Prevođenje sa hebrejskog na estonski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na estonski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na estonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa hebrejskog na estonski jezik

Budući da svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava iskusne stručnjake, čija specijalnost jeste i direktan prevod sa hebrejskog jezika na estonski, a i u usmenoj i u pisanoj varijanti, to će klijentima koji su za konkretnu uslugu zainteresovani biti omogućeno potpuno ispunjenje zahteva.

Najpre da naglasimo da su za simultani i konsekutivni, ali i za prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj kombinaciji osposobljeni prevodioci i sudski tumači ove institucije. Takođe se u ponudi nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a od zainteresovanih za uslugu usmenog prevoda se zahteva da sve informacije o samom događaju prethodno dostave. Naime, potrebno je da ovi stručnjaci budu obavešteni kako tačnom broju učesnika i o trajanju same manifestacije, tako isto i o osnovnim karakteristikama lokacije na kojoj će ona biti održana, jer se u skladu sa tim podacima ponuda i formira, te se odlučuje koja od svih pomenutih usluga treba da bude primenjena.

Na zahtev klijenata će biti izrađeni i direktni prevodi marketinških materijala sa hebrejskog jezika na estonski, a ovi stručnjaci mogu da obrade i kako bilo koje književno delo ili udžbenik, tako isto i sadržinu svakog časopisa. Naravno da će sudski tumač i prevodilac u datoj varijanti jezika obraditi i stručne, kao i popularne tekstove bilo koje tematike, ali i članke iz novina.Prevođenje sa hebrejskog na estonski
Prevođenje sa estonskog na hebrejski

Ukoliko klijenti budu zahtevali prevod kako web sajtova ili onlajn prodavnica, tako isto i aplikacija, zatim internet kataloga i programa, te mnogih drugih online sadržaja, zaposleni ove institucije će izvršiti i uslugu optimizacije. Zapravo će implementirati alate SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi sa pravilima pretrage uskladili sadržinu svih ovih materijala i tako poboljšali njihovu poziciju.

Inače svako predstavništvo ove institucije zapošljava i korektore i lektore, a njihova obaveza jeste da pomognu klijentima koji su prevođenje sa hebrejskog jezika na estonski već dobili za konkretne sadržaje, ali nisu u potpunosti kvalitetom pružene usluge zadovoljni, zato što su načinjeni propusti. Zahvaljujući pravilima koja podrazumevaju korektura i lektura, odnosno takozvana redaktura, klijenti će u optimalnom roku dobiti profesionalno obrađene materijale bilo koje vrste, a u kojima će sve prethodno načinjene greške biti ispravljene.

U sklopu usluge, koja se odnosi na obradu video i audio materijala različite vrste (serije, radijske ili televizijske emisije, filmovi, reklamne poruke i ostali), zainteresovanima su na raspolaganju i dodatne usluge u vidu sinhronizacije i titlovanja svih takvih sadržaja.Trebalo bi da na mejl adresu najbližeg predstavništva ove institucije klijenti pomenute materijale dostave na obradu, a ukoliko im to odgovara mogu ih isto tako i preuzeti. Svakako da postoje i drugačije opcije kako za dostavljanje sadržaja tog tipa na obradu, tako isto i za njihovo preuzimanje, a sve dodatne informacije o tome su dostupne klijentima u samoj poslovnici.

Moramo posebno istaći informaciju da se na zahtev klijenata izvršavaju kako direktni prevodi dokumenata sa hebrejskog jezika na estonski, tako isto i njihova overa, koja je aktuelnim zakonom propisana. Stvar je u tome da će prevodilac i sudski tumač izvršiti obradu svakog dokumenta u skladu sa zakonom, a kako bi on bio pravno validan, odnosno da bi bio u istom rangu sa svakim drugim priznatim dokumentom.

Zato je izuzetno značajno da originalna dokumenta svaki klijent na uvid prvo priloži, a osim što ih može doneti u samu poslovnicu lično, omogućeno je i slanje originala preko kurirske službe, odnosno "Pošte Srbije" i to preporučeno.

Uz različite vrste pravnih akata i lična dokumenta, zaposleni ove institucije obrađuju i sve tipove uverenja, izjava i saglasnost i, kao i potvrda, to jest sva ona dokumenta koja se predaju različitim nadležnim institucijama.

Na zahtev klijenata može da bude izvršen i direktan prevod medicinske dokumentacije sa hebrejskog jezika na estonski, odnosno tehničke i tenderske, ali i poslovne i građevinske dokumentacije.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u skladu sa trenutno važećim pravilima da obrade i dokumenta, koja su za oblast nauke ili obrazovanja na određeni način vezana, ali i mnoge druge sadržaje koje klijent prema pravilima bude na obradu prethodno dostavio.

Obavezni smo da napomenemo i to da članovi tima bilo koje poslovnice ove institucije nemaju nadležnost za izvršenje usluge nadovere, pa je o tome neophodno da se klijent samostalno raspita. Inače, pomenuta usluga je vezana za overu Haškim pečatom, poznatim i pod nazivom Apostille, a sve informacije o tome su na raspolaganju zainteresovanima u okviru nadležnih službi pri osnovnim sudovima Republike Srbije.

Vlasnik dokumenata će samostalno odlučiti da li želi da u samom predstavništvu ove institucije samostalno preuzme kompletno obrađene sadržaje ili mu više odgovara druga opcija, a koja podrazumeva da će biti angažovana kurirska služba, kako bi kompletno obrađena dokumenta dostavila na adresu klijenta. Radi se o dodatnoj usluzi, tako da se ona direktno od vlasnika dokumenata naplaćuje, a prema cenovniku službe za dostavu.

Naglasili bismo i to da prevodioci i sudski tumači svoje obaveze u najkraćem mogućem roku izvršavaju, te izlaze u susret i onim klijentima kojima je potrebno hitno prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na estonski. A budući da se radi o naročito kratkom vremenskom periodu za prevod i overu dokumenata, očekuje se da klijent prvo skenirane materijale na mejl adresu dostavi, a da u što kraćem roku posle toga priloži na uvid i originalna dokumenta, kako bi u potpunosti bila ispoštovana procedura.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog na estonski jezik

Kompletna obrada kako navedenog, tako isto i svakog drugog dokumenta je na raspolaganju klijentima Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Zapravo će sudski tumači i prevodioci najpre da izvrše direktno prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na estonski, a onda će primeniti pravila vezano za njihovu overu, što je predviđeno aktuelnim zakonom. Tako će omogućiti vlasnicima svih dokumenata da u optimalnom roku dobiju materijale koji su zakonski i pravno validni, što znači da oni mogu bez ikakve zadrške u praksi biti korišćeni.

Izuzev diplome i dodatka diplomi, zaposleni ove institucije kompletno mogu da obrade i sva ostala dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja, tako isto i za nauku. Klijentima će biti obezbeđen prevod rezultata naučnih istraživanja i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, a po potrebi će pomenuti stručnjaci kompletno obraditi i prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i seminarske, kao i diplomske radove, zatim naučne radove i nastavne planove i programe fakulteta, te naučne patente i sve ostale sadržaje koji su za pomenute oblasti vezani.

U skladu sa zahtevima se izvršavaju direktni prevodi potvrde o slobodnom bračnom stanju sa hebrejskog jezika na estonski, s tim što prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade i sve ostale tipove što potvrda, što izjava i saglasnosti, ali i uverenja, odnosno dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada je potrebno (potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i mnoga druga).

Informacija da pomenuti stručnjaci ne mogu nadoveru da izvrše, odnosno da nemaju propisana ovlašćenja za overu Haškim ili Apostille pečatom je od izuzetnog značaja za sve klijente, zato što se njima preporučuje da dobiju informacije o tome. Zapravo je vrlo važno da saznaju da li na njihova dokumenta konkretni pečat treba da bude stavljen i u kom momentu tokom postupka obrade, a kako bi znali gde će prvo odneti dokument i koliko će otprilike njegova obrada trajati.

U slučaju da neko zahteva, biće izvršen i direktan prevod krštenice, umrlice i venčanog lista sa hebrejskog jezika na estonski, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih. Isto tako će prevodioci i sudski tumači kompletno obraditi i uverenje o državljanstvu, zatim saobraćajnu i dozvolu za boravak, kao i pasoš, radnu dozvolu i potvrdu o prebivalištu, kao i ličnu kartu i vozačku dozvolu, ali i bilo koji drugi lični dokument.

Prema iznetim zahtevima se kompletno obrađuju i lekarski nalazi, zatim dokumentacija o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, to jest svaki dokument koji je svrstan u medicinsku dokumentaciju.

Valjalo bi istaći i to da se na zahtev klijenata može izvršiti i direktno prevođenje sudskih rešenja sa hebrejskog jezika na estonski, odnosno sudskih tužbi, ugovora i žalbi, kao i presuda o razvodu braka, te mnogih drugih pravnih akata (tekovine Evropske Unije, licence, ugovori svih vrsta, punomoćje za zastupanje, sertifikati i ostala).

Sva dokumenta koja su vezana za poslovni proces nekog pravnog lica ili preduzetnika će sudski tumači i prevodioci u skladu sa zahtevima obraditi u datoj varijanti jezika. A izuzev faktura i poslovnih odluka, klijenti mogu da dobiju uprevedeno i overeno rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim godišnje i revizorske izveštaje, kao i osnivački akt preduzeća, te finansijske poslovne izveštaje i statut preduzeća, to jest sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije.

Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa hebrejskog jezika na estonski, odnosno deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, te građevinskih projekata i svih drugih dokumenata koja čine kako tehničku i građevinsku, tako isto i dokumentaciju za tendere.

Usmeno prevođenje sa hebrejskog jezika na estonski

Konkretnu uslugu će na zahtev klijenata zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford maksimalno profesionalno izvršiti, budući da su specijalizovani kako za prevod uz pomoć šapata sa hebrejskog na estonski jezik, tako i za primenu usluge simultanog, odnosno konsekutivnog prevoda.

Upravo zato što prevodilac i sudski tumač sve tri vrste ove usluge mogu da primene, biće neophodno da ih klijent obavesti o detaljima koji se odnose na organizaciju konkretnog događaja. Zato i jeste zahtevano da budu dostavljeni podaci o broju učesnika, potom o trajanju manifestacije, te naravno o tome na kom mestu će ona biti održana, to jest koje su osnovne karakteristike te lokacije. Sve te informacije se uzimaju u razmatranje, a kako bi bila definisana odgovarajuća usluga, koja će maksimalno korektno odgovoriti ne samo na zahteve svih učesnika događaja, već i organizatora. Napominjemo da ova institucija nudi i uslugu koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što znači da će ona u ponudu biti uvrštena u koliko bude zvanično doneta odluka da pomenuti stručnjaci upravo simultani prevod u toj jezičkoj kombinaciji primene.

Kako književna dela iz domena poezije, tako i prozna će ovi stručnjaci po zahtevu obraditi, a takođe su specijalizovani i za prevođenje svih vrsta tekstova u pomenutoj varijanti jezika, što se odnosi i na popularne i na stručne sadržaje različite tematike.

Shodno iznetim zahtevima mogu da budu izvršeni i direktni prevodi članaka iz novina sa hebrejskog na estonski jezik, potom udžbenika i sadržine bilo dečijih ili ilustrovanih, bilo stručnih časopisa.

Potrudiće se sudski tumač i prevodilac da maksimalno profesionalno ostvare zahteve onim klijentima, koji u datoj kombinaciji jezika žele prevod da dobiju za različite onlajn sadržaja. Najpre se misli na sajtove, te programe svih vrsta, kao i aplikacije, potom na internet prodavnice i web kataloge, ali će naravno ovi stručnjaci da obrade i sve ostale sadržaje koji su vidljivi na internetu. Kada kažemo da oni vrše profesionalnu obradu svih pomenutih materijala, to zapravo znači da oni klijentima omogućuju i uslugu profesionalnog optimizovanja tih sadržaja. Jednostavnije rečeno, sudski tumač i prevodilac će implementirati alate SEO (Search Engine Optimisation), tako da će maksimalno korektno da usklade sadržinu svih internet materijala sa pravilima koja u tom momentu važe u pretraživaču, a da bi poboljšali njihovu poziciju u globalnoj pretrazi.

Svaki pojedinac koji ima urađen prevod u datoj varijanti jezika i to za bilo koju vrstu sadržaja, može u poslovnicama ove institucije zahtevati uslugu takozvane redakture. Na zahtev klijenata nju izvršavaju lektori i korektori pomenute institucije, a u kom slučaju će se pobrinuti da sve propuste koji su načinjeni na najjednostavniji i najbrži način isprave. Zahvaljujući primeni pravila lekture i korekture će vlasnici tih sadržaja vrlo brzo imati mogućnost da ih praktično koriste, jer će oni biti profesionalno obrađeni.

U slučaju da su klijentima potrebni direktni prevodi video i audio sadržaja sa hebrejskog na estonski jezik, trebalo bi da znaju da ih širom Srbije u poslovnicama ove specijalizovane institucije očekuju i usluge sinhronizacije takvih materijala, odnosno njihovog profesionalnog titlovanja. Samo zahvaljujući tome će klijentima biti pružena mogućnost da dobiju kompletno obrađene serije, animirane i igrane filmove, odnosno reklamne poruke, a prevodilac i sudski tumač po zahtevu mogu da obrade i crtane i dokumentarne filmove, kao i zabavne, te obrazovne i dečije, potom informativne emisije i sve ostale audio i video materijale, nakon čega klijenti treba da izaberu koja od ponuđenih dodatnih usluga im odgovara.

A prema iznetim zahtevima članovi tima ma kog predstavništva ove institucije će da obrade i marketinške materijale, bez obzira da li se radi o vizit karticama, PR tekstovima ili brošurama, odnosno reklamnim flajerima, te plakatima ili katalozima. Pravila reklamiranja će tom prilikom biti primenjena, a kako bi konkretna poruka našla put do potencijalnih korisnika reklamirane usluge ili kupaca određenog proizvoda.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na hebrejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje