Prevod sa hebrejskog na češki jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na češki jezik

Za online prevod sa hebrejskog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hebrejskog na češki jezik

Kako bi svim zainteresovanim klijentima omogućili da uštede svoje vreme, te da dobiju dokumenta koja su u skladu sa pravilima obrađena, profesionalni prevodioci i sudski tumači vrše kako njihov prevod sa hebrejskog jezika na češki, tako isto i overu prethodno prevedenih dokumenata.

Generalno govoreći, taj postupak je usklađen sa zakonskim aktima i podrazumeva da će sudski tumač uporediti svaki dokument, koji je preveden sa njegovim originalom, ne bili na taj način utvrdio da li postoji određena razlika između njih. Ističemo da se jedino pečat sudskog tumača sme staviti na ona dokumenta koja su istovetna sa originalima, pa u slučaju da ima odstupanja, mora biti izvršena najpre njihova redaktura. Konkretna usluga uključuje lekturu i korekturu, a kojom prilikom se greške u prevedenim dokumentima, ali i bilo kojoj drugoj vrsti sadržaja ispravljaju i usklađuju sa ciljanim jezikom.

Podrazumeva se da će klijent ispoštovati pravilo koje je vezano za obavezu dostavljanja na uvid originalnih dokumenata, tako da može samostalno izabrati na koji način će to da učini. Najjednostavnije je, ako mu odgovara, da dođe u poslovnicu konkretne institucije i donese originalna dokumenta. A u slučaju da mu iz bilo kog razloga taj princip ne odgovara, može ih poslati ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe i to na adresu izabrane poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford.Prevođenje sa hebrejskog na češki
Prevođenje sa češkog na hebrejski

Napominjemo da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade sve vrste dokumentacija, počev od lične (uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, pasoš i ostala lična dokumenta), preko medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta koja se njenim delom smatraju), pa do poslovne dokumentacije (statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala dokumenta koja su vezana za poslovni proces).

Svakako su dostupni i direktni prevodi uverenja o položenim ispitima sa hebrejskog jezika na češki, te prevodioci i sudski tumači mogu stručno da obrade i bilo koji drugi dokument koji je za oblast obrazovanja vezan. Izuzev nastavnih planova i programa fakulteta, diplome i dodatka diplomi, odnosno prepisa ocena, oni će kompletno obraditi i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i potvrdu o redovnom školovanju, a na zahtev klijenata prevode i diplomske, odnosno seminarske radove.

Napominjemo da prevod bilo kog dokumenta može da bude izrađen i u kraćem roku od planiranog, a isključivo ukoliko to pojedinci budu zahtevali. Važno je u tom slučaju da zainteresovani klijent u najkraćem mogućem roku dostavi sadržaje na obradu, pa se preporučuje da ih skenira i elektronski pošalje na mejl adresu bilo koje poslovnice navedene institucije. Shodno pravilima se podrazumeva da će on naknadno poslati ili doneti i originalna dokumenta, a uz uslov da to bude u što kraćem vremenskom periodu.Bilo koja dokumenta koja se moraju podneti nekoj nadležnoj instituciji, isto tako zaposleni u konkretnoj instituciji mogu da prevedu u navedenoj varijanti jezika, a potom i da ih u skladu sa pravilima overe. Osim potvrde o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti i potvrde o slobodnom bračnom stanju, oni će kompletno obraditi uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o visini primanja, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, te saglasnost za zastupanje, to jest sve ostale vrste ne samo potvrda i uverenja, već i saglasnosti, kao i izjava.

Vrlo je važno da se svaki klijent odluči da li će da zahteva dostavljanje prethodno prevedenih i overenih dokumenata na adresu ili će da dođe u predstavništvo ove institucije, kako bi ih na taj način preuzeo. Ističemo da je usluga dostavljanja prepuštena kurirskoj službi, koja će direktno od klijenta i da je naplati, a u tom slučaju cena se definiše isključivo prema aktuelnom cenovniku službe za dostavu.

Sadržinu kako građevinske, tako i tehničke, ali i dokumentacije za tendere, to jest sva ona dokumenta koja u njihov sastav ulaze će, isto tako sudski tumač i prevodilac u toj jezičkoj kombinaciji prevesti, a posle toga i overiti. Pored građevinskih projekata, oni će izvršiti i direktno prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa hebrejskog jezika na češki, ali će u skladu sa aktuelnim pravilima obraditi i uputstvo za rukovanje, potom deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja važe za deo bilo koje od navedenih dokumentacija.

Moramo naglasiti da postoje dokumenta koja moraju biti overena još jednim pečatom, a ta usluga nije dostupna u navedenoj instituciji, jer njeni zaposleni nemaju dozvolu da je izvrše. Zapravo je reč o overavanju Haškim pečatom, s tim da je on još poznatiji kao Apostille, a tu vrstu overe imaju obavezu da izvrše samo službenici Republike Srbije, koji su zaposleni u određenim odeljenjima osnovnih sudova. Trebalo bi da se baš njima klijenti i obrate pre nego što sadržaje dostave pomenutim stručnjacima na obradu, te da dobiju informaciju da li je konkretna vrsta overe za njihova dokumenta obavezujuća i da li se taj pečat stavlja na početku ili na kraju celokupnog postupka njihove obrade.

Zaposleni u navedenoj instituciji su specijalizovani i za kompletnu obradu pravnih akata, tako da su između ostalog dostupni i direktni prevodi punomoćja za zastupanje sa hebrejskog jezika na češki, kao i sudskih tužbi i presuda, odnosno ugovora, ali i sertifikata i sudskih odluka, zatim licenci, te sudskih presuda i rešenja, tekovina Evropske Unije i svih ostalih nepomenutih pravnih akata. Osim toga, zainteresovani mogu da ih zaduže kako bi dobili kompletno obrađene naučne patente, ali i naučne radove, te rezultate naučnih istraživanja i sve ostale materijale koji se na nauku odnose.

Ukoliko bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač će obraditi kompletno i bilo koju vrstu video, odnosno audio materijala (različite vrste emisija, serije, filmovi, reklamne poruke i drugo), a postupak obrade će posle toga prepustiti svojim kolegama, čija specijalnost jeste pružanje usluga titlovanja i sinhronizovanja svih sadržaja tog tipa.

Kada to bude bilo potrebno, zaposleni određenog predstavništva će propisno obraditi i bilo koju vrstu marketinških materijala (plakati, PR tekstovi, vizit kartice, brošure, reklamni flajeri, katalozi i ostali sadržaji čiji je osnovni cilj reklamiranje), a svakako će omogućiti zainteresovanima da dobiju i direktan prevod članaka iz novina sa hebrejskog jezika na češki. Po potrebi će obraditi kako udžbenike i časopise, tako isto i književna dela, ali i naučne i stručne tekstualne sadržaje, čija je osnovna tema usmerena na bilo koju granu prirodnih ili društvenih nauka.

Online katalozi, programi i internet sajtovi, ali i web prodavnice, kao i aplikacije različitih vrsta, te mnogi drugi materijali koji se tiču kompjutera ili su vidljivi na internetu, mogu na osnovu zahteva pojedinaca da budu ne samo prevedeni u toj varijanti jezika, nego i propisno optimizovani. Preciznije rečeno, tokom njihove obrade će sudski tumači i prevodioci primenjivati i pravila SEO (Search Engine Optimisation), te ih na taj način prilagođavati zahtevima koji su u datom momentu aktuelni u okviru pretraživača, a kako bi mesto u polju pretrage za te materijale bilo poboljšano.

Uzevši u obzir da ne važi pravilo o donošenju, odnosno slanju originalnih sadržaja ovog tipa na obradu, kao što je to predviđeno za prevod dokumenata, klijentima je dozvoljeno da ih pošalju preko mejl adrese, odnosno da ih preuzmu na isti takav način, a nakon što njihova obrada bude bila završena. Napominjemo da im je dozvoljeno da to učine i da neki drugi način, a podrazumeva se da će zaposleni konkretne poslovnice da im pruže sve relevantne informacije o tome.

Usluga usmenog prevoda u pomenutoj kombinaciji jezika je, takođe dostupna zainteresovanima, s tim što navedeni stručnjaci vrše kako prevođenje uz pomoć šapata sa hebrejskog jezika na češki, tako isto i konsekutivni, odnosno simultani prevod, a klijentima konkretne institucije će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja je izuzetnog kvaliteta. Svakako će se zvanična ponuda za konkretnu uslugu oformiti isključivo nakon što zainteresovani pojedinac bude sve zahtevane podatke dostavio zaposlenima u ovoj instituciji. Napominjemo da se za tačno određeni tip događaja primenjuje simultani, odnosno šapatni ili konsekutivni prevod u toj varijanti jezika, te je vrlo važno ustanoviti koja od tih usluga će u potpunosti adekvatno odgovoriti na zahteve učesnika. Zato i jeste važno da svaki klijent informiše članove tima konkretne poslovnice o tome koliko osoba bi trebalo da bude prisutno, odnosno na kojoj tačno lokaciji će događaj da bude održan, ali i koliko je organizator predvideo da on traje. A tek nakon što bude bila izvršena profesionalna analiza svih tih podataka, moći će da bude definisano i koja od pomenutih usluga će da bude primenjena.

Profesionalno prevođenje stručnih časopisa sa hebrejskog na češki jezik

Uz obradu stručnih časopisa, profesionalni sudski tumači i prevodioci koje zapošljava svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford su specijalizovani i za direktan prevod popularnih časopisa sa hebrejskog jezika na češki, čija tema se može odnositi na bilo koju oblast. Takođe će oni po zahtevu klijenata obraditi i novinske članke, ali i udžbenike, kao i romane, dela beletristike, pesme i poeme, to jest apsolutno bilo koje književno delo.

Sama činjenica da navedena institucija zapošljava i korektore, iza kojih je višegodišnje iskustvo, ali i lektore, je dovoljna da svi klijenti koji imaju nekvalitetno prevedene sadržaje bilo koje vrste u toj varijanti jezika, ne moraju da brinu. U toku sprovođenja postupka redakture tako obrađenih materijala se na prvom mestu primenjuju pravila češkog jezika, a kako bi pomenuti stručnjaci mogli što bolje postojeće propuste u njima da isprave, te da na taj način omoguće vlasnicima nesmetano korišćenje konkretnih sadržaja.

Isto tako se podrazumeva da prevodilac i sudski tumač, na osnovu zahteva pojedinaca mogu da izvrše i direktno prevođenje vizit kartica i plakata sa hebrejskog na češki jezik. Pored toga, oni će propisno obraditi i sve ostale materijale koji su vezani za marketing, a prvenstveno mislimo na reklamne flajere, PR tekstove i kataloge, odnosno na letke, brošure i sve ostale nepomenute sadržaje, čija je glavna svrha prezentovanje poslovanja neke firme, odnosno plasiranje proizvoda, te reklamiranje usluga ili događaja. Svakako će ovi stručnjaci izuzetnu pažnju da obrate na poruku, koja se u ovim materijalima vrlo često nalazi, a namenjena je potencijalnim klijentima, tako da će upravo nju i oblikovati prema pravilima, koja primarno važe u govornom češkom jeziku, a sa ciljem približavanja sadržine konkretnih materijala svim Česima i licima koja se navedenim jezikom koriste.

Od izuzetnog značaja je i usluga optimizovanje svih web materijala, koju će tokom njihove obrade vrlo profesionalno da primene sudski tumač i prevodilac ove institucije. Direktni prevodi web sajtova sa hebrejskog jezika na češki, ali i internet kataloga, aplikacija i različitih vrsta programa, kao i onlajn prodavnica, te svih drugih web sadržaja, ostvaruju vrlo pozitivan efekat na poslovanje, upravo zato što se tokom njihove obrade koriste i alati, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation).

Konsekutivni prevod sa hebrejskog jezika na češki

Tek jedna od vrsta usmenog prevoda za koju su specijalizovani sudski tumači i prevodioci, zaposleni u konkretnoj instituciji jeste i konsekutivni, ali oni vrše i prevođenje uz pomoć šapata, te simultano prevođenje sa hebrejskog na češki jezik. Kada se uzme u obzir činjenica da je vrlo precizno određen tip događaja za koji se jedna od tih usluga primenjuje, jasno je zbog čega se zahteva od svih onih klijenata, koji žele da ove stručnjake angažuju kako bi izvršili usmeni prevod u toj varijanti jezika, da informišu zaposlene u konkretnom predstavništvu o osnovnim osobenostima same manifestacije za koju ta usluga treba da bude primenjena. Na prvom mestu je neophodno da podatke o broju učesnika tim stručnjacima dostave, te da ih svakako informišu i o mestu na kome bi trebalo da bude održana, ali svakako je bitno i da podatke o trajanju i o samoj organizaciji dostave blagovremeno, a kako bi odgovarajuća usluga mogla da bude definisana. Napominjemo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nudi svim onim klijentima, za čiju manifestaciju je odgovarajuća baš ta usluga.

U skladu sa iznetim zahtevima pojedinaca, zaposleni u određenom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford takođe mogu da urade i direktan prevod naučnih i popularnih tekstova sa hebrejskog na češki jezik. A kada je u pitanju njihova tema, sasvim smo slobodni da kažemo da će prevodilac i sudski tumač maksimalno kvalitetno prevesti tekstove, koji se bave bilo kojom temom vezano kako za prirodne nauke, tako i za društvene. A sem onih koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine, zatim oblasti informacionih tehnologija, turizma i menadžmenta, odnosno komunikologije, marketinga i građevinske industrije, oni mogu da obrade i one tekstove koji su usmereni na oblasti kako psihologije, filozofije i sociologije, potom obrazovanja, farmacije, nauke i medicine, tako i politike, bankarstva i prava, ali i ekonomije i svih ostalih naučnih disciplina.

Ističemo i to da navedena institucija zapošljava kako stručnjake čija specijalnost je sinhronizovanje različitih video i audio sadržaja, tako i titlere koji će shodno zahtevima klijenata da urade i njihovo titlovanje. Zapravo su zainteresovanima na raspolaganju direktni prevodi igranih i animiranih filmova sa hebrejskog na češki jezik, a posle toga oni biraju da li žele da ti sadržaji budu titlovani ili sinhronizovani. Naravno da će sudski tumač i prevodilac ostvariti zahteve pojedinaca, koji se odnose i na obradu serija, te zabavnih i obrazovnih emisija, odnosno crtanih i dokumentarnih filmova, ali i reklamnih poruka, te informativnih televizijskih i radijskih emisija, kao i ma koje druge vrste audio ili, pak video sadržaja.

Prevod punomoćja za zastupanje sa hebrejskog na češki jezik i overa sudskog tumača

Izuzev navedenih dokumenata, klijenti mogu zaposlene Prevodilačkog centra Akademije Oxford da zaduže i kako bi bili urađeni direktni prevodi presuda o razvodu braka sa hebrejskog jezika na češki, kao i bilo kojih drugih sudskih presuda, ali i odluka i rešenja, s tim da prevodilac i sudski tumač pristupaju kompletnoj obradi i sudskih žalbi, ugovora i licenci, odnosno tekovina Evropske Unije i sudskih tužbi, kao i sertifikata, punomoćja za zastupanje i svih ostalih pravnih akata.

Kada kažemo da zainteresovane očekuje kompletna obrada ne samo pravnih akata, već i svakog drugog dokumenta, odnosno dokumentacije, to podrazumeva da će oni dobiti kako prevedene materijale, tako i overene od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Svaki dokument koji je po tom principu obrađen je sa zakonskog stanovišta priznat kao validan, što znači da njegov vlasnik ima pravo da ga u svakoj situaciji primenjuje.

Napominjemo da je celokupan postupak obrade dokumenata usklađen sa odredbama zakona, što znači da bi njihov vlasnik trebalo da lično donese originalne sadržaje na obradu ili, pak da ih pošalje na jedan od propisanih načina.

Takođe, apsolutno svi koji su zainteresovani za obradu bilo kog dokumenta bi valjalo da samostalno potraže podatke o onom postupku, koji je poznat kao nadovera, a vezan je za stavljanje Haškog pečata na konkretna dokumenta. Inače je taj pečat poznat pod drugačijim nazivom - Apostille i stavlja se samo na dokumenta za koja je to zakonom definisano.

Pored pravnih akata, profesionalni sudski tumači i prevodioci na osnovu zahteva klijenata mogu da obrade i sva lična dokumenta (izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, lična karta, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, pasoš, dozvola za boravak i ostala), kao i kompletnu sadržinu poslovne dokumentacije (statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji i mnoga druga sada nenavedena dokumenta, koja se na poslovanje ma kog pravnog lica odnose).

Potrebno je pomenuti i to da klijente u okviru ove institucije očekuje mogućnost da dobiju direktan prevod rezultata naučnih istraživanja sa hebrejskog jezika na češki, kao i naučnih radova, odnosno naučnih patenata, te svih ostalih materijala koji su vezani isključivo za nauku. Isto tako, prevodioci i sudski tumači mogu kompletno da obrade, to jest da prevedu, te posle toga i overe kako prepis ocena i diplomu i dodatak diplomi, odnosno svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, tako i uverenje o položenim ispitima, potom potvrdu o redovnom školovanju i seminarske, kao i diplomske radove, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te mnoge druge sadržaje koji su za obrazovanje vezani isključivo.

Pomenućemo i to da ko god ima potrebu, može upravo ove stručnjake zadužiti za profesionalnu obradu svih onih dokumenata koja se zvanično tretiraju kao deo medicinske dokumentacije. A ne samo da pomenuti stručnjaci mogu tom prilikom prevesti i overiti lekarske nalaze, već i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima i svaki drugi dokument koji je čini.

Podrazumeva se da će oni, u skladu sa zahtevima klijenata pristupiti i kompletnoj obradi kako laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, tako i građevinskih projekata, odnosno deklaracija proizvoda i generalno, svih ostalih dokumenata koja čine građevinsku i tendersku, ali i tehničku dokumentaciju.

Apsolutno bilo koji dokument, koji će pojedinac po završetku obrade biti obavezan da preda konkretnoj državnoj instituciji mogu sudski tumač i prevodilac u toj jezičkoj kombinaciji da obrade. Dostupno je najpre prevođenje potvrde o visini primanja sa hebrejskog jezika na češki, ali i potvrde o stanju računa u banci, zatim saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, s tim da klijenti mogu dobiti kompletno obrađeno i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i bilo koju drugu vrstu ne samo potvrde i saglasnosti, nego i uverenja, kao i izjava.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje