Prevodi sa slovenačkog na španski jezik

Besplatni online prevod sa slovenačkog na španski jezik

Za online prevod sa slovenačkog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa slovenačkog na španski jezik

Ukoliko je ma kome neophodan direktan prevod sa slovenačkog jezika na španski za različitu vrstu sadržaja ili, pak želi da angažuje stručnjake čija je specijalnost usmeno prevođenje u toj varijanti jezika, a živi u Beogradu, Nišu, Novom Sadu ili Subotici, odnosno u Kragujevcu, Jagodini, Čačku ili u bilo kom drugom gradu u Srbiji, trebalo bi da za izvršenje te usluge zaduži stručnjake koji su zaposleni u konkretnom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje se osim u pomenutim gradovima nalazi na još mnogo drugih lokacija.

A kako su i prevodioci i sudski tumači u timu svake naše poslovnice, to će klijenti dobiti ne samo kompletnu obradu dokumenata, nego i prevođenje sa slovenačkog jezika na španski za tekstove različite tematike, dužine, namene i složenosti. Osim toga, oni mogu da na zahtev klijenata u ovoj kombinaciji jezika urade i prevod za kataloge i brošure, odnosno plakate, a zatim i za reklamne letke, PR tekstove, vizit karte i mnoge druge sadržaje čija je primarna namena reklamiranje određene kompanije, te različitih proizvoda i usluga. Isto tako su u našoj ponudi i direktni prevodi sa slovenačkog jezika na španski za časopise i novinske članke, kao i za internet sajtove, ali i web prodavnice, online kataloge, softvere i ostale sadržaje koji su na prvom mestu vezani za oblast interneta.

Takođe na zahtev klijenata, sudski tumači i prevodioci će u toj kombinaciji jezika da izvrše i usmeni prevod, ali će zainteresovani klijenti u našim poslovnicama moći da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama kojima će gotovo sigurno biti zadovoljni. Što se tiče usluge usmenog prevoda, naša je dužnost da istaknemo da pomenuti stručnjaci osim usluge simultanog i konsekutivnog prevoda, svakako mogu da izvrše i prevođenje uz pomoć šapata sa slovenačkog jezika na španski. Neposredno pre nego što zvanično budemo izradili ponudu za navedenu uslugu, moramo zahtevati od klijenata da nam pruže sve informacije koje su za to potrebne, to jest koje su vezane za organizaciju samog događaja. Pod tim se misli kako na podatke o broju učesnika, odnosno o predviđenom trajanju samog događaja, isto tako je neophodno i da zainteresovani klijenti obaveste predsedništvo naše institucije o samom prostoru, odnosno o njegovim karakteristikama, a kako bismo mogli da pripremimo odgovarajuću ponudu.Prevođenje sa slovenačkog na španski
Prevođenje sa španskog na slovenački

Pomenućemo i to da naši stručnjaci mogu u svakom trenutku da izvrše i redakturu, a što se isključivo mora primeniti ako prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti nije izvršen prema pravilima, pa je neophodno da lektori i korektori primene znanja koja imaju, to jest da urade potrebne ispravke. Sudski tumač i prevodilac mogu na zahtev klijenata da urade i direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na španski kako za serije i dokumentarne, odnosno igrane filmove, tako i za obrazovne emisije, a zatim i za reklamne poruke i informativne, te emisije zabavnog karaktera, kao i za crtane filmove, ali i za sve ostale video, odnosno audio materijale. Mi klijentima takođe pružamo mogućnost da na jednom mestu dobiju njihovu kompletnu obradu, to jest tako obrađene pomenute sadržaje da ih mogu prezentovati praktično odmah na različitim medijima, te ćemo im ponuditi i njihovu sinhronizaciju, odnosno ako je potrebno izvršićemo uslugu titlovanja.

Svi naši klijenti, osim prevoda različitih dokumenata u navedenoj kombinaciji jezika, svima koji imaju potrebu za tim nudimo i uslugu koja se odnosi na njihovu overu i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Izuzev dokumenata koja se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju, kao što su na primer lekarski nalazi i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentacije o medicinskim proizvodima, sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika obrađuju i saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, a zatim i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stanju računa u banci, ali i ostale tipove kako potvrda i saglasnosti, tako i uverenja i izjava, to jest sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama.

Ukoliko je to zahtev klijenta, nudimo i prevod sa slovenačkog jezika na španski, a posle toga radimo i overu prema aktuelnim pravilima, za sva lična dokumenta, tako da će naši stručnjaci uz pasoš, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, te ličnu kartu, kompletno da obrade i potvrdu o prebivalištu, odnosno vozačku i radnu dozvolu, ali i venčani list i saobraćajnu dozvolu, kao i dozvolu za boravak i ostala lična dokumenta. Pobrinućemo se da klijentima ponudimo i kompletno obrađen bilo koji dokument koji je vezan za poslovanje svakog pravnog lica, a prevodilac i sudski tumač osim statuta preduzeća, takođe profesionalno obrađuju i revizorske izveštaje i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i godišnje izveštaje i poslovne odluke, odnosno finansijske izveštaje, statut preduzeća, fakture i ostala dokumenta koja su deo poslovne dokumentacije.Diplomske i naučne radove, ali i naučne patente, kao i diplomu i dodatak diplomi, seminarske radove i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te rezultate naučnih istraživanja, ali i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima i mnoga sada nenavedena dokumenta koja su vezana za oblast nauke ili obrazovanja, ćemo takođe prvo da u konkretnoj jezičkoj varijanti prevedemo, a odmah nakon toga i da pečatom sudskog tumača overimp. Podrazumeva se da će naši stručnjaci na zahtev klijenata da izvrše i obradu prema pravilima za tekovine Evropske Unije, sudske tužbe i punomoćje za zastupanje, kao i za sudska rešenja, a zatim i za ugovore i sudske odluke, te sudske presude i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast kako prava, tako i sudstva.

Trebalo bi klijenti da budu informisani da su u ponudi naše institucije i direktni prevodi sa slovenačkog jezika na španski za dokumenta koja ulaze u sastav građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije, tako da će naši stručnjaci osim građevinskih projekata da kompletno obrade i deklaracije proizvoda, odnosno uputstva za rukovanje, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koja se svrstavaju u bilo koju od tih vrsta dokumentacija.

Da pomenemo i to da je svaki klijent kome su direktni prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni za neki dokument dužan da na uvid dostavi i originalna dokumenta, tako da se princip njihovog dostavljanja razlikuje u odnosu na sve ostale sadržaje. Naime, ako se ne vrši overa sudskog tumača onda se materijali dostavljaju na najjednostavniji i najbrži način, to jest klijenti ih šalju preko mejla. A izuzev mogućnosti da dokumenta donese lično u prostorije jedne od naših poslovnica, klijenti mogu i da nam ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest preko bilo koje kurirske službe. Samim tim što se razlikuje način dostavljanja materijala na obradu, sasvim je logično da se razlikuje i princip njihovog preuzimanja. Sve one za koje se rade samo prevodi sa slovenačkog jezika na španski, ali ne i overa, klijenti dobijaju preko mejla, a svakako dokumenta mogu da dobiju isporukom na adresu koju budu naveli, ali je to usluga koju će morati i da plate razdvojeno od osnovne, to jest od prevoda i overe sudskog tumača, a po cenovniku kurirske službe koja će biti dužna i da izvrši dostavljanje. Ukoliko im takav princip ne odgovara, imaju mogućnost i da dođu u prostorije našeg predstavništva, te na taj način preuzmu kompletno obrađena dokumenta.

Podrazumeva se i to da ako je u pitanju hitno prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika za bilo koji dokument, mi dozvoljavamo klijentu da prvo izvrši dostavljanje skeniranih materijala na mail, a da posle toga pristupi i dostavljanju na jedan od opisanih načina.

Pored svih informacija koje smo do sada naveli, važno je da pomenemo i to da u praksi postoji i takozvani Apostille pečat, a koji je poznat i pod nazivom haški. Inače, tu vrstu pečata prevodioci i sudski tumači ni u kom slučaju ne mogu da stave na neki dokument, a samo zato što nemaju za to potrebna ovlašćenja, pa je stoga vrlo važno da svaki pojedinačni klijent sazna da li je za dokumenta za koja su njemu lično potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na španski neophodno izvršenje te overe i na koji način se ona za ta dokumenta radi. Ovo smo naglasili zato što se Apostille pečat u pojedinim situacijama stavlja pre, a u pojedinim posle obrade tog dokumenta od strane stručnjaka zaposlenih u jednoj od naših poslovnica, to jest prevodilaca i sudskih tumača. Svaki klijent koji bude pribavio informacije vezane za haški pečat će imati mogućnost da uštedi svoje vreme, kao i novac jer će znati prvo gde treba da odnese neki dokument na obradu, a posle toga i koliko će da traje čitav proces obrade nekog dokumenta, naravno otprilike. U principu, ako se Apostille pečat stavlja pre nego što prevodilac i sudski tumač počnu sa svojim delom posla, onda taj proces generalno traje nešto duže, pošto se tada mora izvršiti direktan prevod sa slovenačkog jezika na španski kako za sadržinu dokumenta, tako isto i za sam haški pečat, a sve to se ne radi ako se on stavlja po izvršenju prevoda i overe sudskog tumača, pa taj proces treba da traje nešto kraće od prethodno pomenutog.

Prevod potvrde o redovnom školovanju sa slovenačkog na španski jezik

Uslov da bi potvrda o redovnom školovanju za koju se radi direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na španski bila priznata kao pravno ispravna, jeste da poseduje i pečat ovlašćenog sudskog tumača. A tim principom se rukovode upravo prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u okviru svake poslovnice naše institucije, jer na taj način pružaju priliku svakom pojedinačnom klijentu da u optimalnom roku i na samo jednom mestu dobije dokument koji je primenljiv u praksi.

Naravno, to isključuje overu haškim (Apostille) pečatom, a za koju ovi stručnjaci nemaju dovoljnu nadležnost, pa se iz tog razloga i iznosi preporuka svakom klijentu pojedinačno da sazna sve informacije koje se na nju odnose, a kako bi izbegao gubljenje vremena, koje je u principu tada nepotrebno.

Pored toga što naši stručnjaci mogu kompletno da obrade navedenu potvrdu, oni isto tako rade i direktan prevod sa slovenačkog jezika na španski za mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, a što uključuje kako uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, te nastavne planove i programe fakulteta, tako i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena i druga dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja.

Kompletno će da obrade i različita dokumenta koja ulaze u sastav tenderske dokumentacije, kao i građevinske i tehničke, a osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekat, to se odnosi i na obradu uputstava za rukovanje, kao i deklaracija proizvoda i mnogih drugih dokumenata koja u sastav navedenih vrsta dokumentacija ulaze. Sem toga, sudski tumač i prevodilac u ovoj kombinaciji jezika mogu da obrade i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a to na prvom mestu podrazumeva različite vidove potvrda, odnosno saglasnosti i izjava, kao i uverenja, tako da će oni uz potvrdu o visini primanja i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kompletno da obrade i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci, te saglasnost za zastupanje, potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i mnoga druga dokumenta ove vrste.

Ako je potrebno, navedeni stručnjaci obrađuju i sva lična dokumenta, a u našoj ponudi su direktni prevodi lične karte sa slovenačkog jezika na španski, ali i uverenja o državljanstvu, potvrda o prebivalištu i saobraćajne dozvole, te pasoša kao i izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, a zatim i vozačke dozvole, radne i dozvole za boravak, te svih ostalih dokumenata koja se smatraju ličnim. Medicinsku dokumentaciju, po potrebi isto tako možemo kompletno da obradimo u navedenoj varijanti jezika, a izuzev lekarskih nalaza, to se odnosi i na direktno prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda, a zatim i dokumentacije o medicinskim proizvodima, kao i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te svih ostalih dokumenata koja u sastav medicinske dokumentacije ulaze.

Pored svega navedenog, prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju i različite tipove pravnih akata (sudske odluke, licence, sudske presude, tekovine Evropske Unije, ugovori, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje), a isto tako će na zahtev klijenata da obrade i naučne patente i radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast nauke.

Pobrinućemo se da ostvarimo zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa slovenačkog jezika na španski, a što uz fakture i poslovne odluke, uključuje i kompletnu obradu osnivačkog akta preduzeća, ali i revizorskih izveštaja i rešenja o osnivanju pravnog lica, kao i godišnjih i finansijskih poslovnih izveštaja i mnogih dokumenata koja se vezuju za ovaj tip dokumentacije.

Prevođenje reklamnih poruka sa slovenačkog na španski jezik

Direktni prevodi reklamnih poruka sa slovenačkog jezika na španski, bez obzira da li su oni u audio ili video formatu, spadaju u oblast za koju su prevodioci i sudski tumači u našem timu specijalizovani. A oni će se pobrinuti i da izvrše njihovu sinhronizaciju ako to klijent želi, odnosno mogu takođe da ponude i uslugu koja je vezana za njihovo titlovanje.

Osim pomenutih sadržaja, možemo kompletno da obradimo i sve vrste filmova, kao što su na primer animirani i dokumentarni, odnosno igrani ili crtani, ali i serije, kao i informativne, te emisije čiji karakter je primarno zabavan ili, pak dečije, obrazovne i mnoge druge video i audio materijale.

Pomenuti stručnjaci takođe rade i direktno prevođenje reklamnih sadržaja sa slovenačkog jezika na španski, a ta usluga uključuje profesionalnu obradu ne samo brošura i kataloga, nego i vizit karti, PR tekstova i reklamnih letaka, ali i plakata, flajera i generalno svih sadržaja kroz koje se nešto reklamira. Napominjemo da sudski tumači i prevodioci imaju i sasvim dovoljan nivo znanja iz oblasti marketinga, tako da njih naravno primenjuju kada vrše obradu pomenutih sadržaja. Bitno je da klijent zna da će oni u najvećoj mogućoj meri tom prilikom da obrate pažnju na kvalitetno oblikovanje konkretne poruke koja se u sadržajima tog tipa nalazi, tako da će govornici španskog jezika moći da se upoznaju sa onim što se reklamira.

A u našoj ponudi su i direktni prevodi tekstova sa slovenačkog jezika na španski, a sudski tumač i prevodilac će se pobrinuti da profesionalno i u najkraćem roku obrade kako popularne, tako isto i naučne, odnosno stručne materijale. Osim onih čija tema se odnosi na oblast ekonomije, sociologije i filozofije, odnosno turizma i ekologije i zaštite životne sredine, oni prevode i tekstove koji obrađuju temu iz oblasti politike, finansije i bankarstvo, odnosno prava, ali i one koji su vezani za oblast medicine, građevinske industrije i menadžmenta, kao i marketinga, a zatim i farmacije i komunikologije, te informacionih tehnologija i obrazovanja, ali i ostalih grana društvenih i prirodnih nauka.

Prevodi web prodavnica sa slovenačkog jezika na španski

Kako prevodioci i sudski tumači odlično poznaju pravila koja su vezana za optimizovanje sadržaja za web pregledače, to jest ovladali su principima SEO (Search Engine Optimisation), to će oni isto tako njih primeniti kada rade direktan prevod internet prodavnica sa slovenačkog na španski jezik. Naravno, rukovodiće s njima i kada obrađuju web sajtove, ali i web kataloge, kao i sve ostale internet materijale, a u našoj ponudi je takođe i profesionalan prevod u toj kombinaciji jezika za različite tipove i programa i aplikacija. Naglašavamo da kada se pristupa takvom načinu obrade web materijala, oni se mnogo bolje pozicioniraju u polju pretrage, pa na taj način njihovi vlasnici imaju mnogo više uspeha u poslovanju.

Pored toga će sudski tumači i prevodioci, a kada je potrebno, da izvrše i usmeno prevođenje sa slovenačkog na španski jezik, ali mi moramo naglasiti da su oni osposobljeni za pružanje usluga simultanog i konsekutivnog prevoda u toj varijanti jezika, te da isto tako mogu da izvrše i specijalnu vrstu ove usluge, koja je označena kao prevod uz pomoć šapata. Takođe je važno da zainteresovani klijenti znaju da se svaka pomenuta vrsta usmenog prevoda primenjuje u različitim situacijama, a da upravo od informacija koje nam oni budu dostavili, vezano za organizaciju samog događaja i zavisi koji tip ove usluge će naši stručnjaci da primene. Iz tog razloga mi iznosimo zvaničan zahtev da nam klijenti dostave informacije o prostoru u kome će taj događaj da se održi, odnosno o njegovom trajanju i o broju osoba koje bi trebalo da mu prisustvuju, jer su to sve su podaci na osnovu kojih se opredeljujemo koja od pomenutih usluga će da bude primenjena. A budući da nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, mi ćemo i to da unesemo u ponudu ako je predviđeno da sudski tumač i prevodilac primene baš taj tip ove usluge.

U ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevod književnih dela sa slovenačkog na španski jezik, tako da oni osim različitih poetskih i proznih dela, obrađuju i beletristiku i romane, ali i mnoga druga dela književnosti, kao i sve tipove udžbenika. A takođe mogu profesionalno da obrade i sadržinu ilustrovanih časopisa, odnosno novinske članke, te isto tako i dečije, ali i mnoge druge tipove časopisa.

Omogućićemo zainteresovanim klijentima da u svim poslovnicama naše institucije dobiju i uslugu koja je vezana za redakturu materijala, a za koje su urađeni neprofesionalno direktni prevodi sa slovenačkog na španski jezik, stim što naglašavamo da lektori i korektori vrše ovu uslugu i to maksimalno profesionalno.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na slovenački jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje