klijent koji je za obradu bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika zainteresovan, na uvid donese lično i originalna dokumenta. Naravno, može ih dostaviti i preko kurirske službe ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom na obradu, a samostalno će izabrati način koji mu više odgovara.

Pored svih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i ostale vrste uverenja, saglasnosti, potvrda i izjava), biće izvršeno i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa hebrejskog jezika na nemački (finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, fakture, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i druga dokumenta koja u konkretni tip dokumentacije spadaju).

Isto tako će profesionalni sudski tumači i prevodioci, a na osnovu zahteva pojedinaca kompletno obraditi kako uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih i rođenih, odnosno pasoš i ličnu kartu, tako i radnu dozvolu, potom saobraćajnu i vozačku, ali i izvod iz matične knjige umrlih, dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu i svaki drugi lični dokument koji klijent bude zahtevao.

Ako bude bilo neophodno da se neka dokumentacija ili samo jedan dokument prevede u izuzetno kratkom vremenskom periodu, klijent će biti obavezan da te sadržaje skenira i pošalje na mejl adresu ove institucije, a da posle toga shodno pravilima izvrši i dostavljanje originala na uvid sudskom tumaču.

Podrazumeva se, takođe da zahtevi klijenata vezano za direktan prevod medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na nemački bivaju ispunjeni na najbolji mogući način. Tako ovi stručnjaci, pored dokumentacije o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza, kompletno obrađuju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koja su svrstana zvanično u medicinsku dokumentaciju.

Postupak preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata bilo koje vrste je vrlo jednostavan i podrazumeva odabir između dolaska klijenta u prostorije konkretnog predstavništva, te ličnog preuzimanja, odnosno njihovog dostavljanja na adresu zainteresovanog lica. Uzevši u obzir da kurirska služba, sa kojom navedena institucija već sarađuje, vrši uslugu dostave kompletno obrađenih sadržaja, svaki klijent koji bude izabrao tu varijantu će imati obavezu navedenu uslugu, shodno aktuelnom cenovniku i da plati, budući da ona nije uračunata u prevod dokumenta i njegovu overu.

Još se mora napomenuti i to da bi svako ko je zainteresovan za obradu ma koje vrste dokumentacije ili dokumenta, svakako trebalo da na sebe preuzme pribavljanje informacija o nadoveri. Zapravo, taj postupak nije predviđen za svaki dokument koji se prevodi, već je zakonom određeno kada se Apostille pečat, čiji je Haški drugačiji naziv na konkretna dokumenta stavlja. Inače, ovu preporuku smo izneli zato što sudski tumači i prevodioci, koji su u okviru navedene institucije zaposleni, nemaju pravo nadoveru da izvrše, zato što im nisu data neophodna ovlašćenja. Preciznije rečeno, Haški pečat se na dokumenta stavlja isključivo u onim službama Republike Srbije, koje se nalaze u okviru osnovnih sudova i specijalizovane su za izvršenje nadovere. A nakon što ih kontaktira, klijent mora pitati da li je Apostille pečat neophodno na njegova dokumenta staviti i u kom trenutku, budući da se on u većini slučajeva stavlja ili na početku ili na kraju obrade, to jest ili pre ili posle prevođenja i overe od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Svakako će biti izvršeni i direktni prevodi pravnih akata sa hebrejskog jezika na nemački (punomoćje za zastupanje, ugovori, sudske žalbe i presude, sertifikati, sudske odluke, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, licence i ostala dokumenta iz domena sudstva ili prava), s tim da zaposleni u okviru ove institucije prevode i uputstvo za rukovanje, zatim građevinske projekte i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i deklaracije proizvoda, te sva ostala dokumenta koja čine građevinsku dokumentaciju, ali i tehničku i tendersku.

Uz svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta i uverenje o položenim ispitima, klijenti mogu dobiti i kompletno obrađenu diplomu i dodatak diplomi, potom naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, ali i prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju i diplomske radove, kao i naučne patente, odnosno seminarske radove i sve ostale sadržaje koji su isključivo za oblast nauke ili obrazovanja vezani.

Prevodi sertifikata i licenci sa hebrejskog na nemački jezik

Osnovna usluga u ovom slučaju se odnosi na direktno prevođenje licenci i sertifikata sa hebrejskog jezika na nemački, ali Prevodilački centar Akademije Oxford svim svojim klijentima omogućuje i dodatnu uslugu, u vidu overe prevedenih dokumenata. Zvanično ovlašćeni sudski tumači će tom prilikom staviti svoj pečat na prevedene kako sertifikate i licence, tako i sve ostale materijale, a da bi na taj način zvanično potvrdio da je njihova sadržina potpuno ista kao i u originalnim dokumentima.

Od svakoga ko je zainteresovan za prevod bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika se primarno zahteva da se pridržava maksimalno pravila vezano za dostavljanje sadržaja na obradu, a kada je neophodno da priloži i originale, koje će sudski tumač koristiti u toku postupka overe.

Moramo napomenuti i to da stavljanje takozvanog Haškog ili Apostille pečata, kako se on isto naziva, nije u zvaničnoj nadležnosti zaposlenih u okviru ove institucije, pa je zato i dobro da vlasnik dokumenata sve potrebne podatke o tome zatraži u okviru državnih službi, koje su za izvršenje nadovere zadužene.

Ovlašćeni sudski tumači i prevodioci će na osnovu zahteva pojedinaca izvršiti direktan prevod ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na nemački (izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola i mnoga druga lična dokumenta), ali će profesionalno odgovoriti na zahteve i onih klijenata, kojima je u ovoj varijanti jezika potrebna obrada bilo koje vrste izjave, uverenja ili saglasnosti, odnosno potvrde (saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama).

Naravno da će oni kompletno obraditi i sve vrste pravnih akata, to jest ona dokumenta koja se tiču kako oblasti sudstva, tako i prava. A primarno se misli na presude o razvodu braka, ali i na sve ostale vrste sudskih presuda, zatim na sudske žalbe i rešenja, odnosno sudske tužbe i odluke, kao i na ugovore, licence i sertifikate, odnosno na tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje i sva ostala dokumenta koja se konkretnih oblasti tiču na bilo koji način.

Izuzev laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, biće izvršeni i direktni prevodi lekarskih nalaza sa hebrejskog jezika na nemački, ali će pomenuti stručnjaci kompletno obraditi i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ma koji drugi dokument koji je deo medicinske dokumentacije.

Naravno da će prevesti, a odmah posle toga i overiti sve one sadržaje koji su svrstani bilo u tehničku ili građevinsku, bilo tendersku ili poslovnu dokumentaciju. Pored uputstava za rukovanje i svih vrsta poslovnih izveštaja (godišnji, finansijski i revizorski), oni će shodno pravilima obraditi i građevinske projekte, osnivački akt preduzeća i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i statut preduzeća, deklaracije proizvoda i fakture, odnosno poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i još mnogo drugih dokumenata koje klijent dostavi, a tiču se bilo koje dokumentacije koja je prethodno pomenuta.

Sem toga, a ukoliko to neko zahteva, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i profesionalno prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa hebrejskog jezika na nemački, ali i svakog drugog dokumenta iz domena kako nauke, tako i obrazovanja. Osim diplome i dodatka diplomi, naučnih radova i uverenja o položenim ispitima, oni će se pobrinuti da u skladu sa pravilima obrade i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i prepis ocena, ali i seminarske radove, zatim potvrdu o redovnom školovanju, kao i diplomske radove različite tematike i nastavne planove i programe fakulteta, te sva ostala dokumenta i druge materijale koji se tiču ili oblasti nauke ili oblasti obrazovanja.

Prevod softvera sa hebrejskog jezika na nemački

Svaku aplikaciju ili program, za koji neko bude zahtevao prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji će profesionalni prevodilac i sudski tumač, koji su u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni obraditi u skladu sa pravilima. Isto tako oni mogu izvršiti i direktno prevođenje internet kataloga sa hebrejskog na nemački jezik, ali i sajtova, te online prodavnica i bilo kog drugog materijala koji je vezan za računare ili web. U zavisnosti od toga koje sadržaje budu obrađivali, oni će primeniti pravila koja se odnose na njihovu stručnu optimizaciju, što znači da će se rukovoditi smernicama koje uključuje SEO (Search Engine Optimisation). Ističemo da je svrha primene tih alata usmerena na zauzimanje boljeg mesta u polju opšte pretrage, budući da se njihova sadržina prilagođava maksimalno zahtevima pregledača.

Na osnovu potreba, klijentima može da bude pružena i usluga usmenog prevoda u toj varijanti jezika, ali se svakako mora napomenuti da sudski tumači i prevodioci izuzev konsekutivnog, mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata sa hebrejskog na nemački jezik, kao i simultani. Baš zato što su oni specijalizovani za sva tri tipa ove usluge, prvo mora da bude izvršena precizna analiza podataka o događaju, da bi bila doneta odluka o najadekvatnijoj vrsti usluge za konkretnu manifestaciju, to jest da bi bila u potpunosti ispunjena očekivanja i organizatora i svakog učesnika. Tokom izrade ponude se analiziraju podaci, najpre o mestu održavanja, a potom i o predviđenom trajanju i broju prisutnih, dok je poželjno da klijenti dostave i informacije o tome na koji način će konkretna manifestacija da bude organizovana. U slučaju da bude odabrana usluga simultanog prevoda kao najprimerenija, klijentima će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja će pružiti najbolji mogući odgovor na zahteve samog događaja.

U svakoj poslovnici ove institucije pojedinci mogu zahtevati i obradu tekstualnih sadržaja u konkretnoj jezičkoj varijanti, budući da prevodioci i sudski tumači mogu da prevedu kako stručne tekstove bilo koje tematike, tako i one koji važe za popularne. Ne samo da će oni obraditi tekstove čija tema je, mogli bismo da kažemo uobičajena, te je vezana za oblast ekonomije, turizma i obrazovanja, odnosno nauke, medicine i farmacije, već će pristupiti obradi i onih sadržaja čija tema je vezana za oblast finansija, prava i bankarstva, zatim politike i marketinga. Na osnovu zahteva se vrše i direktni prevodi tekstova iz oblasti građevinske industrije sa hebrejskog na nemački jezik, a pomenuti stručnjaci obrađuju i sadržaje koji se bave ma kojom tematikom iz domena ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta i sociologije, odnosno filozofije, informacionih tehnologija i komunikologije, ali i psihologije, te mnogih drugih kako prirodnih nauka, tako isto i društvenih.

Prevod udžbenika sa hebrejskog jezika na nemački

Članovi tima svake poslovnice konkretne institucije će se pobrinuti da ostvare zahtev pojedinaca vezano kako za direktno prevođenje udžbenika sa hebrejskog na nemački jezik, tako i za obradu književnih dela. A pored toga što će prevodioci i sudski tumači prevesti u toj varijanti jezika romane i dela beletristike, oni će obraditi i svako drugo prozno delo književnosti, te po potrebi će prevesti i poeziju. Podrazumeva se da će, na zahtev pojedinaca oni profesionalno obraditi i članke iz novina, ali i sadržinu dečijih časopisa, odnosno stručnih i ilustrovanih.

Svako predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford, isto tako zapošljava i korektore, ali i lektore, a njihova specijalnost je usmerena na pružanje usluge redakture. Ističemo da se profesionalna lektura i korektura vrše u slučaju da izrađeni prevodi bilo kog dokumenta ili nekog drugog sadržaja imaju greške, koje će navedeni stručnjaci shodno pravilima nemačkog jezika i ispraviti.

Sem toga, oni su specijalizovani i za direktan prevod reklamnih kataloga i letaka sa hebrejskog na nemački jezik, ali i svih ostalih marketinških materijala, počev od vizit kartica, preko plakata i reklamnih flajera, pa do brošura i PR tekstova, s tim da će naravno stručno obraditi i sve ostale sadržaje koji su vezani za reklamiranje. U principu, sasvim je svejedno da li se reklamira neka firma ili događaj, odnosno da li se kroz ove sadržaje prezentuje konkretna usluga ili proizvod, jer će sudski tumač i prevodilac svakako njihovoj obradi pristupiti maksimalno profesionalno. A to ustvari znači da će primarno implementirati pravila marketinga, a zatim i ona koja važe u nemačkom jeziku i uopšteno, u prevodilačkoj struci, pa će na taj način govornicima ciljanog jezika, odnosno osobama sa nemačkog govornog područja pružiti mogućnost da se sa svim tim što se prezentuje upoznaju i to na najbolji mogući način.

Da bi klijentima kojima su potrebni direktni prevodi crtanih filmova sa hebrejskog na nemački jezik, ali i serija, te reklamnih poruka, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, kao i emisija svih vrsta ( informativne, obrazovne, zabavne i druge) bila omogućena kompletna obrada tih sadržaja, biće im na raspolaganju i dve dodatne usluge. Preciznije rečeno, oni će uz prevod različitih video i audio sadržaja u toj varijanti jezika, u svakoj poslovnici ove institucije moći da se opredele između usluge titlovanja tih materijala i njihove stručne sinhronizacije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje