Prevodi sa slovenačkog na albanski jezik


Prevodi sa slovenačkog na albanski jezik

Onim klijentima kojima je potrebno, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford omogućuju da po odličnim uslovima dobiju direktan prevod sa slovenačkog jezika na albanski i to za različite vrste materijala u pisanom obliku, ali će oni isto tako da primene uslugu koja se odnosi na usmeno prevođenje u navedenoj jezičkoj varijanti.

Svakako su u ponudi naše institucije i mnoge druge usluge, kao na primer kompletna obrada video i audio materijala, a kada naši klijenti mogu da dobiju prvo prevod serija, emisija ili filmova, odnosno reklamnih poruka i drugih sadržaja ove vrste, a posle toga i njihovo sinhronizovanje, ali i uslugu titlovanja. Isto tako radimo i lekturu prevedenih materijala, odnosno njihovu profesionalnu korekturu, a za koju se angažuju stručni korektori i lektori sa iskustvom koje je na visokom nivou.

Na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac u ovoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i novinske članke, te sve materijale vezane za marketing (plakati, flajeri, PR tekstovi, vizit kartice, brošure i drugo), ali i sadržinu različitih vrsta časopisa i to kako ilustrovanih, tako i dečijih, ali i stručnih i svih ostalih. Podrazumeva se da ćemo izvršiti i direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na albanski za bilo koje delo književnosti, ali takođe možemo profesionalno da prevedemo i udžbenike, kao i tekstove bilo koje tematike, namene i dužine.Prevođenje sa slovenačkog na albanski
Prevođenje sa albanskog na slovenački

Radimo i profesionalan prevod za online sadržaje, tako da prevodilac i sudski tumač izuzev web prodavnica, obrađuju i internet sajtove, odnosno različite tipove programa, a zatim i online kataloge, aplikacije i sve ostale materijale koji imaju veze sa internetom. A obaveza nam je da naglasimo i da su oni u potpunosti ovladali pravilnom primenom SEO (search Engine Optimisation), tako da će svi pomenuti materijali biti vrlo brzo po završetku prevođenja na mnogo boljoj poziciji u okviru pretraživača.

Kada je u pitanju usmeni prevod sa slovenačkog jezika na albanski, moramo da naglasimo da naši stručnjaci izuzev simultanog, koje se vrlo često zahteva, vrše i prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivni prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti. A samo iz tog razloga što se sve navedene vrste usluge moraju primeniti na događaj koji podrazumeva vrlo jasno određene karakteristike, mi moramo pre početka izrade ponude da dobijemo sve potrebne informacije, a kako bismo mogli na njih da odgovorimo na što bolji način. Zapravo to znači da klijenti moraju da nas informišu ne samo o broju učesnika i o trajanju konkretnog događaja, već i da nam daju podatke koji se odnose na osobenosti prostora u kome će on biti održan, te sve ostale podatke koji na bilo koji način mogu da imaju uticaja na odabir odgovarajuće usluge. Nudimo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što klijenti mogu da dobiju po izuzetno pristupačnim uslovima.

Što se tiče dostavljanja materijala na obradu, za sve do sada pomenute važi uobičajeno pravilo da klijenti treba da ih pošalju preko mejla, jer će tako u velikoj meri da ubrzaju celokupan postupak obrade, a kada je u pitanju preuzimanje prevedenih materijala mi možemo na potpuno isti način njima da ih isporučimo.Ali zato kada su u pitanju direktni prevodi dokumenata sa slovenačkog jezika na albanski, svaki klijent mora da zna da je dužan na uvid da dostavi i originale, što automatski znači da se postupak slanja takvih sadržaja na prevod razlikuje, te se isto tako razlikuje i način njihovog preuzimanja. Onome kome tako najviše odgovara, može da dokumenta za koja mu je potrebna obrada, pošalje preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu odabrane poslovnice naše institucije, ali naravno ima pravo i da dođe u poslovnicu i lično ih donese na obradu. Kada prevodioci i sudski tumači budu preveli i overili određena dokumenta, klijent može da ih dobije na adresu koju bude naveo, ali ima mogućnost i da ih preuzme lično u prostorijama našeg predstavništva. Ko god se bude opredelio za prvu ponuđenu varijantu će biti obavezan da plati uslugu dostavljanja kuriru, a cenu će u toj situaciji isključivo moći da odredi nadležna kurirska služba.

Budući da naši stručnjaci mogu da izvrše i hitno prevođenje sa slovenačkog jezika na albanski, a da bi to mogli da učine u zahtevanom roku, potrebno je da klijent prvo željena dokumenta pošalje preko mejla, a da u najkraćem mogućem roku priloži i originale na uvid.

Napomenuli bismo da je svaki klijent kome je potrebna obrada dokumenata u ovoj varijanti jezika obavezan ne samo da dostavi originale, nego i da dobije informacije koje se tiču nadovere, to jest stavljanja posebne vrste pečata, a koji je poznat pod nazivom haški ili Apostille. Prevodilac i i sudski tumač koji su zaposleni u svakoj od naših poslovnica nisu nadležni za taj tip overe, već to rade određene državne institucije, to jest službe koje se nalaze u sklopu osnovnih sudova Republike Srbije, pa bi svakako trebalo da klijent tako i sazna sve što se odnosi na ovu vrstu overe. Inače, Apostille pečat se ne stavlja obavezno na svaki dokument za koji se radi prevod u toj kombinaciji jezika, a obično se stavlja na dva načina, to jest ili pošto naši stručnjaci završe obradu tog dokumenta ili pre toga. Baš te informacije mora klijent da sazna, jer će mu one biti od velike koristi.

Kome god je potrebna profesionalna obrada dokumenata bi trebalo da zna da sudski tumači i prevodioci mogu da odgovore na svaki njegov zahtev, to jest da su u našoj ponudi kako direktni prevodi ličnih dokumenata sa slovenačkog jezika na albanski, tako i onih koji su vezani za oblast obrazovanja, odnosno sudstva, nauke i prava. Naravno, kompletno obrađujemo i dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a pod tim se misli na različite tipove izjava, odnosno potvrda, kao i saglasnosti, ali i uverenja. Pomenuti stručnjaci isto tako mogu da odgovore na zahtev klijenta kome je prevod u konkretnoj varijanti jezika potreban za određene vrste dokumentacija, a na prvom mestu se misli na ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske i poslovne, odnosno tenderske, kao i tehničke i građevinske dokumentacije.

Čak i ako klijent zahteva prevod sa slovenačkog jezika na hebrejski za dokument koji nismo pomenuli, može biti sasvim siguran da će sudski tumač i prevodilac na taj zahtev u najkraćem mogućem roku i da odgovore.

Prevod stručnih i popularnih ekonomskih tekstova sa slovenačkog na albanski jezik

Uz sve one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti ekonomije, prevodioci i sudski tumači profesionalno u navedenoj kombinaciji jezika obrađuju i sadržaje čija tema je vezana kako za oblast finansija i bankarstva, tako i za politiku, odnosno pravo, sociologiju, nauku i filozofiju, te za obrazovanje, psihologiju, medicinu i farmaciju. Naravno, ovi stručnjaci rade i direktan prevod tekstova sa slovenačkog jezika na albanski čija tema je vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine, ali i menadžmenta i građevinske industrije, odnosno komunikologije i turizma, te informacionih tehnologija, marketinga i ostalih prirodnih i društvenih naučnih disciplina.

Naglašavamo da su navedeni stručnjaci specijalizovani i za usmeni prevod sa slovenačkog jezika na albanski, to jest da podjednako kvalitetno primenjuju i konsekutivni i šapatni, kao i simultani prevod u pomenutoj varijanti jezika. Isto tako klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali zahtevamo da nas detaljno informišu o organizaciji određenog događaja, jer to ima izuzetnog uticaja na izbor adekvatne vrste pomenute usluge. Tačnije, neophodno je da nam klijenti na vreme dostave podatke o broju učesnika, odnosno o tome koliko je predviđeno da događaj za koji žele da angažuju naše stručnjake, a kako bi izvršili navedenu uslugu, treba da traje. Potrebno je svakako da znamo i na kom mestu će biti organizovan, ali i sve ostalo što se odnosi na njegovo sprovođenje, a kako bismo mogli i da pripremimo najbolju ponudu.

Svi klijenti kojima su potrebni direktni prevodi marketinških materijala sa slovenačkog jezika na albanski će tu uslugu i dobiti, bez obzira da li je potrebno da sudski tumač i prevodilac obrade brošure, flajere ili kataloge, odnosno vizit kartice, PR tekstove ili plakate, te reklamne letke ili druge slične materijale. Najvažnije je da klijenti kojima je pomenuta usluga potrebna znaju da će naši stručnjaci svakako profesionalno da pristupe obradi, to jest da će se rukovoditi i pravilima svoje struke i pravilima marketinga, a kako bi sadržinu svih pomenutih materijala na pravi način približili govornicima albanskog jezika. Upravo zahvaljujući navedenom načinu obrade, oni potencijalnim klijentima kojima je to maternji jezik omogućuju da se sa predmetom reklamiranja što bolje upoznaju, a kako bi postali korisnici konkretne usluge, te kako bi počeli da kupuju proizvod koji se tako reklamira.

Izvršićemo i redakturu ako to zahtevaju klijenti, a naglašavamo da tu uslugu ne rade prevodilac i sudski tumač, već stručnjaci koji imaju dugogodišnje iskustvo, to jest korektori i lektori.

Prevođenje emisija sa slovenačkog jezika na albanski

Osim toga što će zainteresovani klijenti da dobiju direktan prevod televizijskih i radijskih emisija sa slovenačkog na albanski jezik, oni će isto tako moći da se opredele između dodatnih usluga vezanih za sinhronizaciju i titlovanje ovih sadržaja. Svakako se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade kako sadržinu zabavnih, tako i obrazovnih, ali i informativnih, odnosno dečijih emisija, te da će moći da odgovore na zahtev klijenta kome je potrebno da budu prevedeni igrani filmovi, ali i crtani, dokumentarni i animirani. Naši stručnjaci mogu da obrade i serije, ali i reklamne poruke, te sve ostale vrste video i audio sadržaja.

Pobrinućemo se i da na zahtev klijenata uradimo prevođenje književnih dela sa slovenačkog na albanski jezik, a izuzev različitih vrsta i poetskih, ali i proznih dela, ovi stručnjaci profesionalno obrađuju i najkompleksnije romane, kao i dela beletristike. Takođe, sudski tumač i prevodilac mogu da u pomenutoj varijanti jezika prevedu i udžbenike, odnosno bilo koji časopis, kao i novinske članke.

Svakako ćemo nastojati da maksimalno profesionalno odgovorimo na zahteve svih onih klijenata kojima su potrebni direktni prevodi internet sadržaja sa slovenačkog na albanski jezik. Podrazumeva se da će naši stručnjaci i da prevedene materijale optimizuju, to jest da će se rukovoditi pravilima SEO (Search Engine Optimisation), a zahvaljujući čemu će i maksimalno uticati na poboljšanje njihove pozicije u polju pretrage. A oni će osim web sajtova, da izrade i direktan prevod online prodavnica sa slovenačkog na albanski jezik, ali i različitih programa, odnosno aplikacija, te internet kataloga i mnogih drugih sadržaja koji se vezuju upravo za ovu oblast.

Prevod izvoda iz matičnih knjiga sa slovenačkog na albanski jezik

Kako za izvod iz knjige rođenih, tako isto i za izvod iz knjige umrlih, odnosno venčanih, će klijenti moći da dobiju direktan prevod sa slovenačkog jezika na albanski, kao i uslugu overe prevedenog dokumenta. Podrazumeva se da je u pitanju overa zvanično ovlašćenog sudskog tumača, a da bi ona mogla biti profesionalno izvršena, obavezan je svaki zainteresovani klijent da u trenutku dostavljanja sadržaja na prevod priloži i originalna dokumenta.

Opšta je preporuka da svako od njih proveri da li se takozvani Apostille ili haški pečat na dokumenta koja se šalju na obradu mora staviti i kada.

Profesionalni prevodioci i sudski tumači će svakako da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu, a posle toga i overe i mnoga druga lična dokumenta, kao što su na primer potvrda o prebivalištu i vozačka, odnosno dozvola za boravak, ali i pasoš, zatim uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola i radna, kao i lična karta, te ostala dokumenta iz ove grupe. Sem toga, vršimo i direktan prevod medicinske dokumentacije sa slovenačkog jezika na albanski, a u nju osim lekarskih nalaza, spadaju svakako i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga dokumenta.

Rešenje o osnivanju pravnog lica isto tako klijenti mogu da dobiju kompletno obrađeno, to jest prvo prevedeno u ovoj varijanti jezika, a posle toga i overeno pečatom sudskog tumača koji je zvanično za to i ovlašćen. Ističemo i to da će prevodilac i sudski tumač da obrade i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije (statut preduzeća, fakture, finansijski izveštaji, poslovne odluke, revizorski izveštaji, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća i druga), ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno bilo koju vrstu izjave, kao i potvrde i uverenja, te saglasnosti (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i ostala).

Sve vrste dokumentacija, to jest ona dokumenta koja ih čine, će takođe naši stručnjaci da prevedu u pomenutoj varijanti jezika. A pod tim se prvenstveno misli na dokumenta koja čine tehničku, kao i građevinsku i tendersku dokumentaciju, što se odnosi primarno na prevođenje građevinskih projekata sa slovenačkog jezika na albanski, odnosno deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, te laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i svih ostalih dokumenata koja, naravno pripadaju pomenutim dokumentacija.

Naglasili bismo i to da sudski tumač i prevodilac mogu odgovoriti profesionalno na zahtev apsolutno svakog klijenta kome su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na albanski neophodni za svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te za nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima i diplomu iz dodatak diplomi, odnosno za potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, kao i za seminarske i diplomske radove, ali i za sva ostala dokumenta koja se vezuju za oblast obrazovanja.

Pomenuti stručnjaci svakako prevode i presude o razvodu braka, odnosno licence i sudske odluke, kao i rešenja, te punomoćja za zastupanje, a potom i sudske žalbe i sertifikate, ali i tekovine Evropske Unije i druga dokumenta koja su vezana za oblast bilo sudstva ili prava. A podrazumeva se da će klijenti moći kod nas da dobiju i profesionalan prevod rezultata naučnih istraživanja sa slovenačkog jezika na albanski, te naučnih patenata, odnosno radova, kao i mnogih drugih nepomenutih dokumenata koja imaju bilo kakve veze sa oblašću nauke.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje