Prevod sa hebrejskog na slovenački jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na slovenački jezik

Za online prevod sa hebrejskog na slovenački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hebrejskog na slovenački jezik

Od izuzetnog značaja je za svakog pojedinca, kome je prevod u pomenutoj varijanti jezika potreban za neki dokument da ima na umu činjenicu da ga u više od 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i usluga koja uključuje overu pečatom sudskog tumača.

Sve to je posebno važno kada se vrši prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na slovenački, pošto upravo na taj način prevodioci i sudski tumači ostvaruju zakonske obaveze i klijentima pružaju mogućnost da u relativno kratkom roku na jednom mestu dobiju dokument koji je zakonski validan.

Potrebno je, svakako da vlasnici dokumenata na uvid u tom slučaju donesu i originale, ali ih isto tako mogu poslati i preporučeno putem “ Pošte Srbije”, odnosno preko bilo koje kurirske službe. Podrazumeva se da će svaki klijent imati pravo da izabere na koji način mu odgovara da dostavi željena dokumenta, a takođe ima mogućnost i da izabere na koji način će ih preuzeti, pošto bude bila završena njihova obrada.Prevođenje sa hebrejskog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na hebrejski

Dostupne su dve opcije, koje uključuju ili dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na adresu pojedinačnog klijenta ili njegov lični dolazak u konkretno predstavništvo, a zarad njihovog ličnog preuzimnja. Ko god se bude odlučio za prvu ponuđenu varijantu, svakako će morati tu uslugu i da plati, a u tom slučaju je nadležna samo kurirska služba za definisanje cene.

Pored ostalih, sudski tumači i prevodioci su specijalizovani za prevod ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na slovenački (radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, pasoš, dozvola za boravak, lična karta, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih i ostala), ali i za kompletnu obradu svih onih dokumenata koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije (fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke, revizorski izveštaji, statut preduzeća, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća i mnoga druga dokumenta koja se tiču poslovanja).

Da bi bio u potpunosti ispoštovan zahtev bilo kog klijenta, kome je prevod određene dokumentacije ili nekog dokumenta potreban u posebno kratkom vremenskom periodu, članovi tima konkretnog predstavništva prvo moraju dobiti skenirana dokumenta. Svakako se podrazumeva da će vlasnici sadržaja u najkraćem mogućem roku nakon toga, imati obavezu da na uvid pošalju ili donesu i originalna dokumenta.Napominjemo i to da će zainteresovani imati mogućnost da zaduže pomenute stručnjake i ukoliko su im potrebni direktni prevodi građevinskih projekata sa hebrejskog jezika na slovenački, ali i bilo kog drugog dokumenta koji čini ne samo građevinsku, već i tehničku i tendersku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga).

Isto tako se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac odgovoriti maksimalno profesionalno i na zahteve svih onih klijenata, koji u navedenoj varijanti jezika žele da dobiju prevod za različite vrste kako saglasnosti, tako i izjava i uverenja, odnosno potvrda. Ne samo da će oni u tom slučaju prevesti potvrdu o visini primanja, saglasnost za zastupanje i uverenje o neosuđivanosti, odnosno potvrdu o slobodnom bračnom stanju, već isto tako i potvrdu o stanju računa u banci, potom uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u našoj zemlji u određenim situacijama.

Različita pravna akta, odnosno sva ona dokumenta koja se odnose na oblast prava i sudstva, će takođe pomenuti stručnjaci prevesti. A izuzev tekovina Evropske Unije, sertifikata i ugovora, oni mogu da izrade i direktan prevod saglasnosti za zastupanje sa hebrejskog jezika na slovenački, ali i da kompletno obrade sudska rešenja, tužbe, odluke i žalbe, kao i presude o razvodu braka, potom sve vrste licenci i ostala pravna akta.

Neophodno je da istaknemo vrlo važnu informaciju, koja se tiče postupka nadovere, budući da ta usluga nije u poslovnicama ove institucije dostupna, pošto sudski tumači i prevodioci nisu za njeno izvršenje zvanično ovlašćeni. A sama činjenica da se specijalna vrsta pečata, u tom slučaju mora staviti po tačno definisanim pravilima, podrazumeva da bi svaki klijent trebalo informacije o overavanju Haškim, to jest Apostille pečatom da pribavi potpuno samostalno. Od izuzetnog značaja je da prvo kontaktira zaposlene u namenskim odeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije, te da od njih dobije informaciju da li je neophodno taj pečat staviti i na njegova dokumenta. Takođe mora da pita i u kom momentu tačno je potrebno pomenuta vrsta pečata na ta dokumenta bude stavljena, uzevši u obzir da se overa njime radi najčešće na dva načina, te se navedeni pečat stavlja ili nakon što bude izvršen prevod dokumenta i overa sudskog tumača ili pre nego što postupak obrade počne.

Sva ona dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja, tako isto i za nauku će prevodioci i sudski tumači maksimalno profesionalno obraditi. Uz prevođenje uverenja o položenim ispitima sa hebrejskog jezika na slovenački, potom svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultata naučnih istraživanja i prepisa ocena, oni će kompletno obraditi i diplomu i dodatak diplomi, naučne patente i potvrdu o redovnom školovanju, te diplomske i seminarske radove, ali i naučne i sve ostale sadržaje koji se mogu svrstati u jednu od tih oblasti.

Sadržinu medicinske dokumentacije će, takođe pomenuti stručnjaci da kompletno obrade, tako da će klijenti dobiti prevedene i overene lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te svaki drugi dokument koji u sastav te vrste dokumentacije ulazi.

Osim obrade svih vrsta dokumenata, zaposleni ove institucije mogu da primene i uslugu koja podrazumeva usmeni prevod u toj varijanti jezika, a dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored primene konsekutivnog prevoda, sudski tumači i prevodioci su osposobljeni i za šapatno, odnosno simultano prevođenje. Određivanje tačnog tipa ove usluge će biti izvršeno nakon dostavljenih informacija o mestu održavanja konkretnog događaja, kao i o broju učesnika i njegovom trajanju.

Budući da ova institucija u svom timu ima i one stručnjake, čija je specijalnost titlovanje i sinhronizacija svih video i audio materijala, to klijenti kojima su potrebni direktni prevodi igranih filmova i reklamnih poruka sa hebrejskog jezika na slovenački, ali i serija, te zabavnih, obrazovnih i informativnih emisija, odnosno crtanih, animiranih i dokumentarnih filmova, kao i svih ostalih kako audio sadržaja, tako i video, zapravo dobijaju njihovu kompletnu obradu u samoj poslovnici.

Biće izvršena i profesionalna redaktura, ukoliko klijent u posedu ima bilo koji sadržaj koji nije kvalitetno preveden, a korektori i lektori će biti zaduženi da takve sadržaje obrade, te da ih prilagode pravilima slovenačkog jezika.

U slučaju da to bude potrebno, prevodioci i sudski tumači će u datoj kombinaciji jezika prevesti i sve materijale iz domena marketinga (brošure, reklamni flajeri, PR tekstovi, plakati, vizit kartice, katalozi i ostali sadržaji namenjeni reklamiranju), ali će isto tako prevesti i naučne, odnosno popularne tekstove. Ostvariće svaki zahtev i vezano za prevođenje novinskih članaka sa hebrejskog jezika na slovenački, odnosno književnih dela, udžbenika i časopisa svih vrsta.

Pored prevoda web sajtova, softvera i online prodavnica, kao i internet kataloga, zaposleni ove institucije su specijalizovani i za njihovo optimizovanje, a u skladu sa pravilima koje podrazumeva Search Engine Optimisation, odnosno SEO.

S obzirom na to da nije potrebno priložiti originale na uvid, za sve pomenute sadržaje je predviđeno slanje na obradu elektronski, a i postupak preuzimanja obrađenih materijala tog tipa je istovetan. Podrazumeva se da su dostupni i mnogi drugi načini kako za preuzimanje, tako i za njihovo slanje na prevod, a trebalo bi klijent koji je za njih zainteresovan da zatraži neophodne informacije od članova tima konkretnog predstavništva pomenute institucije.

Prevodi reklamnih materijala sa hebrejskog jezika na slovenački

Uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford isključivo zapošljava one stručnjake, koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu, to ne čudi što se klijentima nudi profesionalno prevođenje marketinških sadržaja sa hebrejskog na slovenački jezik. Po zahtevu zainteresovanih će profesionalni sudski tumači i prevodioci pristupiti obradi kako brošura, reklamnih letaka i plakata, tako isto i vizit kartica, ali i PR tekstova, odnosno reklamnih flajera, kataloga i svih drugih marketinških sadržaja. Samim tim što ovi stručnjaci imaju adekvatno radno iskustvo, a naročito u obradi takvih sadržaja, to znači da će oni primarnu pažnju posvetiti upravo reklamnoj poruci, koju konkretni materijali nose i koja je namenjena izvornim govornicima slovenačkog jezika.

Prilikom organizacije apsolutno bilo koje manifestacije ili događaja, a kada se očekuje prisustvo govornika i jednog i drugog jezika, pomenuti stručnjaci će primeniti usmeni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Bez obzira da li se zahteva prevod uz pomoć šapata sa hebrejskog na slovenački jezik ili konsekutivni, odnosno simultani, podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač upravo tu uslugu maksimalno profesionalno primeniti. Moramo naglasiti da svaki klijent u tom slučaju ima obavezu da zaposlene ove institucije precizno obavesti o organizaciji same manifestacije, a primarno da se fokusira na detalje koji se tiču mesta njenog održavanja, te broja učesnika i trajanja. Isključivo u skladu sa tim informacijama može da bude i doneta konačna odluka o tome koju od navedenih usluga će ti stručnjaci primeniti, kako bi svim učesnicima pružili priliku da nesmetano prate određeni događaj. Uz uslugu prevoda, pomenuta institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja je maksimalno profesionalna i visokog kvaliteta.

Svakako na osnovu zahteva klijenata mogu da budu urađeni i direktni prevodi tekstova sa hebrejskog na slovenački jezik, s tim da zaposleni ove institucije osim popularnih, kvalitetno mogu da obrade i stručne, odnosno naučne sadržaje. Sem onih koji se odnose na oblasti politike, finansija, ekonomije, prava i bankarstva, sudski tumač i prevodilac će prevesti i filozofske, turističke i obrazovne tekstove. U skladu sa potrebama, oni mogu da obrade i tekstove koji se tiču farmacije, nauke i sociologije, ali i medicine, građevinske industrije i informacionih tehnologija, kao i marketinga, komunikologije, menadžmenta i drugih naučnih disciplina, bez obzira da li su primarno vezane za društvene ili za prirodne nauke.

Direktno prevođenje informativnih emisija sa hebrejskog na slovenački jezik

Izuzev emisija informativnog karaktera, koje mogu biti emitovane i na radiju i na televiziji, prevodioci i sudski tumači, koje u svakom svom predstavništvu zapošljava Prevodilački centar Akademije Oxford, mogu da izrade i profesionalan prevod zabavnih i obrazovnih emisija sa hebrejskog jezika na slovenački, kao i reklamnih poruka, odnosno crtanih i dokumentarnih filmova, zatim serija i igranih, te animiranih filmova, to jest bilo kog audio ili video sadržaja. Postupak njihove obrade uključuje i dodatne usluge, budući da klijenti u tom slučaju imaju mogućnost da izaberu opciju titlovanja svih tih materijala ili njihovu stručnu sinhronizaciju.

Zaposleni u svakoj poslovnici navedene institucije mogu, isto tako da primene i pravila profesionalne lekture, odnosno korekture ako je potrebno ispraviti obrađene materijale. Tačnije, u slučaju da je osoba, koja je vršila prevod načinila određene propuste, njih će ispraviti korektori i lektori, kako bi klijentima na taj način omogućili da dobiju maksimalno profesionalno obrađene sadržaje, jer je usluga redakture upravo o tome i namenjena.

Ako to pojedinci budu zahtevali, prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu i novinske članke, bez obzira kojom tematikom da se bave, kao i stručne, dečije, ilustrovane i ostale vrste časopisa, ali i udžbenike. Svakako će biti izrađeni i direktni prevodi književnih dela sa hebrejskog jezika na slovenački, a što se odnosi i na poetska i na ona dela, koja su svrstana u prozna.

U želji da svim pojedincima, koji zahtevaju profesionalan prevod za bilo koju vrstu online sadržaja, obezbede vrhunsku uslugu, članovi tima svakog predstavništva konkretne institucije će tokom postupka njihove obrade nastojati da što profesionalnije implementiraju alate, čija je osnovna svrha vezana za optimizovanje. Stvar je u tome da pravila SEO (Search Engine Optimisation) moraju biti primenjena, najpre kada se vrši prevođenje web sajtova sa hebrejskog jezika na slovenački, ali i internet kataloga, odnosno web prodavnica i svih ostalih materijala, koji su na internetu vidljivi. Zahvaljujući njihovoj primeni, prevodioci i sudski tumači će omogućiti vlasnicima svih tih sadržaja mnogo bolje poslovanje, budući da će veći broj klijenata dolaziti do željenih informacija, jer će ti materijali uglavnom biti visoko pozicionirani. Pored njih, ovi stručnjaci mogu ostvariti zahteve, koji se odnose na obradu bilo kog programa ili određene aplikacije, uzevši u obzir da imaju višegodišnje iskustvo u profesionalnom prevođenju softvera.

Prevod osnivačkog akta preduzeća sa hebrejskog jezika na slovenački

Uz konkretni dokument, klijenti bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da zahtevaju i direktno prevođenje rešenja o osnivanju pravnog lica sa hebrejskog na slovenački jezik, ali i bilo kog drugog dokumenta koji se smatra delom poslovne dokumentacije. Između ostalih, sudski tumači i prevodioci ove institucije su specijalizovani za obradu finansijskih poslovnih izveštaja, faktura i statuta preduzeća, ali i revizorskih izveštaja, poslovnih odluka i godišnjih izveštaja, kao i svakog drugog dokumenta koji se tiče poslovanja ili određene firme ili nekog preduzetnika.

Pored osnovne usluge, odnosno prevoda dokumenata, zaposleni u okviru ove institucije su ovlašćeni da izvrše i njegovu overu. Zato se od vlasnika konkretnih sadržaja zahteva da na uvid sudskom tumaču pošalju ili donesu i originale, a trebalo bi da informacije o overi Haškim, to jest takozvanim Apostille pečatom, svako od njih samostalno pribavi.

Kada je to potrebno, prevodilac i sudski tumač mogu izraditi i stručan prevod pravnih akata sa hebrejskog na slovenački jezik (presude o razvodu braka, sertifikati, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, ugovori, sudska rešenja, licence, sudske odluke, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i sva ostala dokumenta koja se na oblast prava odnose ili se tiču sudstva), ali i profesionalno odgovoriti na zahteve apsolutno svih klijenata koji u toj varijanti jezika žele da dobiju kompletno obrađenu sadržinu medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i mnoga druga).

Zaposleni u poslovnicama te institucije u bilo kom gradu mogu da prevedu i deklaracije proizvoda, zatim građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, to jest svaki dokument koji u sastav tenderske, tehničke ili građevinske dokumentacije ulazi.

Izuzev dozvole za boravak, radne i vozačke dozvole, mogu da budu izrađeni kako prevodi saobraćajne dozvole sa hebrejskog na slovenački jezik, odnosno potvrde o prebivalištu i pasoša, tako i izvoda iz svih matičnih knjiga (venčanih, umrli i rođeni), ali i uverenja o državljanstvu i svih ostalih ličnih dokumenata.

Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu u svakom trenutku da obrade bilo koju vrstu potvrde, zatim uverenja i saglasnosti, kao i izjave. Najpre da napomenemo da su oni, pored ostalog specijalizovani i za kompletnu obradu potvrde o stanju računa u banci, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o stalnom zaposlenju, ali će naravno kompletno obraditi i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potom saglasnost za zastupanje, te potvrdu o visini primanja i svaki drugi dokument koji mora da bude predat određenoj državnoj instituciji.

Sem uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena i nastavnih planova i programa fakulteta, prevodioci i sudski tumači mogu ostvariti zahtev i vezano za direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa hebrejskog na slovenački jezik, ali i bilo kog drugog dokumenta koji se na oblast obrazovanja odnos. Primarno mislimo na svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrdu o redovnom školovanju i diplomske, kao i seminarske radove, ali i na sve ostale materijale koji se konkretne oblasti tiču. Svakako će kompletno obraditi i naučne patente, kao i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove i uopšteno govoreći, bilo koji drugi sadržaj koji se tiče nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje