Prevod sa hebrejskog na finski jezik

Besplatni online prevod sa hebrejskog na finski jezik

Za online prevod sa hebrejskog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa hebrejskog na finski jezik

Pojedinci kojima su u navedenoj varijanti jezika potrebne usluge stručnjaka, zaposlenih u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford, svakako njih mogu angažovati i kada je u pitanju usmeno prevođenje sa hebrejskog jezika na finski i kada se radi o obradi bilo koje vrste materijala u pisanom obliku.

Potrebno je da informišemo sve klijente o tome da prevodilac i sudski tumač, izuzev usluge simultanog prevoda u to jezičkoj varijanti, mogu da primene i takozvani prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivni prevod. A osim konkretne usluge, prethodno pomenuta institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije.

Naravno da mogu biti izrađeni i direktni prevodi tekstova sa hebrejskog jezika na finski, a što se odnosi i na stručne i na popularne sadržaje. Shodno zahtevima, profesionalni sudski tumači i prevodioci obrađuju i udžbenike bilo koje tematike, zatim dela beletristike, romane i sva ostala i prozna i poetska književna dela, ali i novinske članke i časopise.Prevođenje sa hebrejskog na finski
Prevođenje sa finskog na hebrejski

Specijalizovani su i za obradu svih internet materijala (sajtovi, programi, online katalozi, web prodavnice, aplikacije i ostali sadržaji tog tipa), a tom prilikom primenjuju i pravila znana kao SEO (Search Engine Optimisation), te tako klijentima uz njihov prevod, omogućuju i profesionalnu optimizaciju.

Ako bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci mogu da izrade i direktan prevod reklamnih kataloga i letaka sa hebrejskog jezika na finski, ali i PR tekstova, zatim vizit kartica i brošura, kao i plakata, flajera i svih ostalih marketinških materijala.

Biće omogućeno zainteresovanima da uz profesionalan prevod kako crtanih i igranih filmova različitih žanrova, odnosno reklamnih poruka i informativnih emisija, kao i animiranih i dokumentarnih filmova, serija i dečijih, ali i obrazovnih i zabavnih emisija, te svih ostalih i audio sadržaja i video, dobiju uslugu koja uključuje kako njihovo profesionalno titlovanje, tako i sinhronizovanje.Klijenti bi trebalo sve prethodno navedene sadržaje, a za koje budu zahtevali prevod u konkretnoj varijanti jezika da na mejl izabrane poslovnice pošalju, ukoliko im u datom momentu taj princip najviše odgovara. Postupak njihovog preuzimanja nakon završetka obrade može biti isti, ali pomenuta institucija nudi i druge opcije, o čemu bi trebalo svaki zainteresovani pojedinac da se dodatno raspita u određenom predstavništvu.

Posebno moramo naglasiti da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani za direktno prevođenje dokumenata sa hebrejskog jezika na finski, to jest za izvršenje njihove overe. Naime, da bi bilo koja vrsta dokumentacije ili samostalni dokument, koji se prevodi u datoj jezičkoj kombinaciji, sa pravnog i zakonskog aspekta bio smatran važećim, neophodno je da na njemu postoji pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Upravo taj postupak se primenjuje u poslovnicama ove institucije i usklađen je sa zakonom, pa bi klijent morao na uvid da preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom pošalje i originalna dokumenta, odnosno da ih lično u poslovnicu donese.

Izuzev svih onih dokumenata, koja moraju u određenom trenutku da budu predata konkretnoj državnoj instituciji, to jest različitih vrsta izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti (potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i ostala), prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata obrađuju i sva lična dokumenta (pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih i druga).

U skladu sa zahtevima, biće izrađeni i direktni prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa hebrejskog jezika na finski, ali i svih drugih dokumenata koja ulaze u sastav kako medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga), tako i tenderske, ali i tehničke i građevinske (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala), odnosno poslovne (fakture, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, statut preduzeća i bilo koji drugi dokument koji je za poslovanje vezan).

Da bi određeni dokument bio kompletno obrađen u izuzetno kratkom vremenskom periodu, neophodno je da njegov vlasnik originale na uvid naknadno dostavi, a da prvo na mejl skenirana dokumenta pošalje, kako bi pomenuti stručnjaci što pre mogli da počnu sa prevodom, odnosno overom.

Na osnovu zakonskih odredbi se tačno zna da li Haški pečat mora biti stavljen na određeni dokument i u kom tačno momentu se takozvani Apostille pečat, kako glasi njegov drugačiji naziv na njega stavlja. A s obzirom na to da oni stručnjaci, koje zapošljava ova specijalizovana institucija, nažalost nisu u mogućnosti taj pečat na dokumenta da stave ako je potrebno, pošto ovlašćenja za to ne poseduju, preporučuje se klijentima da podatke o tome dobiju pre nego što dokumenta pošalju njima na obradu.

Naglasićemo i to da je dostupno direktno prevođenje presude o razvodu braka sa hebrejskog jezika na finski, kao i bilo koje druge vrste sudske presude, odnosno odluke ili rešenja, s tim da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i svaki drugi pravni akt. Između ostalog mislimo na tekovine Evropske Unije i sertifikate, kao i na punomoćje za zastupanje, odnosno na različite vrste licenci, potom ugovore i uopšteno rečeno, na svaki onaj dokument koji se oblasti prava tiče ili je na određeni način za sudstvo vezan.

Podrazumeva se, isto tako da se klijenti zaposlenima u konkretnom predstavništvu mogu obratiti i kako bi dobili profesionalan prevod u to jezičkoj kombinaciji za bilo koji dokument, koji je vezan za oblast kako nauke, tako i obrazovanja (naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, svedočanstvo o završenim razredimaosnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi i mnoga druga).

Kada bude bio završen prevod dostavljenih dokumenata ili određene dokumentacije, kao i njihova overa pečatom zvanično ovlašćenog lica, klijenti mogu ili u predstavništvo pomenute institucije lična da dođu, a kako bi izvršili preuzimanje ili će im određena kurirska služba kompletno obrađena dokumenta na navedenu adresu dostaviti. Međutim, oni moraju biti obavešteni o tome da usluga dostave nije uračunata u cenu obrade dokumenatam pa se shodno aktuelnom cenovniku te službe ona i naplaćuje, a isključivo direktno od pojedinca.

Prevod kataloga i brošura sa hebrejskog na finski jezik

Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači, koji su u timu svakog predstavništva konkretne institucije zaposleni odlično poznaju marketinška pravila, to će ih oni primenjivati kada budu prevodili kako pomenute, tako i sve ostale reklamne materijale. Izuzev reklamnih brošura i kataloga, mogu da budu izrađeni i direktni prevodi plakata i PR tekstova sa hebrejskog jezika na finski, ali i reklamnih letaka, zatim vizit kartica i flajera, kao i mnogih drugih sadržaja koji su za oblast marketinga vezani, to jest čija je osnovna uloga reklamiranje kako različitih preduzeća i njihovog poslovanja, tako i usluga, događaja ili proizvoda.

Pomenuti stručnjaci mogu za različite vrste događaja da primene jednu od tri vrste usmenog prevoda za koje su specijalizovani. Zapravo će klijenti moći da ih angažuju ukoliko im je potrebno kako prevođenje uz pomoć šapata sa hebrejskog jezika na finski, tako i konsekutivni, odnosno simultani prevod u toj jezičkoj kombinaciji. A u okviru pomenute institucije mogu da iskoriste i uslugu, koja podrazumeva iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Iznet je zvaničan zahtev pred apsolutno bilo kog klijenta, koji želi da prevodilac i sudski tumač primene određenu vrstu usmenog prevoda za neku manifestaciju, da sve podatke o organizaciji, odnosno o mestu održavanja, kao i o broju učesnika i njenom trajanju, blagovremeno dostavi. Neophodno je da se sve te informacije detaljno analiziraju, kako bi bilo utvrđeno koja od pomenutih usluga će moći da u skladu sa propisima, na zahteve i pojedinačnog učesnika i samog organizatora, ali i celokupne manifestacije odgovori i to na što bolji način.

Preostalo je još da kažemo i to da se među uslugama, koje zaposleni u okviru svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford pružaju, nalazi i profesionalan prevod književnih dela sa hebrejskog jezika na finski, a kojom prilikom klijenti mogu očekivati obradu i poetskih i dela proze. Isto tako, sudski tumači i prevodioci mogu ispuniti zahteve koji se odnose na prevođenje kako novinskih članaka, tako i sadržine različitih časopisa, odnosno udžbenika.

Prevodi animiranih filmova sa hebrejskog jezika na finski

Uz to što će prevesti animirane filmove u pomenutoj jezičkoj varijanti, zaposleni u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu naše zemlje će omogućiti i usluge profesionalne sinhronizacije ili titlovanja i tih i svih ostalih audio i video sadržaja. Svakako će prevodilac i sudski tumač biti zaduženi da izrade direktan prevod igranih filmova i reklamnih poruka sa hebrejskog na finski jezik, ali i dokumentarnih filmova, odnosno dečijih, informativnih i zabavnih, te obrazovne emisija, kao i crtanih filmova, serija i svih ostalih kako video, tako i audio materijala. Svaki će se klijent pojedinačno posle toga opredeliti između dve prethodno navedene dodatne usluge, što znači da će praktično u najkraćem mogućem roku dobiti sve te sadržaje kompletno obrađene i apsolutno spremne za prezentovanje slušaocima ili gledaocima.

Kada je u pitanju usluga koja se odnosi na lektorisanje prevedenih sadržaja, odnosno na njihovu profesionalnu korekturu i ona je u poslovnicama pomenute institucije dostupna. Zapravo se takozvana redaktura sadržaja od strane korektora i lektora primenjuje kada se zahteva ispravljanje grešaka u bilo kojoj vrsti materijala, koja je prevedena u toj jezičkoj kombinaciji.

S obzirom na to da profesionalni sudski tumači i prevodioci, koji su stalni članovi tima svih poslovnica konkretne institucije, znaju pravilno da koriste i alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation), to se podrazumeva da klijenti uz prevođenje internet materijala sa hebrejskog na finski jezik, dobijaju automatski i njihovu stručnu optimizaciju. Naravno, oni će pomenute alate primeniti kada je to u skladu sa vrstom samog sadržaja, a primarno kada budu prevodili internet prodavnice, sajtove ili web kataloge, s tim što mogu po zahtevu klijenata prevesti i softver, to jest svaki program i aplikaciju. Osnovna uloga koju profesionalna optimizacija ima je isključivo vezana za pozicioniranje materijala u polju pretrage, jer ona dovodi do toga da oni budu kotirani odlično i smešteni u rezultate na prvoj strani, a pomenuti stručnjaci će pravilno odrediti koje tačno reči i izrazi su za sadržinu tih materijala ključni, pa će prema njima optimizovanje i izvršiti.

Svi oni pojedinci kojima je prevod u navedenoj varijanti jezika potreban za neki tekst, ne moraju brinuti ako su u pitanju nešto složeniji sadržaji, pošto uz visok nivo znanja svoje struke, prevodioci i sudski tumači svakako imaju zadovoljavajući nivo i opšte kulture. A to znači da oni mogu maksimalno profesionalno da prevedu kako stručne tekstove različite tematike, tako isto i one koji će biti većem broju čitalaca dostupni, pa se smatraju popularnim. Biće izrađeni, pored ostalog direktni prevodi političkih, pravnih i ekonomskih tekstova sa hebrejskog na finski jezik, ali i onih koji su vezani kako za oblasti obrazovanja, farmacije i nauke, odnosno medicine, bankarstva i turizma, tako i onih koji se odnose na oblasti sociologije, menadžmenta i filozofije, te psihologije, komunikologije i građevinske industrije, kao i informacionih tehnologija, marketinga i mnogih drugih, ovom prilikom nepomenutih naučnih disciplina iz domena kako prirodnih, tako isto i društvenih nauka.

Prevođenje uverenja o državljanstvu sa hebrejskog jezika na finski

Izuzev konkretnog dokumenta, klijenti pPrevodilačkog centra Akademije Oxford mogu dobiti i profesionalan prevod izvoda iz matične knjige rođenih sa hebrejskog na finski jezik, kao i svakog drugog ličnog dokumenta. Svakako će sudski tumači i prevodioci na zahtev, kompletno da obrade potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu i dozvolu za boravak, kao i izvod iz matične knjige umrlih, zatim radnu dozvolu i pasoš, ali i izvod iz knjige venčanih, te vozačku dozvolu, ličnu kartu i mnoga druga dokumenta koja će pre toga pojedinac na za to precizno određen način da dostavi.

Najbitnije je da se ispoštuju sva predviđena pravila, a primarno da zainteresovani na uvid sudskom tumaču dostave originale onih dokumenata, za koja zahtevaju prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti.

Želeći da svim klijentima omoguće da kroz postupak obrade bilo kog dokumenta što brže i lakše prođu, zaposleni u ovoj instituciji preporučuju da se oni prvo obrate onim službama Republike Srbije, u čijoj nadležnosti se nalazi overa Apostille pečatom, poznatim i kao Haški. Zapravo će dobijanjem tih informacija, klijenti sasvim sigurno pojednostaviti postupak obrade, jer će znati i da li je pomenuti pečat potrebno na njihova dokumenta staviti i u skladu sa kakvim principom se overa tom prilikom vrši.

Sva ona dokumenta koja zvanično ulaze u sastav kako tehničke i dokumentacije za tendere, tako i građevinske, pomenuti stručnjaci mogu da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, a zatim i da ih propisno overe. Izuzev uputstava za rukovanje i građevinskih projekata, biće izrađeni i prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa hebrejskog na finski jezik, kao i deklaracija proizvoda, to jest svih drugih dokumenata koja navedene vrste dokumentacija čine.

Svakako će prevodilac i sudski tumač ispuniti očekivanja klijenata i kada su u pitanju prevodi onih dokumenata, koja se moraju podneti nekoj državnoj službi, kao što su na primer različiti tipovi potvrda i uverenja, odnosno saglasnosti i izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i ostala).

Kada se bude zahtevalo, članovi tima bilo kog predstavništva navedene institucije izrađuju i prevod, odnosno overavaju sadržinu kako poslovne dokumentacije (statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, poslovne odluke, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture i druga), tako i medicinske (dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja tu vrstu dokumentacije sačinjavaju).

Naravno da će sudski tumač i prevodilac profesionalno da obrade i bilo koju vrstu pravnih akata, te da omoguće klijentima stručno prevođenje presuda o razvodu braka sa hebrejskog na finski jezik, ali i ugovora, punomoćja za zastupanje i sudskih odluka, kao i tekovina Evropske Unije, sudskih žalbi i sertifikata, odnosno licenci, sudskih tužbi, rešenja i svih ostalih dokumenata iz domena sudstva ili prava.

Na sve do sada pomenutom treba dodati i informaciju da sve klijente konkretne institucije očekuje i kompletna, odnosno profesionalna obrada bilo kog materijala koji je fokusiran kako na oblast obrazovanja, tako isto i na oblast nauke. Između ostalog, ti stručnjaci mogu pristupiti kompletnoj obradi naučnih radova, diplome i dodatka diplomi, zatim rezultata naučnih istraživanja, a svakako će prevesti i overiti potvrdu o redovnom školovanju, prepis ocena i naučne patente, potom diplomske radove i svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i uverenje o položenim ispitima, seminarske radove i nastavne planove i programe fakulteta, to jest sva ostala dokumenta i druge vrste sadržaja koji se tiču jedne od pomenutih oblasti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje